Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne założenia..  Lata siedemdziesiąte: wspierania biedniejszych regionów Włoch, Irlandii, Irlandii Północnej i Szkocji;  1975 Europejski Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne założenia..  Lata siedemdziesiąte: wspierania biedniejszych regionów Włoch, Irlandii, Irlandii Północnej i Szkocji;  1975 Europejski Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 Główne założenia.

2  Lata siedemdziesiąte: wspierania biedniejszych regionów Włoch, Irlandii, Irlandii Północnej i Szkocji;  1975 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  1980 – 5% EFRR bezpośrednio przeznaczane do regionów początek polityki regionalnej UE, a nie wspieranie polityki państw

3  Przyjęcie Grecji (1981), Portugalii, Hiszpanii (1986) – dużo biednych regionów – zagrożenie dla integracji;  Jednolity Akt Europejski 1987 – nowy tytuł : Spójność ekonomiczna i społeczna” – „W szczególności Wspólnota dąży do zredukowania różnic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmniejszenia zacofania regionów o najbardziej niekorzystnych warunkach, w tym terenów wiejskich”

4  Regionalizacja polityki UE rośnie – coraz więcej środków  Dzisiejszy budżet UE to głównie polityka rolna i polityka regionalna.  Regiony są różne – wymagają różnego wsparcia;  Integracja państw versus umacnianie regionów

5  Aktywizacja regionów przez wysokie technologie;  Nakłady inwestycyjne w najbiedniejszych regionach, jednocześnie wykorzystanie ich endogennego potencjału;  Podnoszenie potencjału kapitału społecznego – rozwiązanie bieżących i przyszłych problemów  Polityka regionalna – polityka spójności

6  Jednolity rynek i umowy z krajami trzecimi;  Jednolita waluta;  Polityka regionalna i polityka spójności – wyrównywanie różnic wywołanych wzrostem – póki jest wzrost – są dysproporcje

7  Zwiększenie atrakcyjności państw i regionów dla inwestorów: infrastruktura, poprawa jakości usług, potencjał ekologiczny – efekt pośredni – przyciąga biznes  Wspieranie innowacji, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy – technologie informacyjne i komunikacyjne;  Tworzenie większej ilości lepszych miejsc pracy – inwestycje w kapitał ludzki

8  Ograniczona liczba celów (ustalonych na poziomie Komisji);  Wieloletnie okresy programowania (analiza, planowanie strategiczne, ocena);  Dodatkowość: środki krajowe i środki unijne;  Partnerstwo przy opracowywaniu programów (po konsultacjach rządów z wszystkimi możliwymi grupami podmiotów – władzami terenowymi, sektorami, ngo)

9

10 Programy krajowe (ustala UE z krajami członkowskimi) – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 Programy operacyjne Regionalne (16) inne – sektorowe (6) 3 fundusze strukturalne finansowanie

11  Badania naukowe i innowacje;  Infrastruktura o znaczeniu europejskim;  Konkurencyjność przemysłu;  Energia odnawialna;  Efektywność energetyczna;  Innowacje ekologiczne;  Zasoby ludzkie. Nie można wyznaczyć mniejszej liczby obszarów – zasada subsydiarności

12

13  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  Europejski Fundusz Społeczny;  Fundusz Spójności; Oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki  Dzisiejsza polityka UE składa się z polityki regionalnej (spójności) i polityki rolnej

14 Finansowanie rozwoju regionów biedniejszych. Poprzez:  Rozwój lokalny;  Zatrudnienie;  MSP;  rentowne inwestycje produkcyjne;  infrastruktura;  rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury;  ochrona i poprawa stanu środowiska;  rozwój społeczeństwa informacyjnego.

15  Infrastruktura i Środowisko;  Innowacyjna Gospodarka;  16 Programów Regionalnych;  Rozwój Polski Wschodniej;  Pomoc Techniczna;  Europejska Współpraca Terytorialna.

16  Cel: Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju  http://www.youtube.com/watch?v=VT7tCbVP h6M

17  Cel: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Poprzez:  Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw  Wzrost konkurencyjności polskiej nauki  Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym  Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym  Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy  Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce  http://www.youtube.com/watch?v=uWeEQF- E6PQ

18 Cel:  poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

19  Gospodarka wodno-ściekowa, odpady;  przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;  Dostosowania do wymogów ochrony środowiska;  Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.  http://www.pois.gov.pl/Projekty/Strony/Zape wnienie_prawidlowej_gospodarki_wodno_scie kowej.aspx

20  Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;  Transport przyjazny środowisku;  Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;  Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;  Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii.  http://www.youtube.com/watch?v=tV076cvV G4E

21

22  Kultura i dziedzictwo kulturowe;  Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;  Infrastruktura szkolnictwa wyższego.  http://www.pois.gov.pl/Projekty/Strony/Teat r_Stary_w_Lublinie.aspx

23  Lata siedemdziesiąte: kompensowanie utraty pracy w przemyśle, przekwalifikowanie (była praca, tylko nie było ludzi którzy potrafili ją wykonywać);  Dziś – realizacja założeń Strategii Lizbońskiej – zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej;  W Polsce realizuje założenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce  Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  Wzrost spójności terytorialnej.

25 Nazwa projektu: Obrotny Kaszeba Program: Program Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Beneficjent: powiat kościerski Wartość projektu: 1 413 822,72 złotych Dofinansowanie UE: 1 201 749,31 złotych http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Obrotny_Kaszeba_0910.aspx

26 Nazwa projektu: Asystent osoby starszej Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Beneficjent: Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna" Wartość projektu: 329 730,70 złotych Dofinansowanie UE: 280 213,72 złotych http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Asystent_Osoby_Starszej_gp_030910.aspx

27 Nazwa projektu: Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych w Krasnymstawie Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Beneficjent: Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie Wartość projektu: 126 002 złotych Dofinansowanie UE: 107 101,7 złotych http://www.efs.gov.pl/Projekty/Strony/Mlodziezowa_Akademia_Sztuk_Plastycznych.aspx

28  Dysponują kraje a nie regiony;  PKB na mieszkańca < 90% średniej dla UE;  Polska dostała najwięcej;  Finansuje program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”


Pobierz ppt "Główne założenia..  Lata siedemdziesiąte: wspierania biedniejszych regionów Włoch, Irlandii, Irlandii Północnej i Szkocji;  1975 Europejski Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google