Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parlament Europejski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parlament Europejski."— Zapis prezentacji:

1 Parlament Europejski

2 Parlament Europejski reprezentuje obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i jest instytucją wyrażającą ich demokratyczną wolę

3 Posiedzenia całego PE odbywają się w Strasburgu, siedzibą administracji jest Luksemburg, natomiast komisje parlamentarne spotykają się w Brukseli

4 Funkcje Parlamentu Europejskiego
I.Wraz z Radą UE przyjmuje akty prawa europejskiego II.Sprawuje nadzór demokratyczny nad innymi instytucjami UE III.Posiada kompetencje budżetowe, wraz z Radą przyjmuje budżet UE

5 I ●Przyjmuje większość aktów prawnych wraz z RUE w procedurze współdecydowania, która stawia jego kompetencje na równi z kompetencjami RUE w sprawowaniu funkcji prawodawczej. ●W niektórych dziedzinach niezbędna jest opinia PE (procedura konsultacji) lub zgoda (procedura zgody). ●PE wskazuje również Komisji Europejskiej jakie kwestie powinny być uregulowane prawnie, czym pośrednio ma wpływ na inicjatywę ustawodawczą.

6 II ● Udziela zgody na powołanie Komisji ● Dysponuje możliwością zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do KE ● Nadzoruje działalność KE- sprawdza sprawozdania składane przez KE oraz ma prawo zwracać się do KE z zapytaniami ●Monitoruje pracę Rady UE ●Bada petycje składane przez obywateli UE

7 III ●Wraz z Radą UE zatwierdza roczny budżet
●Parlamentarna Komisja Kontroli Budżetowej (COCOBU) monitoruje wydatki budżetowe ●Udziela KE absolutorium z wykonania budżetu

8 Krótka historia PE ● W 1952 powstało Wspólne Zgromadzenie EWWiS ●W 1957 zostaje ono przekształcone w organ wszystkich trzech Wspólnot (EWWiS, EWG, Euroatomu) ●W 1962 pojawia się nazwa Parlament Europejski ●W 1979 odbyły się pierwsze wybory bezpośrednie do PE ●W toku ewolucji pierwotnego prawa UE PE zyskiwał coraz więcej uprawnień

9 Skład ●Obecnie w PE zasiada 785 posłów ●Ogólna zasada: liczba miejsc w PE przyznana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego kraju (max posłów, min 5) ●Posłowie są wybierani w wyborach bezpośrednich na okres lat ●Posłowie sprawują mandat w sposób niezależny

10 Przewodniczący ●Wybierany jest na okres 2,5 roku ●Kieruje całością prac PE oraz jego organów (Prezydium, Konferencja Przewodniczących) ●Prowadzi debaty podczas posiedzeń plenarnych ●Czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE ●Reprezentuje PE w sprawach prawnych oraz stosunkach zewnętrznych

11 Obecnie funkcję Przewodniczącego PE pełni Hans-Gert Pöttering

12 Grupy polityczne ●Posłowie zasiadają w grupach politycznych według kryterium poglądów politycznych, niezależnie od swojej narodowości ●Muszą się one składać z min 20 posłów reprezentujących co najmniej 1/5 państw członkowskich ●Grupy wybierają przewodniczącego, prezydium oraz sekretariat

13 Obecnie w PE funkcjonuje osiem grup politycznych: Grupa Europejskiej Partii Ludowej( Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

14 Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskie/ Nordycka Zielona Lewic Grupa Niepodległość/Demokracja Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność

15

16 Komisje parlamentarne ● Specjalizują się w różnych dziedzinach, ich zadaniem jest przygotowywanie prac PE ● Każda komisja składa się z posłów, posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat ●Odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu ●Do ich funkcji należy opracowywanie projektów legislacyjnych, wprowadzanie poprawek, analizowanie propozycji Komisji i Rady ●PE może również tworzyć podkomisje, komisje tymczasowe oraz komisje śledcze

17 W PE działa 20 następujących komisji: ◊ Spraw Zagranicznych ◊ Rozwoju ◊ Handlu Międzynarodowego ◊ Budżetu ◊ Kontroli Budżetowej ◊ Spraw Gospodarczych i Monetarnych ◊ Zatrudnienia i Spraw socjalnych ◊ Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego Bezpieczeństwa Żywności

18 ◊ Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ◊ Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów ◊ Transportu i Turystyki ◊ Rozwoju Regionalnego ◊ Rolnictwa i Rozwoju Wsi ◊ Rybołówstwa ◊ Kultury i Edukacji

19 ◊Prawa ◊Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ◊Spraw Konstytucyjnych ◊Praw Kobiet i Równouprawnienia Petycji ◊Praw Człowieka ◊Bezpieczeństwa i Obrony ◊Zmian klimatycznych

20 Delegacje Utrzymują one kontakty z parlamentami krajów nie należących do UE Obecnie istnieje 34 delegacji, w każdej z nich działa ok posłów Istnieją 4 kategorie delegacji: ●DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE utrzymują kontakty spoza UE i nie kandydującymi do niej ●WPÓLNE KOMISJE PARLAMENTARNE utrzymują kontakty z parlamentami krajów kandydujących do UE lub stowarzyszonych z UE

21 ● DELEGACJA PE NA WSPÓLNE ZGROMADZENIE AKP stanowią ją eurodeputowani oraz parlamentarzyści pochodzący z Afryki, Karaibów i Pacyfiku ● DELEGACJA PE DO EUROŚRÓDZIEMNOMORKSIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO

22 ORGANY POLITYCZNE I. Konferencja Przewodniczących II. Prezydium III
ORGANY POLITYCZNE I. Konferencja Przewodniczących II. Prezydium III. Kwestorzy

23 I  Tworzą ją przewodniczący PE i przewodniczący grup politycznych  Określa ona organizację prac PE i wszystkie kwestie związane z ustalaniem prac legislacyjnych  Rola w stosunkach PE w innymi instytucjami wspólnotowymi, państwami trzecimi, innymi organizacjami międzyrządowymi

24 II  Składa się z przewodniczącego PE, wiceprzewodniczących, 6 kwestorów  Kieruje wewnętrznym funkcjonowaniem PE, odpowiada za preliminarz PE, organizację finansową i administracyjną, sekretariat i jego sekcje

25 III Odpowiadają za sprawy administracyjne i finansowe bezpośrednio dotyczące posłów 6 kwestorów posiada głos doradczy w Prezydium  Dbają aby posłowie dysponowali infrastrukturą niezbędną do wykonywania mandatu

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Parlament Europejski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google