Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Promocja zatrudnienia i wsparcie przedsiębiorców w 2012 r. w ramach PO KL

2 Projekty rynku pracy w ramach Działania 6.1 PO KL Projekty konkursowe (1 konkurs; alokacja 5 mln zł) Projekty systemowe (alokacja ok. 25 mln zł) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

3 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 Zasada koncentracji wsparcia typ i zakres operacji (program aktywizacji zawodowej, kompleksowość, szkolenia zawodowe) grupa docelowa (pozostające bez zatrudnienia osoby długotrwale bezrobotne lub powyżej 50 roku życia lub niepełnosprawne) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

4 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 Zasada koncentracji wsparcia zasięg oddziaływania (koncentracja terytorialna: powiat sejneński, kolneński, grajewski, białostocki i powiat m. Białystok) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

5 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 6.1.1 Efektywność zatrudnieniowa (minimum 35%) Stosunek liczby osób, które podejmą zatrudnienie na okres co najmniej 3 miesięcy w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie do liczby osób, które zakończyły udział w projekcie ogółem Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

6 Projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 Beneficjent: Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego Typ operacji: Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, obejmujące następujące formy wsparcia: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

7 Projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 Koncentracja wsparcia na określonych grupach społecznych Osoby niepełnosprawne Osoby poniżej 25 roku życia Osoby powyżej 50 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

8 Projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 Indywidualizacja wsparcia poprzez zastosowanie IPD Efektywność zatrudnieniowa (minimum 45%) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

9 Projekty konkursowe w obszarze adaptacyjność w ramach Działania 8.1 Ogółem 4 procedury konkursowe Poddziałanie 8.1.1 – 1 konkurs (alokacja 20 mln zł) Poddziałanie 8.1.2 – 2 konkursy (alokacja odpowiednio 4 i 8 mln zł) Poddziałanie 8.1.3 – 1 konkurs (alokacja 1 mln zł) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

10 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.1 Projekty szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich pracowników Uwaga: Wyodrębnienie alokacji w wysokości 10 mln zł na realizację projektów, w których beneficjentem pomocy publicznej jest projektodawca lub projekt skierowany jest do konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców określonych (wymienionych z nazwy) we wniosku o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

11 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.1 Projekty komplementarne Wsparcie skierowane w 100% do mikro i/lub małych przedsiębiorców Grupa docelowa – w 100% osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym) i/lub osoby powyżej 50 roku życia i/lub kobiety Projekty zakładające wsparcie ukierunkowane na tzw. zielone miejsca pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

12 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.2 Projekty zakładające realizację programów typu outplacement Projekty w zakresie przekwalifikowania zawodowego kierowane do osób zamierzających odejść z rolnictwa Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

13 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.3 Beneficjenci: partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe) Typ operacji: inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

14 Projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.1.3 Promocja partnerstwa (dwa wymiary partnerstwa – tzw. realizacyjne i o charakterze merytorycznym, tj. realizujące określone cele projektowe) Ukierunkowanie projektów na wypracowanie konkretnych rozwiązań służących zwiększeniu zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, godzenia życia zawodowe z rodzinnym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

15 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wicedyrektor ds. PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google