Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w wymaganiach normy ISO 14001 (w kontekście EMAS)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w wymaganiach normy ISO 14001 (w kontekście EMAS)"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w wymaganiach normy ISO 14001 (w kontekście EMAS)

2 Od 2001 r. treść rozdz. 4. ISO 14001 stanowi element Rozporządzenia EMAS W 2015 r. wydana zostanie nowa ISO 14001 Czy będzie to miało wpływ na SZŚ w organizacjach zarejestrowanych w EMAS?

3 Harmonogram prac WG5 1.Status bieżący: DIS 14001-z uwagami (głosowanie w toku) 2.Grudzień 2014 - Wynik głosowania nad ISO DIS 14001 (zebranie ew. uwag) 3.Luty 2015 – ostatnie spotkanie WG5 – uwzględnienie uwag do ISO DIS 14001 4.Marzec 2015 – opracowanie ISO FDIS 14001, przekazanie Komitetom Narodowym 5.Kwiecień/maj 2015 – glosowanie nad FDIS 6.Lipiec – wrzesień 2015 – Publikacja ISO 14001:2015

4 Zasadnicze założenia KT 207 Uwzględnienie zmian w podejściu do SZŚ (po 20 latach), dostosowanie do potrzeb zainteresowanych stron Ujednolicenie struktury z innymi normami dot. systemów zarządzania (Annex SL, Appendix 2 of the ISO/IEC Directives, Part 1.) Utrzymanie zasadniczego zakresu wymagań i udoskonalenie treści wymagań

5 Najistotniejsze zagadnienia 1.Powiązanie ze strategią biznesową - podejście oparte na identyfikacji ryzyk 2.Wzrost znaczenia zainteresowanych stron 3.silniejsze uwzględnienie cyklu życia towarów i usług i sterowanie łańcuchem dostaw (m.in. poprzez wymagania dla dostawców i podwykonawców, informowanie odbiorców) 4.podkreślenie znaczenia doskonalenia SZŚ jako poprawy wyników (performance)

6

7

8

9 Kontekst organizacji Organizacja powinna określić zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, które, biorąc pod uwagę cel jej funkcjonowania, mają wpływ na oczekiwane wyniki systemu zarządzania środowiskowego. Czynniki te powinny obejmować warunki środowiskowe mające wpływ na organizację lub będące pod wpływem organizacji. Mogą również obejmować zagadnienia: zewnętrzne - kulturowe, polityczne, prawne, finansowe oraz związane z konkurencją, wewnętrzne – zakres prowadzonej działalności, wyrobów i usług, strategia organizacji, kultura zarządzania i możliwości.

10 Kontekst organizacji Organizacja powinna określić: strony zainteresowane właściwe dla SZŚ; potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron; które z tych potrzeb i oczekiwań stanowią wymagania dla organizacji Ustalając zakres SZŚ organizacja powinna wziąć pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, o których mowa wyżej. Znajomość kontekstu ułatwia właściwe określenie ryzyk związanych z zagrożeniami i szansami.

11

12 Ryzyka związane z zagrożeniami i szansami System zarządzania środowiskowego (definicja) Część ogólnego systemu zarządzania wykorzystywany do zarządzania aspektami środowiskowymi, zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dot. środowiska oraz odniesienia się do ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami.

13 Ryzyka związane z zagrożeniami i szansami Organizacja powinna określić ryzyko związane z zagrożeniami i szansami, które wymaga uwzględnienia w celu: zapewnienia, że SZŚ może osiągnąć oczekiwane wyniki, zapobiegania lub ograniczenia niepożądanych efektów, m.in. wpływu warunków środowiskowych na organizację, osiągnięcia ciągłego doskonalenia. Organizacja powinna zaplanować działania odnoszące się do ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami, znaczących aspektów środowiskowych oraz wymagań prawnych i innych dot. środowiska

14 Ryzyko związane z zagrożeniami i szansami 6.2.1 Cele środowiskowe Organizacja powinna ustalić cele środowiskowe dla właściwych funkcji i na właściwych poziomach: uwzględniając swoje znaczące aspekty środowiskowe oraz wymagania prawne i inne dot. środowiska; biorąc pod uwagę ryzyko związane z zagrożeniami i szansami.

15 Ryzyko związane z zagrożeniami i szansami 9.2.2. Organizacja powinna: a)zaplanować, ustalić, wdrożyć i utrzymywać program auditów [...], który powinien brać pod uwagę środowiskowe znaczenie analizowanych procesów, ryzyko związane z zagrożeniami i sza. [...]

16 Ryzyko związane z zagrożeniami i szansami 9.3 Przegląd zarządzania Najwyższe kierownictwo powinno okresowo dokonywać przeglądów SZŚ [...] Przegląd zarządzania powinien brać pod uwagę: [...] b) zmiany: zewnętrznych i wewnętrznych czynników odnoszących się do SZŚ; wymagań prawnych i innych dot. środowiska; znaczących aspektów środowiskowych oraz ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami

17 Przywództwo 5.1. Przywództwo i zaangażowanie Najwyższe kierownictwo powinno demonstrować przywództwo i zaangażowanie w SZŚ poprzez (m.in.): wzięcie na siebie odpowiedzialności za skuteczność SZŚ, zapewnienie, że polityka środowiskowa i cele środowiskowe zostały ustalone oraz że są zgodne z kierunkiem strategii organizacji o raz kontekstem w jakim działa organizacja, zapewnienie integracji SZŚ z procesami biznesowymi organizacji, zapewnienie, że SZŚ osiąga oczekiwane efekty UWAGA: Procesy biznesowe to to te, które są związane z zasadniczym celem funkcjonowania organizacji.

18 Podsumowanie przegląd środowiskowy 6.1.2. W ramach zakresu SZŚ organizacja powinna: a) identyfikować aspekty środowiskowe oraz związane wpływy na środowisko swoich działań, wyrobów I usług [...] uwzględniając perspektywę cyklu życia zgodność z prawem brak znaczących zmian efekty działalności środowiskowej 4.4. Organizacja powinna ustanowić wdrożyć, utrzymywać I stale doskonalić SZŚ [...] w celu poprawy wyników środowiskowych swojej działalności (enhance its environmental performance) zaangażowanie pracowników 5.1. Leadership (-) pracownicy Komunikacja (otwarty dialog)4.1. Kontekst działania organizacji 7.4.3 Komunikacja zewnętrzna Organizacja powinna komunikować na zewnątrz informacje związane z SZŚ w sposób określony w jej procesie komunikacji oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi I innymi dot. środowiska.

19 Podsumowanie Kluczowym zagadnieniem pozostaje identyfikacja, ocena i uwzględnienie ryzyka związanego z zagrożeniami i szansami


Pobierz ppt "Zmiany w wymaganiach normy ISO 14001 (w kontekście EMAS)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google