Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) wersja 2.0

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) wersja 2.0"— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (MRPO) wersja 2.0
Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej 3 grudnia 2013 r.

2 Harmonogram dalszych prac nad MRPO
Zarząd Województwa Przyjęcie projektu 2.0 MRPO wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 21 listopada 2013 Partnerzy regionalni Konsultacje społeczne (35 dniowe) projektu MRPO listopad/ grudzień 2013 Zarząd Województwa/ UMWM Przygotowanie i zatwierdzenie wersji 3.0 projektu MRPO styczeń/luty 2014 Zarząd Województwa/UMWM Przygotowanie do negocjacji MRPO z KE I kw. 2014

3 Konsultacje społeczne
Czas trwania: od 22 listopada do 26 grudnia 2013 r. Zakres konsultacji: • Wstępny projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , • Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Strona internetowa

4 Aktualna całkowita alokacja na Małopolski RPO
Aktualna alokacja na Małopolski Regionalny Program Operacyjny (mln EUR, ceny bieżące) Zmiana wysokości alokacji MRPO spowodowana jest innym od przewidywanego poziomem indeksacji, Aktualna całkowita alokacja na Małopolski RPO W tym: EFRR % EFS 2 875,5 2073,5 72,11% 802 27,89% Zmiana wysokości alokacji na poszczególnych osiach spowodowana jest: zmianą zakresu interwencji, koniecznością dostosowania do ustalonej przez MRR proporcji EFRR i EFS.

5 Poziom ring-fencingów na cele tematyczne (CT) dla MRPO
Regiony mniej rozwinięte Fundusz Cele tematyczne (CT) Wymagany ring-fencing Ring – fencing w MRPO v2 EFRR CT 1 - badania i innowacyjność CT 2 – ICT CT 3 – MŚP CT 4 - gospodarka niskoemisyjna 54,5% 52,09% CT4 - gospodarka niskoemisyjna 19,8% 16,88% EFS CT 9 – włączenie społeczne 28,9% 33,42%

6 MRPO 2014 – wersja druga

7 Oś 1. Warunki dla rozwoju gosp. opartej na wiedzy
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 1.1 •jednostek naukowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach specjalizacji regionalnej; •regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji. •jednostki naukowe, szkoły wyższe; •konsorcja jednostek naukowych; •konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców; •JST. 110

8 Oś 1. Warunki dla rozwoju gosp. opartej na wiedzy
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 1.2 •przedsiębiorstw w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, •bonów na innowacje dla mikro i małych przedsiębiorstw, na projekty małej skali w zakresie aktywności innowacyjnej i współpracy z org. badawczymi, •ośrodków innowacji typu parki i inkubatory technologiczne, centra transferu tech., oraz w zakresie infrastruktury i usług specjalistycznych zgodnie z RSIS. •przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców, •konsorcja przedsiębiorców i organizacji badawczych, •klastry oraz inicjatywy klastrowe z funkcją B+R+I, •JST, •IOB. 190

9 Oś 1. Warunki dla rozwoju gosp. opartej na wiedzy
Zmiany w stosunku do v1 Oś 1. Warunki dla rozwoju gosp. opartej na wiedzy Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z instrumentów finansowych wspierających działalność innowacyjną (w związku z linią demarkacyjną kraj/ region). Zmiana alokacji (euro): -5 mln

10 Oś 2. Cyfrowa Małopolska Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 2.3 •rozwoju i udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje sektora publicznego; •rozwoju elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych. •JST(jednostki, stowarzyszenia, związki); •jednostki naukowe; •instytucje kultury; •publiczne podmioty lecznicze; •NGO; •kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; •administracja rządowa (projekty regionalne); •przedsiębiorcy (projekty partnerskie). 140

11 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 3.1 •tworzenia/rozbudowy stref aktywności gospodarczej; •tworzenia/rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków przedsiębiorczości akademickiej; •inwestycyjne dla nowopowstałych firm (start-up). •JST(jednostki, stowarzyszenia, związki); •IOB; •NGO; •mikroprzedsiębiorcy (start-up). 130

12 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 3.2 •promocji gosp. i tur. krajowej i zagranicznej; •promocji przedsiębiorczości; •postaw przedsiębiorczych (firmy nowych technologii); •propagowania innowacyjności; •ekspansji na rynki zewnętrzne małopolskich firm; •procesu inwestycyjnego w regionie. •JST (jednostki, związki, stowarzyszenia, JST); •IOB; •NGO; •MŚP, klastry, porozumienia klastrowe i kooperacyjne. 50

