Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Tytuł projektu: „Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego”

2 Dyrektor PCDNiPPP w Górze obejmuje nadzór nad całością projektu Bernard Bazylewicz kom. 509-914-879; email: bbazylewicz@pcdn.edu.pl kontakt w siedzibie PCDNiPPP w Górze pl. Bolesława Chrobrego 27. tel. 65-544-12-77; e-mail; pcdn@pcdn.edu.pl. bbazylewicz@pcdn.edu.pl

3 W ramach projektu realizowane są następujące zadania: 1. Przeprowadzenie wspomagania w szkołach i przedszkolach. 2. Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW). 3. Prowadzenie lokalnych Sieci Współpracy i Samokształcenia.

4 Cel główny projektu Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w p. górowskim poprzez stworzenie i wprowadzenie w okresie od 1.09.2013 do 30 06.2014 r. 27 planów wspomagania placówek spójnych z rozwojem 25 szkół i 2 przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

5 Cele szczegółowe projektu 1. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie 27 rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola w pow. górowskim w okresie od 1.09.2013 do 30 06.2014. 2. Wzrost kompetencji min 70%dyrektorów szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie, w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli i ich zastosowania w okresie 09.13-06.14.

6 4. Podniesienie jakości współpracy min. 70% dyrektorów i nauczycieli. szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie poprzez organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014. 5. Wzrost kompetencji i wiedzy min.70% naucz. i dyr. uczestniczących w cyklu doskonalenia oraz sieciach współpracy w p. górowskim w okresie 09.13-06.14.

7 Zakres współpracy dyrektora szkoły/przedszkola w projekcie z PCDNiPPP w Górze

8 1. Zdiagnozowanie potrzeb szkoły - we współpracy z SORE. 2. Określenie obszaru do rozwoju – wspólnie z rada pedagogiczną, we współpracy z SORE; 3. Przygotowanie rocznego planu wspomagania (dokument ten może być tożsamy z planem nadzoru pedagogicznego w zakresie dotyczącym doskonalenia nauczycieli i planowania rozwoju szkoły) – we współpracy z SORE i radą pedagogiczną.

9 4. Aktywny udział w zaplanowanych formach doskonalenia, konsultacjach. 5. Wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur. 6. Udzielanie informacji zwrotnej. 7. Udział w podsumowaniu podjętych działań.

10 8. Czuwanie nad tym, aby wspomaganie wpisywało się w działania szkoły i organizację pracy szkoły. 9. Motywowanie pracowników. 10. Udostępnienie sal i sprzętu. 11. Włączenie badania efektów wspomagania do ewaluacji wewnętrznej (po zakończeniu realizacji RPW).

11 Wsparcie w Internecie: 1. www.ore.edu.pl Projekty systemowe POKL/Wspieranie szkół i nauczycieli/O projekcie. www.ore.edu.pl 2. www.doskonaleniewsieci.pl www.doskonaleniewsieci.pl 3. www.pcdn.edu.pl Projekt ORE www.pcdn.edu.pl

12 Zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)

13 Zadanie główne: Koordynuje przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu w oparciu o 2 oferty doskonalenia od września do czerwca w roku szkolnym 2013/2014

14 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA SORE

15 1.Pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły. 2.Pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną. 3.Wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie dwóch z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego). 4.Wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą).

16 5.Pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba), 6.Organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą. 7.Organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji). 8.Monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności. 9.Dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie).

17 10.Przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania, 11.Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, 12.Przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, 13.Udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

18 DIAGNOZA i OPRACOWANIE RPW: wrzesień-październik 2013 1. Spotkania SORE z dyrektorami i radami pedagogicznymi w celu przeprowadzenia wywiadów i dokonania wstępnej diagnozy potrzeb. 2. Wyłonienie spośród nauczycieli 3 osób do zespołów, które wraz z SORE, na podstawie dokumentacji szkoły, dokonają w formie warsztatowej pogłębionej autodiagnozy i określenia priorytetów rozwojowych. 3. Szkoła wskaże 2 z 24 tematów ofert ORE. 4. Zespół opracuje Roczny Plan Wspomagania (RPW) ze szczegółowym harmonogram realizacji.

19 Lista szkół/przedszkoli z przydziałem SORE

20 Maria Chomicz – SORE część 1. kom. 603-506-626; e-mail: mchomicz@pcdn.edu.pl Obejmuje szkoły:mchomicz@pcdn.edu.pl 1. Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56- 200 Góra Technikum. 2. Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56- 200 Góra Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu al. Niepodległości 10, 56-210 Wąsosz. 4. Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie ul. Szkolna 2 Czernina, 6-200 Góra Gimnazjum. 5. Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie ul. Szkolna 2 Czernina, 6-200 Góra Szkoła Podstawowa. 6. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze ul. Żeromskiego 15, 56-200 Góra. 7. Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu ul. Zacisze 10, 56- 210 Wąsosz. 8. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze, ul. M. Konopnickiej 2, 56-200 Góra. 9. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze ul. Szkolna 1,56-200 Góra.

