Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARR dla Przedsiębiorczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARR dla Przedsiębiorczych"— Zapis prezentacji:

1 MARR dla Przedsiębiorczych
Przygotowanie do perspektywy wsparcia Wiesław Bury 13 maja 2014

2 MARR S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – powstała w roku 1993 z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Agencję tworzą: Województwo Małopolskie (88,8% akcji) Instytucje samorządu terytorialnego Organizacje samorządu gospodarczego Przedsiębiorstwa regionalne Kapitał zakładowy 87 475 000 zł

3 Oferta MARR S.A. Obszary bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości:
Finansowanie rozwoju (dotacje z UE, pożyczki, fundusze inwestycyjne) Pomoc w efektywnym inwestowaniu w Małopolsce. Aktywne wsparcie eksportu - profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Rozwój zasobów ludzkich firmy (szkolenia, doradztwo, doskonalenie kadr)

4 Oferta MARR S.A. Obszary bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości:
Przełamywanie barier rozwoju przedsiębiorczości (dostępność instrumentów, biurokracja, procedury) Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań (nowe technologie, innowacje, metody zarządzania) Oferta komercyjna – MARR Business Park – nowoczesne powierzchnie dla biznesu – magazyny, produkcja, logistyka, biura

5 Wsparcie innowacji w regionie
Zmiana kierunków wzorców rozwoju społecznego i gospodarczego: Wiedza, kompetencje i zdolność adaptacyjna stają się fundamentem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowe jest wsparcie przedsiębiorczości dla zapewnienia umiejętnego gospodarowania zasobami firmy – wiedzą, doświadczeniem, technologią i finansami, zwłaszcza tam gdzie brak możliwości pozyskania oferty komercyjnej dla MSP. Innowacyjność staje się jednym z najważniejszych czynników konkurencyjności i rozwoju zarówno w skali poszczególnych przedsiębiorstw jak i całej gospodarki opartej na wiedzy.

6 Wsparcie innowacji w regionie
Bariery dla innowacyjności w przedsiębiorstwach: Kosztowność oraz brak własnych środków finansowych trudności uzyskania środków zewnętrznych. Rozbudowana biurokracja, szczególnie zakresie przygotowywania wniosków dofinansowanie projektów innowacyjnych funduszy unijnych oraz na etapie ich realizacji rozliczania. Brak zainteresowania współpracą pomiędzy MSP a jednostkami badawczo-rozwojowymi: brak platformy porozumienia i współpracy brak odpowiedniej oferty ze strony ośrodków badawczych niedostateczna informacja o ofercie tych ośrodków.

7 Wsparcie innowacji w regionie
Warunki dla rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach: Dla sprawnego funkcjonowania systemu innowacyjności potrzebna jest ścisła współpraca trzech sektorów: biznesu, administracji publicznej środowisk naukowych. Instytucje otoczenia biznesu – w tym MARR S.A. jako czwarty sektor organizujący i wspierający współpracę trzech powyższych Szczególne wsparcie: dla przedsiębiorców

8 Kompleksowe wsparcie rozwoju
Akredytacja MARR SA w Krajowym Systemie Usług dla MŚP: System organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu usług dla przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą Kompleksowe wsparcie przedsiębiorczości poprzez zapewnienie wystandaryzowanych usług na najwyższym poziomie, Interwencja w obszarach, w których mechanizmy rynkowe nie są jeszcze wystarczająco rozwinięte. Kryteria dotyczące kwalifikacji ośrodków zawarte są w rozporządzeniu: odpowiednie doświadczenie, infrastruktura, stabilność ekonomiczna, wykwalifikowany i dyspozycyjny personel.