13 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 3.3 •inwestycyjne MŚP w tym klastrów i powiązań kooperacyjnych; •specjalistycznego doradztwa dla MŚP/klastrów/kooperacji. •MŚP; •klastry i powiązania kooperacyjne. 110

14 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska
Zmiany w stosunku do v1 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z wyodrębniania osobnego wsparcia dla klastrów – włączone do wsparcia przedsiębiorstw, rozdzielenie promocji gospodarczej i turystycznej regionu (projekty własne województwa) od aktywności międzynarodowej MŚP (wyodrębnione wsparcie dla MŚP), uzupełnienie o interwencję związaną z funkcjonowaniem start-upów. Zmiana alokacji (euro): +5 mln

15 80 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 4.1 •generowania energii na potrzeby lokalne z lokalnych, małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, bez przesyłania na duże odległości; •wykorzystania energii z biomasy, biogazu, wiatru, geotermalnej, słonecznej, oraz kogeneracji. •JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); •jednostki naukowe; •szkoły wyższe; •instytucje kultury; •publiczne podmioty lecznicze; •NGO; •kościoły/związki wyznaniowe; •spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; •przedsiębiorcy. 80

16 70 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 4.3 •ocieplania obiektów •termomodernizacji obiektów •budowy/modernizacji instalacji odbiorczych oraz likwidacji obecnych źródeł ciepła; •mikrogeneracji/ mikrotri- generacji na potrzeby własne; •OZE w budynkach; •instalacji systemów chłodzących •efektywności energetycznej przedsiębiorstw •JST (związki i stowarzyszenia, jednostki); •jednostki naukowe; •szkoły wyższe; •instytucje kultury; •publiczne podmioty lecznicze; •NGO; •kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; •spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; •przedsiębiorcy. 70

17 200 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 4.5 •publicznego inteligentnego transportu niskoemisyjnego, zakupów taboru, dystrybucji biokomponentów i biopaliw, systemu tras rowerowych; •zmniejszania emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań, procesów przemysłowych i energetyki (niska emisja). •JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); •jednostki naukowe; •szkoły wyższe; •instytucje kultury; •publiczne podmioty lecznicze; •NGO; •kościoły/związki wyznaniowe; •spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; •przedsiębiorcy. 200

18 Zmiany w stosunku do v1 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z budowy, rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych (w związku z linią demarkacyjną kraj/region). Zmiana alokacji (euro): bez zmian

19 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 5.2 •stabilności ekosystemów oraz odporności na wpływ zewnętrznych zakłóceń środowiska; •zapobiegania i minimalizowania ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych. •JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); •Administracja rządowa; •Spółki wodne; •Przedsiębiorcy; •NGO, partnerzy społeczni i gospodarczy. 36

20 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 6.1 •budowy gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów; •budowy instalacji do przetwarzania surowców wtórnych; •budowy instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych; •usuwania azbestu. •JST (związki/ stowarzyszenia, jednostki); •Przedsiębiorcy; •NGO, partnerzy społeczni i gospodarczy. 25

21 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 6.2 •budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków w tym przydomowych; •instalacji odwadniania osadów ściekowych; •utrzymania/rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody; •zapobiegania i minimalizowania ryzyka klęsk żywiołowych. •JST (związki/ stowarzyszenia, jednostki); •Spółki wodne; •Przedsiębiorcy; •NGO, partnerzy społeczni i gospodarczy. 86

22 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego
Zmiany w stosunku do v1 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego Zmiany w zakresie interwencji: brak Zmiana alokacji (euro): mln

23 Oś 6. Dziedzictwo regionalne
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 6.3 •prac konserwatorskich, budowlanych, zabezpieczających przed zniszczeniem zabytków; •ochrony krajobrazu kulturowego, parków kulturowych; •dostosowywania obiektów zabytkowych do nowych funkcji; •udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej; •rozwoju szlaków kulturowych. •JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); •Przedsiębiorcy; •instytucje kultury; •partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO); •kościoły/związki wyznaniowe; •szkoły wyższe. 45

24 Oś 6. Dziedzictwo regionalne
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 6.4 •różnorodności biologicznej (m.in. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków, edukacja ekologiczna, dokumenty planistyczne ochrony przyrody na terenach cennych przyrodniczo - parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach chronionego krajobrazu). •JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); •przedsiębiorcy; •parki krajobrazowe; •PGL Lasy Państwowe; •partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO); •kościoły/związki wyznaniowe. 55

25 Oś 6. Dziedzictwo regionalne
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 6.5 • poprawy stanu środowiska miejskiego; •warunków infrastrukturalnych dla rozwoju przestrzeni społecznej na obszarach poprzemysłowych (i w ich bezpośrednim sąsiedztwie). •JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); •IOB (spółki z większością udziałów JST). 5

