Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce

2 PODSTAWA PRAWNA Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia zatrudniania cudzoziemców w Polsce są m.in.: Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 i 865); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy ( Dz. U r. Nr 99, poz z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2007roku uchylające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 7, poz. 54); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1002)

3 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA W POLSCE
Od dnia 17 stycznia 2007r. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy Cudzoziemcy spoza Unii i EOG muszą jednak poddać się stosownej procedurze, by legalnie podjąć pracę na terytorium RP. Zgodnie z przepisami, mogą oni wykonywać pracę w Polsce, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę. Formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemca załatwia jego przyszły pracodawca.

4 PRZYRZECZENIE I ZEZWOLENIE NA PRACĘ
Warunkiem wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę PRZYRZECZENIA wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca oraz uzyskanie przez cudzoziemca jednego z niżej wymienionych dokumentów: Wizy uprawniającej do pobytu w Polsce w celu wykonywania pracy, Zezwolenia na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony, Zezwolenie na pobyt czasowy lub Zezwolenie na pobyt na terytorium Polski Przyrzeczenie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy

5 PRZYRZECZENIE I ZEZWOLENIE NA PRACĘ
Przyrzeczenie stanowi podstawę do ubiegania się przez cudzoziemca o wydanie wizy z prawem do pracy (D/08) w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym, właściwym ze względy na miejsce zamieszkania cudzoziemca (kraj jego pochodzenia) Uzyskanie przez cudzoziemca wizy z prawem do pracy jest niezbędne do wydania mu przez wojewodę zezwolenia na zatrudnienie Jeżeli cudzoziemiec posiada już wizę z prawem do pracy (D/08) lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia bez konieczności uprzedniego wydania przyrzeczenia

6 PRZYRZECZENIE I ZEZWOLENIE NA PRACĘ
Po wydaniu przez wojewodę przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę następnym krokiem jest uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na wykonywanie pracy. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Wydawane jest ono na warunkach określonych w przyrzeczeniu, na okres nie dłuższy niż czas pobytu określony w odpowiedniej wizie lub nie dłuższy niż okres ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy związane z wydaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca załatwia się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy.

7 WYMAGANE DOKUMENTY Ubiegając się o uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca, pracodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: I Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP II Dokumenty dotyczące pracodawcy m.in.: Kserokopia aktualnego, tj. wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, dokumentu potwierdzającego legalne prowadzenie działalności, tzn. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Umowa spółki w formie aktu notarialnego wraz ze zmianami dotyczącymi stosunków własnościowych Decyzje o nadaniu REGON i NIP Zaświadczenie informujące o stanie wywiązywania się wnioskodawcy ze zobowiązań wobec ZUS oraz deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA z ostatnich 2-3 miesięcy Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach ( za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).

8 WYMAGANE DOKUMENTY III Dokumenty dotyczące cudzoziemca m.in.:
Kserokopia wszystkich zapisanych stron paszportu cudzoziemca Wiza o symbolu D wydana w celu wykonywania pracy (08), decyzja zezwalająca na zamieszkanie na czas oznaczony w RP, karta pobytu lub zezwolenia, Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowego cudzoziemca lub jego doświadczenie zawodowe – tłumaczenie dokonane na język polski przez tłumacza przysięgłego Oświadczenie cudzoziemca, że posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym lub dokument zaświadczający ukończenie kursu nauki języka polskiego Potwierdzenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy w Polsce Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności cudzoziemca na terytorium RP

9 WAŻNE INFORMACJE Pracodawca za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca dokonuje jednorazowej wpłaty w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdą osobę objętą wnioskiem. Termin załatwienia sprawy- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczegółnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

10 WAŻNE INFORMACJE Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec: wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Polski, wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej, wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę w Polsce na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej

11 ZWROT PRZYRZECZENIA I ZEZWOLENIA NA PRACĘ
Pracodawca jest zobowiązany zwrócić niezwłocznie wojewodzie przyrzeczenie i zezwolenie na pracę, jeżeli: zrezygnował z wykonywania pracy, zakończył wykonywanie pracy przed upływem terminu, na który zostało wydane zezwolenie, nie rozpoczął wykonywania pracy w czasie określonym w zezwoleniu (przepisu nie stosuje się, gdy opóźnienie rozpoczęcia pracy przez obcokrajowca jest wynikiem uzgodnienia pracodawcy i cudzoziemca).

