Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (MRPO) wersja 2.0 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (MRPO) wersja 2.0 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (MRPO) wersja 2.0 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej 3 grudnia 2013 r.

2 Harmonogram dalszych prac nad MRPO Partnerzy regionalni Konsultacje społeczne (35 dniowe) projektu MRPO 2014-2020 Zarząd Województwa Przyjęcie projektu 2.0 MRPO 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa/ UMWM Przygotowanie i zatwierdzenie wersji 3.0 projektu MRPO 2014-2020 Zarząd Województwa/UMWM Przygotowanie do negocjacji MRPO 2014-2020 z KE 21 listopada 2013 listopad/ grudzień 2013 styczeń/luty 2014 I kw. 2014

3 Konsultacje społeczne Czas trwania: od 22 listopada do 26 grudnia 2013 r. Zakres konsultacji: Wstępny projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Strona internetowa www.malopolskie.pl/programregionalny2014-2020

4 Aktualna alokacja na Małopolski Regionalny Program Operacyjny (mln EUR, ceny bieżące) Aktualna całkowita alokacja na Małopolski RPO W tym: EFRR%EFS% 2 875,52073,572,11%80227,89% Zmiana wysokości alokacji MRPO spowodowana jest innym od przewidywanego poziomem indeksacji, Zmiana wysokości alokacji na poszczególnych osiach spowodowana jest: zmianą zakresu interwencji, koniecznością dostosowania do ustalonej przez MRR proporcji EFRR i EFS.

5 Regiony mniej rozwinięte FunduszCele tematyczne (CT) Wymagany ring-fencing Ring – fencing w MRPO v2 EFRR CT 1 - badania i innowacyjność CT 2 – ICT CT 3 – MŚP CT 4 - gospodarka niskoemisyjna 54,5%52,09% EFRRCT4 - gospodarka niskoemisyjna 19,8%16,88% EFSCT 9 – włączenie społeczne 28,9%33,42% Poziom ring-fencingów na cele tematyczne (CT) dla MRPO

6 MRPO 2014 – 2020 wersja druga

7 Oś 1. Warunki dla rozwoju gosp. opartej na wiedzy Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 1.1 jednostek naukowych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach specjalizacji regionalnej; regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji. jednostki naukowe, szkoły wyższe; konsorcja jednostek naukowych; konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorców; JST. 110

8 Oś 1. Warunki dla rozwoju gosp. opartej na wiedzy Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 1.2 przedsiębiorstw w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, bonów na innowacje dla mikro i małych przedsiębiorstw, na projekty małej skali w zakresie aktywności innowacyjnej i współpracy z org. badawczymi, ośrodków innowacji typu parki i inkubatory technologiczne, centra transferu tech., oraz w zakresie infrastruktury i usług specjalistycznych zgodnie z RSIS. przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców, konsorcja przedsiębiorców i organizacji badawczych, klastry oraz inicjatywy klastrowe z funkcją B+R+I, JST, IOB. 190

9 Zmiany w stosunku do v1 Oś 1. Warunki dla rozwoju gosp. opartej na wiedzy Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z instrumentów finansowych wspierających działalność innowacyjną (w związku z linią demarkacyjną kraj/ region). Zmiana alokacji (euro): -5 mln

10 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 2.3 rozwoju i udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje sektora publicznego; rozwoju elektronicznej administracji oraz e- usług publicznych. JST(jednostki, stowarzyszenia, związki); jednostki naukowe; instytucje kultury; publiczne podmioty lecznicze; NGO; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; administracja rządowa (projekty regionalne); przedsiębiorcy (projekty partnerskie). 140 Oś 2. Cyfrowa Małopolska

11 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 3.1 tworzenia/rozbudowy stref aktywności gospodarczej; tworzenia/rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków przedsiębiorczości akademickiej; inwestycyjne dla nowopowstałych firm (start-up). JST(jednostki, stowarzyszenia, związki); IOB; NGO; mikroprzedsiębiorcy (start- up). 130 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska

12 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 3.2 promocji gosp. i tur. krajowej i zagranicznej; promocji przedsiębiorczości; postaw przedsiębiorczych (firmy nowych technologii); propagowania innowacyjności; ekspansji na rynki zewnętrzne małopolskich firm; procesu inwestycyjnego w regionie. JST (jednostki, związki, stowarzyszenia, JST); IOB; NGO; MŚP, klastry, porozumienia klastrowe i kooperacyjne. 50 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska

