Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIZA STUDENCKA propozycje rozwiązań systemowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIZA STUDENCKA propozycje rozwiązań systemowych"— Zapis prezentacji:

1 WIZA STUDENCKA propozycje rozwiązań systemowych
Uniwersytet Warszawski Prof. Konstanty A. Wojtaszczyk Artur Lompart WIZA STUDENCKA propozycje rozwiązań systemowych Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

2 Stan obecny Podstawy prawne:
Ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku (wraz z późniejszymi zmianami) – Dz. U nr 234 poz. 1694 30 aktów wykonawczych ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in.: rozporządzenie MSWiA z dnia r. (po zmianach w 2004 r.) w sprawie wiz dla cudzoziemców, rozporządzenie MSWiA z dnia r. w sprawie wysokości środków finansowych , które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP, i dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia granicy, - rozporządzenie MNiSW z dnia r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia. Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

3 Stan obecny Dokumenty studentów-cudzoziemców:
ważny dokument podróży, wiza – pobytowa, z wyłączeniem wykonywania pracy wydawana na 3 miesiące lub 1 rok, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca. Wizy przyznaje konsul właściwy dla danego kraju pochodzenia cudzoziemca, biorąc pod uwagę m.in. posiadanie odpowiednich środków finansowych potwierdzone poprzez: posiadanie zaproszenia lub rachunku w banku na terytorium RP, itp. Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

4 Stan obecny ŚCIEŻKA CUDZOZIEMCA: KROK I – kontakt z uczelnią
KROK II – wystąpienie do polskiego konsulatu o nadanie wizy wjazdowej (W/3) /pobytowej (D/6) lub/i zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony KROK III – przyjazd do Polski – uzyskanie lub nie zgody Straży Granicznej KROK IV – rozpoczęcie nauki na studiach KROK V – wystąpienie do właściwego wojewody o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

5 Stan obecny WADY OBECNEGO SYSTEMU:
Uczelnie nie uczestniczą w zasadzie w procesie przyznawania wizy: Kontakt cudzoziemca z uczelnią ma najczęściej charakter sondażowy Brak bazy danych o dokumentach uprawniających do podjęcia studiów Konsulowie ponoszą odpowiedzialność za przyznane „złe” wizy Wiza pobytowa związana ze studiami nie daje prawa do pracy na terenie RP nawet w ograniczonym zakresie Procedura przyznawania wizy i wydawania zezwoleń na zamieszkanie na czas określony są czasochłonne Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

6 Propozycje zmian ZAŁOŻENIA ZMIANY SYSTEMU:
Uczelnie powinny zostać włączone w proces przyznawania wizy: Uczelnie prowadzą rekrutację, Uczelnie opracowały zasady rekrutacji i powiadomić o nich placówki konsularne, Konsulowie przyznają wizy na wniosek cudzoziemca potwierdzony zaświadczeniem z uczelni, skierowanym także do konsula. Wiza pobytowa związana ze studiami powinna dawać prawo do pracy na terenie RP w ograniczonym zakresie. Procedura przyznawania wizy i wydawania zezwoleń na pobyt na czas określony powinna trwać do 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Współodpowiedzialność uczelni za politykę wizową. Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

7 Propozycje zmian ŚCIEŻKA CUDZOZIEMCA:
Krok 1 Rejestracja kandydata na studia na polskiej uczelni (do 1 maja) Krok 2 Procedura kwalifikacyjna polskiej uczelni do 2 miesięcy od kroku nr 1 (do 1 lipca) Krok 3 Akceptacja kandydata przez uczelnię do 2 tygodni od kroku nr 2 (do 15 lipca) Krok 4 Wystąpienie kandydata do konsulatu w kraju pochodzenia kandydata o wystawienie wizy studenckiej do 1 tygodnia od zakończenia kroku nr 3 (do 21 lipca) Krok 5 Wystąpienie („zaświadczenie”) uczelni polskiej do konsulatu w kraju pochodzenia kandydata o wystawienie kandydatowi wizy studenckiej do 2 tygodni od zakończenia kroku nr 2 (do 1 sierpnia) Krok 6 Procedura sprawdzająca konsulatu w kraju pochodzenia kandydata i nadanie wizy studenckiej do 4 tygodni od zakończenia kroku nr 5 (do 1 września) Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

8 Propozycje zmian WIZA STUDENCKA D/6-S
Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie wizy pobytowej długoterminowej „studenckiej” złożony przez cudzoziemca, zaświadczenie z uczelni o przyjęciu cudzoziemca na studia, zaświadczenie o posiadanych środkach finansowych na podjęcie studiów w Polsce, wypełniony wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas określony. „Prerogatywy” wizy: prawo do wielokrotnego przekraczania granicy w okresie ważności wizy, tj. od , wiza przyznawana dla cudzoziemców jedynie na czas ich studiów w Polsce, uzyskanie prawa do pracy w ograniczonym zakresie. „Proponowane zmiany nie wymagają „rewolucyjnych” zmian w prawie !! Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007

9 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Uniwersytet Warszawski
Prof. Konstanty A. Wojtaszczyk DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2007; Łódź, lutego 2007


Pobierz ppt "WIZA STUDENCKA propozycje rozwiązań systemowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google