Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania PO KL w 2009 r.2 1. Zapobieganie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego: przyśpieszenie wydatkowania EFS opracowanie i rozpoczęcie wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania PO KL w 2009 r.2 1. Zapobieganie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego: przyśpieszenie wydatkowania EFS opracowanie i rozpoczęcie wdrażania."— Zapis prezentacji:

1

2 Wyzwania PO KL w 2009 r.2 1. Zapobieganie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego: przyśpieszenie wydatkowania EFS opracowanie i rozpoczęcie wdrażania pakietu antykryzysowego

3 Wyzwania PO KL w 2009 r.3 2. Wykorzystanie wyników ewaluacji w procesach zarządczych: ewaluacja realizacji zasady partnerstwa – zmiany legislacyjne ewaluacja SPO RZL i EQUAL – wprowadzenie standardu minimum badanie projektów pilotażowych – usprawnienia w systemie realizacji 3. Problemowe podejście do wdrażania Programu (koncentracja np. na specyficznych grupach docelowych: 50+, osoby niepełnosprawne, osoby tracące pracę z przyczyn niedotyczących pracownika)

4 Wyzwania PO KL w 2009 r.4 4. Realizacja zasady równości szans – wprowadzenie standardu minimum, stosowanego horyzontalnie dla całego Programu (działania podnoszące świadomość instytucji zaangażowanych w realizację Programu i beneficjentów) 5. Komplementarność: opracowanie Mechanizmów zapewniania komplementarności działań pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego pierwszy rok stosowania kryteriów komplementarności

5 Osiągnięcia PO KL w 2009 r.5 Poziom kontraktacji i wydatkowania

6 Wyzwania PO KL w 2010 r.6 Wykorzystanie środków w PO KL w % w stosunku do całej alokacji Programu

7 Wyzwania PO KL w 2010 r.7 1. Koncentracja wsparcia na obszarach kluczowych – przykłady: PARP – promowanie studiów podyplomowych dla pracowników na kierunkach technicznych promowanie specyficznych grup docelowych (45+, 25-, osoby tracące pracę w wyniku spowolnienia gospodarczego, osoby niepełnosprawne) Priorytet VII – koncentracja na dofinansowaniu działalności centrów integracji społecznej

8 Wyzwania PO KL w 2010 r.8 2. Osiągnięcie pierwszych rezultatów w kluczowych dla polityk krajowych projektach systemowych komponentu centralnego: Priorytet I – powiązanie wsparcia w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej Priorytet II – realizacja Instrumentu Szybkiego Reagowania Priorytet III – opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji (we współpracy z MNiSW) Priorytet IV – systemowe wsparcie reformy szkolnictwa wyższego Priorytet V – zmniejszenie kosztów i czasu rejestracji działalności gospodarczej

9 Wyzwania PO KL w 2010 r.9 3. Pełnie uruchomienie realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej Cele: Poszukiwanie i wdrażanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania obszarów problemowych mieszczących się w zakresie interwencji EFS Wykorzystanie doświadczeń partnerów z innych krajów przy osiągnięciu celów PO KL

10 Wyzwania PO KL w 2010 r.10 4. Profilowanie regionalne – uwzględnianie specyfiki zróżnicowania regionalnego i wewnątrzregionalnego: Profilowanie branżowe – wskazanie gałęzi gospodarki o kluczowym znaczeniu dla regionu Profilowanie geograficzne – wskazanie obszarów słabszych strukturalnie w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Wskazanie innych uwarunkowań np.. organizacja Euro 2012

11 Wyzwania PO KL w 2010 r.11 5. Pełne wdrożenie pakietu antykryzysowego w ramach PO KL: upowszechnienie stosowania nowych form wsparcia zwiększenie dostępności wsparcia outplacementowego dla pracowników zwalnianych w wyniku procesów restrukturyzacyjnych lepsze ukierunkowanie wsparcia na najbardziej zagrożone grupy docelowe wejście w życie zmian dotyczących udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

12 Wyzwania PO KL w 2010 r.12 6. Przystąpienie do przeglądu śródokresowego: weryfikacja efektywności realizowanego wsparcia w poszczególnych obszarach PO KL weryfikacja stopnia osiągnięcia założonych w PO KL celów weryfikacja wskaźników PO KL weryfikacja podziału alokacji finansowej na poszczególne obszary PO KL

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyzwania PO KL w 2009 r.2 1. Zapobieganie negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego: przyśpieszenie wydatkowania EFS opracowanie i rozpoczęcie wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google