Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGICZNY WYMIAR WSPÓŁPRACY MIĘDZY WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGICZNY WYMIAR WSPÓŁPRACY MIĘDZY WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGICZNY WYMIAR WSPÓŁPRACY MIĘDZY WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM
I MAZOWIECKIM prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego

2 WYZWANIA Budowa układu bipolarnego wyznaczonego zgodnie z KPZK 2030, KSRR, projekt SRK 2020 poprzez zwiększenie współpracy międzyregionalnej przy wykorzystaniu powiazań funkcjonalnych między regionami. Sprostanie wyzwaniom Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 roku oraz zintegrowanego podejścia do rozwoju regionalnego. Wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego obu województw oraz centralnego położenia na przecięciu głównych szlaków transportowych do wzmocnienia potencjałów rozwojowych, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności oraz spójności obu regionów. Rozwój regionalny określany jest jako trwały i systematyczny wzrost potencjału gospodarczego, siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców regionu. Poziom rozwoju, mierzony zarówno we wskaźnikach ilościowych jak i jakościowych świadczy w dzisiejszym świecie o sile i ważności regionu, dlatego tak ważna jest mądra polityka sterowania nim. Planowanie rozwoju ze względu na różny horyzont może być długookresowe – czyli strategiczne, średnio- i krótkookresowe, albo operacyjne – nastawione na realizację konkretnych działań w najbliższym czasie. 2 Warszawa, 2012 r.

3 DUOPOL WARSZAWA-ŁÓDŹ W UKŁADZIE METROPOLITALNYM EUROPY ŚRODKOWEJ
Warszawa rywalizuje EUROPA ŚRODKOWA Berlin Praga Wiedeń-Bratysława Budapeszt Wilno-Kowno EUROPA POŁUDNIOWA Bukareszt Sofia Belgrad EUROPA WSCHODNIA Mińsk Kijów

4 POZIOM ROZWOJU . Rozwój regionalny określany jest jako trwały i systematyczny wzrost potencjału gospodarczego, siły konkurencyjnej oraz poziomu i jakości życia mieszkańców regionu. Poziom rozwoju, mierzony zarówno we wskaźnikach ilościowych jak i jakościowych świadczy w dzisiejszym świecie o sile i ważności regionu, dlatego tak ważna jest mądra polityka sterowania nim. Planowanie rozwoju ze względu na różny horyzont może być długookresowe – czyli strategiczne, średnio- i krótkookresowe, albo operacyjne – nastawione na realizację konkretnych działań w najbliższym czasie. 4 Warszawa, 2012 r.

5 Zmiana PKB per capita (według siły nabywczej walut) w latach 2007/08 i 2008/09
DUOPOL Warszawa – Łódź wysokie i stale dodatnie tempo zmian PKB per capita w duopolu niewielkie skutki kryzysu gospodarczego w duopolu na tle innych metropolii regionu Na podstawie danych Eurostatu

6 USŁUGI I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
w wytwarzaniu Wartości Dodanej Brutto (WDB) DUOPOL Warszawa – Łódź Korzystna struktura gospodarcza duopolu - wysoki udział sektora usługowego w WDB - 78% stale rosnący udział usług finansowych i gospodarki nieruchomościami w WDB - 28% wysoki udział branży handlowej, transportowej, hotelarskiej i gastronomicznej w wytwarzaniu WDB – 34% Na podstawie danych Eurostatu

7 LICZBA LUDNOŚCI w latach 2007, 2009 i 2011 DUOPOL Warszawa – Łódź
koncentracja ludności jedna z najwyższych w Europie Środkowej dodatnie saldo zmian liczby ludności duopolu Na podstawie danych Eurostatu

8 Obszary strategicznej
UKŁAD BIPOLARNY WARSZAWA - ŁÓDŹ w aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Obszary strategicznej interwencji problemowe bieguny wzrostu

9 Obszary strategicznej interwencji – bieguny wzrostu
Obszary strategicznej interwencji tzw. bieguny wzrostu są to tereny generujące wzrost społeczno-gospodarczy lub posiadające potencjał, aby na taki wzrost wpłynąć. Prowadzenie polityki w ramach tego rodzaju OSI ma na celu wzmocnienie lub utrzymanie istniejących potencjałów, pobudzenie endogenicznych czynników wzrostu oraz tworzenie mechanizmów wzmacniających rozprzestrzenianie procesów rozwojowych na tereny słabiej rozwinięte. Efektem prowadzonych działań będzie podniesienie konkurencyjności województwa oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców Obszary strategicznej interwencji – bieguny wzrostu • Obszar Metropolitalny Warszawy • Układ bipolarny Warszawa-Łódź

10 Układ bipolarny Warszawa-Łódź - pola współpracy
Centralny Makroregion Zaawansowanych Technologii tzn. platforma współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami na obszarze województwa łódzkiego i mazowieckiego. Środkowoeuropejskie Centrum Logistyczne – projekt oparty na potencjale kształtujących się centrów logistycznych. Multimedia – współpraca pomiędzy potencjalnym Klastrem Medialnym w Łodzi i Klastrem Multimediów i Systemów Informacyjnych (Multiklaster) w Warszawie.

11 Układ bipolarny Warszawa-Łódź - pola współpracy
Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowy-Warzywny – projekt oparty na potencjale przyrodniczo-rolnym północno-wschodniej części regionu łódzkiego i środkowo-zachodniej części Mazowsza.

