Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Decyzja wykonawcza Komisji z dnia r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu kujawsko-pomorskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP002 1

2 Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie Innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu RPO WK-P v. 4.0 a RPO WK-P v. 7.0 Najważniejsze zmiany po uwagach KE i po III turach negocjacji : RPO WK-P v a RPO WK-P v. 7.0: Określając zakres interwencji w poszczególnych celach tematycznych, w Osi Priorytetowej 1 doprecyzowano, że na wsparcie w ramach Celu Tematycznego 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji zostanie przeznaczonych nie mniej niż €, natomiast na wsparcie w ramach Celu Tematycznego 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP zostanie przeznaczonych nie więcej niż €; W priorytetach inwestycyjnych realizowanych w ramach Celu Tematycznego 1 wprowadzono warunek zgodności z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (projekty muszą być realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego); W priorytetach inwestycyjnych realizowanych w ramach Celu Tematycznego 3 wprowadzono preferencję dla projektów realizowanych w obszarze inteligentnej specjalizacji (dedykowane konkursy na obszary inteligentnej specjalizacji/kryteria wyboru projektów przyznające większą ważność (wagę) kryteriom odnoszącym się do projektów realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionu; Usunięto z programu Priorytet Inwestycyjny 3d i przeniesiono planowaną w jego ramach interwencję do Priorytetu Inwestycyjnego 3a; 2

3 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie Terytorialnym Potencjalni beneficjenci: Jednostki naukowe; Konsorcja naukowe jednostek naukowych; Konsorcja naukowe jednostek naukowych i przedsiębiorstw, pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest jednostka naukowa. 3

4 Kierunkowe zasady wyboru projektów:
Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki RPO WK-P v. 7.0 Kierunkowe zasady wyboru projektów: Finansowanie publicznej infrastruktury B+R w ramach PI 1a będzie uzależnione od spełnienia kryteriów wsparcia infrastruktury B+R określonych w UP ; Wsparcie uzależnione od oceny Biznes Planu (studium wykonalności) obejmujące przyszłe wykorzystanie infrastruktury B+R i wykazania, że będzie ona używana przez, i na rzecz przedsiębiorców; Biznes Plan (studium wykonalności) powinien zawierać m. in. informacje w zakresie: przejrzystej analizy popytu ze strony sektora przedsiębiorstw na podstawie planowanego programu badawczo-rozwojowego; środków mających na celu ograniczenie ryzyka braku popytu; aktywnych działań w celu przyciągnięcia nowych klientów spośród przedsiębiorstw – zarówno z regionu, jak i spoza niego; solidnego planu finansowego, który przewiduje znaczny wzrost udziały przychodów związanych z realizacją badań dla sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach danej jednostki naukowej realizującej projekt; możliwe wysokiego udziału współfinansowania ze strony sektora biznesu w kosztach inwestycyjnych projektu; 4

5 Kierunkowe zasady wyboru projektów:
Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji RPO WK-P v. 7.0 Kierunkowe zasady wyboru projektów: Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR będzie zawierać wskaźnik rezultatu na poziomie projektu określającego zwiększenie przychodów związanych z realizacją badań na rzecz sektora przedsiębiorstw w ogólnych przychodach danej jednostki naukowej. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone konsekwencje finansowe; Wsparcie z EFRR nie może być przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz kosztów związanych z utrzymaniem publicznej infrastruktury B+R; IZ będzie przedkładała KE regularne sprawozdania z efektów interwencji podjętej w Programie w obszarze finansowania publicznej infrastruktury B+R w sprawozdaniach rocznych oraz w sprawozdaniu końcowym. szczegółowe zasady wyboru projektów zawierać będzie Szczegółowy Opis Priorytetów, które zgodnie z art. 110 CPR zatwierdzi KM RPO. 5

6 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:
Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji RPO WK-P v. 7.0 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI nie jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Planowane wykorzystanie dużych projektów: w ramach PI nie przewiduje się realizacji dużych projektów. 6

