Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODEJŚCIE BIZNESOWE DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ Kielce, 12 kwietnia 2014 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODEJŚCIE BIZNESOWE DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ Kielce, 12 kwietnia 2014 r.."— Zapis prezentacji:

1 PODEJŚCIE BIZNESOWE DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ Kielce, 12 kwietnia 2014 r..

2 Struktura prezentacji Modele współpracy w turystyce wiejskiej Dwa słowa o klastrach i sieciowaniu współpracy Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w turystyce wiejskiej Rekomendacje na przyszłość

3 TRZY SEKTORY – TYPOWE INSTYTUCJE SEKTOR PUBLICZNY -Samorządy terytorialne - GOK-i oraz OSiR-y - Instytucje ochrony przyrody - Jednostki Lasów Państwowych - Administratorzy atrakcji turystycznych SEKTOR PRYWATNY - Kwatery agroturystyczne - Pozostałe obiekty noclegowe - Placówki gastronomiczne - Sklepy i punkty usługowe - Wypożyczalnie sprzętu turystycznego - Administratorzy prywatnych atrakcji turystycznych - Tour operatorzy lokalni SEKTOR POZARZĄDOWY -Stowarzyszenia agroturystyczne - Lokalne Organizacje Turystyczne - Lokalne Grupy Działania / Lokalne Grupy Rybackie - Klastry turystyczne

4 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

5 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

6 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

7 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

8 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

9 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY STOPIEŃ FORMALIZACJI TRWAŁOŚĆ SIECI WSPÓŁPRACY ZASIĘG / OBSZAR DZIAŁANIA LICZBA PARTNERÓW STRUKTURA ORGANIZACYJNA

10 CEL BUDOWANIA SIECI WSPÓŁPRACY Osiąganie indywidualnych korzyści przez partnerów działających w sieciach współpracy (wzrost sprzedaży, wydłużenie sezonu, wspólne produkty) Redukcja kosztów działania, efekty synergii, ograniczenie szkodliwej dla partnerów konkurencji

11 CZYNNIKI SUKCESU Zaufanie Wola i chęć współpracy Wola / chęć do korzystania z wzajemnych doświadczeń oraz dzielenia się nimi Zrozumienie potrzeb innych partnerów Elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań partnerów Orientacja na zyski i efekty w długim okresie czasu Rys. D. Liwanowski

12 PARAMETRY SIECI WSPÓŁPRACY F O R M A L I Z A C J A T R W A Ł O Ś Ć Z A S I Ę G T E R Y T O R I A L N Y L I C Z B A P A R T N E R Ó W Struktura nieformalna Akcje i działania jednorazowe Działania lokalne Mała liczna podmiotów Struktura sformalizowana Współpraca długofalowa Poziom ponadlokalny Duża liczba Podmiotów

13 DEFINICJA KLASTRA UZASADNIENIE FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W TURYSTYCE KLASTRY – STAN OBECNY ORAZ PRZYSZŁOŚĆ KLASTRY

14 CECHY DOBREGO PARTNERSTWA Określenie zadań partnerów i ich roli w oparciu o ich kluczowe kompetencje Koncentracja na obszarach problemowych, możliwych do rozwiązania w ramach działań Zrównoważona struktura partnerów wraz z precyzyjnym zdefiniowaniem ich zadań i odpowiedzialności Działania długofalowe, oparte o strategiczną wizję, realizowane poprzez osiąganie konkretnych, mierzalnych celów krótkoterminowych

15 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ROZWÓJ INTELIGENTNY rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

16 11 obszarów wsparcia 1.Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

17 11 obszarów wsparcia 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11.Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

18 Konkluzja Turystyka w perspektywie finansowania unijnego na lata 2013-2020 nie jest priorytetem europejskim Jednak w celu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 znaleźć można uzasadnienie realizacji celów unijnej polityki poprzez turystykę Projekty turystyczne uzyskały ogólną generalną rekomendację pozytywną w zakresie ich wpływu na lokalną i regionalną gospodarkę oraz zatrudnienie. Wpływają na tworzenie miejsc pracy oraz rozwój gospodarczy (SS ETO 6/1011) Rekomendacja Parlamentu Europejskiego KOM (2011) 627 - wsparcie projektów turystyki wiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego - inicjatywa LEADER Wsparcie sektora gospodarczego poprzez dedykowane programy np. COSME - PROGRAMME FOR THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND SMEs

