Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zaprojektujmy naszą przyszłość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zaprojektujmy naszą przyszłość."— Zapis prezentacji:

1 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Zaprojektujmy naszą przyszłość dr Maciej Zathey Departament Rozwoju Regionalnego Łukasz Urbanek Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 1| Programowanie rozwoju
Cele polityki rozwoju dla Dolnego Śląska Programowanie rozwoju w oparciu o Politykę Spójności Unii Europejskiej System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

3 UE Wspólne Ramy Strategiczne 2| Perspektywa 2014-2020
Programowanie strategiczne UE Wspólne Ramy Strategiczne Umowa Partnerstwa Państwo członkowskie Program Operacyjny dla EFMR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub region Program Operacyjne finansowane z EFRR, EFS, FS System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Kontrakt Terytorialny

4 3| Perspektywa 2014-2020 Kontrakt Ramowy Umowa partnerstwa
Cele Wskaźniki Pieniądze Cele Wskaźniki Pieniądze System Ewidencji Inicjatyw Projektowych 16 Kontraktów Terytorialnych 16 RPO Cele Wskaźniki Pieniądze Programy Krajowe Cele Wskaźniki Pieniądze Cele Wskaźniki Pieniądze

5 4| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Infrastruktura badań i innowacji, ośrodki kompetencji Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwój produktów i usług, transfer technologii Wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych Zwiększanie dostępu do Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych Poszerzanie zakresu łączy szerokopasmowych oraz wprowadzenie szybkich sieci internetowych Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji i e-zdrowia Zwiększanie konkurencyjności MŚP Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Opracowanie nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególności w celu internacjonalizacji EFRR System Ewidencji Inicjatyw Projektowych EFRR EFRR

6 5| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej Promowanie produkcji i dystrybucji OZE Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE energii w MŚP oraz w sektorze publicznym i sektorze mieszkaniowym Inteligentne systemy dystrybucji energii Strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich Promowanie dostosowania do zmiany klimatu i zarządzania ryzykiem Wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Ochrona bioróżnorodności, NATURA 2000 Poprawa stanu środowiska w miastach EFRR System Ewidencji Inicjatyw Projektowych EFRR EFRR

7 6| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Promowanie transportu zorganizowanego Inwestowanie w transeuropejską sieć transportową (TEN-T) Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Rozwój niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego Rozwój systemu transportu kolejowego Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość Równouprawnienie oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Aktywne i zdrowe starzenie się Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego EFRR System Ewidencji Inicjatyw Projektowych EFS+EFRR

8 7| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Aktywna integracja Integracja społeczności marginalizowanych (np. Romowie) Zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej System Ewidencji Inicjatyw Projektowych EFS+EFRR EFS+EFRR

9 8| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznej oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform Budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji oraz politykę społeczną Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej System Ewidencji Inicjatyw Projektowych EFS+EFRR

10 9| Cele szczegółowe SRWD 2020
CEL Rozwój gospodarki opartej na wiedzy CEL Zwiększenie dostępności technologii Komunikacyjno-informacyjnych CEL Zrównoważony transport i poprawa dostępności TRANSPORTOWEJ CEL Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników CEL 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP CEL włączenie społeczne i podnoszenie Poziomu życia CEL 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów, dostosowanie do zmian klimatu I poprawa poziomu bezpieczeństwa CEL Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

11 10| Cele szczegółowe SRWD 2020 a makrosfery
System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

12 11| Makrosfery SRWD 2020 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych
1. INFRASTRUKTURA – grupa działań zakładających poprawę dostępności transportowej i powiązań wewnętrznych regionu oraz realizację kluczowych dla województwa inwestycji energetycznych. 2. ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH i WIEJSKICH – wzmacnianie węzłowych funkcji i rewitalizacja ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich przy ochronie najcenniejszych zasobów rolnych. 3. ZASOBY – podniesienie efektywności wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i kulturowego regionu (w tym potencjału rozwiniętej, policentrycznej sieci osadniczej). 4. TURYSTYKA – wykorzystanie walorów krajobrazowych, kulturowych oraz środowiskowych Dolnego Śląska dla zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego regionu przez wzmocnienie przemysłu turystycznego, w szczególności w oparciu o dolnośląskie uzdrowiska. 5. ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz ograniczenie negatywnych skutków powodzi i innych zjawisk katastrofalnych na Dolnym Śląsku, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