7 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji RPO WK-P v. 7.0
Podstawa udzielania pomocy publicznej – art. 26 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych, Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, Dostęp do infrastruktury jest udzielany szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach (przedsiębiorstwa, które finansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji w infrastrukturę) Cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie rynkowej. Jeżeli infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności należy rozliczać osobno, konsekwentnie stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów. Jeżeli infrastruktura naukowo-badawcza otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza mechanizm monitorowania i wycofania, aby zapewnić, że w wyniku zwiększenia udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intesywności pomocy. 7

8 Priorytet Inwestycyjny 1a Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji RPO WK-P v. 7.0
Wskaźnik rezultatu: Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB. Wskaźniki produktu: Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej, Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju, Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R. 8

9 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Tworzenie infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego wraz z wyposażeniem związanego bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi; Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+RT dla MŚP; Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji; Inwestycje polegające na wdrożeniu nowej własnej technologii lub technologii nabytej; Działania dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzenia testów) zarządzanie ogólnodostępnym zapleczem technicznym powiązania pod warunkiem, że nie stanowią odrębnego projektu. 9

10 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcie techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania podstawowe i rozwojowe, badania przemysłowe i eksperymentalne, prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi. Projekty dotyczące realizacji projektów celowych w obszarze innowacji technologicznej, produktowej i wdrożenia wyników prac B+R, obejmujące: prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania; wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów, prototypów realizowanych w ramach działania; zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne; zakup usług doradczych do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania; 10

11 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, zakup usług doradczych. Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, pod warunkiem, że liderem takiego konsorcjum jest przedsiębiorstwo z sektora prywatnego; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne pod warunkiem, że ostatecznym odbiorcą końcowym wsparcia będą przedsiębiorstwa; podmiot wdrażający instrument finansowy 11

12 Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy Wybór projektów w ramach PI 1b będzie zgodny z przewidzianymi w regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji mechanizmami zorientowanymi na zapewnienie, że interwencja publiczna w ramach PI 1b odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynkowe w zakresie wsparcia innowacji; Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług jest uwarunkowane od przedstawienia przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac B+R; Wsparcie w PI 1b skoncentrowane na MŚP; Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione zostanie od wymogu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu; W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa preferowane będą projekty podejmowanie wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i jednostkami naukowymi; 12

13 Kierunkowe zasady wyboru projektów:
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Kierunkowe zasady wyboru projektów: Gdy jest to uzasadnione i adekwatne następujące zasady znajdą odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów: stopień współpracy oraz zaangażowani partnerzy; oczekiwany poziom wsparcia publicznego; znaczenie danej działalności dla gospodarki regionu; zdolność regionu do utrzymania danej działalności na swoim obszarze; możliwość osiągnięcia przez region czołowej pozycji w danej niszy rynkowej; stopień powiązania danej działalności z resztą gospodarki regionu; tworzenie nowego obszaru z potencjałem w zakresie innowacyjności i efektem rozlania (spill-over) (zgodnie z procesem przedsiębiorczego odkrywania). szczegółowe zasady wyboru projektów zawierać będzie Szczegółowy Opis Priorytetów, które zgodnie z art. 110 CPR zatwierdzi KM RPO 13

14 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Planowane wykorzystanie dużych projektów: w ramach PI nie przewiduje się realizacji dużych projektów Podstawa udzielania pomocy publicznej – art. 25 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe część projektu badawczo-rozwojowego objęta pomocą w pełni należy do co najmniej jednej z następujących kategorii: badania podstawowe badania przemysłowe eksperymentalne prace rozwojowe studium wykonalności 14

15 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 koszty kwalifikowalne projektów badawczo-rozwojowych przypisuje się do konkretnej kategorii działalności badawczo-rozwojowej i obejmują one: koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości, koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu, dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu 15