12 Układ bipolarny Warszawa-Łódź - pola współpracy
Środkowoeuropejskie Centrum Tekstylno-Odzieżowe – współpraca łódzkiego klastra włókienniczo-odzieżowego z przedsiębiorcami produkującymi odzież oraz specjalistyczne tkaniny w województwie mazowieckim. Centrum Farmaceutyczno-Medyczne – współpraca instytucji naukowo-badawczych z dziedziny farmacji, medycyny i biotechnologii z producentami lekarstw i sprzętu medycznego oraz wyspecjalizowanymi placówkami lecznictwa szpitalnego.

13 Układ bipolarny Warszawa-Łódź - pola współpracy
Pasma kulturowo-turystyczne – projekt zakłada współpracę pomiędzy województwem łódzkim i mazowieckim poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki, wykorzystującej walory przyrodnicze i kulturowe dolin Pilicy i Bzury oraz Puszczy Bolimowskiej. Balneologia – projekt oparty na potencjale przyrodniczym i kulturowym, w tym zasobach wód geotermalnych w rejonach: Rogóźna, Uniejowa, Poddębic i Skierniewic w województwie łódzkim oraz Gostynina i Mszczonowa w województwie mazowieckim.

14 - sektor wysokich i średnich technologii
OBSZAR STRATEGII PRZEMYSŁ I PRODUKCJA KIERUNEK DZIAŁAŃ 1. Tworzenie warunków do generacji i absorpcji innowacji DZIAŁANIA I ZADANIA 1.3 Zwiększenie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w procesie rozwoju innowacji - wspieranie form współpracy w relacjach biznes – nauka –samorząd – otoczenie, z preferencjami dla przedsiębiorców krajowych wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz tworzenie banku informacji tworzenie krajowej części europejskiej sieci ds. innowacji np. na bazie Mazowieckiej Sieci Innowacji Obszar współpracy MPC - sektor wysokich i średnich technologii

15 - sektor wysokich i średnich technologii
OBSZAR STRATEGII GOSPODARKA KIERUNEK DZIAŁAŃ 9. Wspieranie rozwoju nowych technologii, głównie: biotechnologii i biomedycyny, nanotechnologii, technologii informacyjnych i kosmicznych DZIAŁANIA I ZADANIA 9.1 Wspieranie rozwoju parków naukowo- technologicznych, inkubatorów itp. inicjowanie tworzenia i wspieranie parków naukowo- technologicznych, inkubatorów , konsorcjów naukowych, naukowo-przemysłowych oraz innych ośrodków rozwoju technologii 9.2 Rozwój współpracy i transferu technologii między instytucjami naukowymi a przedsiębiorcami - wzmacnianie efektywności wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego, powiązań nauki z gospodarką regionu i tworzenie oferty badawczej na potrzeby przedsiębiorstw Obszar współpracy MPC - sektor wysokich i średnich technologii

16 ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
OBSZAR STRATEGII ŚRODOWISKO I ENERGETYKA KIERUNEK DZIAŁAŃ 33. Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie oraz poprawa infrastruktury przesyłowej DZIAŁANIA I ZADANIA 33.1 Rozwój i proekologiczna modernizacja instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w regionie, w tym zwiększenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej - zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy, energii wiatru i słońca oraz wód termalnych - wspieranie regionalnych i lokalnych programów rozwoju oraz upowszechniania OZE z naciskiem na spójny system informacji i wsparcia dla inwestorów i samorządów - wspieranie działań lokalnych jednostek samorządu terytorialnego zmierzających do wykorzystania odnawianych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - tworzenie warunków prawnych do realizacji OZE Obszar współpracy MPC – sektor energetyki

17 ŚRODOWISKO I ENERGETYKA
OBSZAR STRATEGII ŚRODOWISKO I ENERGETYKA KIERUNEK DZIAŁAŃ 38. Inwestycje związane z uzdatnianiem wody i utylizacją odpadów, odnową terenów skażonych, zmniejszeniem zanieczyszczenia DZIAŁANIA I ZADANIA 38.2 Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami - opracowanie i wdrożenie programu zapobiegania powstawaniu odpadów - rozwój systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarni, kompostowni i sortowni - uporządkowanie gospodarki odpadami zwierzęcymi - edukacja i działania zmierzające do poprawy świadomości ekologicznej związanej z gospodarką odpadami Obszar współpracy MPC – gospodarka odpadami

18 PRZESTRZEŃ I TRANSPORT – transport i logistyka
OBSZAR STRATEGII PRZESTRZEŃ I TRANSPORT KIERUNEK DZIAŁAŃ 17. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu jako czynnik rozprzestrzeniania procesów rozwojowych DZIAŁANIA I ZADANIA 17.4 Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym - rozwój krajowej sieci szybkich połączeń kolejowych (w tym Kolei Dużych Prędkości) - dokończenie budowy autostrady A2 do granic województwa - rozwój sieci lotnisk regionalnych, lądowisk ( w tym dla Lotniczego Pogotowia Ratowniczego) oraz lotnisk sportowych - budowa Centralnego Portu Lotniczego - tworzenie multimodalnych punktów przeładunkowych (TIR-y na tory) - realizacja projektu Rail Baltica oraz Via Baltica Obszar współpracy MPC – transport i logistyka

19 MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ
POTENCJAŁU MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA

20 Układ bipolarny Warszawa – Łódź
ma szansę stać się najsilniejszym obszarem metropolitalnym w Europie Środkowo-Wschodniej

21 Dziękuję za uwagę!

22 22


Pobierz ppt "STRATEGICZNY WYMIAR WSPÓŁPRACY MIĘDZY WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google