19 Możliwości 2020 Analizy Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, sporządzone w roku 2012, umiejscawiają wsparcie turystyki w ramach następujących obszarów / dziedzin, wpisujących się w strategiczne obszary działalności LOT 1.Wdrażanie innowacji w obszarze usług i produktów turystycznych na rzecz rozwoju konkurencyjności turystyki, szczególnie w zakresie informacji i promocji 2.Budowa klastrów 3.Wsparcie przedsiębiorców w zakresie promocji i rozwoju oferty turystycznej 4.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży turystycznej 5.Rozwój turystyki społecznej, skierowanej przede wszystkim do osób zmarginalizowanych społecznie i słabszych społecznie – działania aktywizacyjne 6.Współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

20 Fundusze europejskie 2014-2020

21

22 Inicjatywa LEADER po roku 2014 Zgodnie z założeniami nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1.Alokacja na działania LGD będzie na podobnym poziomie 2.Zakaz tworzenia grup jednogminnych 3.Powiększenie dopuszczalnej wielkości grup 4.Oparcie działania o lokalną strategię rozwoju 5.Możliwość realizowania projektów własnych 6.Projekty parasolowe 7.Działania sieciujące, promujące kooperację i spółdzielczość 8.Projekty współpracy oraz działania aktywizacyjne 9.Zachowane obszary wsparcia

23 Polityka spójności 2014-2020: krótko i na temat http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2 014_2020/strony/start.aspx

24 EUROPA 2020 – TURYSTYKA 2020 ROZWÓJ INTELIGENTNY rozwój gospodarki turystycznej opartej na wiedzy i innowacji ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki turystycznej efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU wspieranie gospodarki turystycznej charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

25 ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PARTNER LGD NA OBSZARZE WIEJSKIM KLASTER TURYSTYCZNY KLASTER TURYSTYCZNY INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU EKSPERCKI THINK TANK INKUBATOR INNOWACJI DORADCA EKOLOGICZNY DORADCA EKOLOGICZNY INSTYTUCJA SZKOLENIOWA

26 Potencjalne obszary pozyskiwania funduszy 1.Promocja gospodarcza i sieciowanie oferty przedsiębiorców 2.Innowacje w zakresie promocji, szczególnie informatyczne 3.Projekty szkoleniowo-doradcze 4.Projekty promocyjne 5.Projekty proekologiczne 6.Obszary wiejskie - utrzymanie i rozbudowa małej infrastruktury turystycznej, rozwój i promocja oferty zgodnie z lokalnymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich

27 PROJEKTY ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH PROJEKTY ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH Promocja i rozwój turystyki aktywnej i przyrodniczej na obszarach wiejskich KLASTER TURYSTYCZNY tworzenie i rozwój KLASTER TURYSTYCZNY tworzenie i rozwój Wyjazdy promocyjne na targi i wydarzenia branżowe Doradztwo dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie turystyki Wdrożenia innowacyjnych narzędzi marketingowych Doradztwo i wdrożenia ekologiczne Szkolenia turystyczne dla osób wykluczonych społecznie i ich aktywizacja

28 Kierunki przyszłych projektów Nie rozwój turystyki a: 1.Tworzenie stałych i sezonowych miejsc pracy w gospodarce lokalnej w sektorze turystyki 2.Wzmacnianie konkurencyjności lokalnej gospodarki poprzez rozwój nowych produktów i segmentów rynku (w branży turystycznej) 3.Poprawa efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania zasobami przez lokalnych przedsiębiorców turystycznych 4.Rozwój innowacyjnych rozwiązań informatycznych w zakresie promocji gospodarczej w branży turystycznej 5.Tworzenie klastrów turystycznych … 6.Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród lokalnej społeczności poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie oferty turystycznej … 7.Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie nowych produktów turystyki aktywnej, ekoturystyki …

29 KONTAKT Jacek Zdrojewski biuro@trek.com.pl tel. 88 33 27 964


Pobierz ppt "PODEJŚCIE BIZNESOWE DO TURYSTYKI WIEJSKIEJ Kielce, 12 kwietnia 2014 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google