13 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 3.3 inwestycyjne MŚP w tym klastrów i powiązań kooperacyjnych; specjalistycznego doradztwa dla MŚP/klastrów/kooperacji. MŚP; klastry i powiązania kooperacyjne. 110 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska

14 Zmiany w stosunku do v1 Oś 3. Aktywna gospodarczo Małopolska Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z wyodrębniania osobnego wsparcia dla klastrów – włączone do wsparcia przedsiębiorstw, rozdzielenie promocji gospodarczej i turystycznej regionu (projekty własne województwa) od aktywności międzynarodowej MŚP (wyodrębnione wsparcie dla MŚP), uzupełnienie o interwencję związaną z funkcjonowaniem start-upów. Zmiana alokacji (euro): +5 mln

15 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 4.1 generowania energii na potrzeby lokalne z lokalnych, małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, bez przesyłania na duże odległości; wykorzystania energii z biomasy, biogazu, wiatru, geotermalnej, słonecznej, oraz kogeneracji. JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); jednostki naukowe; szkoły wyższe; instytucje kultury; publiczne podmioty lecznicze; NGO; kościoły/związki wyznaniowe; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; przedsiębiorcy. 80 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

16 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 4.3 ocieplania obiektów termomodernizacji obiektów budowy/modernizacji instalacji odbiorczych oraz likwidacji obecnych źródeł ciepła; mikrogeneracji/ mikrotri- generacji na potrzeby własne; OZE w budynkach; instalacji systemów chłodzących efektywności energetycznej przedsiębiorstw JST (związki i stowarzyszenia, jednostki); jednostki naukowe; szkoły wyższe; instytucje kultury; publiczne podmioty lecznicze; NGO; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; przedsiębiorcy. 70

17 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 4.5 publicznego inteligentnego transportu niskoemisyjnego, zakupów taboru, dystrybucji biokomponentów i biopaliw, systemu tras rowerowych; zmniejszania emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań, procesów przemysłowych i energetyki (niska emisja). JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); jednostki naukowe; szkoły wyższe; instytucje kultury; publiczne podmioty lecznicze; NGO; kościoły/związki wyznaniowe; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; przedsiębiorcy. 200 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

18 Zmiany w stosunku do v1 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z budowy, rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych (w związku z linią demarkacyjną kraj/region). Zmiana alokacji (euro):bez zmian

19 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 5.2 stabilności ekosystemów oraz odporności na wpływ zewnętrznych zakłóceń środowiska; zapobiegania i minimalizowania ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych. JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); Administracja rządowa; Spółki wodne; Przedsiębiorcy; NGO, partnerzy społeczni i gospodarczy. 36 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego

20 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 6.1 budowy gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów; budowy instalacji do przetwarzania surowców wtórnych; budowy instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych; usuwania azbestu. JST (związki/ stowarzyszenia, jednostki); Przedsiębiorcy; NGO, partnerzy społeczni i gospodarczy. 25 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego

21 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 6.2 budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków w tym przydomowych; instalacji odwadniania osadów ściekowych; utrzymania/rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody; zapobiegania i minimalizowania ryzyka klęsk żywiołowych. JST (związki/ stowarzyszenia, jednostki); Spółki wodne; Przedsiębiorcy; NGO, partnerzy społeczni i gospodarczy. 86 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego

22 Zmiany w stosunku do v1 Oś 5. Ochrona środowiska naturalnego Zmiany w zakresie interwencji: brak Zmiana alokacji (euro): -23 mln

23 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 6.3 prac konserwatorskich, budowlanych, zabezpieczających przed zniszczeniem zabytków; ochrony krajobrazu kulturowego, parków kulturowych; dostosowywania obiektów zabytkowych do nowych funkcji; udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej; rozwoju szlaków kulturowych. JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); Przedsiębiorcy; instytucje kultury; partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO); kościoły/związki wyznaniowe; szkoły wyższe. 45 Oś 6. Dziedzictwo regionalne

24 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 6.4 różnorodności biologicznej (m.in. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków, edukacja ekologiczna, dokumenty planistyczne ochrony przyrody na terenach cennych przyrodniczo - parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach chronionego krajobrazu). JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); przedsiębiorcy; parki krajobrazowe; PGL Lasy Państwowe; partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym NGO); kościoły/związki wyznaniowe. 55 Oś 6. Dziedzictwo regionalne

25 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 6.5 poprawy stanu środowiska miejskiego; warunków infrastrukturalnych dla rozwoju przestrzeni społecznej na obszarach poprzemysłowych (i w ich bezpośrednim sąsiedztwie). JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); IOB (spółki z większością udziałów JST). 5 Oś 6. Dziedzictwo regionalne

