Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Powiat Górowski/ Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Tytuł projektu: „Budowanie sieci współpracy i samokształcenia w ramach wspomagania rozwoju szkół powiatu górowskiego”    

2 Dyrektor PCDNiPPP w Górze obejmuje nadzór nad całością projektu
Bernard Bazylewicz kom ; kontakt w siedzibie PCDNiPPP w Górze pl. Bolesława Chrobrego 27. tel ; ;

3 W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
Przeprowadzenie wspomagania w szkołach i przedszkolach. Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW). Prowadzenie lokalnych Sieci Współpracy i Samokształcenia.  

4 Cel główny projektu Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w p. górowskim poprzez stworzenie i wprowadzenie w okresie od do r. 27 planów wspomagania placówek spójnych z rozwojem 25 szkół i 2 przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

5 Cele szczegółowe projektu
Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie 27 rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola w pow. górowskim w okresie od do Wzrost kompetencji min 70%dyrektorów szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie, w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli i ich zastosowania w okresie

6 Podniesienie jakości współpracy min. 70% dyrektorów i nauczycieli
Podniesienie jakości współpracy min. 70% dyrektorów i nauczycieli. szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie poprzez organizację 4 sieci współpracy i samokształcenia w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2014. Wzrost kompetencji i wiedzy min.70% naucz. i dyr. uczestniczących w cyklu doskonalenia oraz sieciach współpracy w p. górowskim w okresie

7 Zakres współpracy dyrektora szkoły/przedszkola w projekcie z PCDNiPPP w Górze

8 Zdiagnozowanie potrzeb szkoły - we współpracy z SORE.
Określenie obszaru do rozwoju – wspólnie z rada pedagogiczną, we współpracy z SORE; Przygotowanie rocznego planu wspomagania (dokument ten może być tożsamy z planem nadzoru pedagogicznego w zakresie dotyczącym doskonalenia nauczycieli i planowania rozwoju szkoły) – we współpracy z SORE i radą pedagogiczną.

9 Aktywny udział w zaplanowanych formach doskonalenia, konsultacjach.
Wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur. Udzielanie informacji zwrotnej. Udział w podsumowaniu podjętych działań.

10 Czuwanie nad tym, aby wspomaganie wpisywało się w działania szkoły i organizację pracy szkoły.
Motywowanie pracowników. Udostępnienie sal i sprzętu. Włączenie badania efektów wspomagania do ewaluacji wewnętrznej (po zakończeniu realizacji RPW).

11 Wsparcie w Internecie:
Projekty systemowe POKL/Wspieranie szkół i nauczycieli/O projekcie. Projekt ORE

12 Zadania Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE)

13 Zadanie główne: Koordynuje przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu w oparciu o 2 oferty doskonalenia od września do czerwca w roku szkolnym 2013/2014

14 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA SORE

15 Pomoc dyrektorowi w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły.
Pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju – współpraca z radą pedagogiczną. Wsparcie szkoły w przygotowaniu rocznego planu wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły i zbudowanego na podstawie dwóch z ofert doskonalenia (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego). Wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą).

16 Pozyskanie zewnętrznych ekspertów (jeśli zaistnieje taka potrzeba),
Organizowanie zaplanowanych form wspomagania - we współpracy ze szkołą. Organizacja systemu wsparcia dla pracowników szkoły we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności i wypracowanych procedur (np. organizacja i prowadzenie konsultacji). Monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności. Dokumentowanie podejmowanych działań (zgodnie z wymogami określonymi w danym powiecie).

17 Przygotowanie i przeprowadzenie wśród pracowników ankiet z przebiegu wspomagania,
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, Przedstawienie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej, Udział w podsumowaniu podjętych działań – współpraca z radą pedagogiczną nad rekomendacjami do pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym.

18 DIAGNOZA i OPRACOWANIE RPW: wrzesień-październik 2013
Spotkania SORE z dyrektorami i radami pedagogicznymi w celu przeprowadzenia wywiadów i dokonania wstępnej diagnozy potrzeb. Wyłonienie spośród nauczycieli 3 osób do zespołów, które wraz z SORE, na podstawie dokumentacji szkoły, dokonają w formie warsztatowej pogłębionej autodiagnozy i określenia priorytetów rozwojowych. Szkoła wskaże 2 z 24 tematów ofert ORE. Zespół opracuje Roczny Plan Wspomagania (RPW) ze szczegółowym harmonogram realizacji.

