Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Funduszy Europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Funduszy Europejskich"— Zapis prezentacji:

1 Założenia Funduszy Europejskich
dla przedsiębiorców na lata dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” – wspólne przepisy dotyczące:
RAMY PRAWNE NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie UE tzw. „Ogólne” – wspólne przepisy dotyczące: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Fundusze Strukturalne Polityka Spójności Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) Rozporządzenia UE „szczegółowe” dotyczące każdego z powyższych funduszy Akty delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej Rozporządzenie „Ogólne” oraz rozporządzenia EFRR, EFS i FS zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę UE 17 grudnia 2013.

3 RAMY PRAWNE NA POZIOMIE KRAJOWYM
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa „pomostowa”) – weszła w życie 8 kwietnia 2014 r.  określa tryb przygotowania dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej (przede wszystkim Umowa Partnerstwa oraz programy służące jej realizacji, Kontrakt Terytorialny) Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tzw. ustawa „wdrożeniowa”) – weszła w życie 13 września 2014 r.  będzie uzupełniać i uszczegóławiać Rozporządzenia UE

4 DOKUMENTY PROGRAMOWE NEGOCJOWANE Z UE
Umowa Partnerstwa - umowa określająca uwarunkowania, cele i kierunki wykorzystania środków pochodzących z budżetu UE, przygotowywana przez państwo członkowskie i zatwierdzana w drodze decyzji przez Komisję Europejską (uregulowana zarówno w Rozporządzeniu „Ogólnym” jak i ustawie „pomostowej”). Zatwierdzona przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. Programy Operacyjne - programy służące realizacji Umowy Partnerstwa, opracowywane przez:  Ministra Infrastruktury i Rozwoju (programy krajowe w ramach Polityki Spójności)  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (programy krajowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa) Zarządy Województw (programy regionalne w ramach Polityki Spójności – EFRR i EFS) W trakcie negocjacji z KE.

5 Umowa Partnerstwa - zakres
analiza potrzeb rozwojowych i potencjałów cele i priorytety interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami kwestie związane z koncentracją tematyczną kwestie związane z wymiarem terytorialnym układ Programów służących realizacji Umowy Partnerstwa podział interwencji między poziom krajowy i regionalny zarys finansowania planowanych interwencji (podział alokacji) system wdrażania (system instytucjonalny) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Polska Wschodnia 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym RPO WP

6 DODATKOWY DOKUMENT KRAJOWY
Kontrakt Terytorialny - umowa wynegocjowana pomiędzy Rządem a Zarządem Województwa określająca: wysokość, sposób i warunki dofinansowania Programu Regionalnego opracowanego przez Zarząd Województwa cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i województwa oraz sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji na obszarze województwa (Kontrakt Terytorialny uregulowany jest w ustawie „pomostowej”).

7 Niektóre zasady i sposoby wydatkowania funduszy EFSI
Koncentracja tematyczna – ograniczenie interwencji do 11 celów tematycznych oraz tzw. „ring fencingi”, czyli minimalne limity środków z funduszy europejskich, które państwo członkowskie musi skierować na określone obszary, np. dotyczące badań i innowacyjności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, gospodarki niskoemisyjnej, włączenia społecznego. Wymiar terytorialny - lepsze wykorzystanie potencjałów terytoriów, wynikających z ich specyfiki (np. specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych). Szersze zastosowanie instrumentów finansowych (zwrotnych) - np. pożyczki, poręczenia, zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw. Ukierunkowanie na rezultaty – ocena postępów w rzeczowym i finansowym wdrażaniu Programów w roku 2019, ocena osiągnięcia zakładanych celów w roku Wyniki oceny będą stanowiły podstawę do podziału tzw. rezerwy wykonania.

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP) jest jednym z głównych narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Zakres tematyczny RPO WP mieści się w sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS): rozwój gospodarczy aktywność zawodowa i społeczna transport energetyka i środowisko aktywność kulturalna i turystyczna ochrona zdrowia … jednak zawartość ta musi mieścić się w ramach narzuconych przez akty prawne i inne dokumenty na poziomie UE oraz krajowym, regulujące programowanie oraz wdrażanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. 8

9 RPO WP będzie współfinansowane z dwóch funduszy:
EFRR EFS Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) są odmienne, mają inny sposób formułowania celów, innych odbiorców, inne zasady kwalifikowalności wydatków jednak w ramach RPO WP ich interwencja musi zadziałać harmonijnie.

