Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Analiza statystyczna wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004–2006 – Priorytet 1 i 3 (z wyjątkiem Działań 1.6 i 3.4) Raport z przeprowadzonej analizy statystycznej

2 Plan prezentacji 1.Zagadnienia wstępne (cel i zakres opracowania, struktura, przebieg prac) 2.Metodologia opracowania 3.Opis liczby, wartości i struktury złożonych wniosków 4.Prezentacja wyników oceny formalnej 5.Prezentacja wyników oceny merytoryczno- technicznej

3 Zagadnienia wstępne Cel opracowania: -prezentacja wyników analizy statystycznej projektów zgłoszonych do ZPORR 2004-2006, których pomysłodawcy starali się o ich dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, -analiza przebiegu procesu selekcji wniosków, dla zidentyfikowania mocnych i słabych stron systemu (badanie efektywności procesu selekcji) -wypracowanie wniosków i rekomendacji dla systemu oceny projektów w ramach MRPO 2007-2013

4 Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego (Poddziałania 1.1.1 i 1.1.2) Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna (Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2) Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.1 Obszary wiejskie Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe (Poddziałania 3.3.1 i 3.3.2) Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna (Poddziałania 3.5.1 i 3.5.2) Zagadnienia wstępne Priorytet 1 Priorytet 3 Zakres badania statystycznego 1. Badaniem objęto wszystkie wnioski aplikacyjne złożone w ramach następujących działań i poddziałań ZPORR: Łącznie: 1047 wniosków

5 2. Analizą objęto dwa ogniwa procesu selekcji – ocenę formalną i ocenę merytoryczno-techniczną. Zagadnienia wstępne wniosek Ocena formalna Ocena merytoryczno-techniczna (Panel Ekspertów) Regionalny Komitet Sterujący Zarząd Województwa Wojewoda podpisanie umowy Ścieżka selekcji projektów

6 3. Źródła pozyskania danych statystycznych: wnioski aplikacyjne karty oceny formalnej karty oceny merytoryczno-technicznej Zagadnienia wstępne

7 Struktura Raportu Rozdział 1 – Cel i metodologia opracowania Rozdział 2 – Opis materiału statystycznego i jego prezentacja - Charakterystyka ogólna liczby i struktury złożonych wniosków - Analiza fazy odrzucenia projektu - Analiza wartości projektów i struktury ich finansowania Rozdział 3 – Analiza wyników oceny formalnej Rozdział 4 – Analiza wyników oceny merytorycznej - Analiza oceny merytorycznej pierwszego etapu - Analiza oceny merytorycznej drugiego etapu (analiza rozkładów liczby przyznawanych punktów, ocena kryteriów wyboru oraz kart oceny meryt-tech. na podstawie charakterystyk rozkładów statystycznych, analiza zróżnicowania ocen eksperckich, analiza korelacji ocen eksperckich ze względu na poszczególne kryteria)

8 Prace nad przygotowaniem Raportu trwały od listopada 2006r. do czerwca 2007r. Etapy prac: - etap I – okres realizacji: XI -XII 2006r. – zakres prac: wykonanie koncepcji bazy danych i jej przygotowanie w programie komputerowym, wprowadzenie do programu danych z formularzy wniosków, kart oceny formalnej i kart oceny merytorycznej, - etap II – okres realizacji: XII 2006 r.– II 2007r.- zakres prac : formatowanie bazy danych, wykonanie wstępnej analizy; opracowanie i prezentacja wyników analizy (wykresy, tabele), przygotowanie raportu z analizy statystycznej wniosków do ZPORR, - etap III – okres realizacji: III -VI 2007r. - zakres prac : opracowanie wniosków merytorycznych z wyników badań statystycznych, uzupełnienie opisu przedmiotu badania o mechanizmy procesu wyboru projektów oraz ramy formalno-prawne, zamieszczenie uwag i rekomendacji do systemu selekcji projektów; publikacja dokumentu. Przebieg prac analitycznych Zagadnienia wstępne

9 Metodologia opracowania (Rozdział 1) Konstrukcja bazy danych: 1.Pojedynczy wniosek to jednostka statystyczna (1047 wniosków = 1047 jednostek statystycznych). 2.Poszczególne pozycje wniosku o dofinansowanie projektu, formularza oceny formalnej oraz formularza oceny merytorycznej to zmienne statystyczne (czyli cechy statystyczne jednostki). Łączna liczba zmiennych - 140. 3.Informacje wprowadzane do bazy zapisywane były w postaci kodów numerycznych (zalety: szybsze wprowadzenia danych, brak błędów literowych zaburzających agregację danych i ich sortowanie). Przykładowo: zmiennej dot. powiatu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy, przypisano kody liczbowe od 1 do 22 (czyli każdemu powiatowi przypisano konkretny numer).