21 Grażyna Onichimowska – SORE – część2. kom. 691-549-913, e-mail: gonichimowska@pcdn.edu.plgonichimowska@pcdn.edu.pl Obejmuje szkoły: 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze ul. Poznańska 2, 56-200 Góra. 2. Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Górze ul. Szkolna 2, 56-200 Góra. 3. Gimnazjum w Naratowie Naratów 15, 56-215 Niechlów. 4. Zespół Szkół w Sicinach Siciny 78, 56-215 Niechlów. 5. Zespół Szkół w Niechlowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul. Szkolna 23, 56-215 Niechlów Szkoła Podstawowa. 6. Zespół Szkół w Niechlowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul. Szkolna 23, 56-215 Niechlów Gimnazjum. 7. Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze, ul. Poznańska 2a, 56-200 Góra. 8. Szkoła Podstawowa im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Glince, Glinka 6, 56-200 Górze. 9. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Witoszyce 10, 56-200 Góra.

22 Elżbieta Maćkowska – SORE część 3. kom: 605-079-005; e-mail: emackowska@pcdn.edu.pl Obejmuje szkoły:emackowska@pcdn.edu.pl 1. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie Ślubów 54, 56-200 Góra. 2. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze, ul. Piastów 6, 56-200 Góra. 3. Zespół Szkół w Jemielnie Jemielno 41A, 56-209 Jemielno Szkoła Podstawowa. 4. Zespół Szkół w Jemielnie Jemielno 41A, 56-209 Jemielno Gimnazjum. 5. Zespół Szkół w Irządzach Irządze 27, 56-209 Jemielno Szkoła Podstawowa. 6. Zespół Szkół w Irządzach Irządze 27, 56-209 Jemielno Gimnazjum. 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Pobielu, Pobiel 71, 56-210 Wąsosz. 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, Czarnoborsko 10,56-210 Wąsosz. 9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach Płoski 4 56-210 Wąsosz.

23 Lista ofert doskonalenia

24 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2. Ocenianie kształtujące. 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

25 7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. 8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły. 10. Praca z uczniem młodszym. 11. Praca z uczniem zdolnym. 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

26 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet. 14. Projekt edukacyjny w szkole. 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 16. Rodzice są partnerami szkoły 17. Nauczyciel 45+. 18. Szkoła promuje wartość edukacji.

27 19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

28  Zadania koordynatorów sieci (KS)  Utworzenie 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie

29 Utworzenie 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie

30 1. Sieć dyrektorów (22 osoby:13K, 9M). Temat: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Koordynator Sieci – Jacek Figiel

31 2. Nauczycieli (27 osób). Temat: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych. Koordynator Sieci – Bernarda Sitnik

32 3. Nauczycieli (27 osób). Temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Koordynator Sieci – Daniel Wojciechowski

33 4. Nauczycieli (27 osób). Temat: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego. Koordynator Sieci – Daniel Wojciechowski Łącznie w sieciach nauczycieli 3x27osób, 59K,22M.

34  5 spotkań sieci co 2 miesiące po 4 godziny w ramach krótkiego blok udoskonalający (forma: wykłady, warsztaty, lekcje pokazowe – do ustalenia - łącznie 80 godzin poprowadzi je wybrany ekspert zewn.) połączony jest z wymianą doświadczeń nauczycieli w danym temacie.  Uczestnicy sieci korzystać będą z platformy internetowej udostępnionej przez ORE, na której będą pracować w okresie między spotkaniami. www.doskonaleniewsieci.plwww.doskonaleniewsieci.pl

35  Jacek Figiel – koordynator sieci 1. kom: 693-833-330; e-mail: jfigiel@pcdn.edu.pl Temat sieci: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.jfigiel@pcdn.edu.pl  Bernarda Sitnik – koordynator sieci 2. kom: 608-298-109; e-mail: bsitnik@pcdn.edu.pl Temat sieci: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.bsitnik@pcdn.edu.pl

36  Daniel Wojciechowski – koordynator sieci 3. kom: 668-526-529; e-mail: dwojciechowski@pcdn.edu.pl Temat sieci: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? dwojciechowski@pcdn.edu.pl  Daniel Wojciechowski – koordynator sieci 4. kom: 668-526-529; e-mail: dwojciechowski@pcdn.edu.pl. Temat sieci: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowe dwojciechowski@pcdn.edu.pl

37 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google