Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia dla Innowacji – perspektywy polityki UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia dla Innowacji – perspektywy polityki UE"— Zapis prezentacji:

1 Unia dla Innowacji – perspektywy polityki UE
marzec 17 Unia dla Innowacji – perspektywy polityki UE prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Poseł na Sejm RP Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji Z-ca Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii XII Konferencja SOOIPP Gliwice, 20 maja 2011 r.

2 Polityka UE w obszarze innowacyjności
Przyjęcie przez Unię Europejską tzw. „Strategii Lizbońskiej”: podstawy działań, które poprzez ścisłe powiązanie działań planowanych i realizowanych w obszarze badań i rozwoju (B+R) z potrzebami i możliwościami gospodarek składających się na wspólną, europejską przestrzeń gospodarczą, miały umożliwić osiągnięcie przez europejskie gospodarki przewagi konkurencyjnej w skali globalnej. Modyfikacja „Strategii Lizbońskiej” „Europa 2020”

3 Podstawowe założenia Kluczowym czynnikiem dla wzrostu konkurencyjności tak gospodarki poszczególnych krajów, jak i całej Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej, może i powinno być wdrażanie modelu gospodarki opartej na wiedzy. Wiedza może być traktowana jako konkretny zasób, będący podstawą wzrostu gospodarczego. Postulat wzrostu innowacyjności: podstawa rozwoju gospodarczego. Postulat ten wydaje się być istotny szczególnie dla gospodarek tych krajów, których dotychczasowy rozwój był oparty głównie na wykorzystaniu jako podstawy rozwoju rezerw prostych

4 „Strategia Lizbońska” a „Europa 2020”
Determinanty wzrostu (rozwoju): Smart growth (wzrost oparty na wiedzy i innowacjach) Sustainable growth (wzrost zrównoważony) Inclusive growth (wzrost „włączający”)

5 Polska i Europa w gospodarce globalnej
Problemy do dyskusji panelowej: Na ile założenia strategiczne UE odpowiadają wyzwaniom gospodarki globalnej? Jak polska gospodarka wpisuje się obecnie w koncepcje UE (Europa 2020, Unia dla Innowacji)? Jakie wyzwania są dominujące w procesie dostosowania Polski do współczesnych wyzwań?

6 Innowacyjność polskiej gospodarki
Rys.1. Wartość syntetycznego indeksu innowacyjności w wybranych krajach w 2007 r.

7 Ocena przyczyn obecnego stanu innowacyjności gospodarki w Polsce
Jako kluczowe problemy kształtujące aktualną sytuację w omawianym obszarze wskazuje się najczęściej: ciągle znaczne możliwości osiągania sukcesu w działalności gospodarczej bez sięgania po innowacyjne rozwiązania, zakłócone relacje pomiędzy gospodarką a sektorem B+R, brak skutecznej polityki proinnowacyjnej państwa i niedookreślone kompetencje instytucji, które powinny uczestniczyć we wdrażaniu w naszym kraju modelu „gospodarki opartej na wiedzy”, brak zdefiniowanych obszarów merytorycznych, w których można i należy podejmować innowacyjne przedsięwzięcia oraz kryteriów, umożliwiających ocenę poziomu innowacyjności.

8 Perspektywy poprawienia obecnego stanu innowacyjności w Polsce
Powstaje pytanie: czy i jak wskazany powyżej obszar uwarunkowań, tworzących przysłowiowy „krąg niemożności”, daje się przerwać? Innymi słowy: co mogłoby otworzyć drogę do radykalnej poprawy miejsca Polski w „rankingu innowacji”? Wydaje się, że szansa skutecznej budowy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy leży w łącznym podjęciu i rozwiązaniu co najmniej kilku kluczowych kwestii.

9 Perspektywy poprawienia obecnego stanu innowacyjności w Polsce
Możliwości poprawy poziomu innowacyjności polskiej gospodarki to przede wszystkim: Skuteczne wykorzystanie istniejącego potencjału Systemowa poprawa (odbudowa?) powiązań między gospodarka a sektorem badań i rozwoju Dobre wykorzystanie środków finansowych, zarówno pochodzących z funduszy UE jak i krajowych źródeł finansowania

10 Perspektywy poprawienia obecnego stanu innowacyjności w Polsce
Na pewno warto podejmować próby diagnozowania istniejących w naszym kraju przeszkód na drodze wdrażania modelu gospodarki opartej na wiedzy, także w wąskich obszarach problemowych. Warto również korzystać z „dobrych praktyk”: w wielu miejscach w Polsce nietrudno znaleźc bardzo pozytywne przykłady innowacyjnych przedsięwzięć, nie tylko w obszarze tradycyjnie rozumianej gospodarki. Warto także widzieć innowacyjność w właściwych proporcjach, jako jeden z czynników wzrostu.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Unia dla Innowacji – perspektywy polityki UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google