Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania realizowane dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania realizowane dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie."— Zapis prezentacji:

1 Zadania realizowane dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie

2 Podstawowe akty prawne dotyczące zadań realizowanych dla cudzoziemców Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca ( Dz.U. z 2009 r. nr 16, poz.84); Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia przypadków, których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r. nr 16, poz. 85); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1116 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2007 roku nr195, poz. 1409).

3 Kategorie cudzoziemców n Obywatele państw członkowskich UE, n Obywateli państw EOG nie należących do UE, n Obywateli państw nie będących stronami umowy o EOG, który mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze WE i jej państwami członkowskimi, n Posiadających w RP status uchodźcy, n Posiadających w RP zezwolenie na osiedlenie się, n Posiadających w RP zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, n Posiadających w RP zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowski UE, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w RP, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP, n Posiadających w RP jako członkowie rodziny cudzoziemca wymienionego w pkt 7 zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

4 Kategorie cudzoziemców c.d. n Posiadających w RP zgodę na pobyt tolerowany, n Korzystających w RP z ochrony czasowej, n Ubiegających się w RP o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, n Którym udzielono ochrony uzupełniającej w RP n Członków rodzin cudzoziemców, będących obywatelami państw członkowskich UE, EOG oraz państw, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze WE i jej państwami członkowskimi n Członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP albo przebywają na podstawie wizy krajowej na okres postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, n Cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonywujących pracę na terytorium RP

5 Kategorie cudzoziemców c.d. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują większości kategori cudzoziemców Natomiast zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia nie przysługują cudzoziemcom posiadającym w RP jako członkowie rodziny cudzoziemca wymienionego w pkt 7, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ubiegających się w RP o nadanie statusu uchodźcy i małżonków ww imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujacych pracę na terytorium RP Aktualnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie zarejestrowanych jest 3 cudzoziemców: 2 osoby z Białorusi i jedna z Ukrainy.

6 Formy aktywizacji zawodowej cudzoziemców Usługi rynku pracy: - Poradnictwo zawodowe, - Pośrednictwo pracy, - Szkolenia, Instrumenty rynku pracy - Prace interwencyjne, - Roboty publiczne, - Prace społecznie użyteczne, - Staże, - Przygotowanie zawodowe dorosłych, - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

7 Działania PUP przy zatrudnianiu cudzoziemców przed uzyskaniem zezwolenia na pracę Przyjęcie oferty pracy, Analiza oferty pracy Analiza zarejestrowanych osób bezrobotnych spełniających wymagania pracodawcy; n W przypadku braku osób zarejestrowanych spełniających wymagania pracodawcy wydanie informacji w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia oferty o braku możliwości skierowania odpowiednich osób. n W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy spełniających wymagania pracodawcy wydanie informacji w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia oferty pracy o możliwości skierowania osób do pracy lub braku możliwości skierowania odpowiednich osób

8 Działania PUP przy zatrudnianiu cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę Przyjęcie i zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Białorusi, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy Monitoring wydanych oświadczeń Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę pracy cudzoziemców

9 Anna Dąbrowska Katarzyna Szczygieł Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zadania realizowane dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google