Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model krzyża Keynsowskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model krzyża Keynsowskiego"— Zapis prezentacji:

1 Model krzyża Keynsowskiego
Makroekonomia 1 Model klasyczny. Gospodarka Otwarta. Model krzyża Keynsowskiego Mgr Łukasz Matuszczak

2 Kartkówka 6 Funkcja produkcji jest następująca: Dane o gospodarce:
K=2000,5;L=8000; A=2,3 MPC=0,7; C=300+c(Y-T); G=650; T=1500; I= r Ile wynoszą: stopa procentowa, konsumpcja, inwestycje, oszczędności prywatne oraz oszczędności rządowe w równowadze? Co stanie się z tymi wartościami jeśli popyt inwestycyjny spadnie o 200?

3 Model klasyczny. Gospodarka otwarta. Strona popytowa
Otwieramy naszą gospodarkę: 𝑁𝑋=𝑋−𝑍=𝑋− 𝐶 𝑓 − 𝐼 𝑓 − 𝐺 𝑓 , 𝐶 𝑓 + 𝐼 𝑓 + 𝐺 𝑓 =𝑍 Gdzie indeksem f oznaczamy sektor zagranicy Na rynku krajowym mamy więc: 𝐶= 𝐶 𝑑 + 𝐶 𝑓 𝐼= 𝐼 𝑑 + 𝐼 𝑓 𝐺= 𝐺 𝑑 + 𝐺 𝑓

4 Model klasyczny. Gospodarka otwarta. Strona popytowa
Wydatki na dobra i usługi wyprodukowane w kraju (PKB) 𝑌= 𝐶 𝑑 + 𝐼 𝑑 + 𝐺 𝑑 +𝑋= 𝐶− 𝐶 𝑓 + 𝐼− 𝐼 𝑓 + 𝐺− 𝐺 𝑓 +𝑋=𝐶+𝐼+𝐺+𝑋− 𝐶 𝑓 + 𝐼 𝑓 + 𝐺 𝑓 = 𝐶+𝐼+𝐺+𝑋−𝑍= 𝐶+𝐼+𝐺+𝑁𝑋 Dopuszczamy międzynarodowy przepływ kapitału 𝐼≠𝑆 Odpływ funduszy pożyczkowych netto=𝑆−𝐼 𝑆−𝐼>0, kraj jest pożyczkodawcą netto, 𝑆−𝐼<0, kraj jest pożyczkobiorcą netto. 𝑁𝑋 = 𝑌 – 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 = 𝑌−𝐶−𝐺 −𝐼 𝑆 =𝑆−𝐼

5 Model klasyczny. Gospodarka otwarta. Strona podażowa
Strona podażowa gospodarki taka jak w gospodarce zamkniętej: 𝑌 =𝐹 𝐾 ; 𝐿 Po stronie popytowej C, G i T podobnie jak w gospodarce zamkniętej: 𝐶=𝑐 𝑌−𝑇 𝐺= 𝐺 , 𝑇= 𝑇 Popyt inwestycyjny zależny jednak od zagranicznej realnej stopy procentowej r* 𝐼=𝐼 𝑟 ∗ nasza krajowa gospodarka mała i nie wpływ na światową stopę procentową, mamy doskonałą mobilność kapitału, krajowe i zagraniczne fundusze pożyczkowe są doskonałymi substytutami

6 Strona popytowa w modelu Równowaga na rynku funduszy w gospodarce otwartej (patrzymy z perspektywy naszego kraju) r S NX r* r I(r*) I I,S

7 Skutki ekspansywnej krajowej polityki fiskalnej
NX2 r* NX1 r2 r1 I(r*) I I,S

8 Skutki ekspansywnej krajowej polityki fiskalnej
Zagranica Kraj r r S2 S1 S1 NX2 r2* NX1 r1* I(r*) I(r*) r1 I I2(r*) I1(r*) I,S I,S

9 Strona popytowa w modelu Wzrost popytu inwestycyjnego
NX2 r* NX1 r2 I2(r*) r1 I1(r*) I I,S

10 Wielkość wymiany handlowej zależna od kursu walutowego
Przypomnienie: e - nominalny kurs walutowy,  - realny kurs walutowy, względna cena zagranicznych dóbr wyrażona w dobrach krajowych. 𝜀= 𝑒 𝑃 ∗ 𝑃 ε  - krajowe dobra relatywnie tańsze w stosunku do zagranicznych  X  i Z  NX 𝑁𝑋=𝑁𝑋 𝜀 𝑁𝑋 𝜀 = 𝑆 −𝐼 𝑟 ∗