16 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Intensywność pomocy dla poszczególnych beneficjentów nie przekracza: 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych. 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych, 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych, 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności. Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w określonych przypadkach (bonusy dla średnich 10/ dla miko, małych - 20, 15 za efektywną współpracę lub upowszechnienie wyników). Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 pkt % w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw. Podstawa udzielania pomocy publicznej – art. 28 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc dola MŚP na wspieranie innowacyjności intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych, za koszty kwalifikowalne uznaje się: 16

17 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę bądź z dużego przedsiębiorstwa, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u beneficjenta stanowiskach i nie zastępuje innego personelu, koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. W szczególnym przypadku, jakim jest pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, intensywność pomocy może zostać zwiększona do 100 % kosztów kwlaifkowalnych, pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia nie przekracza € na jednostkę w dowolnym trzyletnim okresie Podstawa udzielania pomocy publicznej – art. 29 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne Intensywność pomocy nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw i 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP 17

18 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 za koszty kwalifikowalne uznaje się: Koszty personelu, Koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne w warunkach pełnej konkurencji, Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizowania projektu. Pomoc dla dużych przedsiębiorstw kwalifikuje się tylko pod warunkiem, że skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30 % całkowitych kosztów kwalifikowlanych. 18

19 Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Wskaźniki produktu Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB (wartość bazowa – 0,08; wartość docelowa – 0,41) Odsetek przedsiębiorstw przemysłowych które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej (wartość bazowa – 4,7; wartość docelowa – 7,3) Wskaźniki rezultatu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (wartość docelowa – 187) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (wartość docelowa – 187) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (pod pojęciem ośrodka badawczego należy rozumieć organizację dla której działalność B+R stanowi podstawowy/główny przedmiot działalności) (wartość – 1821) 19

20 Poziomy gotowości technologicznej
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Poziomy gotowości technologicznej Zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 91) Lista obejmująca 9 etapów określanych jako poziomy gotowości technologicznej Stanowią one wykaz czynności określających gotowość implementacji nowej technologii w warunkach produkcyjnych Poziom 1 – zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska Poziom 2 - określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie Poziom 3 - potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii Poziom 4 - zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych 20

21 Poziomy gotowości technologicznej
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Poziomy gotowości technologicznej Poziom 5 - weryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Poziom 6 - dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych Poziom 7 - Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych Poziom 8 - zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Poziom 9 - sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt W ramach PI 1b wsparcie będzie można uzyskać do maksymalnie do etapu tzw. pierwszej produkcji, która zgodnie z definicją opracowaną przez KE oznacza – pierwsze przemysłowe wdrożenie i odnosi się do Zwiększenia skali działania pilotażowego urządzenia lub do wytworzenia pierwszego w pełni funkcjonalnego obiektu/sprzętu. Etap pierwszej produkcji stanowi dalszy etap w stosunku do wdrożenia linii pilotażowej (włączając w to fazę testową), jednakże nie obejmuje on masowej produkcji lub też komercyjnej działalności. 21

22 Poziomy gotowości technologicznej a pomoc publiczna Badania podstawowe
Priorytet Inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje RPO WK-P v. 7.0 Poziomy gotowości technologicznej a pomoc publiczna Badania podstawowe PGT 1 Badania przemysłowe PGT 2 – PGT 6 Badania rozwojowe PGT 7- PGT 9 22

23 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory prz. RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju (mikropożyczka), Budowa sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej; Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami; Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MŚP (platformy transferu technologii i innowacji); Wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne niezbędne dla przygotowania i wdrożenia nowych usług dla przedsiębiorców; Zakup usług szkoleniowych dotyczących metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych, opracowania dokumentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacji konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej oraz wzorniczego projektu autorskiego. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz dróg wewnętrznych). 23

24 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory prz. RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalna całość z dotychczasowym obszarem strefy; Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie); Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej typu centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs. Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw instytucje otoczenia biznesu JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne, 24