10 Alokacja 1,863 mld EUR 1,343 mld EUR 520 mln EUR 72% EFRR EFS 28%
Rezerwa Wykonania 520 mln EUR 111,8 mln EUR 10

11 Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji
W ramach RPO WP stosowane będą tryby wyboru projektów: konkurencyjny – dla projektów wyłanianych w konkursie indywidualny – dla przedsięwzięć strategicznych zdefiniowanych w RPS negocjacyjny – dla przedsięwzięć uzgodnionych w ramach ZIT / ZPT inne - zidentyfikowane w toku realizacji Programu Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych i mieszanych.

12 Instrumenty finansowe
Osie Priorytetowe Wkład krajowy mln EUR Wkład UE (mln EUR) Alokacja Udział w alokacji ZIT Instrumenty finansowe 1. Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 28,4 161,2 8,6% 25,8 38,7 2. Przedsiębiorstwa (EFRR) 30,8 174,6 9,4% 7,9 34,9 3. Edukacja (EFS) 20,5 116,4 6,2% 4. Kształcenie zawodowe (EFRR) 11,9 67,2 3,6% 5. Zatrudnienie (EFS) 39,4 223,7 12,0% 16,3 6. Integracja (EFS) 20,1 114,3 6,1% 23,9 7. Zdrowie (EFRR) 19,0 107,5 5,8% 6,5 8. Konwersja (EFRR) 41,1 16,4 9. Mobilność (EFRR) 59,3 335,9 18,0% 40,3 10. Energia (EFRR) 37,9 214,9 11,6% 73,5 60,4 11. Środowisko (EFRR) 21,4 120,9 6,5% 12. Pomoc techniczna (EFS) 11,5 65,2 3,5% RAZEM 328,8 1 863,0 100,0% 235,2 150,5

13 Komercjalizacja wiedzy
Priorytet I Komercjalizacja wiedzy EFRR

14 Ukierunkowanie tematyczne
wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, projekty badawczo-rozwojowe realizowane wspólnie przez B+R i przedsiębiorstwa, zaawansowane usługi badawcze, rozwój infrastruktury jednostek B+R, wparcie rozwoju kadry B+R. Co do zasady wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju/inteligentnych specjalizacji Preferencje Projekty: partnerskie/wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu/obejmujące cały proces projektowy/ z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii Ukierunkowanie przestrzenne Działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne (w tym fundusze o charakterze zalążkowym typu seed, pre-seed)

15 Beneficjenci jednostki naukowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, izby gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, klastry, instytucje otoczenia biznesu, inne instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, instytucje finansowe, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, NGO, Inne instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe. Preferowane projekty partnerskie (współpraca przedsiębiorstw oraz jednostek sfery B+R i/lub w ramach inicjatyw klastrowych), obejmujące cały proces projektowy (od fazy badawczej, prototypowania do proof-of-concept), wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych regionu, z zakresu rozwiązań przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

16 Priorytet II Przedsiębiorstwa EFRR

17 Ukierunkowanie tematyczne
wsparcie inwestycji podstawowych w mikro i małych przedsiębiorstwach wsparcie inwestycji profilowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw promocja gospodarcza profesjonalizacja i poprawa dostępności usług na rzecz przedsiębiorstw działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, w tym kompleksowa obsługa inwestorów+uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz tworzenie stref przemysłowych Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/ukierunkowane na realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu/ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków oraz wzrost aktywności eksportowej/związane z upowszechnianiem technologii i usług cyfrowych Ukierunkowanie przestrzenne Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej (mikro i małeprzedsiębiorstwa)/ OMT + gminy wzdłuż korytarzy transportowych (tereny inwestycyjne)/działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne

18 Beneficjenci mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, instytucje otoczenia biznesu, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, przedsiębiorcy, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, klastry, NGO, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną Projekty preferowane ukierunkowane na wspieranie branż o największym potencjale rozwoju /inteligentnych specjalizacji regionu, partnerskie, kompleksowe, w tym realizowane w ramach inicjatyw klastrowych, przyczyniające się do wzrostu aktywności eksportowej lub ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, ukierunkowane na rozwój potencjału rynkowego, ukierunkowane na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia

