Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowali: Opiekun: Micha ł Grzybek p. El ż bieta Jo ń czyk Justyna M ł ynarczyk Pawe ł Tatarowicz Seweryn Stolarski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowali: Opiekun: Micha ł Grzybek p. El ż bieta Jo ń czyk Justyna M ł ynarczyk Pawe ł Tatarowicz Seweryn Stolarski."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowali: Opiekun: Micha ł Grzybek p. El ż bieta Jo ń czyk Justyna M ł ynarczyk Pawe ł Tatarowicz Seweryn Stolarski

2  Przygotowa ł ucze ń klasy 2c Seweryn Stolarski

3 Niezwykle ciekawe zjawisko wyst ę puj ą ce podczas burzy. Burze powstaj ą w sytuacji, gdy pr ą d ciep ł ego, wilgotnego powietrza zmienia niewielkie chmury k łę biaste (tzw. cumulusy) w ci ęż kie, g ę ste chmury burzowe o wysoko ś ci 10-16 kilometrów i szeroko ś ci oko ł o 8 km. Pr ą dy ciep ł e łą cz ą si ę z pr ą dami ch ł odniejszego powietrza, razem tworz ą w chmurze silne zawirowania. Szybko wznosz ą ce si ę powietrze porywa w gór ę du ż e krople wody, kryszta ł ki lodu i grad. Ich zderzenia wytwarzaj ą pot ęż ne ł adunki elektryczne. Gdy zgromadzi si ę ich odpowiednia ilo ść, nast ę puje wy ł adowanie elektryczne.

4

5 Tajemnic ę b ł yskawic rozwik ł a ł ameryka ń ski uczony i polityk Benjamin Franklin (1706-1790), który udowodni ł, i ż jest to wy ł adowanie elektryczne. W lipcu 1752 roku wypu ś ci ł w kierunku chmury burzowej sporz ą dzony z jedwabnych chusteczek latawiec. Do ko ń ca jego linki przymocowa ł metalowy klucz, a gdy przybli ż a ł do niego r ę k ę, mi ę dzy ni ą a kluczem przeskakiwa ł a iskra elektryczna.

6

7 Najwi ę ksz ą liczb ę wy ł adowa ń atmosferycznych notuje si ę na równiku gdzie mamy klimat tropikalny. Szczególnie du ż a liczba burz notowana jest w ś rodkowej Afryce. Najbardziej burzowym rejonem jest Indonezja. W rejonie wyspy Jawa pioruny bij ą ś rednio 322 dni w roku. Istnieje zró ż nicowanie regionalne co do ilo ś ci burzowych dni w ci ą gu roku i rocznej liczby uderze ń pioruna na kilometr kwadratowy. Dla potrzeb norm krajowych postanowiono nie rozpatrywa ć poszczególnych rejonów kraju, ale prognozowa ć zagro ż enie piorunowe dla wi ę kszych obszarów. Na podstawie d ł ugoletnich obserwacji, przyj ę to, i ż w Polsce wyst ę puje 25 dni burzowych w roku na terenach po ł udniowo-zachodnich oraz 20 dni burzowych w roku w pozosta ł ej cz ęś ci kraju. Uwzgl ę dniaj ą c ilo ść dni burzowych, mo ż na okre ś li ć roczn ą liczb ę uderze ń pioruna na 1 km2. Warto ś ci te wynosz ą odpowiednio 1,8 uderzenia dla terenów o szeroko ś ci geograficznej powy ż ej 51°30' oraz 2,5 uderzenia dla pozosta ł ej cz ęś ci kraju. Istniej ą miejsca na Ziemi (np. Wyspa Jawa), które maj ą ś rednio 222 dni burzowe w roku, ale wyst ę puj ą tam te ż lata, w których jest ich a ż 322. W Polsce rocznie jest ok. 36, a na wybrze ż u Kalifornii do 8 dni burzowych. Rocznie na ś wiecie pora ż onych przez pioruny jest kilka tysi ę cy osób, dziennie kilkudziesi ę ciu. Ca ł y czas nad powierzchni ą ziemi szaleje ponad 40 tys. burz. W czasie burzy na naszych terenach pojawia si ę ś rednio 65 piorunów na godzin ę, a w rejonach tropikalnych nawet 10 000 na godzin ę. W ka ż dej chwili na ca ł ym ś wiecie ma miejsce 3000 do 5000 burz, ka ż da z nich wytwarza energi ę bomby wodorowej. W ka ż dej sekundzie 100 piorunów uderza w ziemi ę.

8  Cz ę stotliwo ść b ł yskawic w ci ą gu roku na km2

9  Wykona ł ucze ń klasy 2c Micha ł Grzybek

10 Wyró ż niamy trzy rodzaje piorunów: -piorun liniowy jest najpowszechniej wyst ę puj ą cym piorunem w przyrodzie. Wyst ę puje w postaci ś wiec ą cej linii prostej, która mo ż e si ę rozga łę zia ć. -piorun kulisty to piorun przypominaj ą cy kszta ł tem kul ę niewielkich rozmiarów. Zjawisko to wyst ę puje bardzo rzadko. Piorun tego rodzaju porusza si ę w ró ż nych kierunkach i wydaje sycz ą cy lub warcz ą cy d ź wi ę k. Zjawisko to trwa kilka, kilkana ś cie sekund. -piorun paciorkowy to najmniej znany, wygl ą dem przypomina ł a ń cuszek sk ł adaj ą cy si ę z oddzielnych punktów ś wietlnych.