26 Oś 6. Dziedzictwo regionalne
Zmiany w stosunku do v1 Oś 6. Dziedzictwo regionalne Zmiany w zakresie interwencji: rozszerzenie zapisów w części dotyczącej zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej, dodanie do katalogu beneficjentów przedsiębiorców, uzupełnienie o interwencję związaną z zagospodarowaniem zdegradowanych obszarów miejskich, przeniesienie interwencji związanych z rewitalizacją fizyczną i społeczną miast, wsi i uzdrowisk do nowej osi 11. Zmiana alokacji (euro): + 5mln

27 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 7.2 •budowy, przebudowy, modernizacji dróg regionalnych /subregionalnych w tym obwodnic, obiektów inżynieryjnych: mostów, infrastruktury towarzyszącej itp. ; •nowoczesnych technik zarządzania ruchem, dla usprawnienia ruchu oraz zwiększania bezpieczeństwa na drogach o znaczeniu regionalnym/ subregionalnym. •JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia). 295

28 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 7.3 •rozwoju lotnisk regionalnych; •rozwoju transportu mulitmodalnego/ intermodalnego. •JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); •przedsiębiorcy; •NGO. 10

29 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 7.4 •integracji różnych środków transportu, (węzły przesiadkowe, koordynacja rozkładów jazdy, SKA - szybka kolej aglomeracyjna, systemy: Park & Ride, wspólnych opłat); •zakupy taboru kolejowego – ( w tym dla SKA). •JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia). 100

30 Zmiany w stosunku do v1 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego Zmiany w zakresie interwencji: brak Zmiana alokacji (euro): -29,5 mln

31 Oś 8. Otwarty rynek pracy Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 8.5 •aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w tym: osób powyżej 50 r.ż., osób młodych w wieku 25-30, oraz kobiet (m.in. coaching, mentoring, reintegracja zawodowa, trener pracy, staże, szkolenia, poradnictwo zawod., motywacyjne, identyfikacja potrzeb, subsydiowanie zatrudnienia, wolontariat, grupy inspirujące). •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 122

32 Oś 8. Otwarty rynek pracy Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 8.7 •szkoleń i doradztwa przed rozpoczęciem działalności gosp.; •bezzwrotne na rozpoczęcie działalności - osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy; •pomostowe (finansowe) w pierwszych miesiącach działalności - osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy; •zwrotne na rozpoczęcie działalności gosp.; • młodych stażem przedsiębiorców w pierwszym okresie działalności gosp.; •zwiększenia zatrudnienia w nowopowstałych przedsiębiorstwach. •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 55

33 Oś 8. Otwarty rynek pracy Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie: Beneficjenci Alokacja 8.8 •aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia ze względu na funkcje opiekuńcze; •podmiotów opieki instytucjonalnej oraz nieinstytucjonalnej nad dzieckiem do lat 3; •doradztwa i szkoleń dla pracowników powracających do pracy po opiece nad osobą zależną, oraz elastycznych form zatrudnienia (niepełny czas pracy, telepraca, job-sharing, praca rotacyjna, leasing pracowniczy); •społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym funkcji opiekuńczych i zawodowych pracowników. •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 20

34 Oś 8. Otwarty rynek pracy Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 8.9 •szkoleń ogólnych; •szkoleń specjalistycznych; •doradztwa i rozwoju kadr oraz produktywnych sposobów organizacji pracy; •inicjatyw dla zwiększenia świadomości pracodawców, co do korzyści z inwestowania w rozwój pracowników. •wszystkie podmioty świadczące usługi rozwojowe – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 45

35 Oś 8. Otwarty rynek pracy Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 8.10 •przekwalifikowania pracowników, do pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia; •zwiększenia wydajności osób starszych; •dojrzałych pracowników w miejscu pracy (np. doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy); •edukacji, profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej w zakresie onkologii, chorób krążenia, układów ruchu, zdrowia psychicznego. •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 20

36 Oś 9. Region spójny społecznie
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 9.1 •regionalnej/subregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia i zakupu specjalistycznych urządzeń medycznych; •wielofunkcyjnej infrastruktury społecznej; •infrastruktury ochrony zdrowia w onkologii, psychiatrii i geriatrii. JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); •publiczne podmioty lecznicze; •NGO; •kościoły/związki wyznaniowe; •organy (osob. fiz. i praw.) prowadzące szkoły i placówki; 111

37 Oś 9. Region spójny społecznie
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 9.4 •aktywizacji społecznej/zawodowej osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie lub osób ich otoczenia; •wspólnych inicjatyw podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 90

