Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA PRAC NAD ZINTEGROWANĄ STRATEGIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH Forum Jasielskiej Agory 17 marca 2014 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA PRAC NAD ZINTEGROWANĄ STRATEGIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH Forum Jasielskiej Agory 17 marca 2014 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA PRAC NAD ZINTEGROWANĄ STRATEGIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH Forum Jasielskiej Agory 17 marca 2014 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

2 Do czego zmierzamy? Przygotowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 Zapewnienie, aby Strategia łączyła i integrowała jasielską społeczność i samorządy wokół najważniejszych problemów i potrzeb w sferze usług publicznych Zbudowanie i wdrożenie unikalnego instrumentu zarządzania lokalnego Zwiększenie możliwości wykorzystania środków unijnych w powiecie jasielskim w latach 2014-2020 - samorządy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy Jasielska Strefa Usług Publicznych

3 Stan prac Opracowanie diagnoz (wrzesień-grudzień 2013) – Diagnoza stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w gminach powiatu jasielskiego – Diagnoza sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych pomiędzy JST na terenie powiatu jasielskiego – Diagnoza kapitału intelektualnego gmin powiatu jasielskiego Przygotowanie założeń prac nad Strategią (styczeń-luty 2014) 17.03.2014 – posiedzenie Forum Jasielskiej Agory inaugurujące prace nad Strategią Jasielska Strefa Usług Publicznych

4 Wyzwania Jasielska Strefa Usług Publicznych Ograniczenia dostępności wody. Stale rosnący, ale nadal zbyt niski udział małej energetyki i odnawialnych źródeł energii w lokalnym bilansie energetycznym. Niewystarczający poziom konsolidacji usług komunalnych Wyzwania w zakresie usług komunalnych i energetyki Niewystarczająca dostępność transportowa miejscowości powiatu. Niewystarczająca dostępność terytorialna do usług komunikacji zbiorowej. Jakość dróg gminnych i powiatowych. Brak silnych, lokalnych węzłów transportowych. Niski poziom skonsolidowania usług transportowych. Wyzwania w zakresie komunikacji i transportu publicznego Oddziaływanie na edukację dzieci i młodzieży niekorzystnych zjawisk społecznych. Niewystarczający poziom dostępności do usług opieki przedszkolnej, a zwłaszcza opieki nad najmłodszymi dziećmi. Niezadowalająca jakość i efekty kształcenia zawodowego oraz tempo rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zarządzanie siecią szkół w warunkach niżu demograficznego. Motywowanie nauczycieli do rozwoju oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału młodych nauczycieli. Dalsza promocja nauki i zdobywania wykształcenia. Oferta edukacyjna dla najzdolniejszej młodzieży. Wyzwania w zakresie edukacji

5 Wyzwania Jasielska Strefa Usług Publicznych Niedostateczna ranga kultury oraz jej wykorzystanie dla rozwoju społeczno- gospodarczego powiatu. Niski standard istniejących placówek kultury. Niewystarczająca aktywność organizacji pozarządowych w działalności kulturalnej. Ograniczone zasoby i wyposażenie placówek kulturalnych, m.in. ośrodków kultury i bibliotek. Jakość promocji wydarzeń kulturalnych oraz oferty placówek kultury. Brak programów doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników sektora kultury. Koordynacja wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza markowych Przepływ informacji między instytucjami kultury w powiecie. Wyzwania w zakresie kultury Zmniejszenie znaczących ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej. Stan bazy lokalowej oraz wyposażenia podmiotów leczniczych. Stopniowe rozszerzanie oferty usług zdrowotnych o: perinatologię (w tym echokardiografię płodu), anestezjologię, intensywną terapię dziecięcą, geriatrię i inne. Istnienie znacznych nierówności społecznych i środowiskowych utrzymujących się w obszarze ochrony zdrowia. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Likwidacja barier w realizacji profilaktyki zdrowotnej. Zwiększenie udziału organizacji społecznych, kościołów, związków wyznaniowych, a także osób prywatnych w organizacji ochrony i promocji zdrowia. Poprawa koordynacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej na poziomie powiatu. Brak kompleksowej informacji o dostępności usług medycznych na terenie powiatu. Wyzwania w zakresie opieki zdrowotnej

6 Wyzwania Jasielska Strefa Usług Publicznych Utrata potencjału rozwojowego spowodowana odpływem ludności. Nie w pełni wykorzystany potencjał regionu jakim są ludzie młodzi. Niesprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Nie w pełni wykorzystane potencjały gospodarcze regionu. Brak jasnego wizerunku regionu, w którym wykorzystany byłby ten potencjał. Niska aktywność zawodowa oraz silne uzależnienie ludności od pomocy społecznej. Niski poziom profesjonalizacji organizacji pozarządowych, w tym brak koordynacji ich działań. Zachowawczość elit, brak ukierunkowania na zamianę, silne pola wzajemnie sprzecznych wpływów i interesów. Zachowawczość i niska innowacyjność instytucji kluczowych dla rozwoju kapitału intelektualnego regionu. Niski poziom zaufania skutkujący nieefektywną współpracą. Wyzwania dotyczące kapitału intelektualnego Brak wystarczających form instytucjonalizacji dla zapewnienia koordynacji działań w zakresie usług publicznych. Wyzwania dotyczące wszystkich usług publicznych

7 Formalna zawartość Strategii 1.Wprowadzenie (o Strategii) 2.Synteza diagnozy strategicznej 3.Analiza strategiczna 4.Wyzwania dla realizacji usług (kluczowe problemy) 5.Wizja 6.Cel strategiczny, cele operacyjne, przedsięwzięcia strategiczne 7.Plan operacyjny – opis przedsięwzięć strategicznych, w tym projektów kluczowych 8.Ramy finansowe 9.Zarządzanie Strategią i monitorowanie jej wdrażania Jasielska Strefa Usług Publicznych

