Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka kluczem do sukcesu program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka kluczem do sukcesu program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola."— Zapis prezentacji:

1 Nauka kluczem do sukcesu program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

2 Nauka kluczem do sukcesu program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Cel główny: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w opolskich liceach ogólnokształcących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w tych szkołach. Cele operacyjne: Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów. Podniesienie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. Wzbogacenie procesu dydaktycznego w opolskich liceach ogólnokształcących o innowacyjne formy i metody nauczania. Ułatwienie uczniom określenia drogi kariery edukacyjnej i zawodowej zgodnie z własnymi predyspozycjami.

4 Cele Projektu pn. Nauka kluczem do sukcesu nawiązują do następujących dokumentów: 1. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 1.3.3 Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji; 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Cel 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel 4: upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 4. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego oraz Strategia Rozwoju Miasta Opola na lata 2007 – 2015 w zakresie: zwiększenia dostępności do usług edukacyjnych, polepszenia jakości i efektywności systemu kształcenia, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

5 Grupy docelowe Wsparciem w ramach projektu objętych jest 6 publicznych liceów ogólnokształcących miasta Opola, bierze w nim udział 894 uczniów tych szkół, zarówno mieszkających w Opolu, jak i dojeżdżających z okolicznych miejscowości. Rekrutacja beneficjentów przeprowadzona została zgodnie z zasadą równych szans. Każda szkoła przygotowała własny Regulamin naboru i uczestnictwa, w którym szczegółowo określone zostały kryteria rekrutacji uwzględniające specyfikę szkoły i jej program autorski.

6 Działania Realizacja programu rozwojowego opiera się na 6 programach autorskich prowadzonych w 6 szkołach, składających się z następujących elementów: 1. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe w formie warsztatów grupowych lub indywidualnych spotkań, 2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów, 4. Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, polegających głównie na większym udziale metod doświadczalnych i warsztatowych w nauczaniu, 5. Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna. Każda ze szkół realizuje co najmniej trzy elementy programu rozwojowego. Realizacja programu rozpoczyna się w październiku 2010 r. i trwać będzie do lipca 2011 r.

7 Nauka kluczem do sukcesu Realizacja projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu. III LO

8 Projekt obejmuje następujące elementy programu rozwojowego: 1. zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, chemii, fizyki. 2. zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki na poziomie podstawowym 3. zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki na poziomie rozszerzonym 4. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii. 5. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie 6. zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego.

9 Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną podzieleni na 6 grup 15 - osobowych, zgodnie z wyborem zajęć priorytetowych. Grupa I: zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, chemii i fizyki; Grupa II: zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, chemii i fizyki; Grupa III: zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki na poziomie podstawowym; Grupa IV: zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki na poziomie rozszerzonym; Grupa V: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie wiedzy o społeczeństwie; Grupa VI: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie geografii;

10 Uczniowie wskazują jeden element programu rozwojowego i na tej podstawie przydzielani są do odpowiedniej grupy. Uczestnicy mają prawo udziału w jednym, dwóch, trzech lub czterech elementach programu jednocześnie, ze wskazaniem zajęć priorytetowych. Wszyscy uczniowie objęci zostają ponadto wsparciem w formie warsztatów z doradcą zawodowym.

11 Zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, chemii i fizyki. przeznaczone są dla dwóch grup 15 - osobowych. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej. liczba godzin w ramach 1 grupy: 54 godziny lekcyjne; zajęcia będą odbywać się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, 2-3 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Możliwa jest organizacja zajęć w soboty. beneficjentom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (podręcznik – vademecum, zbiór zadań, autorskie materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia); - zajęcia będą odbywać się od 2 listopada 2010r. do 31 maja 2011r.

12 Zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki na poziomie podstawowym przeznaczone są dla grupy 15 - osobowej. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej. liczba godzin w ramach 1 grupy: 36 godzin lekcyjnych; zajęcia będą odbywać się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Możliwa jest organizacja zajęć w soboty. beneficjentom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (podręcznik – vademecum, zbiór zadań, autorskie materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia); zajęcia będą odbywać się od 2 listopada 2010r. do 31 maja 2011r.

13 Zajęcia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki na poziomie rozszerzonym. przeznaczone są dla grupy 15 - osobowej. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej. liczba godzin w ramach 1 grupy: 36 godzin lekcyjnych; zajęcia będą odbywać się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Możliwa jest organizacja zajęć w soboty. beneficjentom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (podręcznik – vademecum, zbiór zadań, autorskie materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia); zajęcia będą odbywać się od 2 listopada 2010r. do 31 maja 2011r.

14 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z wiedzy o społeczeństwie: przeznaczone są dla grupy 15 - osobowej. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej. liczba godzin w ramach 1 grupy: 36 godzin lekcyjnych; zajęcia będą odbywać się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Możliwa jest organizacja zajęć w soboty. beneficjentom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (podręcznik – vademecum, zbiór zadań, autorskie materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia); zajęcia będą odbywać się od 2 listopada 2010r. do 31 maja 2011r.

15 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z geografii: przeznaczone są dla grupy 15 - osobowej. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej. liczba godzin w ramach 1 grupy: 36 godzin lekcyjnych; zajęcia będą odbywać się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Możliwa jest organizacja zajęć w soboty. beneficjentom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (podręcznik – vademecum, zbiór zadań, autorskie materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia); zajęcia będą odbywać się od 2 listopada 2010r. do 31 maja 2011r.

16 Warsztaty doradztwa zawodowego: przeznaczone są dla sześciu grup 15 - osobowych. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie procedury rekrutacyjnej. liczba godzin w ramach 1 grupy: 16 godzin lekcyjnych; zajęcia będą odbywać się zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Możliwa jest organizacja zajęć w soboty. zajęcia będą odbywać się od 2 listopada 2010r. do 31 maja 2011r.

17 Nauka kluczem do sukcesu Dot. realizacji Projektu „Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” KSI nr POKL.09.01.02-16-042/10 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Nauka kluczem do sukcesu program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google