13 12| Makrosfery SRWD 2020 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych
6. EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT i INFORMACJA – kształtowanie postaw obywatelskich, prozdrowotnych, tożsamości regionalnej, aktywności kulturalnej oraz przygotowująca do wyzwań i potrzeb rynku pracy, a także szerokie otwarcie przestrzeni informacyjnej na potrzeby mieszkańców, firm i instytucji regionu. 7. SPOŁECZEŃSTWO i PARTNERSTWO – kształtowanie pozytywnej tożsamości i solidarności międzypokoleniowej na Dolnym Śląsku, a także partnerstwa międzyinstytucjonalnego, publiczno-publicznego i publiczno-prywatnego. 8. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ – rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności umożliwienie implementacji rozwiązań naukowych i patentów oraz transfer wiedzy w relacji gospodarka - nauka. System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

14 13| Cel powstania SEIP Rozpoznanie oczekiwań i potrzeb podmiotów publicznych, gospodarczych i społecznych, które mogą być zrealizowane w przyszłości na terenie Województwa Dolnośląskiego Działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego  aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego  negocjacje i przygotowywanie Kontraktu Terytorialnego  nowy dolnośląski program operacyjny na okres System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Efektywne i racjonalne wykorzystanie środków na rozwój województwa, w tym funduszy UE

15 14| Charakter inicjatyw projektowych zgłaszanych do SEIP
Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Dążenie do rozwiązania najistotniejszych problemów Dolnego Śląska Szeroki zasięg oddziaływania oparty na współpracy w regionie System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

16 15| Sposób zgłaszania inicjatyw projektowych do SEIP
 W dniach 15 – 28 lutego 2013 r. zostanie uruchomiony Formularz SEIP umożliwiający każdemu zgłoszenie swoich propozycji przedsięwzięć Ważne jest, aby inicjatywy projektowe wpisywały się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020  Zgłoszone inicjatywy projektowe będą miały charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu nowego Programu Operacyjnego na lata System Ewidencji Inicjatyw Projektowych SEIP nie jest etapem aplikowania o środki z programów operacyjnych realizowanych w latach

17 16| Formularz SEIP sekcja A sekcja B Sekcja C Sekcja D
Projektowany elektroniczny formularz: sekcja A informacja o Systemie sekcja B System Ewidencji Inicjatyw Projektowych formularz rejestracyjny (dane podmiotu zgłaszającego) Sekcja C zgłoszenie tematu i zakresu rzeczowego inicjatywy Sekcja D uszczegółowienie informacji o inicjatywie

18 17| Formularz SEIP – sekcje A i B
Projektowany elektroniczny formularz: sekcja A Informacja o Systemie Cel Systemu Charakter zgłaszanych inicjatyw projektowych sekcja B Formularz rejestracyjny zawierający dane podmiotu zgłaszającego inicjatywę projektową: Typ podmiotu Nazwa podmiotu Dane teleadresowe Oświadczenie do celów przetwarzania danych System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

19 18| Formularz SEIP – sekcja C Sekcja C
ZGŁOSZENIE INICJATYWY Tytuł inicjatywy Zbieżność z celami SRWD 2020 Zgodność z makrosferami SRWD 2020 Lokalizacja inicjatywy – obszar występowania problemu, którego rozwiązaniu/złagodzeniu służyć będą proponowane działania System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

20 19| Formularz SEIP – sekcja C
Cele SRWD 2020: Wybór z predefiniowanej listy C1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy C2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej C3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP C4.Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa C5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych C6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników C7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia C8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne Sekcja C System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Makrosfery SRWD 2020: Wybór z predefiniowanej listy M1. Infrastruktura M2. Rozwój obszarów miejskich i wiejskich M3. Zasoby M4. Turystyka M5. Zdrowie i bezpieczeństwo M6. Edukacja, nauka, kultura, sport i informacja M7. Społeczeństwo i partnerstwo M8. Przedsiębiorczość i innowacyjność