10 Zmienne statystyczne 1.Zmienne pozyskane z formularza wniosku aplikacyjnego Metodologia opracowania Nr wniosku Nr Działania Nr Poddziałania Rok złożenia wniosku Wartość projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Forma prawna beneficjenta Rodzaj projektu (dostawy, usługi, roboty budowlane) Kategoria interwencji Dane dotyczące montażu finansowego Obszar realizacji projektu (miejski, wiejski, miejsko-wiejski) Doświadczenie beneficjenta w pozyskiwaniu środków z UE/kontrakt wojewódzki, fundusze przedakcesyjne itp. Siedziba wnioskodawcy (gmina, powiat). inne

11 Zmienne statystyczne 2. Zmienne pozyskane z formularza oceny formalnej Metodologia opracowania Kompletność wniosku Kompletność załączników Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku Kwalifikowalność wydatków Źródła finansowania projektu Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia lub strategią rozwoju województwa lub wojewódzkim planem ochrony zdrowia Zgodność z planem rozwoju lokalnego (dla działań 3.1 i 3.2) lub zgodność z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji (dla działań 3.3.1 i 3.3.2) inne

12 Zmienne statystyczne 3. Zmienne pozyskane z formularza oceny merytoryczno-technicznej Metodologia opracowania Według formularzy wykorzystywanych dla wniosków z naboru II ocena merytoryczna składała się z dwóch etapów: Pierwszy - tzw. ocena wstępna – polegał na zastosowaniu kryteriów dostępowych, w przypadku których ocena dokonywana była w skali nominalnej (tak lub nie). Drugi etap – ocena punktowa – wniosek był oceniany poprzez przyznawanie liczby punktów z określonego zakresu (liczba punktów jak i waga może być z zakresu od 1 do 4. Powoduje to, że ostatecznie liczba punktów zawiera się w przedziale od 1 do 16).

13 3. Zmienne pozyskane z formularza oceny merytoryczno-technicznej – Etap I Metodologia opracowania Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych Spójność informacji zawartych na wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku

14 3. Zmienne pozyskane z formularza oceny merytoryczno-technicznej – Etap II Metodologia opracowania Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna Poprawność wskaźników Wykonalność techniczna Polityki horyzontalne Komplementarność z innymi projektami zwłaszcza realizowanymi w ramach sektorowych programów operacyjnych (SPO) Kompleksowość i wieloaspektowość projektów Skalowalność projektu Dotychczasowa aktywność beneficjenta w sferze turystyki i kultury Poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych Zmniejszenie natężenia ruchu w mieście Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Poprawa jakości nauczania Inne

15 Opis materiału statystycznego (Rozdział 2) Ogólna charakterystyka złożonych wniosków Prezentacja za pomocą tabel i rysunków danych dotyczących liczby i struktury (%) wniosków wg: lat; działań i poddziałań ZPORRdziałań i poddziałań ZPORR; siedziby beneficjenta (w układzie gminnym i powiatowym); formy prawnej beneficjenta; rodzaju prac (dostawy, usługi, roboty budowlane); obszaru realizacji projektu (wiejski, miejski, miejsko-wiejski); kategorii interwencji; powiązania z innymi projektami; liczby partnerów.

