Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa finansowa :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa finansowa :"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa finansowa 2014-2020:
Wsparcie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości ze środków UE Daniel Szczechowski Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Poznań, 22 listopada 2012 r.

2 Uwarunkowania strategiczne dla perspektywy 2014-2020
Unia Europejska Strategia Europa 2020 – 3 priorytety dotyczące wzrostu gospodarczego: Inteligentny, Zrównoważony, Sprzyjający włączeniu społecznemu. Polska Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020, 9 zintegrowanych, ponadsektorowych strategii służących realizacji założonych celów rozwojowych.

3 Przygotowania nowej perspektywy finansowej
Październik 2011 r. – publikacja projektów rozporządzeń dot. polityki spójności przez KE; Rola prezydencji Polski, Danii, Cypru w Radzie UE; Negocjacje wieloletnich ram finansowych

4 Wsparcie działań rozwojowych z UE w latach 2014-2020
Główne kierunki reformy dotyczące polityki spójności: integracja wielu dziedzin polityki publicznej dla realizacji celów Strategii Europa 2020, nowe mechanizmy koncentracji interwencji („ring fencing”), większy nacisk na osiąganie wyników oraz zdolność instytucjonalną (m.in. warunkowość ex-ante). Umowa Partnerstwa: dokument opisujący strategię wykorzystania środków UE do realizacji celów rozwojowych kraju, Projekt Założeń Umowy Partnerstwa wskazuje m.in. obszary interwencji polityki spójności i układ programów operacyjnych.

5 Cele tematyczne na rzecz realizacji Strategii Europa 2020
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR), Wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów, Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, Promocja zatrudnienia i mobilności pracowników, Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

6 Finansowanie sektora nauki, B+R oraz innowacyjnych przedsiębiorstw
Założenia do wskaźników wykorzystania środków europejskich w ramach Umowy Partnerstwa: Wzrost nakładów na B+R z 0,74% PKB (2010 r.) do 1,7% PKB (2020 r.) Wzrost nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa z 0,2% PKB (2010 r.) do 0,6-0,8% PKB (2020 r.). Osiągnięcie powyższych wskaźników będzie wymagać przeznaczenia na wsparcie sektora nauki, B+R oraz wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa więcej środków, w tym z funduszy UE, niż w latach Dlatego w latach nastąpi koncentracja środków WRS na priorytetach rozwojowych Polski – min. 50% środków zostanie przeznaczonych na wsparcie realizacji celów tematycznych warunkujących inteligentny wzrost gospodarczy.

7 Źródła wsparcia B+R+I w okresie 2014-2020 (założenia)
Program krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wstępna nazwa programu) będzie stanowić główne źródło wsparcia B+R+I, większość alokacji celu tematycznego 1. będzie przeznaczona na ten Program. Program ponadregionalny – Polska Wschodnia PO Polska Wschodnia będzie stanowić uzupełnienie w stosunku do PO IR w zakresie wzmacniania ponadregionalnych inteligentnych specjalizacji na terytorium województw Polski Wschodniej. Programy regionalne, tj. 15 RPO oraz RPO woj. mazowieckiego Główny cel to wzmacnianie regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji.

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Cel Programu Inteligentny Rozwój: (wstępne założenia) znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki poprzez: zwiększenie nakładów prywatnych na B+R, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

9 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – realizowane cele tematyczne
Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wpisuje się w następujące cele tematyczne: Mechanizmem, który przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków unijnych, jest tzw. inteligentna specjalizacja (na poziomie krajowym i regionalnym). Zakłada ona koncentrację funduszy na tych obszarach wsparcia, które pozwolą na wykorzystanie, specyficznych dla danego kraju lub regionu, szans rozwoju. Obszary inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym zostaną wskazane w wyniku realizacji badania Foresight technologiczny przemysłu InSight 2030, natomiast na poziomie regionalnym – w ramach aktualizacji Regionalnych Strategii Innowacji (RSI).

10 Porównanie PO IG i PO IR W porównaniu do PO IG - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: w mniejszym stopniu będzie wspierał budowę infrastruktury jednostek naukowo- badawczych, w większym zakresie będzie wspierał badania i prace rozwojowe mające zastosowanie w gospodarce, będzie koncentrował się na kluczowych sektorach i technologiach, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji o charakterze krajowym lub regionalnym, w mniejszym stopniu będzie wspierał projekty przedsiębiorców wdrażających zakupione gotowe rozwiązania i technologie. Tego typu projekty będą wspierane głównie w ramach RPO, będzie uwzględniał wsparcie badań naukowych, innowacji i wdrożeń technologii niskoemisyjnych, nie będzie uwzględniał wsparcia w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz e-administracji, które będzie realizowane w osobnym krajowym programie operacyjnym oraz uzupełniająco – w RPO. Wyjątkiem będzie wsparcie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury informatycznej sektora nauki, które planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. w większym stopniu będzie wykorzystywać pozadotacyjne instrumenty wsparcia dla projektów przedsiębiorców.

11 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – wstępny harmonogram prac
Powołanie grupy roboczej ds. opracowania projektu Programu, obejmującej przedstawicieli właściwych resortów, regionów, organizacji społeczno-gospodarczych oraz reprezentujących przedsiębiorców, a także niezależnych ekspertów. Posiedzenie inauguracyjne – listopad br. Opracowywanie kolejnych rozdziałów Programu oraz konsultowanie ich z grupą roboczą Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych projektu Programu Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Przekazanie projektu Programu do akceptacji Rady Ministrów Negocjacje z Komisją Europejską i zatwierdzenie Programu

12 Inteligentna specjalizacja jako warunek ex-ante PO Inteligentny Rozwój
Art. 86 projektu tzw. rozporządzenia ogólnego wskazuje, że: dla rozpoczęcia realizacji PO niezbędne jest spełnienie warunków ex-ante (lub wyznaczenie harmonogramu ich spełnienia) – w przypadku POIR będzie to m. in. wymóg opracowania „strategii inteligentnej specjalizacji”, Spełnienie warunku ex-ante: dokumenty MNiSW (Krajowy Program Badań, Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej) oraz MG (Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Program Rozwoju Przedsiębiorstw), a także strategie innowacyjności na poziomie regionalnym. Działania planowane w najbliższym czasie: MNiSW – aktualizacja KPB i PMDIB (Q r.), MG – przyjęcie przez Radę Ministrów SIEG oraz PRP (koniec 2012 r.), samorządy regionalne – aktualizacja RIS lub strategii rozwoju województwa, MRR – analiza dokumentów i opracowanie raportu z wypełnienia warunku ex-ante (dokument roboczy) + rozmowy z KE.

13 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Perspektywa finansowa :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google