Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA. Rozwój koncepcji ochrony środowiska 1960 1970 1980 1990 1995 Wzrost świadomości problemów środowiskowych Rozwiązania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA. Rozwój koncepcji ochrony środowiska 1960 1970 1980 1990 1995 Wzrost świadomości problemów środowiskowych Rozwiązania."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

2 Rozwój koncepcji ochrony środowiska 1960 1970 1980 1990 1995 Wzrost świadomości problemów środowiskowych Rozwiązania końca rury Zarządzanie Środowiskowe Podejście procesowe 1985 Normy SZŚ Raporty środowiskowe

3 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ "...gospodarowanie wykorzystywaniem przez człowieka biosfery w taki sposób, aby osiągnąć możliwie największe, trwałe korzyści z bieżącej produkcji i zbiorów - utrzymując potencjał (zdolności produkcyjne) biosfery dla zaspokojenia potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń". EKONOMIA ŚRODOWISKO

4 Czynniki wymuszające zrównoważony rozwój Wzrastająca gęstość zaludnienia. Koncentracja ludności w rejonach zurbanizowanych. Wzrastająca ilość zużywanych zasobów per capita. Zbyt wielkie zużycie surowców odnawialnych. Wyczerpywanie się zasobów surowców nieodnawialnych. Degradacja środowiska naturalnego. Wzrastające dysproporcje w poziomie życia EKONOMIA ŚRODOWISKO

5 5 Geneza systemów zarządzania środowiskowego System zarządzania jakością – seria norm ISO 9000 Audyty (audity) i przeglądy środowiskowe Oceny oddziaływania na środowisko Eko-etykietowanie

6 6 Systemy zarządzania jakością zapewnienie powtarzalnej jakości wyrobów poprzez utrzymywanie zasadniczych dla jakości procesów pod nadzorem zastąpienie kontroli jakości kontrolą funkcjonowania systemu samokontrola

7 7 PRZEGLĄDY ŚRODOWISKOWE (AUDYTY) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) (1991): Studium ochrony środowiska realizowane w celu określenia problemów oraz potencjalnych zobowiązań związanych z transferem własności lub bieżącym funkcjonowania zakładu.

8 8 PRZEGLĄDY ŚRODOWISKOWE (AUDYTY) obawa przed odpowiedzialnością prawną i karami obawa przed zyskaniem złej sławy truciciela, obawa dyrektorów przed wyrokami skazującymi na więzienie za niespełnianie wymogów ochrony środowiska.

9 9 PRZEGLĄDY ŚRODOWISKOWE (AUDYTY) - analogia do audytów finansowych Audyty finansowe, jako pierwsza z szeroko przyjętych form analizy działalności przedsiębiorstw. Akcyjna forma własności, a nie jeden właściciel. Niezależni, akredytowani audytorzy - biegli rewidenci weryfikują wiarygodność bilansów spółek giełdowych.

10 10 Oceny oddziaływania na środowisko (OOS) Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest procedurą służącą do: oceny potencjalnych oddziaływań planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (i rozwiązań do nich wariantowych) na szeroko pojęte środowisko naturalne określenie możliwych działań i środków łagodzących negatywne skutki wywoływane realizacją i funkcjonowaniem inwestycji.

11 11 Eko-etykietowanie

12 12 Eko-etykietowanie

13 13 Eko-etykietowanie Program Unii Europejskiej samofinansowanie - producenci/dystrybutorzy płacą 2% ceny okres przyznania 1-3 lat ponowne przyznanie związane ze znaczącą poprawą 30 kategorii produktów max. 15-20% w każdej kategorii może otrzymać etykietę

14 14 NORMY

15 15 19921993 1991 199419961998 BS 7750 : 1992 Rozporządzenie nr 1836/93 - EMAS Norma Irlandzka I.S. 310 Norma kanadyjska CSA Z750-94 ISO 14001BS 7750 : 1994 Karta Rotterdamska ICC Norma amerykańska NSF 110 Nowelizacja EMASEN ISO 14001PN EN ISO 14001, 14004Wycofanie norm krajowychISO 14004ISO 14010ISO 14011ISO 14012ISO 14040ISO Guide 64 PN EN ISO 14010, 14011, 14012 ISO 14050ISO/TR 14061ISO 14020ISO 14041 1997 2000

16 16

17 RODZINA NORM ISO 14000 CZĘŚĆ 1: DLA ORGANIZACJI

18 RODZINA NORM ISO 14000 CZĘŚĆ II : DLA PRODUKTÓW

19 część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej System Zarządzania Środowiskowego Definicja z normy ISO 14001 : D DEFINICJA INNYMI SŁOWY: Zestaw narzędzi zarządczych pozwalający na stałe minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko

