Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zaprojektujmy naszą przyszłość dr Maciej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zaprojektujmy naszą przyszłość dr Maciej."— Zapis prezentacji:

1 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zaprojektujmy naszą przyszłość dr Maciej Zathey Departament Rozwoju Regionalnego Łukasz Urbanek Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Cele polityki rozwoju dla Dolnego Śląska Programowanie rozwoju w oparciu o Politykę Spójności Unii Europejskiej 1| Programowanie rozwoju

3 3 2| Perspektywa 2014-2020 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych UE Wspólne Ramy Strategiczne Umowa Partnerstwa Państwo członkowskie Program Operacyjny dla EFMR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Państwo członkowskie lub region Państwo członkowskie lub region Program Operacyjne finansowane z EFRR, EFS, FS Programowanie strategiczne Kontrakt Terytorialny

4 4 3| Perspektywa 2014-2020 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Umowa partnerstwa Cele Wskaźniki Pieniądze 16 RPO Cele Wskaźniki Pieniądze Programy Krajowe Cele Wskaźniki Pieniądze Kontrakt Ramowy Cele Wskaźniki Pieniądze 16 Kontraktów Terytorialnych Cele Wskaźniki Pieniądze

5 5 4| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Infrastruktura badań i innowacji, ośrodki kompetencji Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwój produktów i usług, transfer technologii Wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Poszerzanie zakresu łączy szerokopasmowych oraz wprowadzenie szybkich sieci internetowych Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-learningu, e- integracji i e-zdrowia Zwiększanie dostępu do Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Opracowanie nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególności w celu internacjonalizacji Zwiększanie konkurencyjności MŚP EFRR

6 6 5| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Promowanie produkcji i dystrybucji OZE Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE energii w MŚP oraz w sektorze publicznym i sektorze mieszkaniowym Inteligentne systemy dystrybucji energii Strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej Wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmian klimatu Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi Promowanie dostosowania do zmiany klimatu i zarządzania ryzykiem Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Ochrona bioróżnorodności, NATURA 2000 Poprawa stanu środowiska w miastach Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami EFRR

7 7 6| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Inwestowanie w transeuropejską sieć transportową (TEN-T) Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Rozwój niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego Rozwój systemu transportu kolejowego Promowanie transportu zorganizowanego Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość Równouprawnienie oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Aktywne i zdrowe starzenie się Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników EFRR EFS+EFRR

8 8 7| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Aktywna integracja Integracja społeczności marginalizowanych (np. Romowie) Zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Wspieranie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie EFS+EFRR

9 9 8| Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznej oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform Budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji oraz politykę społeczną Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej EFS+EFRR

10 9| Cele szczegółowe SRWD 2020 CEL 1. ROZWÓJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY CEL 5. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNYCH CEL 2. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ CEL 6. WZROST ZATRUDNIENIA I MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW CEL 3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, ZWŁASZCZA MŚP CEL 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I PODNOSZENIE POZIOMU ŻYCIA CEL 4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, DOSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU I POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA CEL 8. PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

11 10| Cele szczegółowe SRWD 2020 a makrosfery System Ewidencji Inicjatyw Projektowych

12 1. INFRASTRUKTURA – grupa działań zakładających poprawę dostępności transportowej i powiązań wewnętrznych regionu oraz realizację kluczowych dla województwa inwestycji energetycznych. 2. ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH i WIEJSKICH – wzmacnianie węzłowych funkcji i rewitalizacja ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich przy ochronie najcenniejszych zasobów rolnych. 3. ZASOBY – podniesienie efektywności wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i kulturowego regionu (w tym potencjału rozwiniętej, policentrycznej sieci osadniczej). 4.TURYSTYKA – wykorzystanie walorów krajobrazowych, kulturowych oraz środowiskowych Dolnego Śląska dla zapewnienia rozwoju społecznego i gospodarczego regionu przez wzmocnienie przemysłu turystycznego, w szczególności w oparciu o dolnośląskie uzdrowiska. 5. ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz ograniczenie negatywnych skutków powodzi i innych zjawisk katastrofalnych na Dolnym Śląsku, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. 12 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych 11| Makrosfery SRWD 2020