16 Nr działania 20042005 2006 ogółem Liczba wniosków Udział procentowy Liczba wniosków Udział procentowy Liczba wniosków Udział procentowy Liczba wniosków 1.1216,73294,100,0050 1.23812,18002710065 1.34213,46517,200,0093 1.4175,45344,800,0051 1.5134,17243,3800,0037 3.18727,8821129,8100,00298 3.220,64699,7400,0071 3.351,6304,2400,0035 3.58727,8826036,7200,00347 3.5.17524,0414119,9200,00216 3.5.2123,8511916,8100,00131 Tabela: Liczba i struktura wniosków w poszczególnych latach wg działań i poddziałań Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

17 20 - 34 35 - 49 50 - 69 70 - 89 90+ Miechowski Olkuski Krakowski Dąbrowski Proszowicki Chrzanowski Tarnowski Oświęcimski Wadowicki Wielicki Myślenicki Bocheński Brzeski Suski Limanowski Nowosądecki Nowotarski Gorlicki Tatrzański Krakowski grodzki Tarnowski grodzki Nowosądecki grodzki Liczba wniosków Rys.: Liczba złożonych wniosków wg powiatów ze względu na lokalizację siedziby beneficjenta Powrót

18 WyszczególnienieLiczba% JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego80176,50 Publiczne i niepubliczne ZOZ12712,13 Państwowe szkoły wyższe i szkoły niższego szczebla242,29 Fundacje lub stowarzyszenia201,91 Samorządowe, wojewódzkie lub komunalne jednostki organizacyjne191,81 Spółki akcyjne lub z o.o.151,43 Osoby prawne niedziałające dla zysku80,76 Jednostki organizacyjne kościoła lub zakony80,76 Porozumienia JST60,57 Niepaństwowe szkoły wyższe40,38 Przedsiębiorstwa państwowe40,38 Jednostki administracji publicznej (policja)30,29 Państwowe jednostki organizacyjne (muzeum)30,29 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe20,19 Instytucje naukowe10,10 Jednostki badawczo-rozwojowe10,10 Osoby fizyczne10,10 Suma1047100,00 Tabela: Liczba i struktura wniosków wg formy prawnej beneficjenta Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

19 Wyszczególnienie Liczba wniosków Udział procentowy Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia publicznego (36)42640,69 Drogi (312)22121,11 Oczyszczanie ścieków (345)14714,04 Woda pitna – gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja (344)514,87 Utrzymywanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego (354)302,87 Odbudowa terenów miejskich (352)232,20 Inwestycje materialne – centra informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe (171) 222,10 Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli w zakresie ochrony zdrowia, administracji, edukacji (323) 121,15 Inwestycje niematerialne – rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalność sportowa, kulturalna i wypoczynek oraz dziedzictwo kulturowe (172) 100,96 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (343)100,96 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i wojskowych (351)100,96 Technologie pozyskiwania i przekazywania informacji, w tym bezpieczeństwo przesyłania wiadomości (322) 90,86 Pozostałe kategorie 767,26 Ogółem 1047100,00 Tabela: Liczba i struktura wniosków wg kategorii interwencji Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

20 Prezentacja za pomocą tabel i rysunków danych dotyczących liczby i struktury (%) wniosków wg: Opis materiału statystycznego Analiza fazy odrzucenia projektu Fazy odrzucenia (po 1 lub 2 ocenie formalnej, merytoryczno-technicznej) Fazy odrzucenia projektu w kolejnych latach (2004, 2005, 2006) Fazy odrzucenia i powiatów ze względu na lokalizację siedziby beneficjenta Fazy odrzucenia projektu i formy prawnej beneficjenta % udziału projektów skierowanych pod obrady RKS wg powiatów ze względu na lokalizację siedziby beneficjenta

21 WyszczególnienieLiczba wnioskówUdział procentowy Skierowany pod obrady RKS54652,15 po 1 ocenie formalnej1049,93 po 2 ocenie formalnej 28627,32 po 1 ocenie merytorycznej100,96 po 2 ocenie merytorycznej595,64 nie podlegał ocenie312,96 wycofany111,05 Ogółem1047100,00 Tabela: Liczba i struktura wniosków według fazy odrzucenia projektu Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

22 Wyszczególnienie 200420052006 Ogółem Liczba wniosków Udział % Liczba wniosków Udział % Liczba wniosków Udział % skierowany pod obrady RKS 21267,9531444,352074,07546 po 1 OF175,458311,72414,81104 po 2 OF3912,5024634,7513,70286 po 1 OM00,0081,1327,4110 po 2 OM3310,58263,6700,0059 nie podlegał ocenie103,21212,9700,0031 wycofany10,32101,4100,0011 Ogółem312100,00708100,0027100,001047 Tabela: Liczba i struktura projektów wg fazy odrzucenia projektu w latach Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

