Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna maj 2014 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna maj 2014 rok"— Zapis prezentacji:

1 Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna maj 2014 rok
Projekt promocji turystycznej Polski w perspektywie finansowej UE Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna maj 2014 rok

2 Czemu ma służyć projekt?
Poprawa konkurencyjności branży turystycznej w procesie wzrostu atrakcyjności Polski jako celu przyjazdów turystycznych Marketing przedsiębiorstw (DMC) i DMO Wiedza i umiejętności Jakość i innowacyjność Integracja pionowa i pozioma, współpraca i komunikacja Zwiększenie efektywności działania przemysłu turystycznego Rozwój społeczno-gospodarczy kraju poprzez eksport usług turystycznych

3 Uwarunkowania w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
Brak turystyki w 11 celach tematycznych Komisji Europejskiej Turystyka w dokumentach rządowych – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki do 2020 roku Program Rozwoju Przedsiębiorstw – dokument wykonawczy do Programów Operacyjnych Projekty promocyjne w programie operacyjnym dotyczącym wsparcia większej współpracy nauki i biznesu, w tym MŚP Podział środków finansowych UE: - szczebel krajowy 40% - szczebel regionalny 60%

4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa III: wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet inwestycyjny 3.2: opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji Cel szczegółowy: wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw Wskaźnik rezultatu: udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem

5 Ogólne informacje o projekcie systemowym
Wstępny budżet projektu – 200 mln zł w tym ok 50 mln zł dla przedsiębiorców na działania w zakresie turystycznej promocji Polski za granicą podnoszące ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym Czas trwania projektu: Obszar działań (selektywnie) - Europa, Azja, Ameryka Grupa docelowa: Turyści zagraniczni, potencjalni turyści zagraniczni Dziennikarze, VIP ze środowisk opiniotwórczych Touroperatorzy, agenci podróży PCO, Meeting’s Planner

6 Dlaczego projekt systemowy ?
Polska Organizacja Turystyczna realizuje zadania publiczne -promocja turystyczna Polski- określone w odrębnych przepisach, Dofinansowanie realizacji projektu w 100 % dla beneficjenta, Zaliczkowanie realizacji zadań określonych w projekcie, Sprawne rozliczanie i terminowe realizacje zadań, Zachowanie płynności finansowej.

7 Składowe projektu systemowego
Komponent A Program turystycznej promocji Polski na wskazanych rynkach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem działań, których efekt przynosi wymierne korzyści gospodarcze. Cel: budowa wizerunku i rozpoznawalności polskich produktów , wzrost przyjazdów, wydatków turystów w Polsce

8 Komponent B Wydzielenie części budżetu w ramach projektu dla przedsiębiorców branży turystycznej celem włączenia ich do realizacji turystycznej promocji Polski. Wsparcie przedsiębiorców w programie odbędzie się na drodze konkursu. Cel: wzrost sprzedaży, poprawa konkurencyjności

9 Komponent C Zintegrowany System Regionalnych Badań Ruchu Turystycznego – Obserwatorium Turystyczne Cel: zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o rynku turystycznym podmiotom prowadzącym działalność w sektorze turystyki, poprzez wzmocnienie infrastruktury i podniesienie jakości badań ruchu turystycznego w regionach.

10 Komponent A Program promocji ogólnej na rynkach perspektywicznych opracowywane w cyklach rocznych to m.in.: - targi turystyczne - imprezy promocyjne - narzędzia B2B: wyjazdy studyjne, road show, marketing bezpośredni Programy promocji szczegółowej na rynkach strategicznych określane w okresach min. 2 lata : Głównie narzędzia B2C (media, outdoor, display)

11 W komponencie A określone zostaną m.in.:
narzędzia i harmonogram działań promujących Polskę jako atrakcyjną kierunek turystyczny rynki, na których będą odbywać się działania promocyjne produkty/usługi turystyczne, które będą objęte działaniami promującymi je na wskazanych rynkach koszty udziału w działaniach promocyjnych

12 Prawdopodobny podział rynków
Strategiczne: 4-5 europejskich (o najwyższym wskaźniku WUTZ) Rynki przemysłu spotkań (MICE) Perspektywiczne ( o niskim dotychczasowym udziale Polski w rynku wyjazdowym) Okazjonalne: nowe połączenia lotnicze, wydarzenia globalne z udziałem Polski np. Expo, Rok Polski w…

13 Przykładowe działania promocyjne w ramach komponentu A:
Kampanie multimedialne z preferencją outdooru i tv Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów Organizacja prezentacji, wystaw podczas targów za zagranicą Organizacja wydarzeń promocyjnych Podróże studyjne do Polski, roadshow, work shop’y Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych Działania w Internecie Mailingi behawioralne w oparciu o CRM

14 Dlaczego komponent B ? Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw turystycznych ale….. tylko w zakresie kosztów promocji i sprzedaży

15 Komponent B Wsparcie dla przedsiębiorcy turystycznego
Rozporządzenie ministra właściwego ds. turystyki: Przedsiębiorca zobowiązany będzie do uczestnictwa w działaniach promocyjnych w turystycznym programie promocji Polski w latach 2015 – 2020 przez co najmniej 2 lata na wybranym rynku. Maksymalna wielkość pomocy na udział w programie turystycznej promocji Polski nie może przekroczyć % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i kwoty 500 tys. zł za udział w programie promocji na wybranym rynku.

16 Szkolenia dla branży turystycznej służące wypełnieniu luki we własnych kompetencjach w zakresie:
znajomości rynków i zasad komercjalizacji dywersyfikacji oferty rozszerzania łańcucha wartości podniesienia stopnia innowacyjności marketingowej i produktowej

17 Beneficjenci-przedsiębiorcy turystyczni to:
obiekty noclegowe , touroperatorzy turystyki przyjazdowej, PCO, rekomendowani organizatorzy „incentive travel”, przewoźnicy, zarządcy atrakcji turystycznych, klastry, konsorcja produktowe . ( w tym produktów prowadzonych przez ROT lub LOT)

18 Przykładowe wskaźniki projektu
wielkość wydatków turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, liczba przyjazdy turystów zagranicznych do Polski, zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług, zwiększenie liczby powiązań z zagranicznymi partnerami.

19 Trwałość projektu? Poddanie się procedurze audytu
rezultatów przez okres N+3

20 Dziękuję za uwagę tel. 22’


Pobierz ppt "Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna maj 2014 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google