20 Główne cechy normy ISO14001 1. dobrowolność 2. wymaganie ciągłej poprawy 3. nacisk na stworzenie wewnętrznego systemu kontroli w celu osiągnięcia zamierzonych celów 4. wymaganie sformułowania założeń polityki środowiskowej, celów i programu działania 5. wymaganie zgodności z innymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 6. wymaganie zobowiązania zarządu i zaangażowania na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej 7. zastosowanie w różnego typu organizacjach

21 Cykl ciągłego doskonalenia [cykl Deminga] DZIAŁAJ PLANUJ SPRAWDŹ POPRAW

22 Elementy SZŚ wg ISO14001 Polityka środowiskowa Planowanie Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Cele i zadania Program zarządzania Wdrażanie i funkcjonowanie odpowiedzialność i organizacja szkolenia i komunikacja dokumentacja nadzór operacyjny przygotowanie do awarii Ciągła Poprawa Przegląd kierownictwa Sprawadzanie i Działania Korygujące Monitorowqanie i pomiary Dz. Korygujące i zapobiegawcze Zapisy Audity SZŚ

23 ISO 14001: Systemy zarządzania środowiskowego - Specyfikacja i wytyczne stosowania 0Przedmowa 1Zakres normy 2Normy powołane 3Definicje 4Wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego 4.1Wymagania ogólne 4.2Polityka środowiskowa 4.3Planowanie 4.3.1Aspekty środowiskowe 4.3.2Wymogi prawne i inne 4.3.3 Cele i zadania 4.3.4Program(y) zarządzania środowiskowego 4.4Wdrażanie i funkcjonowanie 4.4.1Struktura i odpowiedzialność 4.4.2Szkolenie, świadomość i kompetencje 4.4.3Komunikowanie się 4.4.4Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego 4.4.5Nadzór nad dokumentacją 4.4.6Sterowanie operacyjne 4.4.7Gotowość na wypadek awarii i postępowanie poawaryjne 4.5Działania sprawdzające i korygujące 4.5.1Monitorowanie i pomiary 4.5.2Niezgodność i działania korygujące i zapobiegawcze 4.5.3Zapisy 4.5.4Audit systemu zarządzania środowiskowego 4.6Przegląd wykonywany przez kierownictwo Załącznik A (Informacyjny) Wytyczne stosowania normy Załącznik B (Informacyjny) Powiązania pomiędzy ISO 14001 i ISO 9001

24 Norma ISO14001 jest przeznaczona do stosowania przez każdą jednostkę organizacyjną chcącą: wdrożyć, utrzymać i udoskonalać SZŚ, zapewnić sobie zgodność z własną polityką środowiskową demonstrować tę zgodność na zewnątrz certyfikować swój SZŚ sama zadeklarować zgodność z normą 1. Zakres normy

25 4.1 Wymagania ogólne Organizacja powinna ustanowić i utrzymywać system zarządzania środowiskowego, którego wymagania opisano w kolejnych punktach.

26 organizacja spółka, korporacja, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja, albo jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, o własnych zadaniach i administracji UWAGA - W organizacjach, w których działa więcej niż jedna jednostka, pojedyncza jednostka może być zdefiniowana jako organizacja. D DEFINICJA

27 4.2 Polityka środowiskowa ciągłego doskonalenia; zapobiegania zanieczyszczeniom; utrzymywania zgodności z prawem i innymi zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Norma wymaga, aby najwyższe kierownictwo organizacji opracowało i udokumentowało politykę środowiskową zobowiązującą do:

28 Polityka środowiskowa deklaracja organizacji dotycząca jej intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności środowiskowej, określająca ramy do działania i ustalania celów oraz zadań środowiskowych organizacji. D DEFINICJA

29 Ciągłe doskonalenie proces usprawniania systemu zarządzania środowiskowego, który ma na celu doskonalenie ogólnych efektów działalności środowiskowej, zgodnie z polityka środowiskową organizacji UWAGA – nie jest konieczne realizowanie procesu jednocześnie we wszystkich obszarach działalności. D DEFINICJA

30 4.3.1. Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych 4.3.2. Procedura identyfikacji zobowiązań prawnych i innych 4.3 Planowanie