23 Wyszczególnienie Ocena formalnaOcena merytoryczna IIII Bocheński26,3273,680,00 Brzeski24,0060,004,0012,00 Chrzanowski10,0070,000,0020,00 Dąbrowski46,67 6,670,00 Gorlicki28,5742,867,1421,43 Krakowski15,7978,950,005,26 Krakowski grodzki22,0657,351,4719,12 Limanowski16,1377,420,006,45 Miechowski0,0060,000,0040,00 Myślenicki50,00 0,00 Nowosądecki21,6251,355,4121,62 Nowosądecki grodzki14,2957,147,1421,43 Nowotarski25,0053,573,5717,86 Olkuski20,0070,000,0010,00 Oświęcimski26,0956,524,3513,04 Proszowicki21,4378,570,00 Suski21,7469,570,008,70 Tarnowski12,0076,000,0012,00 Tarnowski grodzki26,3247,375,2621,05 Tatrzański20,0073,330,006,67 Wadowicki25,0066,670,008,33 Wielicki27,2763,640,009,09 Ogółem 22,6662,312,1812,85 Tabela: Struktura (%) wniosków odrzuconych wg etapu odrzucenia i powiatów ze względu na lokalizację siedziby beneficjenta Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

24 Wyszczególnienie Ocena formalnaOcena merytoryczna IIII JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego 16,7768,903,0511,28 ZOZ publiczny i niepubliczny 32,8950,000,0017,11 Państwowa szkoła wyższa i szkoły niższego szczebla 12,5025,000,0062,50 Fundacja lub stowarzyszenie 37,5050,000,0012,50 Samorządowa, wojewódzka lub komunalna jednostka organizacyjna 12,5087,500,00 Spółka akcyjne lub z o.o. 87,5012,500,00 Osoba prawna niedziałająca dla zysku 60,0040,000,00 Jednostka organizacyjna kościoła lub zakon 66,6733,330,00 Porozumienie JST 50,00 0,00 Niepaństwowa szkoła wyższa 0,0075,000,0025,00 Przedsiębiorstwo państwowe 50,00 0,00 Jednostka administracji publicznej (policja) 100,000,00 Państwowa jednostka organizacyjna (muzeum) 50,000,00 50,00 Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa n/d Instytucja naukowa 100,000,00 Jednostka badawczo-rozwojowe 0,00 100,00 Osoba fizyczna 100,000,00 Ogółem 22,6662,312,1812,85 Tabela: Struktura (%) wniosków odrzuconych wg etapu odrzucenia i formy prawnej beneficjenta Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

25 30% - 39% 40% - 49% 50% - 59% 60%- 69% 70% + Miechowski Olkuski Krakowski Dąbrowski Proszowicki Chrzanowski Tarnowski Oświęcimski Wadowicki Wielicki Myślenicki Bocheński Brzeski Suski Limanowski Nowosądecki Nowotarski Gorlicki Tatrzański Krakowski grodzki Tarnowski grodzki Nowosądecki grodzki Udział (%) wniosków przyjętych pod obrady RKS wg powiatów ze względu na lokalizację siedziby beneficjenta Rysunek Powrót

26 Prezentacja za pomocą tabel i wykresów danych dotyczących wartości i struktury (%) złożonych wniosków wg: Opis materiału statystycznego Analiza wartości projektów i struktury ich finansowania formy prawnej beneficjenta działań i poddziałań ZPORR powiatu jako miejsca lokalizacji siedziby beneficjenta

27 Wyszczególnienie Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Całkowity koszt projektu Ogółem w tym: Dotacja funduszu Budżet państwa Budżet JST Inne Środki prywatne Budżet wojewódz. Budżet powiatu Budżet gminy JST3273484227354015642377123977566522851695069113064 3386549 Ogółem429898930242342197469586810434368776714387125349168808 4467797 Tabela: Wnioskowana wartość dofinansowania (w tys. zł) wg formy prawnej beneficjenta – wszystkie wnioski Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

28 Wykres: Wnioskowane wartości projektów złożonych i przyjętych pod obrady RKS wg działań (w mln zł) Powrót Całkowita wnioskowana wartość projektów złożonych Całkowita wnioskowana wartość projektów skierowanych pod obrady RKS

29 Wykres: Wnioskowane wartości projektów złożonych i przyjętych pod obrady RKS wg powiatów ze względu na lokalizację siedziby beneficjenta (w mln zł) Powrót

