Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Rezultaty i efekty realizacji PO KL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sierpień, 2014r. 1

2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Zakres prezentacji: MJWPU: instytucja wdrażająca środki unijne na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: statystyka Rezultaty i efekty realizacji RPO WM : ile i na co? RPO WM- Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Wołomiński w RPO WM Program Operacyjny Kapitał Ludzki : statystyka Rezultaty i efekty realizacji PO KL : ile i na co? PO KL : Wskaźniki produktów i rezultatów: w podziale na priorytety Powiat Wołomiński w PO KL. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

3 MJWPU: Instytucja Wdrażająca na lata 2007 - 2013
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich MJWPU: Instytucja Wdrażająca na lata PO KL: projektów 2,89 mld PLN dofinansowania 2,54 mld PLN wypłacono RPO WM: projektów 7,36 mld PLN dofinansowania 4,95 mld PLN wypłacono Siedziba główna: Warszawa, Jagiellońska 74 Oddziały: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce Adres strony: Zadania: IOK ocena wniosków polityka informacyjna i szkoleniowa zawieranie umów o dofinansowanie wypłata środków kontrola projektów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

4 MJWPU: Instytucja Wdrażająca środki unijne na lata 2007 - 2013
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich MJWPU: Instytucja Wdrażająca środki unijne na lata MJWPU 236 naborów 32 tys. ocenionych wniosków 6 863 zawarte umowy 3 655 Czynności kontrolnych @19 230 konsultacji osobistych 143 tys. konsultacji telef. . Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2 181 7 360 mld 95,58% mld wypłacono Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

6 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM Na co? - przygotowanie terenów inwestycyjnych; - promocję gospodarczą; - rozwój przedsiębiorstw; - wprowadzenie e-usług, - budowę nowych i modernizacja i dróg; - inwestycje w instalacje wod-kanaliz. - inwestycje w transport miejski, - inwestycje w termomodernizacje; - ochronę powietrza, energię odnawialną; - rozwój kultury i turystyki; - poprawę warunków kształcenia; - modernizację placówek medycznych; - inwestycje w infrastrukturę społeczną. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

7 Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007 -2013
Przedsiębiorczość , B+R, współpraca nauka- gospodarka: 1230 projektów – wsparcie 2 mld zł Informatyzacja, e-usługi, internet szerokopasmowy: Projektów – wsparcie 814 mln zł Infrastruktura drogowa, transport publiczny: 222 projekty- wsparcie 2, 3 mld zł Środowisko, energetyka,: 152 projekty – wsparcie 738 mln zł Transport miejski 10 projektów – wsparcie 64,3 mln zł Kultura, rewitalizacja, turystyka 199 projektów – wsparcie 837 mln zł Inwestycje z ZOZY, DPS-y 56 projektów – wsparcie 345 mln zł Infrastruktura edukacyjna 60 projektów – wsparcie 325 mln zł Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

8 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 453,5 mln € wartość dodatkowych inwestycji wykreowanych dzięki wsparciu w MŚP 118 mln € wzrost nakładów na działalność B+RT w dofinansowanych przedsiębiorstwach 353 projekty z zakresu B+RT 210 bezpośrednio utworzonych nowych etatów badawczych 44 projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

9 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu projektów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko w MŚP 1 941 ha wspartych terenów inwestycyjnych 160 nowych inwestycji na przygotowanych terenach przedsiębiorstwa objętych wsparciem w zakresie innowacji nowych lub udoskonalonych produktów/usług innowacji wprowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa wsparte w zakresie eksportu podpisanych kontraktów handlowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

10 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 3 727 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego uruchomionych PIAP jednostek publicznych uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług szkół uzyskało możliwość dostępu do Internetu firm uzyskało możliwość dostępu do Internetu i e-usług Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

11 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytet
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytet Priorytet III - Regionalny system transportowy 96,14 km nowych dróg 1 177 km zmodernizowanych dróg 211 sztuk zakupionego/zmodernizowanego taboru kolejowego nowopowstałych miejsc postojowych typu „Park&Ride” 95 mln euro/rok oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

12 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 422 tys. osób objętych selektywną zbiórką odpadów 25,5 tys. osób przyłączonych do sieci wodociągowej 51,4 tys. osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 33 projekty z zakresu energii odnawialnej 36 projektów w zakresie elektroenergetyki Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

13 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5,2 mln osób korzystających z taboru miejskiego 20 ha poddanych rewitalizacji Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

14 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 88 nowoutworzonych lub zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa 502 bezpośrednio utworzone nowe etaty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

15 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 14 zmodernizowanych szpitali, przychodni 29 szt. specjalistycznego medycznego sprzętu 631 tys. specjalistycznych badań medycznych rocznie przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów 137 placówek edukacyjnych objętych wsparciem Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