8 Cel strategiczny - projekt Usprawnienie lokalnych systemów świadczenia usług publicznych służących osiąganiu celów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawie jakości życia wspólnoty jasielskiej (usługi publiczne na rzecz rozwoju) Jasielska Strefa Usług Publicznych

9 Pola strategii – cele operacyjne A. Poprawa jakości i dostępności usług technicznych B. Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych C. Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno- gospodarczego D. Poprawa dostępności usług zdrowotnych E. Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierających modernizację świadczenia usług publicznych Jasielska Strefa Usług Publicznych

10 Przedsięwzięcia strategiczne – pole A Poprawa jakości i dostępności usług technicznych A.1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno- ściekowej A.2. Rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii A.3. Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej A.4. Poprawa jakości dróg A.5. Konsolidacja usług komunalnych Jasielska Strefa Usług Publicznych

11 Przedsięwzięcia strategiczne – pole B Rozwój usług edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych B.1. Reforma organizacji i zarządzania szkołami B.2. Rozwój usług edukacyjnych dla najmłodszych B.3. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym B.4. Rozwój pozalekcyjnych form edukacyjnych wraz z integracją edukacji z kulturą i pomocą społeczną B.5. Rozwój szkolnictwa zawodowego B.6. Program doskonalenia zawodowego nauczycieli B.7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i seniorów B.8. Promocja edukacji i kształcenia ustawicznego Jasielska Strefa Usług Publicznych

12 Przedsięwzięcia strategiczne – pole C Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego C.1. Rozwój współpracy między JST i instytucjami w realizacji i promocji zadań z zakresu kultury C.2. Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury C.3. Kreowanie lokalnych przemysłów kultury C.4. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji i doposażenia obiektów kulturalnych C.5. Program rozwoju kompetencji pracowników kultury Jasielska Strefa Usług Publicznych

13 Przedsięwzięcia strategiczne – pole D. Poprawa dostępności usług zdrowotnych D.1. Wdrożenie kompleksowego systemu powiatowej informacji medycznej D.2. Poprawa koordynacji realizacji zadań zdrowotnych D.3. Działania na rzecz skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych D.4. Program ochrony zdrowotnej osób z grup zagrożonych D.5. Wsparcie świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych D.6. Promocja zdrowego trybu życia Jasielska Strefa Usług Publicznych

14 Przedsięwzięcia strategiczne – pole E. Rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz infrastruktury otoczenia biznesu wspierających modernizację świadczenia usług publicznych E.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów E.2. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych E.3. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczości E.4. Promocja gospodarcza powiatu jasielskiego Jasielska Strefa Usług Publicznych

15 Przedsięwzięcia priorytetowe - projekty kluczowe 1.A.1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej 2.A.3. Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej 3.A.4. Poprawa jakości dróg 4.B.3. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym 5.B.7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i seniorów 6.C.1. Rozwój współpracy między JST i instytucjami w realizacji i promocji zadań z zakresu kultury 7.C.4. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji i doposażenia obiektów kulturalnych 8.D.1. Wdrożenie kompleksowego systemu powiatowej informacji medycznej 9.E.2. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych 10.E.3. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczości Jasielska Strefa Usług Publicznych

16 Kryteria wyboru przedsięwzięć strategicznych i projektów kluczowych Są istotne dla rozwoju jasielskiego obszaru funkcjonalnego (kryterium skali) Doskwierają większości gmin w powiecie (kryterium zasięgu) Wymagają współpracy między gminami lub z powiatem (kryterium partnerstwa) Wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych (kryterium finansowania) Jasielska Strefa Usług Publicznych

17 Sposób prac Kluczowa rola wójtów, burmistrzów, starosty i przewodniczących rad Przedstawienie przez samorządy jasielskie własnych zamierzeń inwestycyjnych i rozwojowych – one będą punktem wyjścia dla opracowywanych projektów (korespondencja z UMJ) Zespoły tematyczne pracujące nad projektami – formuła warsztatów oraz komunikacja elektroniczna przy udziale ekspertów Forum Jasielskiej Agory – opiniowanie i przyjęcie Mieszkańcy – konsultacje elektroniczne Rady JST – uchwalenie Strategii Jasielska Strefa Usług Publicznych

18 Harmonogram prac nad Strategią Forum Jasielskiej Agory: 17.03, maj Zespoły tematyczne Agory: 27.03: godz. 14.00 – praca z uczniem zdolnym, kształcenie ustawiczne seniorów i dorosłych; godz. 16.30 – system wsparcia przedsiębiorczości 08.04: godz. 14.00 – komunikacja zbiorowa; godz. 16.30 – gospodarka wodno-ściekowa, drogi 29.04: godz. 14.00 – współpraca w zakresie kultury, plan modernizacji i doposażenia obiektów kulturalnych; godz. 16.30 – profesjonalizacja organizacji pozarządowych 20.05: komunikacja zbiorowa; godz. 16.30 – informacja medyczna Forum Jasielskiej Agory 07.06 – przyjęcie Strategii Przyjęcie Strategii przez rady – czerwiec Nabór projekt w kluczowych do Podkarpackiego RPO – od czerwca Jasielska Strefa Usług Publicznych


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA PRAC NAD ZINTEGROWANĄ STRATEGIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH Forum Jasielskiej Agory 17 marca 2014 Jasielska Strefa Usług Publicznych Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google