25 Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy,
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory prz. RPO WK-P v. 7.0 podmiot wdrażający instrument finansowe. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy, Priorytetowo traktowane będą projektu przedsiębiorstw zakładające rozwój ekoinnowacji i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, eko-zarządzanie przedsiębiorstwem oraz eko-marketing; Wsparcie IOB w zakresie profesjonalizacji oferowanych przez nie usług jest uwarunkowane od wykorzystania przez IOB-y dostępnych standardów świadczenia usług, przede wszystkim wypracowanych na poziomie krajowym; Bezpośrednie wsparcie finansowe na profesjonalizację oferowanych przez IOB usług uzależnione jest od spełnienia następujących wymogów: IOB posiada strategię, która zakłada prowadzenie działalności w warunkach rynkowych, działalności samowystarczalnej finansowo; IOB posiada roczny plan działania; IOB wykaże, że dostępne na poziomie krajowym, europejskim lub międzynarodowym standardy świadczenia usług zostaną zastosowane; 25

26 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory prz. RPO WK-P v. 7.0 gdy jest to uzasadnione, IOB winna przedstawić informacje o dotychczas świadczonych usługach doradztwa,/wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju biznesu; IOB monitoruje świadczenie różnych usług oraz prowadzi badania satysfakcji. Wsparcie dla IOB jest ukierunkowane na dostarczanie na rynek specjalistycznych, nowych (zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) usług w odpowiedzi na pojawiające się/zmieniające się potrzeby sektora biznesu; Planowane do wdrożenia usługi nie mogą być oparte jedynie na założeniach przyjętych przez daną IOB; Preferencje uzyskają projekty zakładające największy udział wkładu prywatnego; W ciągu roku od zakończenia realizacji projektu IOB będzie musiała wykazać znaczne wykorzystanie nowych usług przez jej klientów. W incydentalnych i uzasadnionych przypadkach w PI 3a możliwe jest sfinansowanie projektów infrastrukturalnych IOB, z zastrzeżeniem jednak spełnienia warunków określonych w UP dla tego typu projektów; Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej będą realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany; 26

27 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory prz. RPO WK-P v. 7.0 Przed podjęciem decyzji o dalszych inwestycjach w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej IZ podejmie niezbędne działania w odniesieniu do beneficjentów w celu zagwarantowania, że tereny inwestycyjne/infrastruktura biznesowa utworzone w perspektywie finansowej zostały w pełni wykorzystane; Jeżeli IZ uzna za konieczne podjęcie dalszych inwestycji w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, każda taka inwestycja oprócz spełnienia warunków przewidzianych w Umowie Partnerstwa , będzie poddana następującym wymogom: uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia nie została wypełniona zgodnie z projektem; uzyskane dofinansowanie z EFRR na projekty w zakresie terenów inwestycyjnych/infrastruktury biznesowej, zostanie pomniejszone w zakresie, w jakim sfinansowana przy jego wsparciu powierzchnia jest wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa Umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFRR będzie zawierać wskaźnik rezultatu na poziomie projektu określającego poziom wykorzystania wytworzonej infrastruktury. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone konsekwencje finansowej IZ w sprawozdaniach rocznych oraz w sprawozdaniu końcowym przedstawi informacje o stopniu wykorzystania infra. wytworzonej w ramach PI 3a 27

28 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:
Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory prz. RPO WK-P v. 7.0 szczegółowe zasady wyboru projektów zawierać będzie Szczegółowy Opis Priorytetów, które zgodnie z art. 110 CPR zatwierdzi KM RPO Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Planowane wykorzystanie dużych projektów: w ramach PI nie przewiduje się realizacji dużych projektów Podstawa udzielania pomocy publicznej – art. 18 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowlanych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 28

29 Priorytet Inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory prz. RPO WK-P v. 7.0 Wskaźnik rezultatu Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB (wartość bazowa - 9,20; wartość docelowa – 10,25) Wskaźniki produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (1116) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (101) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (166) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (849) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (374) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (380 ha) Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu) 29

