Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywy lokalne w ramach Priorytetów VI, VII i IX Mrągowo, 18.03.2011 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywy lokalne w ramach Priorytetów VI, VII i IX Mrągowo, 18.03.2011 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywy lokalne w ramach Priorytetów VI, VII i IX Mrągowo, 18.03.2011 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Wsparcie w postaci małych grantów o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych mogą uzyskać społeczności lokalne gmin wiejskich, miejsko- wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców.

3 Oddolny charakter inicjatyw oznacza, że wsparcie powinno dotyczyć rozwiązania problemu, w sformułowanie którego zostanie aktywnie włączona społeczność lokalna lub zaspokajać potrzeby tej społeczności.

4 Inicjatywy oddolne - W ramach inicjatyw oddolnych w PO KL mogą być rozwiązywane problemy mieszczące się w obszarach: rynku pracy, edukacji i integracji społecznej. - Istotą inicjatyw lokalnych jest to, że wynikają one z rzeczywistych problemów i potrzeb, zdiagnozowanych wcześniej przez mieszkańców.

5 1) zapytać (ankieta, wywiad, spotkanie itp.) mieszkańców o lokalne problemy. Dopiero kiedy mieszkańcy danego środowiska lokalnego wypowiedzą się wskazując problemy, z którymi się borykają, będzie można rzetelnie przygotować analizę potrzeb. 2) włączyć mieszkańców do pracy nad projektowaniem założeń przedsięwzięcia. Chodzi nie tylko o zakres tematyczny, ale także formy i metody pracy w ramach inicjatywy oddolnej. Dwa kroki

6 Zasada empowerment Oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment, czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.

7 Działanie 6.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH od 24.05.2011, konkurs otwarty

8 www.olsztyn.roEFS.pl Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 1.Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych 2. Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym; 3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

9 www.olsztyn.roEFS.pl Działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI 21.06.2011 – 29.07.2011

10 www.olsztyn.roEFS.pl Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: - działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

11 www.olsztyn.roEFS.pl Działanie 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Od 1.10.2011, konkurs otwarty

12 www.olsztyn.roEFS.pl 1. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowania w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. 2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach. 3. Działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

13 www.olsztyn.roEFS.pl Kryteria dostępu Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

14 www.olsztyn.roEFS.pl Kryteria dostępu Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do 31.10.2011 r. Beneficjent prowadzi działalność statutową na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. Minimalny okres realizacji nie krótszy niż 4 miesiące.

15 www.olsztyn.roEFS.pl Kryteria dostępu Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego konkursu (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie).

16 www.olsztyn.roEFS.pl Kryteria strategiczne Projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej, miejsko–wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców, w której do końca 2009r. nie realizowano inicjatyw lokalnych w ramach Działania 9.5 PO KL – 10 pkt. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS – 5 pkt.

17 www.olsztyn.roEFS.pl Kryteria strategiczne Realizacja projektu w partnerstwie jednostki samorządu terytorialnego z organizacją pozarządową wykonującą zadania statutowe z zakresu edukacji – 5 pkt.

18 Piotr Pniewski Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie p.pniewski@eswip.pl 785 328 896 p.pniewski@eswip.pl Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Inicjatywy lokalne w ramach Priorytetów VI, VII i IX Mrągowo, 18.03.2011 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google