Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendium Marii Curie. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby pobierające stypendium Marii Curie zależą od rodzaju umowy, na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendium Marii Curie. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby pobierające stypendium Marii Curie zależą od rodzaju umowy, na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Stypendium Marii Curie

2 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby pobierające stypendium Marii Curie zależą od rodzaju umowy, na podstawie której wypłacane jest stypendium.

3 Jeżeli jest to: - umowa o pracę, - umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowa o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą, lub jeżeli praca w ramach takiej umowy wykonywana jest na rzecz własnego pracodawcy,

4 to osoba wykonująca pracę na podstawie takiej/takich umów podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, przy czym w podstawie wymiaru składek na te ubezpieczenia uwzględnia się również przychód z tytułu umowy cywilnej.

5 Jeżeli jest to umowa agencyjna, umowa zlecenia albo inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie spełniająca warunków, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o sus, osoba wykonująca pracę na podstawie takiej umowy podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca.

6 Jeżeli jest to umowa nazwana jako umowa o stypendium i z treści tej umowy nie wynika, że jest to: - umowa o pracę, - umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, - umowa o dzieło spełniająca warunki o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

7 to osoba wykonująca pracę na podstawie takiej umowy nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

8 Zgodnie z kontraktami podpisywanymi pomiędzy Komisją Europejską a instytucją przyjmującą naukowca, instytucje te mogą przyznać stypendium Marii Curie w zależności od obowiązującego w danym kraju ustawodawstwa na podstawie:

9 - umowy o pracę lub innej umowy zapewniającej pełne pokrycie ubezpieczeń społecznych lub - innej umowy niż umowa o pracę zapewniającej minimalne pokrycie ubezpieczeń społecznych.

10 Wyjaśnienie pojęcia minimalnego wynagrodzenia znajduje się w dokumencie KE Program Pracy dla Programu Stypendialnego Marii Curie (wrzesień 2004) i oznacza ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ubezpieczenie od inwalidztwa.

11 Tego typu umowy mogą być zawierane tylko pod warunkiem istnienia zgodności z prawodawstwem krajowym, a ubezpieczenia społeczne mogą być opłacane z innych źródeł niż środki finansowane przyznawane przez Komisje Europejską.

12 Oznacza to, iż pod rządami polskiego ustawodawstwa wypłacanie stypendiów Marii Curie powinno odbywać się na podstawie:

13 - umów o pracę, - umów agencyjnych, umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia ; dodatkowo wykonywanie pracy na podstawie tych umów musi odbywać się w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.

14 Jeżeli z treści umowy nazwanej jako umowa o stypendium wynika, że jest to:

15 - umowa o pracę, - umowa agencyjna, umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, - umowa o dzieło spełniająca warunki o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

16 to osoba wykonująca prace na podstawie takiej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym odpowiednio jako pracownik lub zleceniobiorca.

17 W Załączniku do Decyzji Ministra Edukacji narodowej i Sportu z 6 lipca 2004r określony został katalog świadczeń, jakie mogą być przyznane stypendyście Marie Curie w ramach umowy zawartej ze stypendystą.

18 Są to: - koszty podróży (raz na 12 miesięcy), - koszty relokacji (przemieszczenia), których wysokość uzależniona jest od posiadania lub nie posiadania rodziny przez stypendystę, - jednorazowy dodatek na rozwój własnej kariery zawodowej, - wynagrodzenie.

19 W Załączniku wymienia się również koszty prowadzonych badań. Kwota tych kosztów nie wchodzi w zakres umowy zawieranej ze stypendystą (środki określane jako koszty prowadzenia badań otrzymuje instytucja przyjmująca stypendystę, która ma zapewnić mu odpowiednie warunki pracy).

20 W przypadku wypłacania w/w świadczeń przez polską instytucję, w sytuacji gdy w zakresie ubezpieczeń społecznych właściwe jest polskie ustawodawstwo i praca wykonywana jest na terytorium Polski, do podstawy wymiaru składek wchodzą:

21 przy umowie o pracę oraz umowie której mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - wynagrodzenie,

22 przy umowie zlecenia: - wynagrodzenie, - koszty podróży, - koszty relokacji, - jednorazowy dodatek na rozwój własnej kariery zawodowej,

23 zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia MIPS z dnia 18 grudnia 1998r w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161 poz 1106).

24 Koszty podróży (raz na 12 miesięcy) –określone są ryczałtowo w dokumencie KE o nazwie Work Programme i zależą bezpośrednio od odległości dzielącej miejsce zamieszkania naukowca od miejsca, w którym realizuje on badania w ramach projektu Marie Curie.

25 Koszty relokacji – przysługują w wysokości 500 euro miesięcznie stypendyście nieposiadającemu rodziny oraz 800 euro miesięcznie dla stypendysty posiadającego rodzinę.

26 Jednorazowy dodatek na rozwój własnej kariery zawodowej – przysługuje w wysokości 2000 euro.

27 W przypadku kierowania do pracy za granicą polskich pracowników w ramach realizacji polskiego projektu, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi wynagrodzenie z wyłączeniem powołanych świadczeń o określonej wysokości.

28 Wynagrodzenie należy pomniejszyć o równowartość diet przysługujących z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju. Tak ustalona podstawa wymiaru składek nie może być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w art. 19 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych.

29 Art. 13.2.d Rozporządzenia 1408/71 stanowi, iż urzędnicy służby cywilnej i personel równorzędny podlegają ustawodawstwu państwa członkowskiego, którego administracja ich zatrudnia.

30 Przez osoby traktowane na równi z urzędnikami zatrudnionymi przez administrację publiczną w odniesieniu do których stosuje się przepisy rozumie się:

31 pracowników PAN, pracowników Zespołu Szkół dla Dzieci obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, dziennikarzy – skierowanych do pracy w innych krajach członkowskich UE w charakterze korespondentów zagranicznych.

32 Osoby te podlegają ustawodawstwu państwa członkowskiego, którego administracja ich zatrudnia a przepis ten nie ogranicza okresu podlegania ustawodawstwu państwa zatrudnienia w trakcie wykonywania pracy w drugim państwie członkowskim.


Pobierz ppt "Stypendium Marii Curie. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby pobierające stypendium Marii Curie zależą od rodzaju umowy, na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google