30 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej; Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych; Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą; Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym; Tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych firm (poprzez np. elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych) Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes); Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem; Unowocześnienie działalności przedsiębiorstwa poprzez informatyzację (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, usługi elektroniczne, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu) 30

31 Potencjalni beneficjenci:
Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia RPO WK-P v. 7.0 Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw; instytucje otoczenia biznesu; JST, ich związki i stowarzyszenia; samorządowe jednostki organizacyjne; podmiot wdrażający instrument finansowy. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w zakresie wizyt studyjnych i misji gospodarczych, udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą jest obowiązane przedstawić strategię biznesową, która zakłada, że działania na które ubiega się o dofinansowanie, stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej. 31

32 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:
Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia RPO WK-P v. 7.0 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Planowane wykorzystanie dużych projektów: w ramach PI nie przewiduje się realizacji dużych projektów Podstawa udzielania pomocy publicznej – art. 18 Rozporządzenia 651/2014 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowlanych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 32

33 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia RPO WK-P v. 7.0 Podstawa udzielania pomocy publicznej – art. 19 Pomoc na udział MŚP w targach za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. 33

34 Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia RPO WK-P v. 7.0 Wskaźniki rezultatu Wartość eksportu w regionie (wartość bazowa ; wartość docelowa – ) Wskaźniki produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (1717) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (253) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (61) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (1403) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe (101) 34

35 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć:
Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług RPO WK-P v. 7.0 Spodziewane typy i przykłady przedsięwzięć: Wsparcie wdrażania innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R; Nowe rozwiązania organizacyjne służące poprawie produktywności i efektywności (marketingowe, logistyczne, z zakresu dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); Wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania, jak i oferty poprzez: rozbudowę przedsiębiorstwa; rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa; działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych; zmianę wyrobu i usługi, w tym zmianę sposobu świadczenia usługi. 35

36 Potencjalni beneficjenci:
Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług RPO WK-P v. 7.0 Potencjalni beneficjenci: przedsiębiorstwa, sieci przedsiębiorstw; podmiot wdrażający instrument finansowy. Kierunkowe zasady wyboru projektów: Tryb konkursowy; Preferencją zostaną objęte projekty dotyczące wdrożenia nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcje kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystywanie surowców. Projekty zakładające wdrożenie ekoinnowacji w MŚP także uzyskają preferencję; W PI 3c dofinansowanie ukierunkowane bezpośrednio jest co do zasady na rozwój potencjału i innowacyjności funkcjonujących przedsiębiorstw. 36

37 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:
Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług RPO WK-P v. 7.0 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: w ramach PI jest brana pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych. Planowane wykorzystanie dużych projektów: w ramach PI nie przewiduje się realizacji dużych projektów Wskaźniki rezultatu: Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólne liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (wartość bazowa – 11,01; wartość docelowa – 12,87) Wskaźniki produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (737) 37

38 Priorytet Inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług RPO WK-P v. 7.0 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (300) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (437) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (149) Produkt nowy dla rynku – produkt jest nowy dla rynku jeżeli nie istnieje inny dostępny produkt na rynku, który oferuje taką samą funkcjonalność lub technologia wykorzystywana przez nowy produkt różni się fundamentalnie od technologii wykorzystywanej przez obecne na rynku produkty. Produkty może być materialny lub niematerialny (włączając w to usługi). Wskaźnik obejmuje innowacje procesowe o ile przyczyniają się one do rozwoju nowego produktu. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (299) Produkt nowy dla firmy – mutatis mutandis 38

39 Zakres zastosowania instrumentów finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego Zgodnie z art. 37 CPR wsparcie w postaci instrumentów finansowych oparte jest na wynikach analizy ex-ante. Dokument prezentujący wyniki analizy dostępny jest na stronie (http://mojregion.eu/programowanie /menu-c/inzynieria-finansowa/dokumenty.html) 39

40 Wnioski dla IF skierowanych do przedsiębiorstw
Dwa wymiary: luka finansowa i efekt zachęty – przy zasadniczym znaczeniu eliminacji luki finansowej, ale… …pewnym problemem jest wielowymiarowa interwencja. Paleta instrumentów zbliżona do dotychczasowej, ale: duże znaczenie oprocentowania na zasadach rynkowych: ograniczenie konkurencji z sektorem rynkowym i lepsze adresowanie wsparcia; konieczność demarkacji z dotacjami; (obecnie) malejąca atrakcyjność instrumentów preferencyjnych, nastawionych na efekt zachęty (niskie stopy procentowe); koncentracja na mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach.

