Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe akty prawne dotyczące zadań realizowanych dla cudzoziemców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe akty prawne dotyczące zadań realizowanych dla cudzoziemców"— Zapis prezentacji:

1 Zadania realizowane dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie

2 Podstawowe akty prawne dotyczące zadań realizowanych dla cudzoziemców
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca ( Dz.U. z 2009 r. nr 16, poz.84); Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia przypadków, których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r. nr 16, poz. 85); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1116 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2007 roku nr195, poz. 1409).

3 Kategorie cudzoziemców
Obywatele państw członkowskich UE, Obywateli państw EOG nie należących do UE, Obywateli państw nie będących stronami umowy o EOG, który mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze WE i jej państwami członkowskimi, Posiadających w RP status uchodźcy, Posiadających w RP zezwolenie na osiedlenie się, Posiadających w RP zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, Posiadających w RP zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością „posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowski UE, oraz zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w RP, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP”, Posiadających w RP jako członkowie rodziny cudzoziemca wymienionego w pkt 7 zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

4 Kategorie cudzoziemców c.d.
Posiadających w RP zgodę na pobyt tolerowany, Korzystających w RP z ochrony czasowej, Ubiegających się w RP o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, Którym udzielono ochrony uzupełniającej w RP Członków rodzin cudzoziemców, będących obywatelami państw członkowskich UE, EOG oraz państw, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze WE i jej państwami członkowskimi Członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP albo przebywają na podstawie wizy krajowej na okres postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, Cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonywujących pracę na terytorium RP

5 Kategorie cudzoziemców c.d.
Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują większości kategori cudzoziemców Natomiast zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia nie przysługują cudzoziemcom posiadającym w RP jako członkowie rodziny cudzoziemca wymienionego w pkt 7, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, ubiegających się w RP o nadanie statusu uchodźcy i małżonków ww imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujacych pracę na terytorium RP Aktualnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Parczewie zarejestrowanych jest 3 cudzoziemców: 2 osoby z Białorusi i jedna z Ukrainy.

6 Formy aktywizacji zawodowej cudzoziemców
Usługi rynku pracy: Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy, Szkolenia, Instrumenty rynku pracy Prace interwencyjne, Roboty publiczne, Prace społecznie użyteczne, Staże, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

7 Działania PUP przy zatrudnianiu cudzoziemców przed uzyskaniem zezwolenia na pracę
Przyjęcie oferty pracy, Analiza oferty pracy Analiza zarejestrowanych osób bezrobotnych spełniających wymagania pracodawcy; W przypadku braku osób zarejestrowanych spełniających wymagania pracodawcy wydanie informacji w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia oferty o braku możliwości skierowania odpowiednich osób. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy spełniających wymagania pracodawcy wydanie informacji w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia oferty pracy o możliwości skierowania osób do pracy lub braku możliwości skierowania odpowiednich osób

8 Działania PUP przy zatrudnianiu cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Przyjęcie i zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Białorusi, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy Monitoring wydanych oświadczeń Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolę pracy cudzoziemców

9 Anna Dąbrowska Katarzyna Szczygieł Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowe akty prawne dotyczące zadań realizowanych dla cudzoziemców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google