38 Oś 9. Region spójny społecznie 111
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 9.7 •dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, terapeutyka, edukacja); • edukacji i profilaktyki zdrowotnej młodzieży (wady postawy i wymowy, zakażenia HPV); •dostępu i jakości usług interwencji kryzysowej; •pieczy zastępczej oraz profilaktyki rodziny i rodzicielstwa (placówki dzienne dla dzieci i młodzieży); •starszych i niepełnosprawnych (pobyt czasowy, opieka dzienna, aktywizacja, integracja, usługi opiekuńcze i zdrowotne). •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 111

39 Oś 9. Region spójny społecznie
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 9.8 •animacji lokalnej (partnerstwa, partycypacja społeczna, podmioty obywatelskie); •ekonomii społecznej (szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe); •istniejących podmiotów ekonomii społ. (doradztwo prawne, biznesowe, finansowe); •przedsiębiorstw społecznych (szkoleniowo- doradcze, dotacyjne i pomostowe, startu i rozwoju, nowych miejsc pracy); •koordynacji ekonomii społecznej (m.in. monitoring i promocja, animacja współpracy). •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 12

40 Oś 10 Wiedza i kompetencje mieszkańców 75
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 10.1 •regionalnej/subregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia i zakupu urządzeń med.; •wychowania i placówek przedszkolnych; •edukacji ogólnej oraz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami oraz uzdolnionej; •kompetencji kluczowych, edukacji ekologicznej i antydyskryminacyjnej; •doradczo-zawodowe oraz kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr; • współpracy szkół i placówek (m.in. ze szkołami wyższymi, pracodawcami ); • infrastruktury przedszkolnej /edukacji ogólnej przez cross-financing. •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 75

41 Oś 10 Wiedza i kompetencje mieszkańców 95
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 10.3 •szkolnictwa zawodowego (współpraca z pracodawcami oraz szkołami wyższymi, kwalifikacje formalne i poza formalne, doradztwo i orientacja zawod. , promocja kształcenia zawod., kompetencje zawod. i społeczne kadr, udział młodzieży szczególnych potrzeb i niepełnosprawnych); •poradnictwa i kształcenia całożyciowego (kompetencje i umiejętności osób dorosłych szkolenia i kursy, kształcenie formalne i poza formalne, e-learning, poradnictwo zawod. i planowanie kariery, kompetencje emocjonalno- społeczne); • infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego /osób dorosłych poprzez cross-financing. •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 95

42 Oś 10 Wiedza i kompetencje mieszkańców
Zmiany w stosunku do v1 Oś 10 Wiedza i kompetencje mieszkańców Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z dwufunduszowej osi - rezygnacja EFRR - w zamian za to wykorzystanie mechanizmu cross- financingu w ramach Osi z wykorzystaniem środków EFS. Zmiana całościowej alokacji (euro): brak

43 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 225
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 9.2 •Rewitalizacji i odnowy fizycznej obszarów miejskich i wiejskich (przestrzeń i obiekty użyteczności publ., części wspólne budynków wielorodzinnych, lokalna infrastruktura społ.); •Rewitalizacji fizycznej uzdrowisk (ogólnodostępna infrastruktura uzdrow. przestrzeń i obiekty użyteczności publ. oraz lokalna infrastr. społ.). •Admin rządowa i sekt. fin publ.; •JST; •Przedsiębiorcy oraz IOB; •parki narodowe i krajobrazowe; oraz PGL Lasy Państwowe; •partnerzy społeczno-gosp. i NGO; •Instytucje kultury; •spółdzielnie/wspólnoty mieszk, TBS; •kościoły/związki wyznaniowe; •organy prowadzące szkoły/placówki. 225

44 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PI Wsparcie Beneficjenci Alokacja 9.9 •kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach miejskich i wiejskich (ubóstwo, bezrobocie, dezorganizacja społeczna, ograniczony dostęp do usług publicznych); •rewitalizacji społecznej uzdrowisk. •wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 55

45 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Zmiany w stosunku do v1 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Zmiany w zakresie interwencji: przeniesienie działań związanych z rewitalizacją fizyczną i społeczną miast, wsi i uzdrowisk z osi 6 do nowej osi 11 – bez zmian w zakresie interwencji. Zmiana alokacji (euro): mln

46 Zmiany w stosunku do v1 Oś 12. Pomoc techniczna
Rezygnacja z finansowania PT z EFRR (- 84 mln euro), PT finansowane EFS – alokacja 102 mln euro.

47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) wersja 2.0"

Podobne prezentacje


Reklamy Google