Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament Polityki Przestrzennej MIiR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament Polityki Przestrzennej MIiR."— Zapis prezentacji:

1 Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament Polityki Przestrzennej MIiR Nałęczów, 11 września 2014 r.

2 Potrzeba określenia NPR - diagnoza sytuacji miast duża skala degradacji tkanki miejskiej erozja stosunków społecznych niekorzystne procesy przestrzenne (niekontrolowana suburbanizacja) niekorzystne procesy demograficzne (spadek liczby ludności miast) problemy gospodarcze POTRZEBA OKREŚLENIA NPR

3 Dostrzegając skalę wyzwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji Rząd podjął strategiczną decyzję o przygotowaniu NARODOWEGO PLANU REWITALIZACJI aby działania w tym zakresie ująć w całościowy plan krajowy o powszechnym charakterze. NPR powstaje jako wielokierunkowa odpowiedź na specyfikę wyzwań w zakresie rewitalizacji. Narodowy Plan Rewitalizacji

4 WARUNKI SKUTECZNOŚCI NPR  konieczne zaangażowanie strony rządowej, samorządowej oraz podmiotów prywatnych  ukierunkowanie i koordynacja środków i instrumentów polityk publicznych (środki UE, środki krajowe)  odpowiednie dostosowanie prawa  profesjonalne zaplecze instytucjonalne dla prowadzonych, złożonych działań rewitalizacyjnych

5  promowanie idei „powrotu do miast” (zwartych, niskoemisyjnych, przyjaznych do życia)  czynnik warunkujący rozwój i poprawę warunków życia  narzędzie zahamowania wielu niekorzystnych zjawisk i zapobiegania ich skutkom  priorytet brownfield ponad greenfield  konieczność upowszechnienia zintegrowanego podejścia do rewitalizacji REWITALIZACJA JAKO WAŻNA CZĘŚĆ MYŚLENIA O ROZWOJU MIASTA KLUCZOWY WĄTEK KPM, WYNIKAJĄCY RÓWNIEŻ W KPZK I KSRR Rewitalizacja jako odpowiedź na kryzys miast

6 Rewitalizacja Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. na podstawie projektu Krajowej Polityki Miejskiej DEFINICJA REWITALIZACJI

7  Rosnąca świadomość znaczenia rewitalizacji dla rozwoju  Włączenie finansowania zwrotnego i formuły ppp do działań rewitalizacyjnych  Nie zawsze właściwe rozumienie rewitalizacji  Słaby nacisk na przedsięwzięcia dotyczące kapitału ludzkiego – w efekcie niska skuteczność wobec grup wykluczonych  Fragmentaryczność działań (brak kompleksowości)  Słaba partycypacja społeczna  Zwiększenie koordynacji i spójności projektów rewitalizacji  Premiowanie za zintegrowane podejście  Podnoszenie znaczenia kwestii gospodarczych w rewitalizacji  Zagadnienia społeczne w centrum uwagi  Koncentracja na najważniejszych obszarach problemowych  Poszerzanie możliwości montażu finansowego na rzecz rewitalizacji … I WNIOSKI DOŚWIADCZENIA … Rewitalizacja w RPO - doświadczenie perspektywy 2007 - 2013 i wnioski dla perspektywy 2014 - 2020

8  pakiet rozwiązań systemowych obejmujących 4 moduły: o Dokumenty o Regulacje o Instrumenty wsparcia o Informacja i edukacja  wykładnia dla prowadzenia procesów rewitalizacyjnych ZAKRES CEL DOKUMENTU poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym Narodowy Plan Rewitalizacji - założenia INFORMACJA I EDUKACJA INSTRUMENTY DOKUMENTY REGULACJE

9 Kluczowe elementy założeń NPR  Możliwie powszechny charakter NPR  Holistyczne podejście do rewitalizacji  Terytorializacja polityk publicznych na rzecz wyprowadzania z kryzysu obszarów zdegradowanych poprzez profilowanie (koncentrowanie) instrumentów „sektorowych”  Kompleksowe podejście do obszaru  kluczowa rola programu rewitalizacji  podejście: najpierw program, potem wynikające z niego projekty  Koordynacja podmiotów, funduszy, instrumentów KLUCZOWE ELEMENTY