16 MAPA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich MAPA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Gminy 1. Dąbrówka 2. Jadów 3. Klembów 4. Poświętne 5. Radzymin 6. Strachówka 7. Tłuszcz Miasta 1. Kobyłka 2. Marki 3. Wołomin 4. Ząbki 5. Zielonka Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM: DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE GMIN Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

18 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM: DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH NA TERENIE MIAST Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

19 POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM: Łącznie 82 umowy na dofinansowanie w kwocie 167,4 mln zł Całkowita wartość inwestycji objętych wsparciem 306,3 mln zł Zawarto umowy w 15 Działaniach RPO WM Wnioskodawcy: JST MŚP Inne Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

20 POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM: Beneficjent: Gmina Kobyłka Działanie 2.1 – Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I Dofinansowanie: ,68 zł Miasto Ząbki 7 projektów , dofinansowanie: 60 mln zł Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie Działanie 2.1 – Informatyzacja publicznych usług medycznych jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin Dofinansowanie: ,25 zł Gmina Wołomin Działanie 2.2 – e-Wołomin – rozwój e-usług oraz systemu zarządzania oświatą Dofinansowanie: ,14 zł Powiat Wołomiński 3 projekty, dofinansowanie: 12 mln zł Gmina Tłuszcz 3 projekty, dofinansowanie: 8,8 mln zł Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. Działanie 4.2 – Czysta Ziemia w Czystym Wołominie - Ochrona powierzchni ziemi w gminie Wołomin Dofinansowanie: ,75 zł Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

21 POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM: Beneficjent: Gmina Zielonka 2 projekty, dofinansowanie: 521,7 tys. zł Parafia pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radzyminie Działanie 5.2 – Renowacja budynku Plebanii szansą na podniesienie atrakcyjności Gminy Radzymin Dofinansowanie: ,39 zł Gmina Dąbrówka Działanie 7.2 – Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z Halą Sportową Dofinansowanie: ,74 zł Park Kulturowy - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r. Działanie 6.2 – Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej Dofinansowanie: ,00 zł Gmina Jadów Działanie 4.1 – Ochrona obszaru Natura Dolina Liwca poprzez: 1. Kanalizacja zbiorcza Jadów II i III etap - budowa kanalizacji w m. Nowy Jadów, Borzymy, Letnisko Nowy Jadów, Urle, 2. Wodociąg Grupowy Myszadła - II etap - budowa sieci wodociągowej w m. Zawiszyn Dofinansowanie: ,64 zł Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie Działanie 6.2 – Cmentarz Poległych 1920 r. w Radzyminie Dofinansowanie: ,77 zł Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

22 POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM: Przykłady projektów: Budowa Centrum - Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Ząbkach - budowa krytej pływalni Beneficjent: Miasto Ząbki Wartość inwestycji: 21 190 051,00 zł Kwota dofinansowania: 12 757 152,28 zł Działanie 6.2 Turystyka Projekt dotyczył budowy krytego basenu. Na parterze znalazła się hala basenowa wraz z zespołem sanitarno-szatniowym, na piętrze zaprojektowano widownię basenu sportowego, oraz kręgielnię, na tym poziomie znajduje się również przejście do pomieszczeń hali Sportowo-Widowiskowej. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji zakupione zostało niezbędne wyposażenie do pomieszczeń krytej pływalni oraz jej wyposażenie w odpowiednie instalacje. Częścią projektu jest również zagospodarowanie terenu wokół krytej pływalni.  Wzmocnienie pozycji Miasta Ząbki jako ośrodka rekreacji i wypoczynku w dłuższej perspektywie poprawi konkurencyjność miasta, wpłynie na wzrost dynamiki jego rozwoju gospodarczego i społecznego, a to bezpośrednio przełoży się na rozwój całego regionu. Jak szacuje beneficjent, z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, powstałej w ramach projektu, skorzysta w ciągu roku ponad 48,3 tys. osób. Infrastruktura wytworzona w ramach projektu służyła drużynom biorącym udział w Euro 2012, a także kibicom sportowym, którzy odwiedzali w tym czasie Polskę. Po zakończeniu mistrzostw jest to idealne miejsce wypoczynku zarówno dla turystów, jak i mieszkańców Ząbek.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