30 Analiza wyników oceny formalnej (Rozdział 3) Prezentacja za pomocą tabel i schematów wyników oceny formalnej (w podziale na pierwszą i drugą ocenę) przeprowadzoną dla: wszystkich wniosków wniosków województwa, powiatów, gmin jako JST wniosków z pozostałych podmiotów (nie JST) Wyniki oceny prezentowane są dla wszystkich - występujących w toku oceny formalnej - kryteriów w łącznej liczbie 22

31 NieTakNie dotyczyBraki liczba% % % % F1/290786,63656,21--757,16 F1/190186,06777,35--696,59 F1/957554,9239637,82--767,26 F1/837135,4360257,49--747,07 F1/714613,9482879,08--736,97 F1/1912511,9425123,9720,1966963,90 F1/17908,6061258,45--34532,95 F1/4484,5882278,51--17716,91 F1/6363,4494089,78--716,78 F1/13323,0612311,7532631,1456654,06 F1/20252,39979,26--92588,35 F1/3252,3996492,07--585,54 F1/5222,1038837,06171,6262059,22 F1/14212,0123422,3520119,2059156,45 F1/21191,81999,46--92988,73 F1/22161,53555,25--97693,22 F1/1030,29----104499,71 F1/11--10,1020,19104499,71 F1/18--373,53--101096,47 F1/12----30,29104499,71 F1/15------1047100,00 F1/16------1047100,00 Tabela: Wyniki pierwszej oceny formalnej – wszystkie wnioski Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

32 Tabela Pierwsza ocena formalna – wnioski z gmin jako JST NieTakNie dotyczyBraki liczba% % % % F1/261688,76344,90--446,34 F1/159786,02578,21--405,76 F1/940157,7825036,02--436,20 F1/827139,0538154,90--426,05 F1/1910314,8420629,6810,1438455,33 F1/710014,4155279,54--426,05 ….… … … … F1/18--101,44--68398,41 F1/12----20,2969299,71 Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

33 Tabela Druga ocena formalna – wnioski z pozostałych podmiotów (nie JST) NieTakNie dotyczyBraki liczba% % % % F2/24618,7014458,54--5622,76 F2/13514,2315563,01--5622,76 F2/9218,5416968,70--5622,76 F2/893,6618173,58--5622,76 F2/731,2218776,02--5622,76 F2/620,8116968,70--7530,49 F2/1910,41135,28--23294,31 F2/ 1410,41228,9452,0321888,62 F2/2110,414919,92--19679,67 F2/2210,416626,83--17972,76 ……………………… Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

34 Analiza wyników oceny merytorycznej (Rozdział 4) Analiza oceny merytorycznej pierwszego etapu /ocena wstępna/. Ocena dokonywana za pomocą 5 jednakowych kryteriów. Ocena na zasadzie (tak/nie). Stosowana tylko dla wniosków złożonych w ramach II naboru do działań: 1.1, 1.2, 1.4, 3.2 i 3.3 ZPORR (łącznie 97 wniosków). Wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 (Dz. U. nr 87 poz.745).

35 Wynik Kryterium 1Kryterium 2Kryterium 3Kryterium 4Kryterium 5 Liczba% % % % % Nie66,1988,2577,227 44,12 Tak9193,818991,759092,789092,789395, 88 Razem97100,0097100,0097100,0097100,0097100,00 Tabela: Wyniki oceny merytorycznej etapu pierwszego Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

36 Analiza wyników oceny merytorycznej Najtrudniejszy etap analizy ze względu na: - Dużą liczbę kryteriów stosowanych w toku oceny merytorycznej (łącznie 47) - Niejednolite karty oceny tj. stosowno karty oceny dla poszczególnych działań, poddziałań i rodzajów projektów (tylko 3 kryteria były jednakowe dla wszystkich wniosków). Łącznie stosowno 18 kart oceny. -Stosowanie różnych wag – często podobne co do istoty kryteria miały przypisane różne wagi. -Indywidualną ocenę projektów tj. każdy z ekspertów wypełniał odrębnie kartę oceny. Ostateczny wynik był średnią arytmetyczną sumy ocen. Analiza oceny merytorycznej drugiego etapu /ocena punktowa/.

