Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mateusz Siuda klasa IVa. Wzajemne po ł o ż enie prostych na p ł aszczy ź nie to jedno z podstawowych poj ęć w matematyce. Definicja tej sytuacji musi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mateusz Siuda klasa IVa. Wzajemne po ł o ż enie prostych na p ł aszczy ź nie to jedno z podstawowych poj ęć w matematyce. Definicja tej sytuacji musi."— Zapis prezentacji:

1 Mateusz Siuda klasa IVa

2 Wzajemne po ł o ż enie prostych na p ł aszczy ź nie to jedno z podstawowych poj ęć w matematyce. Definicja tej sytuacji musi by ć znana ju ż przez uczniów szkó ł podstawowych. Na zaj ę ciach z geometrii rozpatrywane s ą dwa zjawiska matematyczne na p ł aszczy ź nie: proste równoleg ł e i proste prostopad ł e. W pierwszym przypadku pozostaj ą wobec siebie równoleg ł e, nie przecinaj ą si ę albo mog ą si ę pokrywa ć. Natomiast w drugim proste mog ą przecina ć si ę wy łą cznie w jednym punkcie. Proste równoleg ł e Pami ę ta ć nale ż y do proste równoleg ł e, to takie proste, które znajduj ą si ę na jednej p ł aszczy ź nie, ale nie maj ą ż adnego punktu wspólnego. Wyró ż nia si ę w tym wypadku tak ż e proste pokrywaj ą ce si ę, czyli takie proste, których wszystkie punkty s ą wspólne. Mo ż na rzec, ż e dwie proste na p ł aszczy ź nie s ą równoleg ł e, wtedy kiedy ich wspó ł czynniki kierunkowe a s ą takie same. Matematyczny zapis tej definicji wygl ą da nast ę puj ą co a b. Proste prostopad ł e Natomiast proste przecinaj ą ce si ę, to takie proste, które posiadaj ą dok ł adnie jeden punkt wspólny. Wyró ż nia si ę szczególny przypadek prostych przecinaj ą cych si ę. S ą to proste prostopad ł e, czyli ich k ą t przeci ę cia wynosi dok ł adnie 90 stopni. W tym przypadku wspó ł czynnik kierunkowy jednej prostej musi by ć odwrotno ś ci ą drugiego wspó ł czynnika kierunkowego. W matematyce t ę sytuacj ę zapisuje si ę jako a ± b.

3 Bierzemy linijk ę, przyk ł adamy do kartki. Nast ę pnie rysujemy po obu stronach linie. Oto co powinno wyj ść

4 Proste równoleg ł e to 2 proste które nawet jak b ę d ą niesko ń czenie d ł ugie nie po łą cz ą si ę. 1. Narysuj prost ą. ______________ 2. W dwóch punktach dorysuj do tej prostej 2 prostopad ł e czyli2 linie pod k ą tem prostym. Tutaj s ą one przerywane i odleg ł e od tej pierwszej poziomej prostej, lecz normalnie maj ą by ć sta ł e tutaj na komputerze i si ę nie zrobi tego idealnie ;p ______________ | | 3. Zma ż t ą pierwsz ą prost ą. | | 4. Otrzymujemy 2 proste (tutaj przerywane) równoleg ł e wobec siebie. Mo ż esz je teraz przed ł u ż y ć lub skróci ć itp. Mam nadziej ę, ż e miar ę jasne 3. Zma ż t ą pierwsz ą prost ą

5

6 Euklides, matematyk grecki Od tego si ę zacz ęł o.

7 ż yj ą c ponad 2300 lat temu powiedzia ł, ż e punkt to co ś, co nie sk ł ada si ę z cz ęś ci, a prosta to d ł ugo ść bez szeroko ś ci. Wiedza geometryczna opiera si ę g ł ównie na dziele Elementy napisanym przez niego oko ł o 300 r. p. n. e. Poniewa ż geometria wspó ł czesna zbudowana jest na analogicznych zasadach, nazywamy j ą geometri ą euklidesow ą. Podstawowymi poj ę ciami geometrii euklidesowej s ą : punkt, prosta, p ł aszczyzna i przestrze ń. S ą to tak zwane poj ę cia pierwotne, których nie definiujemy, lecz przyjmujemy jako znane. Mo ż na je obja ś nia ć na przyk ł adach. Punkty umownie oznaczamy wielkimi literami alfabetu: A, B, C itd. Natomiast proste – ma ł ymi: k, l, m, n itd. W przypadku prostej mo ż na równie ż poda ć dwa punkty, przez które ona przechodzi: prosta AB, prosta KL itd.

8 Figury, które le żą na p ł aszczy ź nie nazywamy figurami p ł askimi, zajmuje si ę nimi dzia ł geometrii zwany planimetri ą. Przyk ł adem figury p ł askiej s ą na przyk ł ad: punkt, prosta, pó ł prosta, odcinek, ł amana. Dwie proste na p ł aszczy ź nie mog ą by ć po ł o ż one w nast ę puj ą cy sposób:

9 Podam par ę przyk ł adów

10

11

12


Pobierz ppt "Mateusz Siuda klasa IVa. Wzajemne po ł o ż enie prostych na p ł aszczy ź nie to jedno z podstawowych poj ęć w matematyce. Definicja tej sytuacji musi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google