23 POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W RPO WM: Przykłady projektów: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Beneficjent: Gmina Tłuszcz Wartość inwestycji: ,91 zł Kwota dofinansowania: ,18 zł Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Tłuszcz charakteryzowała się bardzo niskim stopniem skanalizowania. Na 19 tys. mieszkańców gminy tylko 2 347 osób korzystało z kanalizacji. Dzięki funduszom unijnym sytuacja bardzo się zmieniła i dostęp do niej zyskało blisko 1 000 mieszkańców.   W ramach inwestycji w oczyszczalni wymieniono m.in. część urządzeń technologicznych, które znajdowały się w złym stanie technicznym. Zbudowano także nowe obiekty. Jednym z nich jest kontenerowa stacja zlewna dla ścieków dowożonych. Zapewnia ona nie tylko pełną hermetyzację, ale także pomiar i kontrolę parametrów ścieków. Powstały też tzw. komory OBF, które zapewniają stabilizację nadmiernego osadu czynnego. Dzięki temu osady można wykorzystywać w rolnictwie. Na terenie oczyszczalni powstał również silos do magazynowania wapna oraz kontenerowa stacja gospodarki osadowej, wyposażona w biologiczny filtr powietrza. Oprócz tego, aby ograniczyć emisję nieprzyjemnych zapachów zmodernizowano pompownię ścieków oraz reaktory biologiczne. Pojawiły się też hermetyczne zbiorniki. Kolejnym elementem projektu była rozbudowa systemu kanalizacyjnego grawitacyjno-pompowego o długości ponad 7 km oraz sieci wodociągowej o długości ponad 17,5 km w Tłuszczu. Ze względu na rozległą sieć i warunki terenowe koniecznością było wykonanie na trasie 6 przepompowni ścieków. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

24 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Dobra wiadomość dla mazowieckich przedsiębiorców - wciąż trwa konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Od 30 lipca do 31 sierpnia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na wsparcie projektów dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 6 mln euro, minimalna wartość dofinansowania dla projektu wyniesie 300 tys. zł, a maksymalna kwota to 800 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekty będą musiały zostać zrealizowane do 31 marca 2015 r., a rozliczone do końca 2015 r. Miejscem realizacji wyłonionych do dofinansowania projektów jest teren województwa mazowieckiego. Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji dotyczących zakupów oraz uruchomienia środków trwałych, np.: maszyny, urządzenia i środki transportu np.: wozy asenizacyjne, piaskarki, betoniarki, naczepy, przyczepy, pojazdy pogotowia technicznego, żurawie, pojazdy do czyszczenia ulic, karetki pogotowia ratunkowego. Wartości niematerialne i prawne również wchodzą w zakres unijnego dofinansowania.  Projekty będą mogły być realizowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Kwestią wykluczającą unijną pomoc jest zakup nieruchomości, zakup samochodów osobowych i ciężarowych, koszty robót budowlanych oraz usługi doradcze (będą to koszty niekwalifikowane). Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 797 2 956 mld 98,56% 2 322 mld wypłacono Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

26 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji PO KL Na co? wsparcie nowych i istniejących punktów przedszkolnych kursy zawodowe, inwestycje w kadry pomoc i integrację społeczną wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

27 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007 -2013
Wsparcie osób, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy 254 umowy – wsparcie 495,2 mln zł Ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej 1 160 umów - wsparcie 1,2 mld zł Wspieranie przedsiębiorców woj. mazowieckiego w procesach przemian gospodarczych związanych z restrukturyzacją oraz naturalnymi zmianami profilu działalności 754 umowy - wsparcie 1,7 mld zł Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2 629 umów - wsparcie 1,9 mld Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

28 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 3 526 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

29 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VII– Promocja integracji społecznej klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi 4 000 przeszkolonych pracowników instytucji integracji społecznych 1 020 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie z EFS Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

30 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych z czego: Mikro przedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) – 65% Małe przedsiębiorstwa – 21% Średnie przedsiębiorstwa – 11% Duże przedsiębiorstwa – 3% osób pracujących ukończy udział w szkoleniach 9 800 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

31 Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Wskaźniki produktów i rezultatów: priorytety Priorytet IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 616 ośrodkom wychowania przedszkolnego udzielono wsparcia w ramach projektów, w których uczestniczyło dzieci w wieku 3-5 lat 1 815 szkół zrealizowało projekty rozwojowe w ramach Priorytetu 554 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe nauczycieli ukończyło projekty prowadzące doskonalenia zawodowe w krótkich formach . Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