12 UCHYLENIE PRZYRZECZENIA I ZEZWOLENIA NA PRACĘ
Przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę podlegają uchyleniu przez wojewodę, jeżeli: cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie, cudzoziemiec utracił uprawnienie do wykonywania pracy, uległy zmianie okoliczności lub dowody odnoszące się do wydanej decyzji, ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę,

13 PRZEDŁUŻENIE UMOWY O PRACĘ Z CUDZOZIEMCEM
W przypadku zamiaru przedłużenia umowy o pracę z cudzoziemcem, pracodawca występuje do wojewody z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na wykonanie pracy przez cudzoziemca na terytorium RP WARUNKI: okres powierzenia cudzoziemcowi pracy będzie następować bezpośrednio po okresie wskazanym w wydanym zezwoleniu lub pracodawca złoży wniosek o przedłużenie zezwolenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia oraz nie ulegnie zmianie stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy albo pełniona przez cudzoziemca funkcja określona w wydanym zezwoleniu.

14 PRACA BEZ POZWOLEŃ DLA OBWYWATELI BIAŁORUSI, ROSJI I UKRAINY
20 lipca 2007r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r., która przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców – obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę w okresie do 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy.

15 PRACA BEZ POZWOLEŃ DLA OBWYWATELI BIAŁORUSI, ROSJI I UKRAINY
Rozporządzenie z dnia 29 stycznia br. daje możliwość cudzoziemcom z państw graniczących z Polską, tj. Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej, wykonywania pracy krótkoterminowej, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od pierwszego wjazdu do Polski

16 PRACA BEZ POZWOLEŃ DLA OBWYWATELI BIAŁORUSI, ROSJI I UKRAINY
Oświadczenie jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej, krótkiej wizyty w PUP i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Przepis ma charakter pilotażowy a jego stosowanie przewidziane jest do 31 grudnia 2009 r. Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania nastąpi po dokonaniu analizy skuteczności wprowadzonej regulacji.

17 PRACA BEZ POZWOLEŃ DLA OBWYWATELI BIAŁORUSI, ROSJI I UKRAINY
O|WIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - OBYWATELOWI BIAŁORUSI, ROSJI LUB UKRAINY na warunkach określonych w §2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz i Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 824) Dane pracodawcy: Imię i nazwisko / nazwa: miejsce zamieszkania / siedziba: powiat: tel.: fax: NIP: PESEL: REGON: dotyczy osób fizycznych dotyczy podmiotów gospodarczych oświadcza, że zamierza powierzyć wykonywanie pracy w terminie od do (Długość okresu wykonywania pracy nie może przekraczać 3 miesięcy - 90 dni kalendarzowych) w charakterze: (zawód, ewentualnie rodzaj pracy) obywatelowi/obywatelce Białorusi / Rosji / Ukrainy (niepotrzebne skreślić) Panu/Pani Imię/Imiona: Nazwisko: (zgodnie z pisownią alfabetem łacińskim w paszporcie) Data urodzenia: Nr paszportu: Miejscowość, obwód i państwo stałego zamieszkania: Oświadczenie wydaje się (niewłaściwe skreślić): dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek o wydanie wizy w celu wykonywania pracy dla cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Nr wizy/zezwolenia , okres ważności wizy/zezwolenia: od do Organ wydający wizę/ zezwolenie: Miejscowość i data: Podpis pracodawcy: Oświadczenie to powinno być złożone we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy wraz kopią. PUP umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Osoby, które podjęły pracę w Polsce w sektorze rolnym na odstawie oświadczeń wystawionych zgodnie z przepisem sprzed nowelizacji, mogą korzystać ze swoich uprawnień do upływu ważności wizy lub zakończenia pracy.

18 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
WAŻNE!!! Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Oddział Rynku Pracy

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google