9 Kompleksowe wsparcie rozwoju
FAZA POMYSŁU FAZA START-UP FAZA WZROSTU I EKSPANSJI FAZA DOJRZAŁOŚCI Szkolenia, seminaria, konferencje Fundusz kapitału zalążkowego (seed capital) Dotacje unijne Pożyczki i poręczenia Programy dedykowane specjalnie dla start-upów (doradztwo + granty) Doradztwo Poręczenia kredytowe Wsparcie eksporterów Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych Oferta najmu, dzierżawy, zakupu nieruchomości

10 Kompleksowe wsparcie rozwoju
Bezpłatne doradztwo dla małopolskich przedsiębiorców – indywidualne wsparcie w zakresie dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:: prawo, podatki, organizacja zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Usługi szkoleniowe – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności biznesowych dla prowadzących firmę – szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Współpraca z jednostkami naukowymi – staż naukowca w firmie lub pracownika firmy w jednostce naukowej (finansowany w całości z UE) aby skorzystać z wzajemnego potencjału i doświadczenia. Budowanie autentycznej relacji pomiędzy światem nauki i biznesu.

11 Wsparcie na założenie firmy
Fundusz zalążkowy MARR S.A. „Inwestycje Kapitałowe” MedFund – oferta dla przedsiębiorców i wynalazców, naukowców, pracowników wyższych uczelni – właścicieli innowacyjnych rozwiązań i pomysłów na biznes Specjalizacja branżowa: technologie ochrony zdrowia i inżynierii medycznej, farmacja, rehabilitacja, kosmetologia, weterynaria, IT w medycynie i inne związane z branżą medyczną Efektem współpracy jest spółka kapitałowa z udziałem MARR S.A. do 49,9% kapitału, max euro

12 Pożyczki na rozwój firmy
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wartość pożyczki od do zł na okres do 60 miesięcy na cele przede wszystkim inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej - z pożyczki nie można finansować bieżących kosztów oraz zakupów konsumpcyjnych Pożyczki dla mikro i małych firm Do 120 tys. zł na rozpoczęcie, rozwój i prowadzenie działalności część pożyczki można częściowo przeznaczyć na środki obrotowe) Pożyczki wymagają wniesienia wkładu własnego - min. 20% wartości całej inwestycji

13 Promocja gospodarcza Małopolski
Centrum Business in Malopolska: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski Park Technologiczny, Małopolskie Parki Przemysłowe oraz MARR S.A. Promujemy nowoczesny region. Aby tradycyjne symbole wiązały się z walorami turystycznymi Małopolski, a gospodarka utożsamiana była z wiedzą i nowoczesnością. Budujemy pozytywny klimat dla biznesu, prowadząc zintegrowany system obsługi inwestorów (one–stop–shop), obsługa inwestora, wsparcie eksportu, promocja gospodarcza: misje gospodarcze, targi, konferencje i seminaria analizy, raporty, badania rynkowe, doradztwo inwestycyjne baza ofert inwestycyjnych, eksporterów i ofert kooperacyjnych

14 Nieruchomości MARR S.A. MARR Business Park:
przyjazna przestrzeń dla biznesu Nowoczesne miejsca dla baz magazynowych, parków produkcyjnych i centrów logistycznych 155 tys. m² powierzchni handlowych, magazynowych i produkcyjnych (30% obiekty własne MARR) Ponad 6 ha działek do zagospodarowania 50 ha udostępnionych przedsiębiorcom na cele komercyjne Nowe hale i magazyny (13,500m² powierzchni użytkowej) Ok. 190 firm zatrudniających około 3500 osób

15 Fundusze Unijne MARR S.A. jako partner Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąc rolę Regionalnej Instytucji Finansującej wdraża 7 działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Do 2013 r. na projekty wdrażane przez MARR S.A. w ramach POIG w Małopolsce przedsiębiorcy pozyskali ponad 1,68 mld zł (dotacje rekomendowane do wsparcia – ok projektów). Małopolska jest w czołówce polskich regionów (2-3 miejsce w zależności od kryterium) w ramach obsługiwanych działań POIG (ilość i wartość złożonych wniosków, pozyskanych dotacji, zrealizowanych płatności), Aktywność małopolskich przedsiębiorców - 3 miejsce w Polsce (liczba wniosków na 1000 aktywnych przedsiębiorstw - 22,67)