32 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Poddziałanie Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Całkowita kwota na realizację 7 edycji wynosi 17 545 931,00 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, wykazujących ponadprzeciętne zdolności poprzez objęcie wsparciem finansowym szczególnie uzdolnionych uczniów, przede wszystkim w zakresie nauk matematyczno–przyrodniczych i technicznych/zawodowych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Dotychczas przyznano stypendiów dla zdolnej młodzieży, planuje się przyznanie kolejnych 498 stypendiów w roku szkolnym 2014/2015. W sumie przyznanych zostanie stypendia w latach 2008 – 2015. Do tej pory przyznawano stypendia na okres 12 msc. w wysokości 4 560,00 zł (380,00 zł miesięcznie), które uczeń mógł przeznaczyć wyłącznie na celu edukacyjne (np.: na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia – komputer, drukarka, luneta, odczynniki chemiczne, opłata za Internet, zakup literatury fachowej, czy pokrycie kosztów udziału w konferencjach, seminariach i obozach naukowych, itp.). W 7edycji w roku szkolnym 2014/2015 , stypendium wyniesie 4 000,00 zł (400,00 zł przez 10 miesięcy). Stypendyści w trakcie realizacji projektu byli objęci opieką dydaktyczną sprawowaną przez nauczycieli – opiekunów stypendystów. Opieka ta dotyczyła wsparcia w realizacji przez stypendystę projektu edukacyjnego, motywowania stypendysty do poszukiwania źródeł wiedzy niezbędnej w trakcie pracy nad projektem edukacyjnym oraz w zakresie monitoringu podejmowanych działań i sposobu wykorzystania stypendium przez stypendystę. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

33 POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL: Łącznie umowy na dofinansowanie w kwocie 49,3 mln zł Całkowita wartość projektów objętych wsparciem 51,6 mln zł Zawarto umowy w 12 Działaniach/ Poddziałaniach PO KL Główni wnioskodawcy: JST Fundacje, stowarzyszenia Inne Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

34 POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL: Przykładowi Beneficjenci: Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw "IMPULS" Stowarzyszenie "AXA„ Gmina Dąbrówka Gmina Klembów Gmina Zielonka Gmina Tłuszcz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu Gmina Radzymin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Miasto Ząbki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach Powiat Wołomiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja„ Gmina Tłuszcz/Zespół Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi Powiat Wołomiński Gmina Marki Centrum Edukacji "EDUS„ Powiat Wołomiński/Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Gmina Strachówka Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

35 POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL: Przykłady projektów: Radzymiński program zawodowej aktywizacji osób niepracujących Beneficjent: Gmina Radzymin/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie Wartość inwestycji: ,87 zł Kwota dofinansowania: ,94 zł Poddziałanie Rozwój i upowszechnieni aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt był skierowany do kobiet nieaktywnych zawodowo, a przez to zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt był realizowany zgodnie z polityką równości szans. Grupę docelową stanowiły kobiety będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkańcy gminy i miasta Radzymin w wieku aktywności zawodowej. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej, życiowej i zawodowej klientów GOPS poprzez kompleksowy program aktywizacji zawodowej; poradnictwo przełamujące bariery psychologiczne, szkolenia zawodowe i warsztaty podnoszące kwalifikacje i nabywanie kompetencji wymaganych przez pracodawców, trening wizerunku oraz wyjazdy integracyjne jako symulacje powrotu do aktywnego życia społeczno-kulturalnego. Odbywało się to w ramach kontraktów socjalnych, którymi zostało objętych 100% uczestniczek. W projekcie obowiązywało indywidualne podejście do każdej z pań, tak aby otrzymywana pomoc była jak najbardziej dopasowana do potrzeb i oczekiwań osoby biorącej udział. Projekt ukończyło łącznie 35 uczestniczek. Założone cele/ produkty na zakończenie realizacji projektu zostały osiągnięte w 100 %. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

36 POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL:
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich POWIAT WOŁOMIŃSKI W PO KL: Przykłady projektów: Ruszaj – Zielone! Beneficjent: Gmina Klembów Wartość inwestycji: 43 700,00 zł Kwota dofinansowania: 43 700,00 zł Działanie 6.3  Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Celem ogólnym projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Klembów. Był on realizowany poprzez cele szczegółowe: 1) Nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz poznanie aktywnych metod poszukiwania pracy. 2) Organizację i przeprowadzenie kursu na prawa jazdy kat. B, przygotowującego do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Wsparciem projektu zostali objęci mieszkańcy wiejskiej Gminy Klembów, w szczególności osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo i rolnicy. Wykazują oni bowiem niską aktywność zawodową, nie pozwalającą na utrzymanie się na rynku pracy. Osoby te mają często niskie wykształcenie, którego nie podwyższają, ani też nie uzupełniają o dodatkowe kwalifikacje, czy umiejętności na kursach pozaszkolnych, osiągają niewielkie dochody. 15 osób zamieszkujących na terenie Gminy Klembów uczestniczyło w kursie na prawo jazdy kat. B oraz w kursie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu z aktywnymi metodami poszukiwania pracy. Wszystkie zakładane w projekcie rezultaty zostały osiągnięte. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

37 WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2007 -2013
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH Obszary wiejskie 3 055 mld zł dofinansowania do projektów PO KL 555 mln zł RPO WM: 749 projektów 2,5 mld zł 2 089 inicjatyw Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

38 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Sierpień, 2014r. 38


Pobierz ppt "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google