37 Analiza wyników oceny merytorycznej Prezentacja za pomocą tabel: rozkładów finalnej liczby punktów przyznanych w ramach wszystkich 47 kryteriów oceny rozkładów liczby punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów w podziale ze względu na działanie charakterystyk liczbowych (średnia, modalna, współ. zmienności itp..) rozkładów liczby punktów przyznanych w ramach wszystkich 47 kryteriów oceny charakterystyk liczbowych rozkładów liczby punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów w podziale ze względu na działanie 1. Analiza rozkładów liczby przyznawanych punktów

38 Liczba punktów Kryterium oceny merytorycznej etapu drugiego 1234567891011… 1-3,611,33-15,854,64-4,6120,05-- 22,1318,974,36-24,2239,076,4158,8168,839,21- 3-34,5912,59-23,0442,13-26,567,86-13,46 48,8242,8381,7210,4936,8914,1624,6710,023,2649,59- 625,40-----38,79--29,8231,97 863,65--27,62--30,13--11,38- 9----------30,29 12---43,16------24,28 16---18,73------- Liczba obserw. 1882 10681350883531369 416 Tabela: Rozkłady liczby punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej etapu drugiego (w %) Raport statystyczny – przykładowe dane

39 Rozkład liczby punktów dla kryterium nr 4 Kryterium nr 4 – Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój regionu Finalna liczba punktów Powrót

40 Działanie Kryterium 1Kryterium 2 Procent maksymalnej liczby punktów Liczba obserwacji Procent maksymalnej liczby punktów Liczba obserwacji 255075100255075100 1.1.12,78 10,1984,261088,3316,6750,0025,00108 1.3.212,1211,3651,5225,001322,2725,0040,9131,82132 …………………………… 3.5.10,004,4316,2679,314060,4912,5630,3056,65406 3.5.21,7921,9753,8122,422230,9033,6352,4713,00223 Ogółem2,138,8225,4063,6618823,6118,9734,5942,831882 Rozkłady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1 i 2 oceny merytorycznej etapu drugiego (w %) w podziale ze względu na działanie Tabela Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

41 Kryterium Liczba obser-wacji Średnia Mediana Modalna Odch. standardowe Wsp. zmien-ności Asymetria Maks. liczba punktów Średnia do maks. w % 118827,018,00 1,4921,23-1,44887,65 218823,173,004,000,8627,07-0,67479,21 318823,754,00 0,6015,92-2,58493,68 4106810,8112,00 3,5632,96-0,271667,56 27532,452,00 0,9337,980,29461,32 29532,342,001,001,2151,630,19458,49 … Charakterystyki liczbowe rozkładów liczby przyznanych punktów dla 47 kryteriów oceny merytorycznej drugiego etapu Tabela Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

42 Tabela Charakterystyki liczbowe rozkładów liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1 i 2 oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze względu na działanie Działanie Kryterium 1Kryterium 2 Śred- nia Me- diana Mo- dalna Wsp. zm. Asy- metria Śred- nia Me- diana Mo- dalna Wsp. zm. Asy- metria 1.1.193,98100,00 17,01-3,0272,9275,00 29,69-0,63 1.1.275,00 -33,330,0057,1425,00 70,160,37 1.288,17100,00 18,69-1,0779,9775,00100,0027,930,77 1.3.195,75100,00 9,90-1,8184,91100,00 24,05-0,86 …………………………… 3.5.193,72100,00 14,05-2,0285,78100,00 21,16-0,94 3.5.274,2275,00 24,22-0,2569,3975,00 24,270,12 Ogółem87,65100,00 21,23-1,4479,2175,00100,0027,07-0,67 Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

43 Analiza wyników oceny merytorycznej Oceniono stopień diagnostyczności kryteriów tj. sprawdzono czy kryteria wchodzące w skład poszczególnych kart oceny umożliwiały różnicowanie (skalowanie) projektów. Badanie oparto na dwóch charakterystykach rozkładu : – współczynniku zmienności oraz - współczynniku asymetrii obliczonych dla wszystkich kryteriów. Ocena przeprowadzona w odniesieniu do : wyodrębnionych dziedzin interwencji (infrastruktura drogowa, ochrona środowiska, edukacja, ochrona zdrowia, kultura i turystyka, rewitalizacja) wybranych kart oceny merytoryczno-technicznej 2. Ocena kryteriów wyboru oraz kart oceny merytoryczno-technicznej na podstawie charakterystyk rozkładów statystycznych

