Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parlament oraz europarlament PytaniaPodsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parlament oraz europarlament PytaniaPodsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Parlament oraz europarlament PytaniaPodsumowanie

2 Parlament i europarlament 1. Co to za w ł adze europejskie? 2. Do czego one s ą nam potrzebne? 3. Struktury ich dzia ł alno ś ci.

3 Parlament Parlament – w pa ń stwach o demokratycznych systemach w ł adzy, najwy ż szy organ przedstawicielski, a jednocze ś nie zasadniczy organ w ł adzy ustawodawczej. Parlament spe ł nia cztery funkcje: ustrojodawcz ą (zmiana ustroju), ustawodawcz ą (prawo, ustawy), kreacyjn ą i kontroln ą. Parlament Europejski (europarlament) Parlament Europejski (europarlament) – instytucja Unii Europejskiej b ę d ą ca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której cz ł onkowie s ą wybierani przez obywateli pa ń stw nale żą cych do UE na 5-letni ą kadencj ę. Oficjaln ą siedzib ą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa si ę wi ę kszo ść obrad parlamentu i mieszcz ą si ę biura poselskie, a tak ż e komisje parlamentarne i w ł adze klubów. W Luksemburgu znajduje si ę sekretariat generalny, biblioteka i cz ęść zaplecza technicznego.

4 ParlamentParlament Europejski

5 Parlament Parlament spe ł nia cztery funkcje: ustrojodawcz ą (zmiana ustroju), ustawodawcz ą (prawo, ustawy), kreacyjn ą i kontroln ą. Funkcja ustrojodawcza – dzi ę ki tej funkcji parlament ma prawo uchwali ć konstytucj ę lub wprowadzi ć do niej zmiany. Funkcja ustawodawcza – na jej mocy, parlament ma prawo do stanowienia ustaw, które s ą podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowi ą zuj ą cymi w danym pa ń stwie. Funkcja kreacyjna – polega na powo ł ywaniu cz ł onków, którzy wchodz ą w sk ł ad organów pa ń stwowych. W Polsce Sejm wyznacza cz ł onków Trybuna ł u Konstytucyjnego i Trybuna ł u Stanu. Wskazuje kandydata (za zgod ą Senatu) na prezesa Najwy ż szej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Instytutu Pami ę ci Narodowej oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego. Funkcja kontrolna – polega na sprawowaniu kontroli nad rz ą dem (w Polsce przys ł uguje tylko Sejmowi).

6 Parlament Europejski Parlament Europejski jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Rad ą stanowi akty prawne w toku ró ż nych procedur legislacyjnych. Do funkcji prawodawczej Parlamentu nale ż y te ż wspó ł udzia ł w uchwalaniu bud ż etu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament ten mo ż e te ż kontrolowa ć inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru sk ł adu innych organów Unii): - zatwierdza Komisj ę i jej przewodnicz ą cego - ma prawo uchwalenia wotum nieufno ś ci wobec Komisji (wi ę kszo ś ci ą 2/3 g ł osów) - ma prawo zadawania pyta ń komisarzom - ma zwyczajow ą mo ż liwo ść zadawania pyta ń Radzie - Komisja jest zobowi ą zana do sk ł adania PE sprawozda ń z dzia ł alno ś ci Unii - Przewodnicz ą cy Rady Europejskiej sk ł ada Parlamentowi sprawozdania z posiedze ń Rady Europejskiej - PE ma prawo do ustanawiania komisji ś ledczych na wniosek ¼ swoich cz ł onków - powo ł uje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

7 1) Organy kierownicze - Przewodnicz ą cy Parlamentu Europejskiego - Wiceprzewodnicz ą cy Parlamentu Europejskiego - Prezydium - Konferencja Przewodnicz ą cych - Konferencja Przewodnicz ą cych Komisji - Konferencja Przewodnicz ą cych Delegacji 2) Organy funkcjonalne - Komisje sta ł e - Komisje tymczasowe - Komisje ś ledcze - Delegacje Struktura Parlamentu Europejskiego, gdzie mo ż emy wyró ż ni ć : 3) Organy polityczne Pos ł owie zasiadaj ą w Parlamencie wed ł ug przynale ż no ś ci do wybranej ogólnoeuropejskiej frakcji politycznej. Mog ą oni łą czy ć si ę w grupy maj ą c podobne pogl ą dy polityczne. Do utworzenia grupy potrzeba 25 pos ł ów, którzy reprezentuj ą co najmniej ¼ pa ń stw cz ł onkowskich.

8 aspekt materialny → jako gwarancje swobodnego wykonywania zada ń parlamentu i parlamentarzystów: → autonomia personalna (wy łą czno ść ustalania sk ł adu organów wewn ę trznych); → autonomia bud ż etowo-finansowa (wy łą czno ść ustalania bud ż etu i sposobu jego wykonania); → autonomia terytorialna (odr ę bno ść siedziby parlamentu i wy łą czno ść zarz ą dzania swoim terenem); → autonomia jurysdykcyjna (wy łą czno ść decyzji w sprawach immunitetowych i dyscyplinarnych). Struktura parlamentu, gdzie mo ż emy wyró ż ni ć :

9

10

11

12 W ka ż dym pytaniu z ankiety wzi ęł o udzia ł od 5 do 10 osób. Z pierwszym pytaniem zwróci ł y ś my si ę do osób w wieku 16-25 lat, w drugim od 30 do 45 lat, a w ostatnim +50, ka ż dy wi ę c widzi jakie s ą wyniki sonda ż u, wi ę c nasuwa si ę pytanie co zrobi ć, aby zwi ę kszy ć aktywno ść zarówno tych m ł odszych jak i starszych?


Pobierz ppt "Parlament oraz europarlament PytaniaPodsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google