41 Priorytet inwestycyjny 1b - wejścia kapitałowe
PI: 1b Cel instrumentu: Uruchamianie (kapitalizacja) nowych przedsiębiorstw (z możliwością preinkubacji) w oparciu o rezultaty prac badawczo-rozwojowych i ich wdrażania do praktyki biznesowej (eliminacja luki w dostępie do kapitału zalążkowego Od: 200 tys. zł Do: 1 000 tys. zł na: Dezinwestycja, szacunkowo po okresie 5-10 lat Finanse i wskaźniki Wejścia kapitałowe: 40 Przeciętna wartość wejścia kapitałowego: 0,75 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 35 Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: spółki z udziałem pomysłodawców oraz pośrednika finansowego (funduszu inwestycyjnego) W przypadku niniejszego instrumentu, wybór przedsięwzięć podlegających finansowaniu (celu inwestycyjnego) powinien opierać na dwóch głównych kryteriach: (i) ocenie potencjału rozwojowego spółki oraz (ii) realności dezinwestycji w okresie maksymalnie lat. Zasadniczym zadaniem instrumentu kapitałowego będzie, dzięki przeprowadzeniu „wejścia” i dostarczeniu kapitału, budowanie / maksymalizacja „wartości” biznesowej sfinansowanego przedsięwzięcia. Wartość ta decydować będzie o efektywności inwestycji, wynikającej z rezultatów dezinwestycji.

42 Priorytet inwestycyjny 1b –pożyczki na wdrażanie wyników prac B+R
PI: 1b Pożyczki Cel instrumentu: Pożyczki na finansowanie wdrożeń wyników prac B+R Od: 200 tys. zł Do: 2 000 tys. zł na: do 10 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 40 Przeciętna pożyczka: 1,0 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 40 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: przedsiębiorcy (w przypadku dużych przedsiębiorstw – wyłącznie finansowanie projektów zapewniających dyfuzję wyników prac badawczych do gospodarki regionu, z preferencją dla projektów podejmowanych wspólnie z MŚP lub przewidujących (gwarantujących) współpracę z MŚP, instytucjami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Finansowanie dotyczyć będzie przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Oprocentowanie – preferencyjne – na poziomie stopy bazowej (dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inteligentnych specjalizacji regionu).

43 Instrumenty finansowe w ramach 3a i 3c
Priorytet inwestycyjny 3a Mikropożyczki Cel instrumentu: Zmniejszenie luki finansowej mikro i małych przedsiębiorstw Od: 0 zł do: 70 tys. zł na: maks. 7 lat Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 730 Średnia wartość pożyczki: 39 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 25,5 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: tylko mikroprzedsiębiorcy do dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Preferencyjne oprocentowanie, możliwe niskie wymogi co do zabezpieczeń. Priorytet inwestycyjny 3c Poręczenia Cel instrumentu: Zmniejszenie luki finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Od: 0 zł do: 300 tys. zł* na: maks. 7 lat Finanse i wskaźniki Udzielone poręczenia (mnożnik 3): 988 Średnia wartość poręczenia: 110 tys. zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 24,1 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: tylko mikro- i małe przedsiębiorstwa.