44 Schemat: Klasyfikacja istotności kryteriów oceny w ramach typów projektów 1Kryterium nieistotne, nie różnicujące oceny 2 Kryterium mało istotne, w niewielkim stopniu różnicujące ocenę Działanie K1K2K3K4 K1ŁK2ŁK3Ł K8K9 K7ŁK4Ł K12K13K15K16 K5Ł Drogi 1.1.11242 1 441 3.1 drogi1312 1 443 3.2 drogi2221 2 444 Ochrona środowiska 1.23413 34 3 3.1 środowisko 3224 24 4 3.2 środowisko 2114 22 1 … 3Kryterium istotne, w pewnym stopniu różnicujące ocenę 4Kryterium bardzo istotne, różnicujące ocenę Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

45 Schemat: Kryteria oceny merytoryczno-technicznej dla Działania 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR Kryteria Stopień istotności kryterium 1.2 3.1 3.2 K4Ł Wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony srodowiska 341 K2ŁKomplementarność z innymi projektami322 K1Trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna332 K4Efektywność kosztowa projektu344 K2Poprawność wskaźników421 K3Wykonalność techniczna121 K3Ł Kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządu terytorialnego 442 Liczba obserwacji18624354 Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

46 Analiza wyników oceny merytorycznej Prezentacja rozkładów liczby punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny w podziale ze względu na: 3. Inne charakterystyki przekrojowe Typ beneficjenta (JST, inne podmioty) Powiat jako miejsce lokalizacji beneficjenta Formę prawną beneficjenta (JST, szkoły wyższe, ZOZ, fundacja lub stowarzyszenie itd.)

47 Tabela Rozkłady liczby punktów przyznanych w ramach kryteriów 1 i 2 oceny merytorycznej etapu drugiego (w %) w podziale ze względu na typ beneficjenta Typ beneficjenta Kryterium 1Kryterium 2 Procent maksymalnej liczby punktów Liczba obserwacji Procent maksymalnej liczby punktów Liczba obserwacji 255075100255075100 JST – wojew.4,17 2,0889,58480,0016,6741,67 48 JST – powiat3,074,9119,0273,011633,0722,7039,8834,36163 JST – gmina1,187,2623,9767,5912683,6316,9633,2846,141268 Inni4,4715,8835,2444,424034,2223,8235,2436,72403 Ogółem2,138,8225,4063,6618823,6118,9734,5942,831882 Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

48 Tabela Przeciętna liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów dla wybranych kryteriów oceny merytorycznej drugiego etapu w podziale ze względu na powiat jako miejsce lokalizacji beneficjenta Powiat Kryterium 123 4 ŚredniaL. obs.ŚredniaL. obs.ŚredniaL. obs.ŚredniaL. obs. Bocheński89,747882,377894,877873,8142 Brzeski87,326976,096997,106955,6844 Chrzanowski91,223770,273791,893764,0025 Dąbrowski93,566682,956695,836670,4533 Gorlicki87,508080,008094,388066,9656 Wadowicki89,299184,349197,809166,8643 ……………………… Ogół87,65188279,21188293,68188267,561068 Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

49 Tabela Charakterystyki rozkładu ostatecznej liczby finalnych punktów w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów w podziale ze względu na formę prawną beneficjenta Forma prawna beneficjenta Wnioski poddane II etapowi oceny merytorycznej Wnioski pozytywnie ocenione w II etapie oceny merytorycznej Ogólna liczba wniosk ów ŚrednialiczbaWsp. zm.ŚredniaLiczbaWsp. zm. JST76,147615,278,343911,7801 Państwowa szkoła wyższa i szkoły niższego szczebla 68,42124,575,61614,924 Niepaństwowa szkoła wyższa 52,810,0-0-4 Samorządowa, wojew. lub komunalna jednostka organizacyjna 74,91115,974,91115,919 …………………… Osoba fizyczna-0--0-1 Ogół grup74,760516,577,354612,41047 Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

50 Analiza wyników oceny merytorycznej Analizie poddano zróżnicowanie ocen przyznawanych danym projektom między ekspertami w ramach poszczególnych kryteriów. Wyniki zaprezentowano: 4. Analiza zróżnicowania ocen eksperckich dla wszystkich kryteriów oceny w podziale ze względu na działanie

