Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ
PODEJŚCIE BIZNESOWE DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ Kielce, 12 kwietnia 2014 r..

2 Struktura prezentacji
Modele współpracy w turystyce wiejskiej Dwa słowa o klastrach i sieciowaniu współpracy Nowa perspektywa finansowa w turystyce wiejskiej Rekomendacje na przyszłość

3 TRZY SEKTORY – TYPOWE INSTYTUCJE
SEKTOR PRYWATNY Kwatery agroturystyczne Pozostałe obiekty noclegowe Placówki gastronomiczne Sklepy i punkty usługowe Wypożyczalnie sprzętu turystycznego Administratorzy prywatnych atrakcji turystycznych Tour operatorzy lokalni SEKTOR PUBLICZNY Samorządy terytorialne GOK-i oraz OSiR-y Instytucje ochrony przyrody Jednostki Lasów Państwowych Administratorzy atrakcji turystycznych SEKTOR POZARZĄDOWY Stowarzyszenia agroturystyczne Lokalne Organizacje Turystyczne Lokalne Grupy Działania / Lokalne Grupy Rybackie Klastry turystyczne

4 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY
STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

5 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY
STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

6 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY
STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

7 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY
STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

8 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY
STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

9 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY
STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

10 CEL BUDOWANIA SIECI WSPÓŁPRACY
Osiąganie indywidualnych korzyści przez partnerów działających w sieciach współpracy (wzrost sprzedaży, wydłużenie sezonu, wspólne produkty) Redukcja kosztów działania, efekty synergii, ograniczenie szkodliwej dla partnerów konkurencji

11 Zrozumienie potrzeb innych partnerów
CZYNNIKI SUKCESU Zaufanie Wola i chęć współpracy Wola / chęć do korzystania z wzajemnych doświadczeń oraz dzielenia się nimi Zrozumienie potrzeb innych partnerów Elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań partnerów Orientacja na zyski i efekty w długim okresie czasu Rys. D. Liwanowski

12 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY
Struktura sformalizowana Struktura nieformalna F O R M A L I Z A C J A Akcje i działania jednorazowe Współpraca długofalowa T R W A Ł O Ś Ć Działania lokalne Z A S I Ę G T E R Y T O R I A L N Y Poziom ponadlokalny Duża liczba Podmiotów Mała liczna podmiotów L I C Z B A P A R T N E R Ó W

13 UZASADNIENIE FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W TURYSTYCE
KLASTRY DEFINICJA KLASTRA UZASADNIENIE FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W TURYSTYCE KLASTRY – STAN OBECNY ORAZ PRZYSZŁOŚĆ

14 CECHY „DOBREGO” PARTNERSTWA
Określenie zadań partnerów i ich roli w oparciu o ich kluczowe kompetencje Koncentracja na obszarach problemowych, możliwych do rozwiązania w ramach działań Zrównoważona struktura partnerów wraz z precyzyjnym zdefiniowaniem ich zadań i odpowiedzialności Działania długofalowe, oparte o strategiczną wizję, realizowane poprzez osiąganie konkretnych, mierzalnych celów krótkoterminowych

15 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwój inteligentny rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

16 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
11 obszarów wsparcia Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

17 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
11 obszarów wsparcia Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

18 Konkluzja Turystyka w perspektywie finansowania unijnego na lata nie jest priorytetem europejskim Jednak w celu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 znaleźć można uzasadnienie realizacji celów unijnej polityki poprzez turystykę Projekty turystyczne uzyskały ogólną generalną rekomendację pozytywną w zakresie ich wpływu na lokalną i regionalną gospodarkę oraz zatrudnienie. Wpływają na tworzenie miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy (SS ETO 6/1011) Rekomendacja Parlamentu Europejskiego KOM (2011) wsparcie projektów turystyki wiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego - inicjatywa LEADER Wsparcie sektora gospodarczego poprzez dedykowane programy np. COSME - PROGRAMME FOR THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND SMEs

19 Możliwości 2020 Analizy Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, sporządzone w roku 2012, umiejscawiają wsparcie turystyki w ramach następujących obszarów / dziedzin, wpisujących się w strategiczne obszary działalności LOT Wdrażanie innowacji w obszarze usług i produktów turystycznych na rzecz rozwoju konkurencyjności turystyki, szczególnie w zakresie informacji i promocji Budowa klastrów Wsparcie przedsiębiorców w zakresie promocji i rozwoju oferty turystycznej Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży turystycznej Rozwój turystyki społecznej, skierowanej przede wszystkim do osób zmarginalizowanych społecznie i słabszych społecznie – działania aktywizacyjne Współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

20 Fundusze europejskie 2014-2020

21 Fundusze europejskie 2014-2020

22 Inicjatywa LEADER po roku 2014
Zgodnie z założeniami nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Alokacja na działania LGD będzie na podobnym poziomie Zakaz tworzenia grup jednogminnych Powiększenie dopuszczalnej wielkości grup Oparcie działania o lokalną strategię rozwoju Możliwość realizowania projektów własnych Projekty parasolowe Działania sieciujące, promujące kooperację i spółdzielczość Projekty współpracy oraz działania aktywizacyjne Zachowane obszary wsparcia

23 Polityka spójności 2014-2020: krótko i na temat

24 EUROPA 2020 – TURYSTYKA 2020 rozwój inteligentny rozwój zrównoważony
rozwój gospodarki turystycznej opartej na wiedzy i innowacji rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki turystycznej efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu wspieranie gospodarki turystycznej charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

25 PARTNER LGD NA OBSZARZE WIEJSKIM INSTYTUCJA SZKOLENIOWA
EKSPERCKI THINK TANK DORADCA EKOLOGICZNY ORGANIZACJA TURYSTYCZNA INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU INKUBATOR INNOWACJI KLASTER TURYSTYCZNY

26 Potencjalne obszary pozyskiwania funduszy
Promocja gospodarcza i sieciowanie oferty przedsiębiorców Innowacje w zakresie promocji, szczególnie informatyczne Projekty szkoleniowo-doradcze Projekty promocyjne Projekty proekologiczne Obszary wiejskie - utrzymanie i rozbudowa małej infrastruktury turystycznej, rozwój i promocja oferty zgodnie z lokalnymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich

27 Doradztwo i wdrożenia ekologiczne PROJEKTY ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH
Promocja i rozwój turystyki aktywnej i przyrodniczej na obszarach wiejskich Szkolenia turystyczne dla osób wykluczonych społecznie i ich aktywizacja Doradztwo dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie turystyki Doradztwo i wdrożenia ekologiczne PROJEKTY ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH Wyjazdy promocyjne na targi i wydarzenia branżowe Wdrożenia innowacyjnych narzędzi marketingowych KLASTER TURYSTYCZNY tworzenie i rozwój

28 Kierunki przyszłych projektów
Nie „rozwój turystyki” a: Tworzenie stałych i sezonowych miejsc pracy w gospodarce lokalnej w sektorze turystyki Wzmacnianie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez rozwój nowych produktów i segmentów rynku (w branży turystycznej) Poprawa efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania zasobami przez lokalnych przedsiębiorców turystycznych Rozwój innowacyjnych rozwiązań informatycznych w zakresie promocji gospodarczej w branży turystycznej Tworzenie klastrów turystycznych … Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie oferty turystycznej … Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie nowych produktów turystyki aktywnej, ekoturystyki …

29 KONTAKT Jacek Zdrojewski tel


Pobierz ppt "DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google