Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola spójności terytorialnej w rozwoju obszarów wiejskich Prof. dr hab. K. Duczkowska-Małysz Warszawa, 19-20 lutego 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola spójności terytorialnej w rozwoju obszarów wiejskich Prof. dr hab. K. Duczkowska-Małysz Warszawa, 19-20 lutego 2009."— Zapis prezentacji:

1 Rola spójności terytorialnej w rozwoju obszarów wiejskich Prof. dr hab. K. Duczkowska-Małysz Warszawa, 19-20 lutego 2009

2 Przyszłe ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich Koordynacja między polityką spójności a pozostałymi politykami i odniesienie do tej problematyki polityki rozwoju obszarów wiejskich Rola spójności terytorialnej w rozwoju regionów, w tym – obszarów wiejskich Obszary wiejskie – szczególny rodzaj regionów z głębokimi dysparytetami społeczno-ekonomicznymi

3 Kontekst nowej polityki spójności Podstawy traktatowe nowej polityki Nowa sytuacja po rozszerzeniu- dysparytety regionalne wewnątrz „starej” UE (Bruksela 217,3 i Portugalia-Alentejo 56,9)i „nowej” UE (Praga 135,5 i Lubelskie 28,6) Różnice pomiędzy „starą” a „nową” UE (Bruksela 217,3 Lubelskie 28,6 UE-25 100) Program dogonienia USA i uczynienia z gospodarki UE najbardziej konkurencyjnej, innowacyjnej i dynamicznej gospodarki świata

4 Cele ogólne polityki gospodarczej art.. 2 TWE Cele ogólne polityki gospodarczej art.. 2 TWE „ Zadaniem Wspólnoty jest, poprzez ustanowienie Wspólnego Rynku, Unii Gospodarczej i Walutowej oraz poprzez prowadzenie wspólnych polityk lub działań przyczynianie się w całej Wspólnocie do harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości mężczyzn i kobiet, trwałego i nieinflacyjnego wzrostu gospodarczego, wysokiego stopnia konkurencyjności i zbieżności osiągnięć gospodarczych, wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i poprawy jego jakości, podnoszenia poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między Państwami Członkowskimi”

5 Stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie polityki spójności Stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie polityki spójności Wszystkie regiony muszą się włączyć na rzecz wzrostu i wykorzystania potencjału UE Wszystkim ludziom w UE powinno się stworzyć szanse do przyczyniania się do tego procesu Koszt nie podjęcia energicznej polityki spójności w celu rozwiązania problemów nierówności jest mierzalny w kategoriach potencjalnej utraty osobistego dobrobytu ale i utraty potencjalnego, wyższego dochodu i wyższego standardu życia

6 Wyzwania na przyszłość dotyczą Wyzwania na przyszłość dotyczą potrzeby większej spójności w rozszerzonej Unii Europejskiej wzmocnienia unijnych priorytetów poprawy jakości i promowania bardziej zrównoważonego i trwałego rozwoju nowego partnerstwa dla spójności

7 Istota nowej polityki 2007-13 Istota nowej polityki 2007-13 Obok Jednolitego Rynku i unii walutowej, polityka spójności stała się główną polityką Ma łagodzić dysparytety gospodarcze i społeczne Jej istotą jest transfer środków między Państwami Członkowskimi za pośrednictwem budżetu UE w celu wspierania wzrostu gospodarczego i trwałego rozwoju za sprawą inwestowania w kapitał ludzki i rzeczowy

8 Koncepcja nowej polityki 2007-13 Koncepcja nowej polityki 2007-13 Wspólne przepisy dotyczące trzech źródeł finansowania działań strukturalnych Szczegółowe decyzje odnośnie zadań dla funduszy strukturalnych: EFRR, EFS, FS Nową propozycję utworzenia transgranicznej struktury współpracy

9 Priorytety nowej polityki spójności Priorytety nowej polityki spójności Konwergencja: wspieranie wzrostu i tworzenie miejsc pracy w najmniej rozwiniętych Państwach Członkowskich i regionach Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach: przewidywanie i wspieranie zmian oraz pomoc w reagowaniu na zmiany Europejska współpraca terytorialna: propagowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium UE

10 Nowe reguły tej polityki Nowe reguły tej polityki Prowadzenie corocznego dialogu strategicznego Pełne uznanie i wzmocnione finansowanie obszarów z handicapem i obszarów miejskich Delegacja odpowiedzialności na rzecz Państw Członkowskich i regionów Redukcja ilości finansowych instrumentów spójności (do trzech ) Wieloletnie programowanie ; te same zasady dla FS i dla Funduszy Strukturalnych

11 Polityka ta jest adresowana do: Polityka ta jest adresowana do: Miast, a zwłaszcza miast średnich Obszarów wiejskich lub uzależnionych od rybołówstwa Regionów ultraperyferyjnych (obszary o naturalnych niedogodnościach, o słabej lub bardzo słabej gęstości zaludnienia, obszarów, które były zewnętrznymi regionami granicznymi UE do 30.04.2004)

12 Ocena ex ante nowej polityki przez UE Ocena ex ante nowej polityki przez UE Mechanizm tworzenia znacznej wartości dodanej Europy na wielu poziomach Mechanizm szybkiego łagodzenia różnic w dochodach bogatych i biednych Stworzenie możliwości na poprawę konkurencyjności i innowacyjności gospodarek Łączenie regionów, przedsiębiorstw i ludzi w całej Wspólnocie dzięki budowie sieci

13 Społeczny wymiar polityki spójności Społeczny wymiar polityki spójności katalizator nowych form partnerstwa wzmocnienie aktywności władz i społeczności regionalnych oraz lokalnych ściślejsza współpraca rządów narodowych z KE nacisk na ścisłą współpracę ponad granicami w celu realizacji wspólnych strategii rozwoju

14 Obszary wiejskie w kontekście polityki spójności W jaki sposób osiągnąć (zapewnić) zintegrowane podejście do polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich na poziomie Wspólnoty w celu optymalnego wykorzystania zasobów, instytucji i kapitału społecznego? Jak powinny ewoluować CAP i polityka spójności oraz ich zasady i instrumenty, aby programowanie i polityka row były maksymalnie zintegrowane i efektywne? Jakie argumenty przemawiają za umieszczeniem polityki wspierania ow w polityce spójności?

15 Rozwój obszarów wiejskich Samoczynny mechanizm modernizacji i przyspieszenia wzrostu gospodarczego Przezwyciężenie zaszłości systemu centralnego zarządzania – przedkładanie celów socjalnych nad prorozwojowe Efekty: długotrwałe, celowe, związane z optymalnym wykorzystaniem zasobów i dbałością o środowisko Nowe priorytety dla UE – Health Check i przegląd budżetu Wspólnoty


Pobierz ppt "Rola spójności terytorialnej w rozwoju obszarów wiejskich Prof. dr hab. K. Duczkowska-Małysz Warszawa, 19-20 lutego 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google