26 Zmiany w stosunku do v1 Oś 6. Dziedzictwo regionalne Zmiany w zakresie interwencji: rozszerzenie zapisów w części dotyczącej zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej, dodanie do katalogu beneficjentów przedsiębiorców, uzupełnienie o interwencję związaną z zagospodarowaniem zdegradowanych obszarów miejskich, przeniesienie interwencji związanych z rewitalizacją fizyczną i społeczną miast, wsi i uzdrowisk do nowej osi 11. Zmiana alokacji (euro): + 5mln

27 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 7.2 budowy, przebudowy, modernizacji dróg regionalnych /subregionalnych w tym obwodnic, obiektów inżynieryjnych: mostów, infrastruktury towarzyszącej itp. ; nowoczesnych technik zarządzania ruchem, dla usprawnienia ruchu oraz zwiększania bezpieczeństwa na drogach o znaczeniu regionalnym/ subregionalnym. JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia). 295 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego

28 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 7.3 rozwoju lotnisk regionalnych; rozwoju transportu mulitmodalnego/ intermodalnego. JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia); przedsiębiorcy; NGO. 10 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego

29 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 7.4 integracji różnych środków transportu, (węzły przesiadkowe, koordynacja rozkładów jazdy, SKA - szybka kolej aglomeracyjna, systemy: Park & Ride, wspólnych opłat); zakupy taboru kolejowego – ( w tym dla SKA). JST (jednostki, związki/ stowarzyszenia). 100 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego

30 Zmiany w stosunku do v1 Oś 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego Zmiany w zakresie interwencji: brak Zmiana alokacji (euro):-29,5 mln

31 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 8.5 aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w tym: osób powyżej 50 r.ż., osób młodych w wieku 25-30, oraz kobiet (m.in. coaching, mentoring, reintegracja zawodowa, trener pracy, staże, szkolenia, poradnictwo zawod., motywacyjne, identyfikacja potrzeb, subsydiowanie zatrudnienia, wolontariat, grupy inspirujące). wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 122 Oś 8. Otwarty rynek pracy

32 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 8.7 szkoleń i doradztwa przed rozpoczęciem działalności gosp.; bezzwrotne na rozpoczęcie działalności - osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy; pomostowe (finansowe) w pierwszych miesiącach działalności - osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy; zwrotne na rozpoczęcie działalności gosp.; młodych stażem przedsiębiorców w pierwszym okresie działalności gosp.; zwiększenia zatrudnienia w nowopowstałych przedsiębiorstwach. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 55 Oś 8. Otwarty rynek pracy

33 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcie:BeneficjenciAlokacja 8.8 aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia ze względu na funkcje opiekuńcze; podmiotów opieki instytucjonalnej oraz nieinstytucjonalnej nad dzieckiem do lat 3; doradztwa i szkoleń dla pracowników powracających do pracy po opiece nad osobą zależną, oraz elastycznych form zatrudnienia (niepełny czas pracy, telepraca, job-sharing, praca rotacyjna, leasing pracowniczy); społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym funkcji opiekuńczych i zawodowych pracowników. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 20 Oś 8. Otwarty rynek pracy

34 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 8.9 szkoleń ogólnych; szkoleń specjalistycznych; doradztwa i rozwoju kadr oraz produktywnych sposobów organizacji pracy; inicjatyw dla zwiększenia świadomości pracodawców, co do korzyści z inwestowania w rozwój pracowników. wszystkie podmioty świadczące usługi rozwojowe – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 45 Oś 8. Otwarty rynek pracy

35 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 8.10 przekwalifikowania pracowników, do pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia; zwiększenia wydajności osób starszych; dojrzałych pracowników w miejscu pracy (np. doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy); edukacji, profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej w zakresie onkologii, chorób krążenia, układów ruchu, zdrowia psychicznego. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 20 Oś 8. Otwarty rynek pracy

36 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 9.1 regionalnej/subregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia i zakupu specjalistycznych urządzeń medycznych; wielofunkcyjnej infrastruktury społecznej; infrastruktury ochrony zdrowia w onkologii, psychiatrii i geriatrii. JST (związki, stowarzyszenia, jednostki); publiczne podmioty lecznicze; NGO; kościoły/związki wyznaniowe; organy (osob. fiz. i praw.) prowadzące szkoły i placówki; 111 Oś 9. Region spójny społecznie

37 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 9.4 aktywizacji społecznej/zawodowej osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie lub osób ich otoczenia; wspólnych inicjatyw podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 90 Oś 9. Region spójny społecznie

