Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podział środków Funduszu Pracy dla województwa zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podział środków Funduszu Pracy dla województwa zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podział środków Funduszu Pracy dla województwa zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 r. WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA Szczecin, 1 luty 2011 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kwota ustalona na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r., w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2009 nr 123 poz. 1019 ) przekazywane samorządom powiatowym pozostające w dyspozycji Samorządu Województwa z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 83 259,5 (31,26%) 266 363,1 83 259,5 (31,26%) 266 363,1 rok 2011 rok 2010 54 118,7 173 136,0 29 140,8 93 227,1 65% 35% Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w latach 2010 -2011 r. (dane w tys. zł.)

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Środki Funduszu Pracy przekazane samorządom powiatowym województwa zachodniopomorskiego w roku 2010 (dane w tys. zł.)

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Środki Funduszu Pracy przekazane samorządom powiatowym województwa zachodniopomorskiego w roku 2010 (dane w tys. zł.)

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składowe algorytmu Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia Liczba osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia Liczba bezrobotnych kobiet Liczba bezrobotnych z terenów wiejskich Liczba długotrwale bezrobotnych Liczba podjęć pracy / odpływ z bezrobocia Wydatkowanie środków w ramach FP Wydatkowanie środków w ramach PO KL Jakie czynniki wpływają na wysokość środków Funduszu Pracy dla powiatu ?

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie L.P. Powiat Powiat Programy na rzecz promocji zatrudnienia EFS SUMA 1Białogard 2 788,61 501,6 4 290,2 2Choszczno 2 493,41 342,6 3 836,0 3 Drawsko Pomorskie 2 922,81 573,8 4 496,7 4 Goleni ó w 2 904,51 563,9 4 468,4 5Gryfice 2 756,91 484,5 4 241,3 6Gryfino 3 109,01 674,1 4 783,0 7 Kamień Pomorski 2 107,41 134,7 3 242,1 8Kołobrzeg 1 547,8833,4 2 381,2 9Koszalin 5 300,42 854,0 8 154,4 10Łobez 1 942,51 046,0 2 988,4 11 Myślib ó rz 1 751,9943,3 2 695,3 12Police 2 079,91 120,0 3 199,9 13Pyrzyce 2 196,61 182,8 3 379,4 14Sławno 2 088,61 124,6 3 213,2 15 Stargard Szczeciński 3 872,82 085,3 5 958,1 16Szczecin 5 468,72 944,7 8 413,4 17Szczecinek 4 151,22 235,3 6 386,5 18Świdwin 2 444,91 316,5 3 761,4 19Świnoujście 446,9240,7687,6 20Wałcz 1 743,9939,0 2 682,9 Województwo 54 118,7 29 140,8 83 259,5 Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w roku 2011 * (dane w tys. zł) * przy założeniu wydatkowania środków PO KL w roku 2010 na poziomie min. 95%

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie L.P. Powiat Powiat Środki na zadania fakultatywne 1Białogard685,9 2Choszczno482,4 3 Drawsko Pomorskie 663,8 4 Goleni ó w 668,7 5Gryfice678,6 6Gryfino690,7 7 Kamień Pomorski 529,7 8Kołobrzeg450,2 9Koszalin 1 357,4 10Łobez388,1 11 Myślib ó rz 438,5 12Police476,8 13Pyrzyce437,7 14Sławno535,9 15 Stargard Szczeciński 934,4 16Szczecin 1 913,1 17Szczecinek923,3 18Świdwin559,4 19Świnoujście192,5 20Wałcz399,4 Województwo 13 406,7 Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie innych fakultatywnych zadań w roku 2011 (dane w tys. zł)

