Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modrzyca, 29 stycznia 2015 r.. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i szkolnictwa zawodowego jest jednym z głównych celów SRWL 2020 Cel strategiczny :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modrzyca, 29 stycznia 2015 r.. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i szkolnictwa zawodowego jest jednym z głównych celów SRWL 2020 Cel strategiczny :"— Zapis prezentacji:

1 Modrzyca, 29 stycznia 2015 r.

2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i szkolnictwa zawodowego jest jednym z głównych celów SRWL 2020 Cel strategiczny : 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna Cele operacyjne: 1.1 Rozwój sektora B+R oraz usprawnienie mechanizmów transferu innowacji 1.2 Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej 1.3 Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy 1.4 Rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich 1.5 Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich 1.6 Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska 1.7 Rozwój potencjału turystycznego województwa 1.8 Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej

3 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020: realizuje cele strategii Europa 2020, realizuje postanowienia Umowy Partnerstwa, odpowiada na korespondujące z nimi wyzwania stawiane w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Umowa Partnerstwa Regionalny Program Operacyjny –Lubuskie 2020:  11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE – decyzja z 16.12.2014 r.  20.12.2014 r. – zatwierdzony przez ZWL

4 Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

5 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 euro (informacje ogólne o Programie) Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 906 929 693,00 euro (informacje ogólne o Programie) Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP 1. Gospodarka i innowacje 29,7 % z alokacji EFRR wsparcie innowacji, inwestycje MŚP CT1, CT3 OP 1. Gospodarka i innowacje 29,7 % z alokacji EFRR wsparcie innowacji, inwestycje MŚP CT1, CT3 OP 2. Rozwój cyfrowy 6,0 % z alokacji EFRR publiczne e-usługi, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura CT2 OP 2. Rozwój cyfrowy 6,0 % z alokacji EFRR publiczne e-usługi, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura CT2 OP 3. Gospodarka niskoemisyjna 16,6 % z alokacji EFRR OZE, termomodernizacja, transport publiczny, ścieżki rowerowe CT4 OP 3. Gospodarka niskoemisyjna 16,6 % z alokacji EFRR OZE, termomodernizacja, transport publiczny, ścieżki rowerowe CT4 OP 4. Środowisko i kultura 14,0 % z alokacji EFRR gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe, tereny zielone CT5, CT6 OP 4. Środowisko i kultura 14,0 % z alokacji EFRR gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe, tereny zielone CT5, CT6 OP 5. Transport 20,9 % z alokacji EFRR transport drogowy i kolejowy CT7 OP 5. Transport 20,9 % z alokacji EFRR transport drogowy i kolejowy CT7 OP 6. Regionalny rynek pracy 27,8 % z alokacji EFS aktywizacja osób bezrobotnych, rozpoczynanie działalności gospodarczej, szkolenia dla MŚP, doradztwo dla MŚP, CT8 OP 6. Regionalny rynek pracy 27,8 % z alokacji EFS aktywizacja osób bezrobotnych, rozpoczynanie działalności gospodarczej, szkolenia dla MŚP, doradztwo dla MŚP, CT8 OP 7. Równowaga społeczna 26,7 % z alokacji EFS integracja społeczna, pomoc wykluczonym społecznie, ekonomia społeczna CT9 OP 7. Równowaga społeczna 26,7 % z alokacji EFS integracja społeczna, pomoc wykluczonym społecznie, ekonomia społeczna CT9 OP 8. Nowoczesna edukacja 31,3 % z alokacji EFS edukacja zawodowa, edukacja do poziomu ogólnego CT10 OP 8. Nowoczesna edukacja 31,3 % z alokacji EFS edukacja zawodowa, edukacja do poziomu ogólnego CT10 OP 9. Infrastruktura społeczna 12,8 % z alokacji EFRR infrastruktura zdrowotna, edukacyjna, rewitalizacja CT9, CT10 OP 9. Infrastruktura społeczna 12,8 % z alokacji EFRR infrastruktura zdrowotna, edukacyjna, rewitalizacja CT9, CT10 OP 10. Pomoc techniczna 14,2 % z alokacji EFS CT n/d OP 10. Pomoc techniczna 14,2 % z alokacji EFS CT n/d

6 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:  max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu* * Dla projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz mapy pomocy regionalnej dla Polski na lata 2014-2020

7 - Regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla Polski zatwierdzoną przez KE: – Duże przedsiębiorstwa: 35% – Średnie przedsiębiorstwa: 45% – Małe i mikro przedsiębiorstwa: 55% Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 -zgodnie z odpowiednim programem pomocowym -projekty nieobjęte pomocą publiczną, -projekty generujące dochód.

8 Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, polegające na: -budowa, modernizacja infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej, związanej bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych, prowadzących kształcenie zawodowe - w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu i/lub wyposażeniu dydaktycznym i warsztatowym, związanym bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu, a także pomoce optymalizujące proces praktycznej nauki zawodu, -przebudowa, modernizacja infrastruktury dydaktycznej i/lub wyposażenie w sprzęt dydaktyczny, naukowo – badawczy, pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe szkół wyższych - inwestycje zgodne z kierunkami/działaniami wynikającymi z inteligentnych specjalizacji, realizowane w odpowiedzi na zidentyfikowane deficyty.

9 Typ Beneficjenta: -jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, -Ochotnicze Hufce Pracy i ich jednostki organizacyjne, -szkoły wyższe, -osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe. Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Działania.

10  Działania związane z budową nowej infrastruktury – tylko w przypadku udokumentowania braku możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury i uwzględnienia uwarunkowań demograficznych występujących na danym obszarze.  W przypadku szkół i placówek edukacyjnych, prowadzących kształcenie zawodowe – koncentracja przedsięwzięć na zawodach i sektorach określonych jako szczególnie istotnych z punktu widzenia gospodarki i potrzeb rynku pracy, realizowanych przy udziale pracodawców, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnych rynków pracy.  Warunek ubiegania się o dofinansowanie – przedstawienie przez Beneficjenta kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury, na podstawie przeprowadzonej przez niego diagnozy (konieczność uwzględnienia kwestii demograficznych, analizy ekonomicznej inwestycji po zakończeniu projektu) oraz jej powiązania z działaniami EFS (realizowane działania muszą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom i problemom wynikającym z Osi Priorytetowej 8).

11 Wybór projektów będzie odbywał się z zastosowaniem: trybu pozakonkursowego – w przypadku wsparcia infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego o znaczeniu strategicznym dla regionu, tryb konkursowy – w przypadku pozostałych inwestycji.

12 -Alokacja dla działania wynosi 24,5 mln euro -Alokacja na działania związane z infrastrukturą kształcenia zawodowego (KI 50) wynosi 12,3 mln euro

13  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 jest w trakcie opracowywania harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015.  Harmonogram naboru wniosków zostanie przygotowany i opublikowany do końca lutego 2015 r.

14 Dziękuję za uwagę Paweł Sługocki Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego więcej na stronie: www.rpo2020.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Modrzyca, 29 stycznia 2015 r.. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i szkolnictwa zawodowego jest jednym z głównych celów SRWL 2020 Cel strategiczny :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google