21 20| Formularz SEIP – sekcja C
ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INICJATYWY PROJEKTOWEJ Wybór z predefiniowanej listy: Lokalny – oddziaływanie inicjatywy na gminę lub kilka gmin, powiat. Subregionalny – oddziaływanie inicjatywy na więcej niż kilka powiatów, ale nie całość województwa. Regionalny – oddziaływanie inicjatywy na cały obszar województwa. Ponadregionalny – oddziaływanie inicjatywy na większy obszar niż województwo. System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

22 21| Formularz SEIP – sekcja D Sekcja D
USZCZEGÓŁOWIENIE INFORMACJI O INICJATYWIE Rodzaj inicjatywy: infrastrukuralna lub społeczna Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny – zależny od wyboru celu tematycznego Sugerowany realizator inicjatywy i ewentualni partnerzy Całkowita wartość inicjatywy Oczekiwane dofinansowanie inicjatywy Uzasadnienie podjęcia inicjatywy i jej skrócony opis Spodziewane efekty i rezultaty Lata realizacji Gotowość finansowa do realizacji inicjatywy Gotowość techniczna do realizacji inicjatywy (nie dotyczy inicjatyw społecznych) System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

23 22| Formularz SEIP – sekcja D Sekcja D
Wybór z listy: Inicjatywa infrastrukturalna – czyli odpowiadająca zakresowi wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inicjatywa społeczna – odpowiadająca zakresowi wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego lub podobnych funduszy System Ewidencji Inicjatyw Projektowych D.1. Cel tematyczny  wybór z listy Cele tematyczne (11) sporządzone zgodnie ze strategią „Europa 2020” w celu zmaksymalizowania działań w zakresie realizacji priorytetów europejskich. D.2. Priorytet inwestycyjny  wybór z listy: Priorytety inwestycyjne służą realizacji wyżej wymienionych celów tematycznych. Priorytety określone w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

24 23| Formularz SEIP – sekcja D Sekcja D
D.3. Sugerowany realizator inicjatywy i ewentualni partnerzy Należy wskazać, jeśli jest już znany realizator inicjatywy i jego ewentualny partner/ partnerzy, poprzez określenie nazwy; miejscowości; województwa; powiatu; gminy. D.4. Całkowita wartość inicjatyw Dopuszczalna wartość od Należy wpisać wartość w PLN w zaokrągleniu do 1tys. D.5. Oczekiwane dofinansowanie inicjatywy pole nieobowiązkowe System Ewidencji Inicjatyw Projektowych D.6. Pozostałe środki D.7. Uzasadnienie podjęcia inicjatywy Należy wskazać: z czego wynika potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia, na jakie potrzeby odpowiada, jakie problemy ma szansę rozwiązać (lokalnie/regionalnie) itd. D.8. Skrócony opis inicjatywy Należy wskazać charakter wsparcia odpowiadający na ww. problemy/potrzeby, co jest jej przedmiotem, do kogo jest skierowana, samofinansowanie inicjatywy po jego zakończeniu

25 24| Formularz SEIP – sekcja D Sekcja D
D.9. Spodziewane efekty i rezultaty Należy wskazać jak zrealizowana inicjatywa wpłynie na poprawę sytuacji bezpośrednich odbiorców oraz sytuację w zasięgu oddziaływania inicjatywy. Jeśli jest to możliwe należy określić konkretne, wymierne efekty przedsięwzięcia (np. na podstawie wymiernych wskaźników). Sekcja D D.10. Lata realizacji D.11. Gotowość finansowa do realizacji inicjatywy Należy określić, czy zapewniono środki finansowe w planie finansowym realizatora inicjatywy i jego ewentualnych partnerów (np. w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku jednostek samorządu terytorialnego). D.12. Gotowość techniczna do realizacji inicjatywy (nie dotyczy inicjatyw społecznych): wybór z listy: Inicjatywa posiada wszystkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia, koncesje etc. Inicjatywa posiada część wymaganych pozwoleń, uzgodnień, koncesji etc. Inicjatywa jest w fazie koncepcji System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

26


Pobierz ppt "System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zaprojektujmy naszą przyszłość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google