19 Oś Priorytetowa III Edukacja EFS

20 Ukierunkowanie tematyczne
tworzenie nowych miejsc w edukacji przedszkolnej oraz ich wyposażenia, kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki, w tym m.in. doskonalenie kwalifikacji nauczycieli, organizacja zajęć nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, promowanie szkolnictwa zawodowego Preferencje Projekty: partnerskie/realizowane z wykorzystaniem technologii i usług cyfrowych/uzgodnione w ramach ZPT Ukierunkowanie przestrzenne Obszary o niskim odsetku udziału w edukacji przedszkolnej/o najsłabszych wynikach egzaminów/działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje 20

21 Beneficjenci organy prowadzące szkoły i przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, NGO, podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, instytucje pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcy, LGD / LGR, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, klastry, instytucje otoczenia biznesu Preferowane projekty w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, zapewniające trwałość efektów wsparcia poprzez utrzymanie przez organy prowadzące wspartych w ramach projektów struktur przedszkolnych, prowadzące do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, realizowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami, przyczyniające się do poszerzenia oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego we wspartych szkołach, zapewniające uczniom dostęp do technologii i usług cyfrowych.

22 Kształcenie zawodowe EFRR
Oś Priorytetowa IV Kształcenie zawodowe EFRR

23 Ukierunkowanie tematyczne
Ponadgimnazjalne szkoły zawodowe: doposażenie (m.in. pomoce dydaktyczne), modernizacja/rozbudowa infrastruktury, utworzenie oraz wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych, Szkoły zawodowe na poziomie wyższym: uruchamianie lub poprawa istniejącej oferty i programów kształcenia, doposażenie/przebudowa/remont infrastruktury, podnoszenie kwalifikacji kadry, zmiana programów kształcenia/uzupełnienie o nauczanie praktyczne. Preferencje Projekty: kompleksowe/partnerskie/dot. specjalizacji regionalnych Ukierunkowanie przestrzenne Działania horyzontalne (całe województwo) oraz Słupsk, Chojnice-Człuchów i Kwidzyn (szkolnictwo zawodowe na poziomie wyższym) Forma wsparcia Dotacje

24 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, organy prowadzące szkoły, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, Instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu, klastry, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, instytucje sfery B+R+I Preferowane projekty prowadzące do wzrostu wśród uczniów poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, realizowane w partnerstwie z pracodawcami, zapewniające uczniom dostęp do technologii i usług cyfrowych, wykorzystujące potencjał infrastrukturalny i merytoryczny IOB na potrzeby kształcenia o profilu praktycznym.

25 Oś Priorytetowa V Zatrudnienie EFS

26 Ukierunkowanie tematyczne
zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie/zmiana kwalifikacji, podnoszenie mobilności przestrzennej, tworzenie skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego, zapewnienie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3, realizacja kompleksowych programów zdrowotnych, rozwój regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji programów zdrowotnych, kompleksowe i zindywidualizowane oferty wsparcia pracodawców, wdrażanie programów typu outplacement, wsparcie finansowe rozpoczęcia działalności gospodarczej. Preferencje Projekty: partnerskie/obejmujące grupy defaworyzowane/realizowane w porozumieniu z pracodawcami/uzgodnione w ramach ZPT Ukierunkowanie przestrzenne Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej/obszary o wysokim stopniu bezrobocia/działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje

27 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje rynku pracy, związki zawodowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, LGD/LGR, ROT/LOT, NGO, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie, instytucje edukacyjne, instytucje rynku pracy, podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie Preferowane projekty realizowane w partnerstwie (w tym z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, IOB i/lub pracodawcami), realizowane w partnerstwie pomiędzy JST, NGO, instytucjami naukowymi oraz sektorem oświaty, uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych, obejmujących zakresem działania osoby w wieku lat oraz 50 lat i więcej.

28 Oś Priorytetowa VI Integracja EFS

29 Ukierunkowanie tematyczne
programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, profilaktyka wykluczenia społecznego (dzieci i młodzież), przedsięwzięcia koordynacyjno-doracze (podnoszenie kompetencji zawodowych kadr instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy), usługi społeczne (m.in. placówki wparcia dziennego przeznaczone dla dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, seniorów), wsparcie oraz aktywizacja osób niesamodzielnych (niepełnosprawnych oraz seniorów), powstawanie oraz profesjonalizacja istniejących PES, działania inwestycyjne, doradcze i koordynacyjne w zakresie PES Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/prozatrudnieniowe/wykorzystujące wolontariat Ukierunkowanie przestrzenne Obszary ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego/zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary miejskie oraz działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje

30 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty prowadzące: m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wsparcia rodziny, Instytucje rynku pracy, związki zawodowe, Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury, kluby sportowe, LGD/LGR, ROT/LOT Preferowane projekty partnerskie, w tym realizowane we współpracy instytucji integracji i pomocy społecznej z instytucjami rynku pracy oraz NGO, wykorzystujące wolontariat i animację środowiskową, preferowane będą projekty skutkujące wzrostem zatrudnienia w podmiotach ekonomii społeczne.

