Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI! DEBATA W RAMACH XX EDYCJI SEJMU DZIECI I M Ł ODZIE Ż Y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI! DEBATA W RAMACH XX EDYCJI SEJMU DZIECI I M Ł ODZIE Ż Y."— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI! DEBATA W RAMACH XX EDYCJI SEJMU DZIECI I M Ł ODZIE Ż Y

2 SONDA ULICZNA NT. AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ Dlaczego tak niewielu respondentów zauwa ż y ł o aktywno ść m ł odzie ż y i potrafi ł o wskaza ć pola tej aktywno ś ci. Dlaczego tak niewielu respondentów zauwa ż y ł o aktywno ść m ł odzie ż y i potrafi ł o wskaza ć pola tej aktywno ś ci.

3 WIEK I PŁEĆ BADANYCH

4 CZY JEST PAN/PANI AKTYWNY SPOŁECZNIE? 1) TAK 2) NIE

5 CZY GŁOSUJE PAN/PANI W WYBORACH/ CZY W PRZYSZŁOŚCI MA PAN/ PANI ZAMIAR GŁOSOWAĆ? 1) TAK 2) NIE

6 JAK OCENIA PAN/PANI AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ MŁODZIEŻY? 1) DOBRZE 2) ŹLE 3) NIE MAM ZDANIA

7 CZY OBECNA SYTUACJA POLITYCZNA ZNIECHĘCA PANA/ PANIĄ DO CZYNNEO UDZIAŁU W WYBORACH? 1) TAK 2) NIE

8 CZY PAN/PANI ORIENTUJE SIĘ W OBECNEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ KRAJU? 1) TAK 2) NIE

9 PROJEKTY O KTÓRYCH WARTO WSPOMNIEĆ Projekt "M ł ody obywatel Projekt "M ł ody obywatel 20 lat wspólnie 20 lat wspólnie M ł odzie ż w dzia ł aniu ( Erasmus+) M ł odzie ż w dzia ł aniu ( Erasmus+) M ł odzie ż w dzia ł aniu: W ca ł ym 2013 roku dofinansowali ś my 757 projektów. W 2013 przyznali ś my 10 394,107 na Wasze projekty!

10 WIEK WYBORCZY – 16+? Rada Europy rekomendowa ł a przyj ę cie wszystkim krajom, uznaj ą c tak ą granic ę wieku za najbardziej optymaln ą i nieprzekraczaln ą. Szybko jednak, bo ju ż w latach 90. XX w Europie, zasada nabywania czynnego prawa wyborczego nie wcze ś niej ni ż w wieku 18 lat zacz ęł a by ć podwa ż ana. Wiek wyborczy poni ż ej granicy pe ł noletnio ś ci ustanowi ł wówczas parlament Dolnej Saksonii w Niemczech w 1995 r. Idea g ł osowania 16-latków zyskiwa ł a sobie coraz wi ę ksze grono zwolenników w rozwini ę tych demokracjach europejskich, w tym tak ż e przychylno ść instytucji mi ę dzynarodowych w rodzaju Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ł agodz ą cej swoje stanowisko wzgl ę dem nabywania czynnego prawa wyborczego. Najbardziej spektakularnym przyk ł adem tego trendu sta ł o si ę przyznanie prawa g ł osu we wszystkich wyborach w Austrii w 2008 osobom, które uko ń czy ł y 16 rok ż ycia. Pomys ł g ł osowania 16-latków wci ąż wzbudza jednak wiele kontrowersji, wywo ł uj ą c rozmaite dylematy natury politycznej, prawnej i spo ł ecznej.

11 Austria to pierwszy kraj nale żą cy do Unii Europejskiej, który zdecydowa ł si ę na przyznanie czynnego prawa wyborczego 16-latkom we wszystkich wyborach. Po raz pierwszy 16- i 17-latkowie w Austrii mieli okazj ę zag ł osowa ć w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2008 r. WIEK WYBORCZY – 16+?

12 Badanie zrealizowane przez SMG/KRC na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych w 2010 roku. WIEK WYBORCZY – 16+?

13 AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI! DZI Ę KUJEMY ZA UWAG Ę !


Pobierz ppt "AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI! DEBATA W RAMACH XX EDYCJI SEJMU DZIECI I M Ł ODZIE Ż Y."

Podobne prezentacje


Reklamy Google