Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja rynku w Koniecpolu Inwestycja pn. "Modernizacja Rynku w Koniecpolu" została zrealizowana w okresie od 04. grudnia 2006r do 14 sierpnia 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja rynku w Koniecpolu Inwestycja pn. "Modernizacja Rynku w Koniecpolu" została zrealizowana w okresie od 04. grudnia 2006r do 14 sierpnia 2007r."— Zapis prezentacji:

1

2 Modernizacja rynku w Koniecpolu Inwestycja pn. "Modernizacja Rynku w Koniecpolu" została zrealizowana w okresie od 04. grudnia 2006r do 14 sierpnia 2007r. i była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 692 125,14 zł w tym: - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 269 093,85 zł - środki budżetu państwa: 169 212,51 zł - środki Gminy Koniecpol: 253 818,78 zł

3 zakres projektu obejmował: - budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 1860 m2, - budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613 m2, - budowę zaplecza sanitarno-szatniowego o pow. 60 m2, - zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych – 6 szt., - ogrodzenie i oświetlenie terenu;

4 Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg Zakres projektu obejmuje wykonanie robót ziemnych przy korytowaniu pod drogę, wykonanie podbudowy tłuczniowej dróg,wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg, oraz odwodnienia. Celem głównym projektu jest wzmocnienie istniejącego układu komunikacyjnego i usprawnienie przemieszczania się siecią dróg gminnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Wartość projektu - 1.804100,78 zł w tym : - dofinansowanie RPO - 1.443280,62zł - budżet Gminy - 360820,25zł przed W trakcie Po wykonaniu projektu

5 GMINA KONIECPOL zakończyła realizację projektu p.n. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu" dofinansowanego ze śœrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŒŚląskiego na lata 2007- 2013. Wartoœć całkowita projektu – 2 594 372,58 PLN kwota dofinansowania z EFRR – 2 164 653,69 PLN Realizacja projektu polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla œcieków komunalnych i sieci kanalizacji deszczowej, co przyczyni się do wdrożenia Dyrektywy 91/271/EWG, w miejscowoœciach Koniecpol w ulicach gminnych: Grzybowa, Leœna, Piaskowa, Zielona, Stawowa, Cicha oraz sieć tłoczna od ul. Żeromskiego do ul. Rzecznej. Do systemu oczyszczania œcieków dzięki realizacji inwestycji zostały podłšczone również obiekty zlokalizowane przy ulicach: Robotniczej, Różanej, Szkolnej, Tartacznej, Modrzewiowej, Działkowej i Ogrodowej z których œcieki odprowadzane były dotychczas do nieczynnej już oczyszczalni przemysłowej Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilœniowych.

6 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26 Koszt całego projektu wynosi 3 284.452,40 PLN, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 2 749.163.84 PLN w tym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Koniecpolu, ul. Mickiewicza 26 1 076 450,91 z czego dofinansowanie z środków UE 914 983,28 wkład własny gminy 161 467,63.

7 Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol Zakres projektu obejmuje zakup stacji do segregacji odpadów, ładowarki teleskopowej oraz zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu, na którym zostanie umieszczony sprzęt. Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 5. Środowisko - działanie 5.2. Gospodarka odpadami. Wartość projektu - 2.004.644,54 zł w tym : dofinansowanie RPO - 1.703.947,85 zł budżet Gminy - 300.696,69 zł

8 Projekt "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 Priorytet IX "Zdrowie i rekreacja" działanie 9.2 "Infrastruktura lecznictwa otwartego". Wartość projektu brutto - 2 400 182,00 zł w tym: - dofinansowanie RPO - 2 040 154,70 zł tj. 85 % - Budżet Gminy - 360 027,30 zł tj. 15 %

9 Modenizacja hydroforni i budowa wodociągu w miejscowości Biała Wielka, przy udziale środków Programu Obszaru Wiejskich "Odnowa Wsi" oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna kwota zadania wynosiła 5.920.947 zł. Przebudowa ujęcia wody w Lelowie obejmowała swoim zakresem następujące zadania: - prace budowlane w tym montaż budynku kontenerowego; - wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki ujęcia wody; - wykonanie instalacji technologicznych, instalacji sanitarnych oraz sieci międzyobiektowych; - prace związane z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania powstało 12100,21 m sieci wodociągowej, oraz 204 przyłącza o łącznej długości 1664,90 m.

10 Gmina Lelów wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie i 14 innymi gminami zrealizowała projekt "E-powiat Częstochowski". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - Program Rozwoju Subregionu Północnego, Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych).Udział całkowity Gminy Lelów w projekcie to 191 044,84 zł. Realizacja projektu objęła między innymi: - wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w urzędach i zakup odpowiedniego sprzętu, - stworzenie modułu komunikacyjnego Wrota Powiatu Częstochowskiego oraz modułu turystycznego i modułu integracji samorządowej, - szkolenia dla pracowników urzędów w zakresie obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, - zamontowanie w każdej z gmin tzw. infomatów. Projekt E-Powiat Częstochowski to inwestycja, która ma na celu usprawnić komunikację na linii urząd – obywate

11 Inwestycja realizowana w latach 2011-2013, obejmuje remont, przebudowę i wyposażenie gminnego targowiska "Mój rynek" przy ul. Koniecpolskiej w Lelowie. Inwestycja dofinansowana w kwocie 1 mln zł ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 873 516,40 zł. Mój Rynek w Lelowie

12 Nowa płyta Rynku w Przyrowie Koszt całkowity inwestycji: 4 700000 zł wkład własny gminy 30 % wkład UE 70%

13 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Przyrowie W skład modernizacji weszło: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana pieca, wymiana komina, tynkowanie elewacji, malowanie ścian wewnątrz, ogrodzenie boiska, poszerzenie parkingu Koszt całkowity 3 284 452, 40 Dofinansowanie z UE: 2 749 153, 84 Wkład własny: 535 288, 56

14 Jak pozyskać środki z Unii? 1. Na początku warto określić na co potrzebujemy dofinansowanie, jaka powinna być to kwota i jaka będzie grupa docelowa naszego projektu. Co bardzo ważne, tyko osoby fizyczne bezpośredni o nie mogą skorzystać z funduszy. – Czyli mogą firmy, instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, czy jednostki samorządu terytorialnego. 2. Najlepiej odwiedzić stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam można znaleźć m.in. przewodnik po źródłach finansowania. Warto zajrzeć też na stronę i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie podany jest numer to centralnego punku informacyjnego dotyczącego funduszy. 3. Teraz należy wypełnić odpowiedni wniosek, skonsultować jego treść z prawnikiem, ekonomistą lub innym doradcą, dołączyć trzeba też odpowiednie załączniki 4. Wysyłanie wniosku elektronicznie lub mailowo i 0czekiwanie na odpowiedź.

15


Pobierz ppt "Modernizacja rynku w Koniecpolu Inwestycja pn. "Modernizacja Rynku w Koniecpolu" została zrealizowana w okresie od 04. grudnia 2006r do 14 sierpnia 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google