31 Oś Priorytetowa VII Zdrowie EFRR

32 Ukierunkowanie tematyczne
uporządkowanie regionalnej bazy szpitalnej w zakresie oddziałów kardiologicznych, naurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych, chorób cywilizacyjnych, z deficytami łóżek, tworzenie poradni specjalistycznych w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i geriatrii, tworzenie sieci centrów zdrowia psychicznego, rozwój ośrodków rehabilitacji domowej oraz zintegrowanej opieki długoterminowej domowej tworzenie zintegrowanych, wielodyscyplinarnych zespołów diagnostyczno- terapeutycznych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr świadczących usługi zdrowotne, wdrożenie usług telemedycznych oraz systemów e-zdrowia, działania promocyjne zachęcające do korzystania z zakresu systemu e-zdrowia i usług telemedycznych. Preferencje Projekty: partnerskie/kompleksowe/podnoszące jakość świadczonych usług Ukierunkowanie przestrzenne OMT/miasta subregionalne (szpitale), obszary wykazujące deficyty w dostępie do usług zdrowotnych (poradnie), całe województwo (e-zdrowie) Forma wsparcia Dotacje

33 Beneficjenci podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie; JST i ich jednostki organizacyjne; związki i stowarzyszenia JST NGO Preferowane projekty dające możliwość podwyższenia stopnia referencyjności podmiotu leczniczego, przyczyniające się do rozwoju idei wolontariatu, realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, partnerstwie pomiędzy podmiotami leczniczymi i jednostkami samorządu terytorialnego, obejmujące działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia, a także wdrażanych usług.

34 Oś Priorytetowa VIII Konwersja EFRR

35 Ukierunkowanie tematyczne
kompleksowa rewitalizacja (nacisk na wątek społeczny!) działania sieciowe polegające na zagospodarowaniu tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, przedsięwzięcia obejmujące ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów, podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, Projekty umożliwiające eksploatację zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, Preferencje Projekty: sieciowe/partnerskie/kompleksowe/uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych/zapewniające całoroczną ofertę Ukierunkowanie przestrzenne Obszary objęte ochroną w formie parków krajobrazowych/obszary chronionego krajobrazu/obszary NATURA 2000/obszary gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich/ miasta o najwyższej koncentracji elementów dziedzictwa kulturowego. Forma wsparcia Dotacje

36 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, NGO, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, Przedsiębiorcy, Parki narodowe, PGL Lasy Państwowe, Kluby sportowe, LGD/LGR, ROT/LOT, instytucje finansowe. Preferowane projekty Zapewniające całoroczną ofertę, Zaspokajające potrzeby i oczekiwania turysty zależne od profilu podróży turystycznej, Sieciowe, o skali ponadlokalnej, Uwzględniające potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych, Przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia, Zgodne z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Obejmujące działania wynikające bezpośrednio z zapisów powiatowych / gminnych programów opieki nad zabytkami.

37 Oś Priorytetowa IX Mobilność EFRR

38 Ukierunkowanie tematyczne
modernizacja i budowa liniowej infrastruktury transportu miejskiego (szynowego, trolejbusowego i autobusowego) i kolejowego modernizacja i budowa węzłów integracyjnych przedsięwzięcia w zakresie funkcjonowania, konkurencyjności i bezpieczeństwa transportu zbiorowego (Inteligentne Systemy Transportowe) zakup i modernizacja taboru miejskiego publicznego transportu zbiorowego budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego budowa i modernizacja infrastruktury liniowej, punktowej oraz towarzyszącej + przedsięwzięcia podnoszące bezpieczeństwo i konkurencyjność transportu kolejowego drogowe przedsięwzięcia strategiczne zdefiniowane w RPS w zakresie transportu, drogi dojazdowe do dróg krajowych, w tym sieci TEN-T oraz stolic powiatów budowa, przebudowa lub rozbudowa układów drogowych i likwidacja tzw. „wąskich gardeł”, rozwiązania dotyczące organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawiające przepustowość i sprawność ruchu Preferencje Projekty: zgodne z PZPWP i uzgodnione w ramach ZPT Ukierunkowanie przestrzenne OMT i MOF/o dostępności do Trójmiasta ponad 60’ i stolic powiatów 30’/ działania horyzontalne (całe województwo) Forma wsparcia Dotacje