13 6. EDUKACJA, NAUKA, KULTURA, SPORT i INFORMACJA – kształtowanie postaw obywatelskich, prozdrowotnych, tożsamości regionalnej, aktywności kulturalnej oraz przygotowująca do wyzwań i potrzeb rynku pracy, a także szerokie otwarcie przestrzeni informacyjnej na potrzeby mieszkańców, firm i instytucji regionu. 7. SPOŁECZEŃSTWO i PARTNERSTWO – kształtowanie pozytywnej tożsamości i solidarności międzypokoleniowej na Dolnym Śląsku, a także partnerstwa międzyinstytucjonalnego, publiczno-publicznego i publiczno-prywatnego. 8. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ – rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności umożliwienie implementacji rozwiązań naukowych i patentów oraz transfer wiedzy w relacji gospodarka - nauka. 13 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych 12| Makrosfery SRWD 2020

14 13| Cel powstania SEIP System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Rozpoznanie oczekiwań i potrzeb podmiotów publicznych, gospodarczych i społecznych, które mogą być zrealizowane w przyszłości na terenie Województwa Dolnośląskiego Działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego negocjacje i przygotowywanie Kontraktu Terytorialnego nowy dolnośląski program operacyjny na okres 2014-2020 Efektywne i racjonalne wykorzystanie środków na rozwój województwa, w tym funduszy UE

15 14| Charakter inicjatyw projektowych zgłaszanych do SEIP System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Dążenie do rozwiązania najistotniejszych problemów Dolnego Śląska Szeroki zasięg oddziaływania oparty na współpracy w regionie

16 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych W dniach 15 – 28 lutego 2013 r. zostanie uruchomiony Formularz SEIP umożliwiający każdemu zgłoszenie swoich propozycji przedsięwzięć Ważne jest, aby inicjatywy projektowe wpisywały się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zgłoszone inicjatywy projektowe będą miały charakter informacyjny i posłużą jako materiał pomocniczy przy opracowaniu nowego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 15| Sposób zgłaszania inicjatyw projektowych do SEIP SEIP nie jest etapem aplikowania o środki z programów operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020

17 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Projektowany elektroniczny formularz: informacja o Systemie sekcja A formularz rejestracyjny (dane podmiotu zgłaszającego) sekcja B zgłoszenie tematu i zakresu rzeczowego inicjatywy Sekcja C uszczegółowienie informacji o inicjatywie Sekcja D 16| Formularz SEIP

18 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Projektowany elektroniczny formularz: Informacja o Systemie Cel Systemu Charakter zgłaszanych inicjatyw projektowych sekcja A Formularz rejestracyjny zawierający dane podmiotu zgłaszającego inicjatywę projektową: Typ podmiotu Nazwa podmiotu Dane teleadresowe Oświadczenie do celów przetwarzania danych sekcja B 17| Formularz SEIP – sekcje A i B

19 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych ZGŁOSZENIE INICJATYWY Tytuł inicjatywy Zbieżność z celami SRWD 2020 Zgodność z makrosferami SRWD 2020 Lokalizacja inicjatywy – obszar występowania problemu, którego rozwiązaniu/złagodzeniu służyć będą proponowane działania Sekcja C 18| Formularz SEIP – sekcja C

20 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Cele SRWD 2020: Wybór z predefiniowanej listy C1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy C2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej C3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP C4.Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa C5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych C6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników C7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia C8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne Makrosfery SRWD 2020: Wybór z predefiniowanej listy M1. Infrastruktura M2. Rozwój obszarów miejskich i wiejskich M3. Zasoby M4. Turystyka M5. Zdrowie i bezpieczeństwo M6. Edukacja, nauka, kultura, sport i informacja M7. Społeczeństwo i partnerstwo M8. Przedsiębiorczość i innowacyjność Sekcja C 19| Formularz SEIP – sekcja C