11 Wielkość wymiany handlowej zależna od kursu walutowego
1 S - I(r*) ε dostosowuje się tak, aby zrównać NX z odpływem kapitału netto, S - I. NX() NX1 NX

12 Ekspansywna polityka fiskalna
S2 - I(r*) 1 S1 - I(r*) NX() 2 NX1 NX

13 Polityka handlowa ograniczająca import
1 S - I(r*) NX1() NX2() 2 NX1 NX

14 Model Krzyża Keynsowskiego

15 Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy Analiza długookresowa (LR), Elastyczne płace i ceny (automatycznie przywracają równowagę), Produkcja na poziomie potencjalnym (wszystkie rynki w równowadze długookresowej), Keynesiści Analiza krótkookresowa (SR) (dlaczego w krótkim okresie produkcja odbiega od potencjalnej) Sztywne płace i ceny (powolność nominalnych dostosowań powoduje znaczne wahania produkcji), Niepełne wykorzystanie czynników produkcji,

16 Ekonomia klasyczna a Keynesiści
Klasycy Niewidzialna ręka rynku, Model podażowy, Adam Smith, Bogactwo Narodów, 1776, Keynesiści Interwencjonizm państwowy, Model popytowy (konsumpcja jest pierwotna wobec produkcji – wielkość produkcji zależy od zagregowanych wydatków, John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936,

17 Założenia modelu gospodarka zamknięta, brak państwa,
produkcja faktyczna może być niższa od potencjalnej, sztywność płac i cen, przy danym poziomie płac i cen istnieją niewykorzystane moce wytwórcze (ograniczenia istnieją po stronie popytu, nie możliwości produkcyjnych), Inwestycje (I) niezależne od dochodu.

18 Produkcja potencjalna a faktyczna
czas Y czas Produkcja potencjalna – równomiernie rośnie w miarę wzrostu zasobu czynników produkcji (np. liczby ludności, postępu technicznego, itp.) Produkcja faktyczna – wynika z bieżących potrzeb rynkowych, w krótkim okresie może odbiegać od produkcji potencjalnej.

19 Funkcja konsumpcji a - konsumpcja autonomiczna (niezależna od dochodu)
c - krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC – marginal propensity to consume) Y C β a C = a + cYD

20 Funkcja oszczędności Gospodarstwa domowe decydują o przeznaczeniu dochodu, YD = C + S Y S - a s - krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS – Marginal Propensity to Saving) S = -a + (1 - c)YD

21 Przeciętna skłonność do konsumpcji i oszczędności
APC – Przeciętna skłonność do konsumpcji, APC = C/YD = (a+cYD)/YD = a/YD + c APC = a/YD + MPC  APC > MPC APS – Przeciętna skłonność do oszczędzania APS = S/YD

22 Krzyż Keynesowski Y 45◦ Y* β a I AD = Y C = a + cYD AD=C+I = a + cYD+I
AD,AE Y 45◦ Y* β a I AD = Y C = a + cYD AD=C+I = a + cYD+I

23 Stan równowagi Przesunięcia krzywej AE – zmiany w wartościach autonomicznych (a, I), A= a + I.

24 Mnożnik wydatkowy Jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany wydatków autonomicznych (A) o 1 jednostkę

25 Zmiana wydatków autonomicznych
AD = Y AD,AE AD0 AD1 45◦ Y1* Y0* Y

26 Mnożnik - przykład Przedsiębiorstwa przewidują spadek popytu na swoje produkty przez co obniżają swój popyt inwestycyjny o 10 (spadek I),

27 Iplanowane = Splanowane
Stan równowagi Planowane inwestycje są równe planowanym oszczędnościom Iplanowane = Splanowane Y S, I - a I S Y*

28 Stan nierównowagi AD = Y AD,AE AD AD > Y, AD -Y= 45◦ Y Y* Y


Pobierz ppt "Model krzyża Keynsowskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google