39 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, spółki z udziałem JST, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego, instytucje finansowe, przedsiębiorcy, operatorzy i organizatorzy transportu zbiorowego, podmioty budujące lub zarządzające infrastrukturą kolejową, zarządcy dróg Preferowane projekty Zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Przyczyniające się do poprawy spójności terytorialnej województwa i dostępności do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich, Zgodne z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF, Uzgodnione w ramach ZPT. W zakresie dróg wojewódzkich preferowane będą projekty: na drogach o co najwyżej średnim poziomie bezpieczeństwa określonym wg Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach, na drogach o co najwyżej zadowalającym stanie technicznym określonym wg oceny stanu technicznego nawierzchni.

40 Oś Priorytetowa X Energia EFRR

41 Ukierunkowanie tematyczne
poprawa efektywności energetycznej budynków modernizacja oświetlenia zewnętrznego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przebudowa lub rozbudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej budowa i modernizacja źródeł ciepła rozwój scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło wymiana indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych Preferencje Projekty: kompleksowe/innowacyjne/wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz lokalne strategie i plany gospodarki niskoemisyjnej/uzgodnione w ramach ZPT Ukierunkowanie przestrzenne Efektywność energetyczna i OZE (całe województwo)/obszary, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza/obszary bez stacji automatycznego pomiaru jakości powietrza Forma wsparcia Dotacje / instrumenty zwrotne

42 Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, jednostki administracji rządowej, inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, NGO, przedsiębiorcy, instytucje finansowe, Kościoły i związki wyznaniowe, Podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, Grupy producentów rolnych Preferencje wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz lokalne strategie / plany gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów, z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji (w tym mikrokogeneracji), zapewniające największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych, zwiększające świadomość obywatelską w zakresie odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej.

43 Oś Priorytetowa XI Środowisko EFRR

44 systemy zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
Ukierunkowanie tematyczne mała retencja wodna systemy zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych systemy wczesnego reagowania i ratownictwa oraz usuwania skutków katastrof selektywne zbieranie, recykling i odzysk odpadów komunalnych zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji systemy odprowadzania/oczyszczania ścieków komunalnych procesy uzdatniania wody pitnej oraz ograniczania start wody monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych czynna ochrona przyrody ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych ochrona wód, w szczególności jezior Ochrona i przywracanie wartości ekologicznych środowiska miejskiego edukacja ekologiczne Preferencje Projekty: kompleksowe/uzgodnione w ramach ZPT Ukierunkowanie przestrzenne Miasta do 50 tys. mieszk. dla wód opadowych i roztopowych/aglomeracje ściekowe niespełniające wymagań akcesyjnych/obszar Żuław (w zakresie wody pitnej)/wsparcie horyzontalne (całe woj.) Forma wsparcia Dotacje

45 podmioty wykonujące zadania JST/związku komunalnego,
Beneficjenci JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, spółki z udziałem JST, podmioty wykonujące zadania JST/związku komunalnego, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, jednostki administracji rządowej, NGO, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, spółki wodne, straż pożarna, policja, przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, jednostki naukowe, kościoły i związki wyznaniowe Preferowane projekty upowszechniające efektywne rozwiązania technologiczne, maksymalizujące redukcję negatywnych oddziaływań środowiskowych w szczególności ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych oraz poprawy efektywności wykorzystania zasobów, będące efektem współpracy i realizowane wspólnie przez rożne podmioty, kompleksowe, np. łączące ochronę siedlisk, odtwarzanie populacji gatunków z ukierunkowaniem ruchu turystycznego.