16 Fundusze Unijne Przykładowe inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Małopolsce (POIG 4.4): Grupa Kęty S.A.: Nowa linia technologiczna do produkcji profili aluminiowych, ponad 30 mln. dotacji METALODLEW S.A.: Linia produkcyjna do odlewów z żeliwa sferoidalnego, ponad 11 mln. dotacji INTERSPORT Polska S.A.: Budowa centrum logistycznego do interaktywnej obsługi sieci sprzedaży: 9 mln. dotacji Alvernia Studios Sp. z o.o.: Studio nagrań – produkcja filmów w standardzie 4K, ponad 8 mln. dotacji.

17 Fundusze Unijne Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W dotychczasowych 2 edycjach projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą” 895 osób otrzymało wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz dotacje na założenie własnej firmy MARR S.A. jest obecnie operatorem : ZMP – region oraz ZMP – 25, (dla ok. 300 nowych firm) Wsparcie szkoleniowe, doradcze, Dotacja złotych na start 800 zł miesięcznie wsparcia pomostowego

18 Strategia Europa 2020 Nowy, długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Priorytety: Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

19 Strategia Europa 2020 Cele strategiczne:
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat powinien wynosić 75%; na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii; należy osiągnąć cele „20/20/20”(CO2 / odnawialne źródła energii / efektywność energii) w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

20 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Cel strategiczny POIR zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki: wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

21 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Beneficjenci POIR Wsparcie adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, takich jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, funduszy kapitałowych.

22 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Formy wsparcia: Wsparcie badań naukowych i innowacyjności w PO IR będzie opierać się na dotacjach ze względu na duże ryzyko związane z realizacją tych przedsięwzięć. Instrumenty finansowe w PO IR: • wsparcie rozwoju rynku kapitałowego, zwłaszcza venture capital, • wsparcie sieci aniołów biznesu, • w projektach „od pomysłu do przemysłu” – finansowanie fazy wdrożenia nowego rozwiązania, czyli doprowadzenia do uruchomienia produkcji i sprzedaży na podstawie działającego prototypu.

23 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie projektów „od pomysłu do rynku” Pomysł - wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wyspecjalizowanych B+R B+R - projekty B+R inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe - współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek - wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm – rozwój instrumentów finansowych Świat - umiędzynarodowienie innowacyjnych firm

24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
Alokacja PO WER ,4 mld. Euro Narzędzie wspierania rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Celem programu będzie wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej Oś I Osoby młode na rynku pracy Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

25 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Alokacja MRPO ,87 mld. Euro W ramach zintegrowanego podejścia terytorialnego specjalne środki zostały wydzielone w programie na wsparcie pięciu subregionów województwa (Subregionalny Program Rozwoju) oraz Metropolii Krakowskiej tworzonej przez Miasto Kraków i gminy otaczając stolicę regionu (Zintegrowana Inwestycja Terytorialna). większe środki finansowe na poziomie programu regionalnego, nacisku na ocenę kryterium innowacyjności, badań i rozwoju oraz współpracy biznesu z nauką, wprowadzenie dwufunduszowości - EFRR i EFS, wzrost wykorzystania instrumentów finansowych

26 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 1.2 Wsparcie działalności B+R+I przedsiębiorstw 2. Cyfrowa małopolska 3. Aktywna gospodarczo małopolska 3.1 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości 3.2 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 3.3 Wsparcie MŚP 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 5. Ochrona środowiska naturalnego 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna

27 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społ.-gosp. 8. Otwarty rynek pracy (EFS) 8.2 Pobudzanie przedsiębiorczości w regionie 8.3 Dostosowanie kompetencji kadr do potrzeb regionalnej gospodarki 8.3 Ograniczenie ryzyka wzrostu bezrobocia w regionie 9. Region spójny społecznie (EFS) 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców (EFS) 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 12. Infrastruktura ochrony zdrowia 13. Pomoc techniczna (EFS)

28 Dziękuję za uwagę Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, Kraków


Pobierz ppt "MARR dla Przedsiębiorczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google