31 Aspekt środowiskowy element działań organizacji, jej wyrobów lub usług, który może wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem UWAGA - Znaczącym aspektem środowiskowym jest ten, który ma lub może mieć znaczący wpływ na środowisko D DEFINICJA ProcesAspektWpływ Spalanie węgla w kotłowniEmisja SO2ZakwaszenieOdpadyZajmowanie terenuPokrywanie galwaniczneZrzut ściekówZanieczyszczenie wód

32 Wpływ na środowisko każda zmiana w środowisku, zarówno niekorzystna jak i korzystna, która w całości lub w części jest spowodowana działaniami organizacji, jej wyrobami lub usługami D DEFINICJA

33 4.3.3. Ustalenie celów i zadań środowiskowych 4.3.4. Opracowanie programu zarządzania 4.3 Planowanie

34 Cel środowiskowy ogólny ce1, wynikający z polityki środowiskowej, który organizacja ustaliła do osiągnięcia, i który jest określony ilościowo, tam gdzie jest to możliwe D DEFINICJA

35 zadanie środowiskowe szczegółowe wymaganie dotyczące efektów działalności środowiskowej, wyrażane ilościowo zawsze gdy jest to możliwe, mające zastosowanie do organizacji albo jej części, wynikające z celów środowiskowych, które należy określić oraz zrealizować, aby osiągnąć te cele D DEFINICJA

36 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie 4.4.1 Zmiany w strukturze organizacyjnej i określenie zakresów odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków. 4.4.2 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i procedura szkolenie pracowników. 4.4.3. Procedury przepływu informacji w zakresie oddziaływania na środowisko 4.4.4. Dokumentowanie elementów SZŚ 4.4.5. Procedura nadzorowania dokumentów

37 Strona zainteresowana jednostka lub grupa, związana z efektami działalności środowiskowej organizacji, albo na którą mają wpływ efekty tej działalności D DEFINICJA

38 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie 4.4.6. Procedury nadzoru i sterowania operacyjnego 4.4.7. Identyfikacja potencjalnych sytuacji awaryjnych i opracowanie planów zapobiegania i postępowania na wypadek awarii.

39 4.5 Sprawdzanie i działania korygujące 4.5.1. Procedury pomiarów środowiskowych i sprawdzania zgodności z prawem 4.5.2. Procedura postępowania po wykryciu niezgodności oraz prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych 4.5.3. Procedury identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami środowiskowymi 4.5.4. Procedury auditów SZŚ

40 Audit systemu zarządzania środowiskowego proces systematycznej i udokumentowanej weryfikacji, mający na celu obiektywne uzyskanie dowodów i ich ocenę, na podstawie których określa się, czy system zarządzania środowiskowego organizacji jest zgodny z ustalonymi przez organizację kryteriami auditu systemu zarządzania środowiskowego, oraz przedstawienie wyników tego procesu kierownictwu D DEFINICJA

41 4.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo Najwyższe kierownictwo powinno okresowo dokonywać przeglądu SZŚ, aby zapewnić jego stałą przydatność i to, że jest on właściwy i skuteczny. Przegląd ten powinien być dokumentowany.

42 Monitoring i pomiary (4.5.1. ) Cele i zadania (4.3.3.) Procedury i kryteria operacyjne (4.4.6.) Polityka środowiskowa (4.2.) Szkolenia (4.4.2.) Komunikowanie się (4.4.3.) Znaczące aspekty środowiskowe (4.3.1) Program zarządzania (4.3.4.)

43 Znaczące aspekty środowiskowe (4.3.1.) Polityka środowiskowa (4.2.) Zidentyfikowane aspekty środowiskowe (4.3.1.) Cele i zadania (4.3.3.) Wymagania prawne (4.3.2.) Informacja (4.4.3.) zewnętrzna wewnętrzne Zidentyfikowane sytuacje awaryjne (4.4.7) Inne kryteria

44 Zapisy (4.5.3. ) Znaczące aspekty środowiskowe (4.3.1.) Zapisy (4.5.3. ) Procedury i kryteria operacyjne (4.4.6.) Niezgodności i działania korygujące i zapobiegawcze (4.5.2. ) Monitoring i pomiary (4.5.1. ) Audit SZŚ (4.5.4.)

45 Ciągła poprawa Systematyczne ograniczania oddziaływania na środowisko jest obowiązkiem przedsiębiorstwa, w którym działa system zarządzania środowiskowego. System zarządzania środowiskowego jest środkiem osiągania poprawy a nie celem samym w sobie. !


Pobierz ppt "ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA. Rozwój koncepcji ochrony środowiska 1960 1970 1980 1990 1995 Wzrost świadomości problemów środowiskowych Rozwiązania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google