46 Kontakt: IS@pomorskie.eu
Kontakt:

47 Zasada inteligentnej specjalizacji uwzględniona w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 jako kluczowa w budowie konkurencyjnego regionu Ukierunkowanie tematyczne i preferencje dla IS w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności” (w tym: przejęcie roli Regionalnej Strategii Innowacji) Przeniesienie preferencji dla IS do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Proces oddolny angażujący partnerów i interesariuszy regionalnych, z nastawieniem na potrzeby przedsiębiorców! (procedura konkursowa) Podpisanie Porozumień na rzecz IS Pomorza z partnerstwami reprezentującymi specjalizacje wybrane w konkursie (korzystanie z preferencji w RPO WP oraz wsparcie w konkursach krajowych)

48 Sprecyzowanie gospodarczego profilu regionu – analiza konwergencji technologicznej i funkcjonalnej (podsumowanie dot. badań i analiz) Zweryfikowanie pomorskiego potencjału B+R pod kątem jego wykorzystania na rzecz branż o największym potencjale rozwoju i IS Dotychczas wyłoniły się grupy inicjatywne skupione wokół tematyki: Technologie konstrukcji morskich i off-shore (m.in. technika morska i transport wodny/drony, technologie off-shore, konstrukcje morskie) Budownictwo plus energetyczne (m.in. obiekty rewitalizowane, utylizacja odpadów i ścieków, klimatyzacja-wentylacja) Choroby cywilizacyjne i okresu starzenia (technologie, terapie, jakość życia) Smart city (technologie i narzędzia ICT na rzecz rozwoju miast) Logistyka „Port City” OZE E-ZONE

49 Harmonogram konkursu na inteligentne specjalizacje Pomorza
Ogłoszenie konkursu 14 maja Zakończenie I etapu konkursu 31 lipca Ocena Komisji Konkursowej do k. sierpnia Spotkania Komisji Konkursowej z partnerstwami na rzecz IS oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji 1 poł. września Rozpoczęcie II etapu konkursu II poł. września Zakończenie II etapu konkursu k. listopada Ocena Komisji Konkursowej i przedstawienie rekomendacji odnośnie wyboru IS Pomorza dla Zarządu Województwa Pomorskiego do k. grudnia Wybór IS Pomorza przez ZWP oraz podjęcie negocjacji z wybranymi partnerstwami reprezentującymi specjalizacje I kw. 2015r. Podpisanie Partnerstw na rzecz IS Pomorza marzec 2015r. 49

50 Baza PROJEKTY 2020 Baza PROJEKTY 2020 ma na celu przygotowanie maksymalnej liczby jak najlepszych przedsięwzięć: gotowych do aplikowania w perspektywie finansowej zgodnych z celami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego realizujących założenia poszczególnych Regionalnych Programów Strategicznych wpisujących się w priorytety inwestycyjne z projektu Rozporządzenia ogólnego Rady WE. Obejmuje wszelkie przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach : infrastrukturalne, nieinfrastrukturalne (tzw. miękkie), na różnych etapach przygotowań (od fazy koncepcyjnej po pełną gotowość do realizacji).

51 Baza PROJEKTY 2020 Jak zgłosić przedsięwzięcie?
Pobrać elektroniczny Formularz przedsięwzięcia (plik Excel) ze strony: Wypełniony formularz przesłać na adres poczty elektronicznej: Dodatkowe informacje? Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: Wszelkie pytania oraz uwagi techniczne należy kierować pod adres poczty elektronicznej lub do p. Marcina Erharda, tel. (058)

52 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Budżet Programu: 27,5 mld EUR 52

53 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Priorytet IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 53

54 Priorytet V Priorytet VII Priorytet VIII
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Priorytet VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Priorytet VII Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Priorytet VIII Pomoc techniczna 54

55 Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Typy projektów (przykładowe): budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (wiatr, woda, słońce, biomasa, biogaz, energia geotermalna), budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV, audyty energetyczne oraz wsparcie doradcze dla przedsiębiorców (efektywność energetyczna oraz OZE), modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, wsparcie zastosowań energooszczędnych technologii produkcji i wprowadzanie systemów zarządzania energią, w tym termomodernizacja budynków, budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE, jak również zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, 55

56 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, budowa lub przebudowa inteligentnych sieci dystrybucyjnych i pomiarowych, budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, wymiana źródeł ciepła, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (z OZE); Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacje pozarządowe, duzi przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami Forma wsparcia: dotacje i pożyczki