19 Lista szkół/przedszkoli z przydziałem SORE

20 Maria Chomicz – SORE część 1. kom. 603-506-626; e-mail: mchomicz@pcdn
Maria Chomicz – SORE część 1. kom ; Obejmuje szkoły: Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, Góra Technikum. Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, Góra Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu al. Niepodległości 10, Wąsosz. Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie ul. Szkolna 2 Czernina, Góra Gimnazjum. Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie ul. Szkolna 2 Czernina, Góra Szkoła Podstawowa. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Górze ul. Żeromskiego 15 , Góra. Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu ul. Zacisze 10, Wąsosz. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze, ul. M. Konopnickiej 2, Góra. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze ul. Szkolna 1, Góra.

21 Grażyna Onichimowska – SORE – część2. kom
Grażyna Onichimowska – SORE – część2. kom , Obejmuje szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze ul. Poznańska 2, Góra. Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Górze ul. Szkolna 2, Góra. Gimnazjum w Naratowie Naratów 15, Niechlów. Zespół Szkół w Sicinach Siciny 78, Niechlów. Zespół Szkół w Niechlowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul. Szkolna 23, Niechlów Szkoła Podstawowa. Zespół Szkół w Niechlowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul. Szkolna 23, Niechlów Gimnazjum. Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze, ul. Poznańska 2a, Góra. Szkoła Podstawowa im. 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Glince, Glinka 6, Górze. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Witoszyce 10, Góra.

22 Elżbieta Maćkowska – SORE część 3
Elżbieta Maćkowska – SORE część 3. kom: ; Obejmuje szkoły: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie Ślubów 54, Góra. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze, ul. Piastów 6, Góra. Zespół Szkół w Jemielnie Jemielno 41A, Jemielno Szkoła Podstawowa. Zespół Szkół w Jemielnie Jemielno 41A, Jemielno Gimnazjum. Zespół Szkół w Irządzach Irządze 27, Jemielno Szkoła Podstawowa. Zespół Szkół w Irządzach Irządze 27, Jemielno Gimnazjum. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Pobielu, Pobiel 71, Wąsosz. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, Czarnoborsko 10, Wąsosz. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach Płoski Wąsosz.

23 Lista ofert doskonalenia

24 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Ocenianie kształtujące. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.

25 Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Budowa koncepcji pracy szkoły. Praca z uczniem młodszym. Praca z uczniem zdolnym. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

26 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
Projekt edukacyjny w szkole. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. Rodzice są partnerami szkoły Nauczyciel 45+. Szkoła promuje wartość edukacji.

27 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

28 Zadania koordynatorów sieci (KS)
Utworzenie 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie

29 Utworzenie 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie

30 Sieć dyrektorów (22 osoby:13K, 9M)
Sieć dyrektorów (22 osoby:13K, 9M). Temat: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Koordynator Sieci – Jacek Figiel

31 Nauczycieli (27 osób). Temat: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.
Koordynator Sieci – Bernarda Sitnik

32 Nauczycieli (27 osób). Temat: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
Koordynator Sieci – Daniel Wojciechowski

33 Nauczycieli (27 osób). Temat: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego.
Koordynator Sieci – Daniel Wojciechowski Łącznie w sieciach nauczycieli 3x27osób, 59K,22M.

34 5 spotkań sieci co 2 miesiące po 4 godziny w ramach krótkiego blok udoskonalający (forma: wykłady, warsztaty, lekcje pokazowe – do ustalenia - łącznie 80 godzin poprowadzi je wybrany ekspert zewn.) połączony jest z wymianą doświadczeń nauczycieli w danym temacie. Uczestnicy sieci korzystać będą z platformy internetowej udostępnionej przez ORE, na której będą pracować w okresie między spotkaniami.

35 Jacek Figiel – koordynator sieci 1
Jacek Figiel – koordynator sieci 1. kom: ; Temat sieci: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Bernarda Sitnik – koordynator sieci 2. kom: ; Temat sieci: Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.

36 Daniel Wojciechowski – koordynator sieci 3
Daniel Wojciechowski – koordynator sieci 3. kom: ; Temat sieci: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Daniel Wojciechowski – koordynator sieci 4. kom: ; Temat sieci: Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowe

37 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google