11  Wyst ę puje najcz ęś ciej i najlepiej zosta ł poznany. Ma posta ć rozga łę zionych linii o d ł ugo ś ci od kilku do kilkudziesi ę ciu kilometrów. Piorun szuka zawsze najkrótszej drogi prowadz ą cej z chmury do ziemi. Istniej ą w nim miejsca lepiej i gorzej przewodz ą ce pr ą d elektryczny, a piorun staraj ą c si ę biec po linii najmniejszego oporu. Wybiera drog ę wzd ł u ż linii najlepszego przewodnictwa elektrycznego. Lepszym przewodnikiem jest wilgotne powietrze, dlatego gdy podczas burzy pada deszcz, pioruny maj ą tendencj ę przebiegania w miejscach najobfitszych opadów.

12  Piorun kulisty wygl ą dem przypomina ś wietlist ą kul ę o ś rednicy od kilku do kilkudziesi ę ciu centymetrów, poruszaj ą c ą si ę w ró ż nych kierunkach i wydaj ą c ą d ź wi ę ki, takie jak warczenie czy syczenie. Mo ż e mie ć ró ż ne barwy (najcz ęś ciej bia łą, ż ó ł t ą lub bladoniebiesk ą ). Trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesi ę ciu sekund. Wyst ę puje przewa ż nie w trakcie burz, ale istnia ł y przypadki pojawiania si ę tego zjawiska w s ł oneczn ą pogod ę. Ś wieci w przybli ż eniu jak stuwatowa ż arówka. Najwi ę kszy zauwa ż ony piorun kulisty mia ł ś rednic ę ok. 1,5 m, najmniejszy – 1 cm.

13  Jest to jedno z najbardziej enigmatycznych zjawisk zachodz ą cych w przyrodzie. Nie tylko brakuje zdj ęć, ale i relacje ś wiadków s ą nieliczne. Utrzymuje si ę, ż e wy ł adowania paciorkowe( ł a ń cuszkowe), widoczne s ą w postaci ł a ń cuszka – oddzielonych punktów lub odcinków ś wietlnych. Poprzedzone jest zazwyczaj wy ł adowaniem liniowym, które pozostawia po sobie szereg ś wiec ą cych cz ęś ci. Przerywana linia pioruna ł a ń cuszkowego ma przewa ż nie wi ę ksz ą ś rednic ę ni ż kana ł pioruna liniowego, a jej kolor oscyluje pomi ę dzy ż ó ł ci ą, a czerwieni ą.

14  Zosta ł skonstruowany przez Beniamina Franklina. Do Polski piorunochrony dotar ł y pod koniec lat 70-tych osiemnastego wieku. Pierwszy zosta ł zainstalowany w Warszawie w 1778 roku. Zadaniem piorunochronu jest odprowadzanie wy ł adowania elektrycznego do ziemi. Dlatego jeden z elementów tego urz ą dzenia musi stanowi ć metalowy pr ę t instalowany w najwy ż szym punkcie budynku. Pr ę t taki musi by ć po łą czony przewodem z metalowa p ł yt ą umieszczon ą pod powierzchni ą ziemi.

15

16

17  Nie mo ż na szuka ć schronienia pod drzewami ani w pobli ż u zbiorników wodnych. Woda jest dobrym przewodnikiem. Gdy jeste ś w wodzie dop ł y ń do brzegu i wyjd ź z wody !!!  Nale ż y pozby ć si ę wszystkich przedmiotów z metalu, poniewa ż ś ci ą gaj ą one wy ł adowania elektryczne. Uwa ż aj na parasol lub metalow ą lask ę  Osoba przebywaj ą ca na otwartej przestrzeni powinna znale źć pomieszczenie, budynek, ziemiank ę i ukry ć si ę w nim. Nale ż y unika ć drzew, anten, masztów oraz linii telefonicznych i energetycznych, gdy ż tam najcz ęś ciej uderza piorun. W przypadku braku takiej mo ż liwo ś ci nale ż y schroni ć si ę w zag łę bieniu terenu, nie k ł a ść si ę na ziemi.  Osoby znajduj ą ce si ę w górach powinny niezw ł ocznie zej ść ze szczytów i grani.  Bardzo dobrymi miejscami na schrony s ą wn ę trza klatek, kratownic (w tym i masztów), wagoników kolejki górskiej.

18  Wykona ł a uczennica klasy 2c  Justyna M ł ynarczyk

19

20

21

22

23

24

25  Wykona ł ucze ń klasy 2c  Pawe ł Tatarowicz

26  M ł ody turysta z Jaros ł awia mia ł spotkanie z piorunem podczas jednej ze swych w ę drówek. - Burza zaskoczy ł a mnie daleko od domów - opowiada.- Schowa ł em si ę w drewnianej wiacie i nagle uderzy ł w ni ą piorun. Zacz ęł a si ę pali ć, a ja nie mog ł em si ę poruszy ć. Mi ęś nie odmówi ł y mi pos ł usze ń stwa. Dopiero po chwili uda ł o mi si ę wsta ć i uciec. Dwa tygodnie sp ę dzi ł em w szpitalu. Leczono moje oparzenia. Je ś li chodzi o inne obra ż enia to mog ę tylko powiedzie ć, ż e u tych, którzy prze ż yli taki przypadek, cz ęść dawnego ż ycia umiera - opowiada m ł ody turysta.


Pobierz ppt "Przygotowali: Opiekun: Micha ł Grzybek p. El ż bieta Jo ń czyk Justyna M ł ynarczyk Pawe ł Tatarowicz Seweryn Stolarski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google