Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kołobrzeg, 27 października 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kołobrzeg, 27 października 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Kołobrzeg, 27 października 2014 roku
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa Janusz Witkowski „Region, miasto, przedsiębiorstwo, społeczeństwo – inteligentny rozwój w nowej perspektywie funduszy europejskich ”. Kołobrzeg, 27 października 2014 roku

2 System Informacyjny Statystyki Publicznej
Mądrość Wiedza Informacja Dane Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

3 Przestrzenny wymiar rozwoju społeczno – gospodarczego – a polityka spójności
Wyrównanie szans rozwojowych obszarów słabo rozwiniętych, Zrównoważony i harmonijny rozwój terytorialny, Delimitacja obszarów wsparcia- ważny wymiar polityki spójności , Potrzeba szerszego uwzględnienia obszarów funkcjonalnych, Strategia Europa 2020 a cele polityki spójności. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

4 Polityka spójności 2014 - 2020 Cele polityki spójności
Główny cel rozwojowy: Wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucyjnych potencjałów, zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój oraz poprawa jakości życia ludności. Cel ten realizowany będzie w trzech obszarach: Konkurencyjna gospodarka – wypracowanie nowych przewag konkurencyjnych, opartych na wiedzy i kapitale intelektualnym, oraz wykorzystania postępu w zakresie cyfryzacji gospodarki; Spójność społeczna i terytorialna – promowanie działań wydobywających i wspierających zróżnicowane potencjały poszczególnych jednostek i grup społecznych oraz terytoriów; Sprawne i efektywne państwo – podejmowanie działań służących głównie poprawie jakości funkcjonowania instytucji publicznych, lepszej komunikacji z obywatelem oraz spożytkowania kapitału społecznego. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

5 Europa 2020: PRIORYTETY Rozwój inteligentny (smart growth)
rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Rozwój zrównoważony (sustainable growth) wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

6 Rozwój zrównoważony – ważny cel strategiczny
Trzy kluczowe wymiary rozwoju społeczno –gospodarczego (gospodarka, społeczeństwo, środowisko), Pomiar rozwoju społeczno – gospodarczego PKB – gospodarka, Jakość życia – społeczeństwo, Rachunki ekonomiczne środowiska – środowisko, Potrzeba integracji pomiaru (diagnozy) – rozwój trwały i zrównoważony. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

7 Terytorialny wymiar rozwoju zrównoważonego a statystyka
Różne wymiary rozwoju regionalnego a statystyka Gospodarka, Infrastruktura, Usługi, Kapitał ludzki i społeczny, Jakość życia, Środowisko naturalne, Czynniki rozwoju regionalnego – determinanty zarządzania rozwojem Strategia, Innowacyjność / przedsiębiorczość, specjalizacje inteligentne, Zdolność instytucjonalna zarządzania rozwojem, Wiedza i kompetencje, Postęp technologiczny, Kapitał rzeczowy (majątek trwały i jego struktura), Kapitał finansowy (dostępność źródeł finansowania), Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

8 Walory informacyjne statystyki na poziomie regionalnym
Wzrost gospodarczy (głownie PKB i czynniki kreujące wzrost gospodarczy), Dynamika działalności produkcyjnej i usługowej w różnych dziedzinach aktywności, Badania, rozwój, innowacyjność, przedsiębiorczość, Sytuacja na rynku pracy, w tym zwłaszcza bezrobocie, Warunki życia, w tym wykluczenie społeczne i ubóstwo, Sytuacja demograficzna i główne czynniki rozwoju ludności. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

9 Statystyczne wsparcie polityki spójności w zakresie rozwoju inteligentnego
Główne narzędzie diagnozy rozwoju społeczno- gospodarczego (różne obszary rzeczywistości), Podstawa budowy strategii i programów rozwoju, Monitorowanie efektów podejmowanych działań programowo – rozwojowych, Ewaluacja i ostrzeganie. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

10 Warunki użyteczności statystyki na poziomie regionalnym
Odpowiedni do potrzeb zbiór danych, dostępnych dla decydentów w zakresie diagnozy, programowania i monitorowania rozwoju (program badań oraz dodatkowe badania we współpracy regionalnej), Umiejętne pozyskiwanie danych (tradycyjne badania, ale nowoczesne techniki, szersze wykorzystanie danych administracyjnych, Dostępność danych na pożądanym poziomie (łatwość, szybkość, kompleksowość, ujęcie przestrzenne). Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

11 Najważniejsze wyzwania dla statystyki publicznej na poziomie regionalnym w nowej perspektywie finansowej Podążanie za zmieniającą się rzeczywistością – doskonalenie wszystkich obszarów aktywności statystyki – nowe cele polityki spójności – specjalizacje inteligentne, Dostosowanie zakresu badań do potrzeb odbiorców, w szczególności władz lokalnych i regionalnych, Dokładne rozpoznanie (monitorowanie)potrzeb użytkowników regionalnych (zadania programowe i współpraca bilateralna), Ścisła współpraca z władzami regionalnymi i środowiskiem naukowym, Poszukiwanie nowych źródeł danych umożliwiających opracowanie informacji w pożądanym ujęciu przestrzennym, Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

12 Najważniejsze wyzwania dla statystyki publicznej na poziomie regionalnym w nowej perspektywie finansowej Działalność promocyjna i edukacyjna prezentująca zasoby informacyjne statystyki, Doskonalenie metod komunikowania się oraz sposobów udostępniania danych statystycznych – BDL, DEMOGRAFIA, DBW, VADEMECUM, WOBR - RIS, Wsparcie informacyjne dla prowadzenia polityki spójności (strategia, programy) - STRATEG, Monitorowanie polityki spójności, w tym regionalnego programu operacyjnego (realizacji celów) – przestrzenna dostępność danych – PORTAL GEOSTATYTYCZNY. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

13 System STRATEG Prof. dr hab. Janusz Witkowski
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

14 System STRATEG System opracowany przez Główny Urząd Statystyczny
monitorowanie i analiza trendów i procesów rozwojowych w ich wymiarze terytorialnym, programowanie nowej perspektywy polityki spójności na lata w zakresie systemu wskaźników, monitorowanie realizacji strategii rozwojowych i polityk publicznych. Baza danych Generowanie tablic Wizualizacja danych (wykresy, mapy) Narzędzia analityczne Zadanie „Opracowanie systemu wskaźników kluczowych dla monitorowania i programowania polityki rozwoju” wykonano w ramach projektu MRR „Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce”. Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

15 Elementy systemu STRATEG
Blisko 1400 wskaźników z ponad 80 źródeł Ponad 3,6 mln rekordów Dane roczne (od 2003 r.) Polska ogółem województwa i inne poziomy agregacji terytorialnej (Polska Wschodnia, Polska Południowa, Polska Zachodnia) obszary funkcjonalne (wynikające z zapisów strategii wojewódzkich) Unia Europejska (UE27, UE28, kraje UE, NUTS 2) Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”

16 Dziękuję Państwu za uwagę
Prof. dr hab. Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego „Rola statystyki publicznej w inteligentnym rozwoju na rzecz zrównoważonego środowiska, gospodarki i społeczeństwa”


Pobierz ppt "Kołobrzeg, 27 października 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google