10 DOKUMENTY POWIĄZANE Z NPR umowa partnerstwa programy operacyjne kontrakty terytorialne dokument rządowy wytyczne do rewitalizacji wzorcowe dokumenty strategiczne, operacyjne, techniczne ew. tematyczne programy rozwoju DOKUMENTY NPR Moduły NPR 1. Dokumenty

11 Trwają prace nad projektem założeń projektu „USTAWY REWITALIZACYJNEJ”. PROPOZYCJE LEGISLACYJNE  ustawowa definicja rewitalizacji  zadanie własne gminy  umocowanie prawne programu rewitalizacji  zwiększenie partycypacji społecznej – Komitet Rewitalizacji  powiązanie programu z planowaniem przestrzennym  cel publiczny (elementy rewitalizacji) Moduły NPR 2. Regulacje

12 ZE ŚRODKÓW UE EFS, EFRR, FS + instrumenty koordynacyjne - krajowe i regionalne + NOWE INSTRUMENTY (WYPRACOWYWANE SUKCESYWNIE) - DIALOG Z RESORTAMI Profilowanie instrumentów pod kątem obszarów zdegradowanych. Wsparcie dotyczące m.in.:  wykluczenia społecznego i polityki społecznej  mieszkalnictwa np. Fundusz Termomodernizacji i Remontów, program wspierający gminy w budowie mieszkań komunalnych  środowiska i efektywności energetycznej np. projekty wspierane w m.in. ramach Systemu Zielonych Inwestycji, program Lemur - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, wsparcie tworzenia mikroinstalacji OZE o inne ….)  infrastruktury  kultury i edukacji  polityki pracy KRAJOWE ~ 25 mld zł Moduły NPR 3. Instrumenty wsparcia

13 CENTRA WIEDZY informowanie monitorowanie upowszechnianie dobrych praktyk pilotaże konkursy dotacji kampania informacyjna podręczniki dobrych praktyk materiały informacyjno-promocyjne DZIAŁANIA Moduły NPR 4. Informacja i edukacja

14 REALIZACJA NPR na poziomie centralnym będzie koordynowana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (współpraca: resorty, samorządy i Rada Rewitalizacji). CENTRUM WIEDZY  zgromadzone w jednym miejscu i udostępniane przez stronę internetową informacje dotyczące rewitalizacji  CEL: wspieranie różnych podmiotów, a zwłaszcza samorządów lokalnych, w przygotowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych Moduły NPR 4. Informacja i edukacja

15 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych  definicja rewitalizacji  wskazanie instrumentów realizacji oraz zapewnienia kompleksowości i spójności przedsięwzięć rewitalizacyjnych  programy rewitalizacji (podstawa do realizacji projektów, oceny i akceptacji przez IZ RPO)  wskazanie ramowych sposobów i warunków zapewnienia komplementarności interwencji  skierowane do instytucji zarządzających regionalnymi i krajowymi programami operacyjnymi ZAKRES CEL WYTYCZNYCH ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych w zakresie projektów wspierających procesy rewitalizacji

16 Program Rewitalizacji  podstawa prowadzenia działań rewitalizacyjnych  instrument tworzący ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań rewitalizacyjnych  opracowywany i uchwalany przez samorząd lokalny  kluczowe cechy i elementy Objęcie danego obszaru PROGRAMEM REWITALIZACJI, spełniającym sformułowane w Wytycznych… wymogi realizacji projektów rewitalizacyjnych, będzie stanowiło preferencje w ubieganiu się o wsparcie projektów środkami z funduszy UE. Ważne aby już teraz zachęcać samorządy lokalne by przygotowywały kompleksowe programy rewitalizacji o jakich mowa w KPM i NPR. PROGRAM REWITALIZACJI

17 Dziękuję za uwagę www.mir.gov.pl/miasta www.mir.gov.pl/rewitalizacja miasta@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Brzozowy Departament Polityki Przestrzennej MIiR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google