38 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 9.7 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin (profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, terapeutyka, edukacja); edukacji i profilaktyki zdrowotnej młodzieży (wady postawy i wymowy, zakażenia HPV); dostępu i jakości usług interwencji kryzysowej; pieczy zastępczej oraz profilaktyki rodziny i rodzicielstwa (placówki dzienne dla dzieci i młodzieży); starszych i niepełnosprawnych (pobyt czasowy, opieka dzienna, aktywizacja, integracja, usługi opiekuńcze i zdrowotne). wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 111 Oś 9. Region spójny społecznie

39 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 9.8 animacji lokalnej (partnerstwa, partycypacja społeczna, podmioty obywatelskie); ekonomii społecznej (szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe); istniejących podmiotów ekonomii społ. (doradztwo prawne, biznesowe, finansowe); przedsiębiorstw społecznych (szkoleniowo- doradcze, dotacyjne i pomostowe, startu i rozwoju, nowych miejsc pracy); koordynacji ekonomii społecznej (m.in. monitoring i promocja, animacja współpracy). wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 12 Oś 9. Region spójny społecznie

40 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 10.1 regionalnej/subregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia i zakupu urządzeń med.; wychowania i placówek przedszkolnych; edukacji ogólnej oraz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami oraz uzdolnionej; kompetencji kluczowych, edukacji ekologicznej i antydyskryminacyjnej; doradczo-zawodowe oraz kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr; współpracy szkół i placówek (m.in. ze szkołami wyższymi, pracodawcami ); infrastruktury przedszkolnej /edukacji ogólnej przez cross-financing. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 75 Oś 10 Wiedza i kompetencje mieszkańców

41 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 10.3 szkolnictwa zawodowego (współpraca z pracodawcami oraz szkołami wyższymi, kwalifikacje formalne i poza formalne, doradztwo i orientacja zawod., promocja kształcenia zawod., kompetencje zawod. i społeczne kadr, udział młodzieży szczególnych potrzeb i niepełnosprawnych); poradnictwa i kształcenia całożyciowego (kompetencje i umiejętności osób dorosłych szkolenia i kursy, kształcenie formalne i poza formalne, e-learning, poradnictwo zawod. i planowanie kariery, kompetencje emocjonalno- społeczne); infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego /osób dorosłych poprzez cross-financing. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 95 Oś 10 Wiedza i kompetencje mieszkańców

42 Zmiany w stosunku do v1 Oś 10 Wiedza i kompetencje mieszkańców Zmiany w zakresie interwencji: rezygnacja z dwufunduszowej osi - rezygnacja EFRR - w zamian za to wykorzystanie mechanizmu cross- financingu w ramach Osi z wykorzystaniem środków EFS. Zmiana całościowej alokacji (euro):brak

43 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 9.2 Rewitalizacji i odnowy fizycznej obszarów miejskich i wiejskich (przestrzeń i obiekty użyteczności publ., części wspólne budynków wielorodzinnych, lokalna infrastruktura społ.); Rewitalizacji fizycznej uzdrowisk (ogólnodostępna infrastruktura uzdrow. przestrzeń i obiekty użyteczności publ. oraz lokalna infrastr. społ.). Admin rządowa i sekt. fin publ.; JST; Przedsiębiorcy oraz IOB; parki narodowe i krajobrazowe; oraz PGL Lasy Państwowe; partnerzy społeczno-gosp. i NGO; Instytucje kultury; spółdzielnie/wspólnoty mieszk, TBS; kościoły/związki wyznaniowe; organy prowadzące szkoły/placówki. 225 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

44 Alokacja dla priorytetu inwestycyjnego (PI) (mln euro): PIWsparcieBeneficjenciAlokacja 9.9 kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach miejskich i wiejskich (ubóstwo, bezrobocie, dezorganizacja społeczna, ograniczony dostęp do usług publicznych); rewitalizacji społecznej uzdrowisk. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gosp. lub oświatową). 55 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

45 Zmiany w stosunku do v1 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Zmiany w zakresie interwencji: przeniesienie działań związanych z rewitalizacją fizyczną i społeczną miast, wsi i uzdrowisk z osi 6 do nowej osi 11 – bez zmian w zakresie interwencji. Zmiana alokacji (euro): -30 mln

46 Zmiany w stosunku do v1 Oś 12. Pomoc techniczna Rezygnacja z finansowania PT z EFRR (- 84 mln euro), PT finansowane EFS – alokacja 102 mln euro.

47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (MRPO) wersja 2.0 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google