Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji Z-ca Przewodniczącego Komisji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji Z-ca Przewodniczącego Komisji."— Zapis prezentacji:

1 prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji Z-ca Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii XII Konferencja SOOIPP Gliwice, 20 maja 2011 r. Unia dla Innowacji – perspektywy polityki UE

2 Przyjęcie przez Unię Europejską tzw. Strategii Lizbońskiej: podstawy działań, które poprzez ścisłe powiązanie działań planowanych i realizowanych w obszarze badań i rozwoju (B+R) z potrzebami i możliwościami gospodarek składających się na wspólną, europejską przestrzeń gospodarczą, miały umożliwić osiągnięcie przez europejskie gospodarki przewagi konkurencyjnej w skali globalnej. 2.Modyfikacja Strategii Lizbońskiej 3.Europa 2020

3 Kluczowym czynnikiem dla wzrostu konkurencyjności tak gospodarki poszczególnych krajów, jak i całej Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, może i powinno być wdrażanie modelu gospodarki opartej na wiedzy. Wiedza może być traktowana jako konkretny zasób, będący podstawą wzrostu gospodarczego. Postulat wzrostu innowacyjności: podstawa rozwoju gospodarczego. Postulat ten wydaje się być istotny szczególnie dla gospodarek tych krajów, których dotychczasowy rozwój był oparty głównie na wykorzystaniu jako podstawy rozwoju rezerw prostych

4 Determinanty wzrostu (rozwoju): Smart growth (wzrost oparty na wiedzy i innowacjach) Sustainable growth (wzrost zrównoważony) Inclusive growth (wzrost włączający)

5 Problemy do dyskusji panelowej: 1) Na ile założenia strategiczne UE odpowiadają wyzwaniom gospodarki globalnej? 2) Jak polska gospodarka wpisuje się obecnie w koncepcje UE (Europa 2020, Unia dla Innowacji)? 3) Jakie wyzwania są dominujące w procesie dostosowania Polski do współczesnych wyzwań?

6 6 Rys.1. Wartość syntetycznego indeksu innowacyjności w wybranych krajach w 2007 r.

7 Jako kluczowe problemy kształtujące aktualną sytuację w omawianym obszarze wskazuje się najczęściej: ciągle znaczne możliwości osiągania sukcesu w działalności gospodarczej bez sięgania po innowacyjne rozwiązania, zakłócone relacje pomiędzy gospodarką a sektorem B+R, brak skutecznej polityki proinnowacyjnej państwa i niedookreślone kompetencje instytucji, które powinny uczestniczyć we wdrażaniu w naszym kraju modelu gospodarki opartej na wiedzy, brak zdefiniowanych obszarów merytorycznych, w których można i należy podejmować innowacyjne przedsięwzięcia oraz kryteriów, umożliwiających ocenę poziomu innowacyjności.

8 Powstaje pytanie: czy i jak wskazany powyżej obszar uwarunkowań, tworzących przysłowiowy krąg niemożności, daje się przerwać? Innymi słowy: co mogłoby otworzyć drogę do radykalnej poprawy miejsca Polski w rankingu innowacji? Wydaje się, że szansa skutecznej budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy leży w łącznym podjęciu i rozwiązaniu co najmniej kilku kluczowych kwestii.

9 Możliwości poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki to przede wszystkim: Skuteczne wykorzystanie istniejącego potencjału Systemowa poprawa (odbudowa?) powiązań między gospodarka a sektorem badań i rozwoju Dobre wykorzystanie środków finansowych, zarówno pochodzących z funduszy UE jak i krajowych źródeł finansowania

10 Na pewno warto podejmować próby diagnozowania istniejących w naszym kraju przeszkód na drodze wdrażania modelu gospodarki opartej na wiedzy, także w wąskich obszarach problemowych. 2.Warto również korzystać z dobrych praktyk: w wielu miejscach w Polsce nietrudno znaleźc bardzo pozytywne przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, nie tylko w obszarze tradycyjnie rozumianej gospodarki. 3.Warto także widzieć innowacyjność w właściwych proporcjach, jako jeden z czynników wzrostu.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji Z-ca Przewodniczącego Komisji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google