Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia Popyt globalny i polityka fiskalna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia Popyt globalny i polityka fiskalna."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia Popyt globalny i polityka fiskalna

2 2 Zagadnienia tematu Determinanty dochodu narodowego Produkcja w stanie równowagi Mnożnik i paradoks zapobiegliwości Państwo i popyt globalny Budżet państwa Automatyczne stabilizatory

3 Popyt globalny i polityka fiskalna 3 Produkcja potencjalna Produkcja potencjalna jest to wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane Produkcja potencjalna ma tendencję do równomiernego wzrostu w miarę zwiększania czynników wytwórczych w gospodarce.

4 Popyt globalny i polityka fiskalna 4 Popyt globalny Popyt na dobra (popyt globalny – AD) tworzą zatem: wydatki konsumpcyjne wydatki inwestycyjne AD = C + I Popyt globalny jest to suma, którą przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu

5 Popyt globalny i polityka fiskalna 5 Popyt konsumpcyjny Popyt konsumpcyjny to wydatki na dobra i usługi gospodarstw domowych, które stanowią przeciętnie ok. 90% dochodów rozporządzalnych Funkcja konsumpcji jest określona przez dwie wielkości: wielkość autonomicznego popytu konsumpcyjnego krańcową skłonność do konsumpcji definiowaną jako ta część każdej dodatkowej złotówki dochodu rozporządzalnego dochodu, którą gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na konsumpcję

6 Popyt globalny i polityka fiskalna 6 Funkcja popytu konsumpcyjnego dochód popyt konsumpcyjny α funkcja konsumpcji konsumpcja autonomiczna KSK

7 Popyt globalny i polityka fiskalna 7 Oszczędności a funkcja konsumpcji i KSK Oszczędności to nieskonsumowana część dochodu rozporządzalnego. Otrzymujemy zatem następującą zależność: KSK + KSO = 1 gdzie KSK – krańcowa skłonność do konsumpcji KSO – krańcowa skłonność do oszczędzania Funkcja oszczędności obrazuje zatem zamierzone oszczędności przy każdym poziomie dochodów rozporządzalnych

8 Popyt globalny i polityka fiskalna 8 Popyt inwestycyjny Popyt inwestycyjny oznacza planowane przez przedsiębiorstwa powiększenie zasobów kapitału trwałego (fabryki, maszyny) oraz stanu zapasów. Popyt inwestycyjny ma charakter autonomiczny, tzn. inwestycje w każdym momencie są wielkością stałą. dochód popyt globalny C AD=C+I I

9 Popyt globalny i polityka fiskalna 9 Produkcja w stanie równowagi krótkookresowej Równowaga krótkookresowa na rynku dóbr i usług przy stałych cenach i płacach istnieje wtedy, kiedy planowane globalne wydatki zrównają się z faktycznie wytworzona produkcją. Prezentacja graficzna tej równowagi występuje na linii 45 o, która jest zbiorem wszystkich punktów o jednakowej wartości X i Y. dochód popyt globalny E AD ? ?

10 Popyt globalny i polityka fiskalna 10 Zmiana położenia krzywej AD i ruch wzdłuż krzywej AD Ruch po krzywej popytu globalnego spowodowany jest zmianą dochodu przy danej wielkości popytu autonomicznego Przesunięcia krzywej popytu mogą być spowodowane wszystkimi innymi przyczynami poza dochodem np: wzrost wydatków autonomicznych wzrost optymizmu inwestorów

11 Popyt globalny i polityka fiskalna 11 Decyzje producentów dotyczące produkcji i zmiana stanu zapasów Jeżeli popyt globalny przewyższa produkcję, to nadwyżkę tę producenci mogą jedynie zmniejszać przez nieplanowane zmiany poziomu zapasów. Planowane zmiany zapasów są włączone do wydatków inwestycyjnych. Jeżeli przedsiębiorstwa nie mają zapasów, to w tej sytuacji część klientów będzie niezadowolona. Obie reakcje: nieplanowane zmiany zapasów lub rezygnacja z nabywców są sygnałem do zwiększenia produkcji Jeżeli zaś produkcja jest wyższa od popytu to nieplanowane zapasy rosną. YIC=8+0,7YAD=C+IY-AD Nieplanowane zapasy Produkcja 30222951-21malejąrośnie 80226486-6malejąrośnie 10022781000brakstała 1202292114+6rosnąmaleje

12 Popyt globalny i polityka fiskalna 12 Zmiana stanu równowagi. Prezentacja graficzna dochód popyt globalny AD E E Spadek popytu inwestycyjnego o daną wielkość powoduje znacznie większy spadek produkcji zapewniającej poziom równowagi

13 Popyt globalny i polityka fiskalna 13 Zmiana stanu równowagi: procesy dostosowawcze FazyYIC=8+0,7YAD=C+IY-ADNie planowane zapasy Produkcja Faza 110022781000BrakStała Faza 21001378919RosnąMaleje Faza 3911371,784,76,3RosnąMaleje Faza 484,71367,380,34,4RosnąMaleje Stan równowagi 701357700brakstała

14 Popyt globalny i polityka fiskalna 14 Mnożnik Mnożnikiem nazywamy stosunek zmiany wielkości produkcji w punkcie równowagi do powodującej ją zmiany w wydatkach autonomicznych Mnożnik informuje jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany popytu globalnego.