21 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INICJATYWY PROJEKTOWEJ Wybór z predefiniowanej listy: Lokalny – oddziaływanie inicjatywy na gminę lub kilka gmin, powiat. Subregionalny – oddziaływanie inicjatywy na więcej niż kilka powiatów, ale nie całość województwa. Regionalny – oddziaływanie inicjatywy na cały obszar województwa. Ponadregionalny – oddziaływanie inicjatywy na większy obszar niż województwo. Sekcja C 20| Formularz SEIP – sekcja C

22 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych USZCZEGÓŁOWIENIE INFORMACJI O INICJATYWIE Rodzaj inicjatywy: infrastrukuralna lub społeczna Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny – zależny od wyboru celu tematycznego Sugerowany realizator inicjatywy i ewentualni partnerzy Całkowita wartość inicjatywy Oczekiwane dofinansowanie inicjatywy Uzasadnienie podjęcia inicjatywy i jej skrócony opis Spodziewane efekty i rezultaty Lata realizacji Gotowość finansowa do realizacji inicjatywy Gotowość techniczna do realizacji inicjatywy (nie dotyczy inicjatyw społecznych) Sekcja D 21| Formularz SEIP – sekcja D

23 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Sekcja D D.2. Priorytet inwestycyjny Priorytety inwestycyjne służą realizacji wyżej wymienionych celów tematycznych. Priorytety określone w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia D.1. Cel tematyczny Cele tematyczne (11) sporządzone zgodnie ze strategią Europa 2020 w celu zmaksymalizowania działań w zakresie realizacji priorytetów europejskich. Wybór z listy: Inicjatywa infrastrukturalna – czyli odpowiadająca zakresowi wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Inicjatywa społeczna – odpowiadająca zakresowi wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego lub podobnych funduszy wybór z listy wybór z listy: 22| Formularz SEIP – sekcja D

24 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Sekcja D D.3. Sugerowany realizator inicjatywy i ewentualni partnerzy Należy wskazać, jeśli jest już znany realizator inicjatywy i jego ewentualny partner/ partnerzy, poprzez określenie nazwy; miejscowości; województwa; powiatu; gminy. D.4. Całkowita wartość inicjatyw Dopuszczalna wartość od 0-1.000.000.000. Należy wpisać wartość w PLN w zaokrągleniu do 1tys. D.5. Oczekiwane dofinansowanie inicjatywy pole nieobowiązkowe D.6. Pozostałe środki D.7. Uzasadnienie podjęcia inicjatywy Należy wskazać: z czego wynika potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia, na jakie potrzeby odpowiada, jakie problemy ma szansę rozwiązać (lokalnie/regionalnie) itd. D.8. Skrócony opis inicjatywy Należy wskazać charakter wsparcia odpowiadający na ww. problemy/potrzeby, co jest jej przedmiotem, do kogo jest skierowana, samofinansowanie inicjatywy po jego zakończeniu 23| Formularz SEIP – sekcja D

25 System Ewidencji Inicjatyw Projektowych Sekcja D D.10. Lata realizacji D.11. Gotowość finansowa do realizacji inicjatywy Należy określić, czy zapewniono środki finansowe w planie finansowym realizatora inicjatywy i jego ewentualnych partnerów (np. w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku jednostek samorządu terytorialnego). D.12. Gotowość techniczna do realizacji inicjatywy (nie dotyczy inicjatyw społecznych): wybór z listy: Inicjatywa posiada wszystkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia, koncesje etc. Inicjatywa posiada część wymaganych pozwoleń, uzgodnień, koncesji etc. Inicjatywa jest w fazie koncepcji D.9. Spodziewane efekty i rezultaty Należy wskazać jak zrealizowana inicjatywa wpłynie na poprawę sytuacji bezpośrednich odbiorców oraz sytuację w zasięgu oddziaływania inicjatywy. Jeśli jest to możliwe należy określić konkretne, wymierne efekty przedsięwzięcia (np. na podstawie wymiernych wskaźników). 24| Formularz SEIP – sekcja D

26


Pobierz ppt "System Ewidencji Inicjatyw Projektowych (SEIP) dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Zaprojektujmy naszą przyszłość dr Maciej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google