Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do podstawowych funkcji Parlamentu należą: o funkcja ustawodawcza o funkcja kreacyjna o funkcja kontrolna o funkcja ustrojodawcza o funkcja współuczestniczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do podstawowych funkcji Parlamentu należą: o funkcja ustawodawcza o funkcja kreacyjna o funkcja kontrolna o funkcja ustrojodawcza o funkcja współuczestniczenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Do podstawowych funkcji Parlamentu należą: o funkcja ustawodawcza o funkcja kreacyjna o funkcja kontrolna o funkcja ustrojodawcza o funkcja współuczestniczenia w określaniu polityki państwa.

3 CzytaniepierwszeDrugietrzecie Odbywa się:na posiedzeniu komisji, lub na posiedzeniu plenarnym Sejmu na posiedzeniu plenarnym Sejmu Obejmuje:1) uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, 2)pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy, 3)debatę w sprawie ogólnych zasad projektu 1)przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, 2) przeprowadzenie debaty i zgłaszanie poprawek 1)przedstawienie dodatkowego sprawozdania na komisji-lub jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji – przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków, zgłoszonych podczas drugiego czytania, 2)głosowanie Kończy się:Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba że Sejm, odrzuci projekt w całości 1)w razie zgłoszenia w drugim czytaniu nowych poprawek i wniosków projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały, 2) przystąpieniem do trzeciego czytania, jeżeli Sejm tak zdecyduje Uchwaleniem lub odrzuceniem ustawy przez Sejm

4 Art. 95 ust. 2 konstytucji: Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami konstytucji i ustaw Do najważniejszych działań kontrolnych Sejmu( łączących się z możliwością zaistnienia odpowiedzialności politycznej rządu) możemy zaliczyć: instytucje wotum nieufności i absolutorium z wykonania budżetu państwa.

5 wyłączne kompetencje Sejmuwybór: -Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek całej Rady Ministrów w tzw. I rezerwowej procedurze formowania rządu oraz w drodze konstruktywnego wotum nieufności - całego składu Trybunału Konstytucyjnego - zastępców przewodniczącego i członków Trybunału Stanu kompetencje Sejmu przy uczestnictwie Senatupowoływanie: -Rzecznika Praw Obywatelskich, -Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, -Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, -Rzecznika Praw Dziecka -Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu kompetencje Sejmu na wniosek Prezydenta- powoływanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego inne kompetencje SejmuPowoływanie: -czterech posłów do Krajowej Rady Sądownictwa, - czterech członków do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, -- trzech członków Rady Polityki Pieniężnej

6 ZASADA WYBORY DO SEJMUWYBORY DO SENATU POWSZECHNOŚCI++ BEZPOŚREDNIOŚCI++ RÓWNOŚCI FORMALNEJ ++ RÓWNOŚCI MATERIALNEJ +- TAJNOŚCI++ PROPORCJONALNOŚCI+-

7 o mandat przedstawicielski ( mandat wolny) o immunitet parlamentarny o zasada incompatibilitas ( art.103, art.102, art. 132 Konstytucji RP) o ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o inne uprawnienia i obowiązki( regulamin sejmu i senatu).

8 Sejm i Senat stanowią Zgromadzenie Narodowe, w przypadkach wskazanych enumeratywnie w Konstytucji, obradują wówczas wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Senatu. Kompetencje: przyjmowanie przysięgi od Prezydenta( art.130 Konstytucji) uznawanie trwałej niezdolności Prezydenta do pełnienia urzędu ze względu na stan zdrowia ( art.131 Konstytucji) wysłuchanie orędzia Prezydenta(art.140 Konstytucji) stawienie Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu( art.145 ust.2) oraz uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia Narodowego( art.114 ust. 2 Konstytucji).

9 Bibliografia: 1) K. Czajkowska- Matosiuk: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1, wydanie 2 C. H. Beck Warszawa 2008r 2) H. Zięba- Załucka: System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis Warszawa 2007r.


Pobierz ppt "Do podstawowych funkcji Parlamentu należą: o funkcja ustawodawcza o funkcja kreacyjna o funkcja kontrolna o funkcja ustrojodawcza o funkcja współuczestniczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google