44 Instrumenty finansowe w ramach 3c i 3b
Priorytet inwestycyjny 3c Pożyczki inwestycyjne Cel instrumentu: Zachęty dla inwestycji w ramach RIS. Od: 300 tys. zł do: 1 mln zł* na: maks. 7 lat ** Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 50 Średnia wartość pożyczki: 1 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 50 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach RIS. Preferencje: preferencje dla projektów wpisujących się w RIS. Priorytet inwestycyjny 3b Pożyczki inwestycyjne Cel instrumentu: Zachęty dla inwestycji proeksportowych/nowych modeli biznesowych. Od: 300 tys. zł do: 1 mln zł* na: maks. 7 lat ** Finanse i wskaźniki Udzielone pożyczki: 69 Średnia wartość pożyczki: 1 mln zł Minimalna alokacja (bez kosztów zarządzania): 69,2 mln zł Preferencje i grupa docelowa Odbiorcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferencje: preferencje dla projektów dotyczących opracowania i wdrożenia nowych modeli biznesowych, w szczególności poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju i poprawy efektywności działania przedsiębiorstw, a także projektów polegających na wsparciu inwestycyjnym międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw.

45 Modele wdrażania instrumentów finansowych
Wdrażanie za pośrednictwem IZ RPO WK-P, ogłaszającej konkursy na pośredników finansowych. Wdrażanie za pośrednictwem tzw. funduszu funduszy (model wdrażania zbliżony do obecnego modelu w ramach inicjatywy JEREMIE), ogłaszającego konkursy na pośredników finansowych. Zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań dla poszczególnych osi priorytetowych Według analizy ex- ante najbardziej racjonalne jest rozwiązanie b lub c), ale generalnie wszystkie rozwiązania są absolutnie dopuszczalne.

46 Możliwe opcje wdrożeniowe

47 Możliwe rozwiązania wdrożeniowe
Na podstawie stosunkowo korzystnych doświadczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE ewaluatorzy wstępnie rekomendują wdrażanie instrumentów finansowych z wykorzystaniem funduszu funduszy. Do rozważenia jest wdrażanie za pośrednictwem jednego lub dwóch (podzielonych branżowo) funduszy funduszy.

48 Pomoc publiczna w RPO Okres nowej perspektywy finansowej zbiegł się z procesem modernizacji reguł pomocy publicznej. W ramach State Aid Modernisation Komisja Europejska zmodernizowała następujące regulacje: Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka Wytyczne w sprawie pomocy państwa dla portów i linii lotniczych

49 Ponadto w ramach procesu modernizacji KE przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis - rozporządzenie 1407/2013 brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza de facto, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis, zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR), doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis), wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).

50 Komisja Europejska przyjęła również nowe rozporządzeni w sprawie wyłączeń blokowych – 651/2014
zawiera 43 wyłączenia, które mogą zostać wykorzystane w celu udzielania zgodnej z prawem i efektywnej pomocy publicznej pomoc może być udzielana bez konieczności notyfikacji i uzyskania zgody KE warunkiem skorzystania z rozporządzenia jest przestrzeganie jego przepisów w celu skorzystania z rozporządzenia, instytucja udzielająca pomocy musi również opublikować w Internecie program pomocowy oraz przesłać do KE informacje o programie w ustandaryzowanym formularzu

51 Rozporządzenia znajdujące się na ścieżce legislacyjnej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata

52 Planowane programy pomocowe
Rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rzecz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii, wysokosprawnej kogeneracji oraz infrastruktury energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych

53 Planowane programy pomocowe
Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych programów operacyjnych Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze rozwoju na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych rewitalizacja (brak projektu programu pomocowego)

54 Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego:
1) Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania; 2) Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna; 3) Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa; 4) Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych; 5) Przetwarzanie informacji, multimedia, programownaie usług ICT; 6) Biointeligentna specjalizacja – potencjał naturalny, środowisko, energetyka; 7) Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe; 8) Dziedzictwo kulturowe, sztuka przemysły kreatywne. Szerzej: Regionalna Strategia Innowacji WK-P na lata Przepisy wskazane powyżej stanowią podstawę dla realizacji działań polegających na wyborze przez IZ RPO instrumentów inżynierii finansowej takich jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre."

Podobne prezentacje


Reklamy Google