15 Popyt globalny i polityka fiskalna 15 Paradoks zapobiegliwości związany ze zmianą skłonności do oszczędzania Zmiana rozmiarów oszczędności, jakie gospodarstwa domowe pragną poczynić przy każdym poziomie dochodu, prowadzi do zmiany wielkości dochodu zapewniającej równowagę. Pomimo tego iż gospodarstwa domowe chcą np. mniej oszczędzać i więcej konsumować to w punkcie równowagi krótkookresowej planowane oszczędności i tak będą musiały się równać planowanym inwestycjom. Zjawisko to określa się mianem paradoksu zapobiegliwości Dochód w punkcie równowagi wzrasta dla utrzymania równości I = S

16 Popyt globalny i polityka fiskalna 16 Polityka fiskalna. Polityka stabilizacyjna. Deficyt budżetowy. Dług publiczny Polityka fiskalna to decyzje państwa dotyczące wydatków i podatków Polityka stabilizacyjna obejmuje działania rządu zmierzające do utrzymania wielkości produkcji blisko poziomu zapewniającego pełne zatrudnienie (pełne wykorzystanie czynników produkcji) Deficyt budżetowy to nadwyżka wydatków państwa nad jego dochodami Dług publiczny jest to suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwowych

17 Popyt globalny i polityka fiskalna 17 Funkcja popytu globalnego po uwzględnieniu w analizie państwa Wpływ państwa na popyt globalny. Z rachunku dochodu narodowego liczonego od strony wydatków wynika że: AD = C + I + G Trzy autonomiczne składniki popytu globalnego: automatyczny składnik popytu konsumpcyjnego (C) popyt inwestycyjny (I) wydatki rządowe (G)

18 Popyt globalny i polityka fiskalna 18 Dochody rozporządzalne i podatki Podatki netto (NT) zmniejszają dochody rozporządzalne ludności YD = Y – NT NT = tY, gdzie t – stopa podatkowa Zatem dochód rozporządzalny można obliczyć według formuły: YD = Y – NT = Y – tY = Y(1 - t) dochód konsumpcja C=0,7Y C=0,7YD=0,56Y Przy proporcjonalnej stopie podatkowej równej 0,2 dochód rozporządzalny wynosi jedynie 0,8Y zatem gospodarstwa domowe konsumują jedynie 0,7 0,8 = 0,56 każdej dodatkowej jednostki dochodu narodowego

19 Popyt globalny i polityka fiskalna 19 Państwo i popyt globalny: wnioski dotychczasowe Wzrost wydatków państwa wywołuje wzrost poziomu produkcji odpowiadającej warunkom równowagi o wielkość równą iloczynowi mnożnika i przyrostu G.. dochód popyt globalny C=0,7Y AD=C+I AD=C+I+G I G E E

20 Popyt globalny i polityka fiskalna 20 Połączony efekt wydatków i podatków dochód popyt globalny AD G E E T E

21 Popyt globalny i polityka fiskalna 21 Budżet państwa. Mnożnik zrównoważonego budżetu Budżetem nazywamy zapis planu wydatków i sposobów ich sfinansowania Mnożnik zrównoważonego budżetu to mechanizm polegający na tym, że wzrost wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków powoduje zwiększenie produkcji. Wydatki państwa, podatki netto dochód, produkcja wydatki państwa = 200 podatki netto = 0,2Y równowaga budżetowa deficyt budżetowy nadwyżka budżetowa 1000

22 Popyt globalny i polityka fiskalna 22 Automatyczne stabilizatory Wstrząsami (zaburzeniami, szokami) nazywamy takie zdarzenia, które mogą zmieniać autonomiczne składniki popytu globalnego. Automatyczny stabilizator to taki mechanizm, który zmniejsza podatność gospodarki na wstrząsy.. Przykłady automatycznych stabilizatorów: podatek dochodowy, podatek VAT, zasiłki dla bezrobotnych.

23 Popyt globalny i polityka fiskalna 23 Dyskrecjonalna polityka fiskalna i jej ograniczenia Oprócz automatycznych stabilizatorów rząd może stosować aktywną (dyskrecjonalną) politykę fiskalną w celu ustabilizowania wielkości produkcji, poprzez zmianę poziomu wydatków czy stopy podatkowej W praktyce rozwiązania te nie są jednak dość skuteczne ze względu na następujące ograniczenia: opóźnienia czasowe niepewność efekty pobudzone w popycie autonomicznym (w modelu ekonomicznym zakładamy że te wielkości są stałe, niezależne od dochodu (I, aut. C, G)

24 Popyt globalny i polityka fiskalna 24 Źródła literatury podstawowej Begg: Ekonomia cz.II, PWE, wydanie II – s.49-87 Samuelson, Nordhaus: Ekonomia 1, PWN, wydanie I, s. 199-260


Pobierz ppt "Makroekonomia Popyt globalny i polityka fiskalna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google