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie L.P. Powiat 20102011 Programy na rzecz promocji zatrudnienia EFS Programy na rzecz promocji zatrudnienia EFS 1Białogard 10 890,1 5 863,9 2 788,6 1 501,6 2Choszczno 8 599,5 4 630,5 2 493,4 1 342,6 3 Drawsko Pomorskie 10 539,6 5 675,2 2 922,8 1 573,8 4 Goleni ó w 9 472,2 5 100,4 2 904,5 1 563,9 5Gryfice 8 838,4 4 759,1 2 756,9 1 484,5 6Gryfino 9 778,0 5 265,1 3 109,0 1 674,1 7 Kamień Pomorski 6 781,2 3 651,4 2 107,4 1 134,7 8Kołobrzeg 4 899,0 2 637,9 1 547,8 833,4 9Koszalin 16 369,0 8 814,1 5 300,4 2 854,0 10Łobez 6 736,2 3 627,2 1 942,5 1 046,0 11 Myślib ó rz 6 218,6 3 348,5 1 751,9 943,3 12Police 6 228,1 3 353,6 2 079,9 1 120,0 13Pyrzyce 7 000,8 3 769,7 2 196,6 1 182,8 14Sławno 6 428,9 3 461,7 2 088,6 1 124,6 15 Stargard Szczeciński 12 133,0 6 533,2 3 872,8 2 085,3 16Szczecin 13 127,3 7 068,5 5 468,7 2 944,7 17Szczecinek 14 388,6 7 747,7 4 151,2 2 235,3 18Świdwin 7 793,1 4 196,3 2 444,9 1 316,5 19Świnoujście 1 441,7 776, 3 446,9240,7 20Wałcz 5 472,7 2 946,8 1 743,9 939,0 Województwo 173 136,0 93 227,1 54 118,7 29 140,8 SUMA 266 363,1 83 259,5 Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w latach 2010 - 2011 (dane w tys. zł)

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych w latach 2010 – 2011 z EFS (dane w tys. zł)

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie + 20,1 - 183,1 + 15,6+ 17,6 + 8,3 + 91,4 Środki Funduszu Pracy w latach 2006 – 2011 (w mln zł.) Środki przyznane na początku danego roku zgodnie z algorytmem ustalania kwot środków FP na finansowanie zadań w województwie w latach 2006 - 2011

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Środki FP będące w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przewidziało w roku bieżącym możliwość ubiegania się o dodatkowe środki z rezerwy Ministra. Powyższe środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie realizacji: 1.Programów aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia; 2.Programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus; 3.Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG); 4.Programów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe; 5.Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach; 6.Programów aktywizacji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy; 7.Programów specjalnych; 8.Projektów pilotażowych. Informacje o naborze wniosków w sprawie realizacji programów 1,2,5 i 6 ogłoszone będą na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia, natomiast środki przeznaczone na programy 3 i 4 będą uruchamiane na bieżąco, w kolejności wpływu wniosków do MPiPS.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Środki FP będące w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. Środki na realizację programów przyznawane są przez Ministra z jego inicjatywy lub na wniosek Marszałka województwa w szczególności dla powiatów, na terenie których: Nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy;Nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy; Wystąpiły klęski żywiołowe mające znaczny zasięg w wywołujące poważne skutki;Wystąpiły klęski żywiołowe mające znaczny zasięg w wywołujące poważne skutki; Są realizowane programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;Są realizowane programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; Istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.Istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przygotowanie wniosku powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą potrzeb lokalnego rynku pracy, której celem jest wyłonienie grupy docelowej, dla której będzie realizowany program ze wskazaniem barier utrudniających podjęcie zatrudnienia bez wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Starosta (prezydent miasta) może wystąpić do Ministra z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na realizację programów specjalnych. Do wniosku dołącza się projekt programu specjalnego, opinie powiatowej rady zatrudnienia, a w przypadku realizacji programu specjalnego we współpracy z innym powiatowym urzędem pracy, podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy lub z pracodawcami dołącza się również właściwe porozumienie. W ramach środków rezerwy Ministra, marszałek województwa lub starosta powiatu może zainicjować realizację projektu pilotażowego. Projekt pilotażowy powinien być nie tylko przedsięwzięciem innowacyjnym, realizowanym przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami rynku pracy, ale powinien także wdrażać nowe metody, narzędzia i sposoby pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowania rozwiązań o charakterze systemowym. Intencją ustawodawcy jest przetestowanie w warunkach pilotażu rozwiązań, które w wyniku pozytywnej weryfikacji mogłyby przyczynić się do modernizacji istniejącej oferty programowej oraz rozszerzenia zakresu aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu. Środki FP będące w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin Tel. (91) 42 56 100 Tel. (91) 42 56 100 Fax.: (91) 42 56 103 www.wup.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podział środków Funduszu Pracy dla województwa zachodniopomorskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google