51 Kryterium Średnia wartość współczynnika zmienności Maksymalna wartość współczynnika zmienności Liczba ocenianych projektów Liczba projektów ocenionych w jednakowy sposób Udział jednakowo ocenionych projektów (%) 16,7269,2860542269,75 210,9166,6760531952,73 35,6569,2860544473,39 47,5249,4933823770,12 512,7165,4743723253,09 613,8750,0029112542,96 711,7657,281668551,20 811,2365,471187261,02 916,2965,471186857,63 ……………… Analiza zróżnicowania ocen eksperckich dla wszystkich kryteriów oceny merytorycznej etapu drugiego Tabela Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

52 Tabela Analiza zróżnicowania ocen eksperckich dla kryteriów 3Ł i 8 oceny merytorycznej etapu drugiego w podziale ze względu na działanie Działanie Kryterium 3ŁKryterium 8 Śred- nia Maksimum Licz. proj. L. jed. proj. % jed. proj. Śred- nia Maksimum Licz. proj. L. jed. proj. % jed. proj. 1.1.1-----11,2550,00311858,06 1.29,4543,30522853,85----- 1.46,5833,33151173,33----- 3.1 drogi-----11,4065,47774862,34 3.1 środowisko13,9257,28813948,15----- … Ogółem11,2457,2819410453,6111,2365,471187261,02 Kryterium 3Ł (łączone: kryterium nr 7 oraz 14) – kompleksowość projektów Kryterium nr 8 - Wpływ na politykę ochrony środowiska Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

53 Analiza wyników oceny merytorycznej Badaniu poddano współzależności miedzy poszczególnymi kryteriami oceny tj. sprawdzono czy wystąpiły przypadki, że oceniano w podobny sposób pewne, występujące razem (w jednej karcie) kryteria oceny. Ocena za pomocą współczynnika korelacji. Możliwe wyniki: 1)Korelacja dodatnia (+) – im wyższa ocena danego projektu wg pierwszego badanego kryterium, tym wyższa ocena w ramach drugiego kryterium 2)Korelacja ujemna (-) - im wyższa ocena danego projektu wg pierwszego badanego kryterium, tym niższa ocena w ramach drugiego kryterium ( i na odwrót) 3)Wartość współczynnika bliska 0 – brak jakiegokolwiek powiązań w sposobie oceny danej pary kryteriów Analizę przeprowadzono dla wszystkich kryteriów oceny. 5. Analiza korelacji ocen eksperckich ze względu na poszczególne kryteria

54 Kryterium oceny merytorycznej Kryterium oceny merytorycznej etapu drugiego 12348912… 1 1,000,340,330,220,110,26 -0,08 0,33 2 0,341,000,320,220,180,17 0,08 0,33 3 0,321,000,20 0,060,020,070,03 4 0,22 0,201,000,27 0,540,53 8 0,110,18 0,06 0,271,000,35 9 0,260,17 0,02 0,270,351,00 12 -0,080,080,07 0,541,00 … Tablica korelacji kryteriów oceny merytorycznej drugiego etapu Tabela UWAGA: Puste pole oznacza, że kryteria nie wystąpiły razem ( w jednej karcie oceny). Powrót Raport statystyczny – przykładowe dane

55 Podsumowanie prezentacji Raport z analizy statystycznej wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004–2006 – Priorytet 1 i 3 (z wyjątkiem Działań 1.6 i 3.4) to: -unikatowy w skali kraju dokument ujmujący w sposób syntetyczny proces naboru i selekcji wniosków do ZPORR -źródło informacji dla prowadzenia badań i analiz związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Raport dostępny w formie: - publikacji (nakład - 1000 egzemplarzy), zostanie przekazany do: wszystkich jst z terenu województwa, instytucji zarządzającej ZPORR (MRR) i innych zainteresowanych podmiotów lub osób; - elektronicznej zostanie zamieszczony na stronie: www.wrotamalopolski.pl /zakładka ZPORR w Małopolsce/ do powszechnego użytku.www.wrotamalopolski.pl

56 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków Tel. (12) 29 90 740 Adres i telefony aktualne do lipca 2007 – zmiana siedziby


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google