57 Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu
Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacje do zmian klimatu Typy projektów (przykładowe): Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych lub planistycznych dot. zmian klimatu wymaganych prawem unijnym lub krajowy, projekty naturalnej i małej retencji, budowa lub modernizacja urządzeń wodnych (zabezpieczeń przeciwpowodziowych), zagospodarowanie wód opadowych, zabezpieczanie brzegów morskich, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat zmian klimatu, zabezpieczanie obszarów miejskich, wsparcie systemu ratownictwa wsparcie systemu wczesnego ostrzegania i monitorowania środowiska

58 infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w danym regionie (w tym selektywnego zbierania odpadów), instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii, absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji, racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców, wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej RLM, racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków przemysłowych,

59 ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwój zielonej infrastruktury, opracowywanie i wdrażanie dokumentów planistycznych ochrony różnorodności biologicznej, wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo, siedliskami i gatunkami, ograniczanie zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, rekultywacja obszarów zdegradowanych na cele środowiskowe, rozwój miejskich terenów zielonych. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe przedsiębiorców, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami Forma wsparcia: dotacje

60 monitoring i informatyzacja kolei,
Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej Typy projektów (przykładowe): przedsięwzięcia w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, m.in. budowa i modernizacja infrastruktury, Inteligentne Systemy Transportowe, systemy bezpieczeństwa, ratownictwo, Projekty kolejowe: modernizacja szlaków kolejowych (linie kolejowe, sieci trakcyjne, sterowanie ruchem, bezpieczeństwo na liniach łączących miasta wojewódzkie), modernizacji infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych, monitoring i informatyzacja kolei, zakup i modernizacja taboru kolejowego pasażerskiego (także kolej miejska oraz metro) i towarowego,

61 Projekty drogowe: usprawnienie metod zarządzania ruchem drogowym, tworzenie sieci dróg pozwalającej na skomunikowanie miast wojewódzkich, realizacja obwodnic miast w ciągach inwestycji obejmujących realizację dróg ekspresowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, Projekty morskie: poprawa dostępności portów morskich oraz poprawa stanu i rozwój infrastruktury intermodalnej, usuwanie wąskich gardeł, poprawa bezpieczeństwa, systemy informatyczne, Projekty lotnicze: poprawa przepustowości portów lotniczych. Beneficjenci: jst, ich związki, jednostki organizacyjne, spółki specjalnego przeznaczenia, zarządcy infrastruktury, przewoźnicy, służby ratownicze. Forma wsparcia: dotacje

62 Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej
Priorytet IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej Typy projektów (przykładowe): projekty budowy dróg ekspresowych na sieci kompleksowej TEN-T, łączenie ośrodków miejskich z siecią TEN-T, odciążanie miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice, drogi wylotowe z miast) inwestycje z zakresu montażu infrastruktury monitoringu i zarządzania ruchem (ITS) oraz systemów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego realizacja wybranych odcinków dróg ekspresowych i krajowych Beneficjenci: zarządca krajowej infrastruktury drogowej Jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu oraz ich jednostki organizacyjne Forma wsparcia: dotacja

63 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego
Priorytet V Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Typy projektów: budowa i modernizacja inteligentnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego/energii elektrycznej, budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego, rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG, rozbudowa możliwości skraplania i regazyfikacji instalacji LNG przyłączonych do systemu dystrybucyjnego (innych niż Terminal LNG) Beneficjenci: przedsiębiorstwa energetyczne Formy wsparcia: dotacje

64 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
Priorytet VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Typy projektów (przykładowe): kompleksowe działania związane z ochroną i udostępnieniem zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, projekty z zakresu konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji, działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjo- nowania instytucji kultury, wsparcie dla szkół i uczelni artystycznych, projekty związane z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze kultury. Beneficjenci: instytucje kultury i archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Formy wsparcia: dotacje

65 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Budżet Programu: 8,6 mld EUR 65

66 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna

67 Program Inteligentny Rozwój koncentruje się wokół zagadnień:
współpracy badawczo – rozwojowej, infrastruktury B+R, wsparcia instytucji otoczenia biznesu, innowacyjnych rozwiązań w firmach, współpracy kooperacyjnej, promocji gospodarki.

68 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Budżet Programu: 2,3 mld EUR 68

69 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet VI Pomoc Techniczna

70 Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej  W obszarze jego zainteresowania mieszczą się zagadnienia związane z szeroko pojętą cyfryzacją. W ramach Programu wspierane będą inwestycje przewidujące: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

71 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , , 71


Pobierz ppt "Założenia Funduszy Europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google