Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sonia Skudzawska.  Co to s ą wisz ą ce ogrody Semiramidy?  Legenda o ogrodach  Dlaczego zbudowano ogrody?  Wygl ą d wisz ą cych ogrodów  Jak by ł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sonia Skudzawska.  Co to s ą wisz ą ce ogrody Semiramidy?  Legenda o ogrodach  Dlaczego zbudowano ogrody?  Wygl ą d wisz ą cych ogrodów  Jak by ł."— Zapis prezentacji:

1 Sonia Skudzawska

2  Co to s ą wisz ą ce ogrody Semiramidy?  Legenda o ogrodach  Dlaczego zbudowano ogrody?  Wygl ą d wisz ą cych ogrodów  Jak by ł y zbudowane?  Wyobra ż enie wisz ą cych ogrodów-opis  Wyobra ż enie wisz ą cych ogrodów-obraz  Pochodzenie ogrodów  Próby rekonstrukcji  Szkic wygl ą du ogrodów  Ogrody w liczbach  Porównanie  Pami ą tka po ogrodach

3 wisz ą ce ogrody w Babilonie, zespó ł ogrodów dworskich za ł o ż onych na sztucznych tarasach, wspartych na wielopi ę trowych, kolebkowo sklepionych budowlach.

4 Legenda grecka przypisywa ł a je mylnie asyryjskiej królowej Semiramidzie(identyfikowanej z Szammuram ą, ż on ą króla Szamsziadada V, w ł adcy Asyrii w ko ń cu IX w. p.n.e.). Wisz ą ce ogrody Semiramidy by ł y uwa ż ane za jeden z cudów ś wiata staro ż ytnego.

5 Prawdopodobnie by ł to prezent Nabuchodonozora dla ż ony Semiramidy. Nabuchodonozor kaza ł zbudowa ć ogrody aby wynagrodzi ć swe cz ę ste nieobecno ś ci. Takie ogrody nie by ł y nowo ś ci ą. Król Sanheryb kaza ł wyku ć w skale du ż e otwory, które zosta ł y po łą czone sieci ą kana ł ów wodnych i wype ł nione ziemi ą, na której mog ł y rosn ąć ro ś liny. Jednak ż aden ogród nie by ł tak ł adny i ró ż norodny jak ogród Semiramidy. Król Nabuchodonozor kaza ł swoim ż o ł nierzom zbiera ć wszystkie nowo napotkane ro ś liny, które potem zasadza ł w swoim ogrodzie.

6

7

8 ogrody musia ł y istnie ć ze wzgl ę du na wzmianki o nich wyst ę puj ą ce w wielu ź ród ł ach historycznych z tamtego i pó ź niejszego okresu (pisali o nich m.in. Herodot, Strabon i Diodor Sycylijski). Ponadto wykopaliska przeprowadzone w miejscu ich hipotetycznego po ł o ż enia wykaza ł y obecno ść pozosta ł o ś ci rozleg ł ego pa ł acu Nabuchodonozora II jak i specjalnej konstrukcji tarasy i studnie.

9

10 Nie ma pewno ś ci co do rzeczywistego pochodzenia Wisz ą cych Ogrodów. W ź ród ł ach staro ż ytnych pojawia si ę du ż a rozbie ż no ść chronologiczna i geograficzna. Przypuszaczln ą jest ze mie ś ci ł y si ę one w Babilonii mi ę dzy wielkimi rzekami Tygrys i Eufrat. Na wschodnim brzegu Eufratu. 50 km od Bagdadu.

11

12

13 Fundament sk ł ada ł y si ę z 12 w ą skich komór. Budowla by ł a z kamieni ciosowych, a stropy komór zrobione by ł y z palonych cegie ł tak masywnych, ż e z pewno ś ci ą utrzymywa ł y du ż e ci ęż ary. Mury i filary mia ł y do 7 m grubo ś ci. Studnia sk ł ada ł a si ę z trzech szybów: ś rodkowego kolistego i dwóch mniejszych kanciastych. Koldewey nie wiedzia ł co to za budowla. Na tabliczkach klinowych znalaz ł wskazówki, ż e tylko w dwóch miejscach w Babilonie u ż yto kamieni ciosowych: przy pó ł nocnych murach zamku królewskiego El Kasr oraz przy wisz ą cych ogrodach Semiramidy. wed ł ug przekazów babilo ń skich kap ł anów ogrody mia ł y powierzchni ę ok. 400 stóp kwadratowych i wysoko ść 75 stóp.

14 OGRODY ZA DNIAOGRODY NOC Ą

15

16


Pobierz ppt "Sonia Skudzawska.  Co to s ą wisz ą ce ogrody Semiramidy?  Legenda o ogrodach  Dlaczego zbudowano ogrody?  Wygl ą d wisz ą cych ogrodów  Jak by ł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google