Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

2 Ograniczenia w handlu niebędące cłami, a powodujące skutki identyczne do cła. Nie są uznawane za zgodne z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej Większość zakazana przez WTO; stosowane niejawnie. Nie mają charakteru powszechnego Dotyczą wybranych towarów i partnerów (charakter dyskryminacyjny). Łatwiejsze do zastosowania niż cła Krótsza procedura. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

3 Opłaty wyrównawcze Opłaty fiskalne Opłaty specjalne Podatki Depozyty importowe Podwyższenie podstawy wymiaru cła Kontyngenty, plafony taryfowe i zawieszenie poboru cła Normy techniczne i inne Subsydia Dumping 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

4 Czas Cena towaru Cena wewnętrzna (progu) Cena towaru importowanego Opłata wyrównawcza 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

5 Zmienność. Wysoka skuteczność. Zakazane przez WTO, w handlu rolnym zamienione na cła. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

6 Fiskalne Cel: zwiększenie dochodów budżetowych. Towary nie produkowane w kraju. Niska cenowa elastyczność popytu. Towary luksusowe. Specjalne Cel: ograniczenie przywozu. Towary importowane mające substytuty krajowe. Wysoka elastyczność cenowa popytu. Opłaty konsularne, stemplowe, administracyjne. Tylko jeśli nieproporcjonalnie wysokie. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

7 Jeśli różnią się w odniesieniu do towarów importowanych i krajowych. Mogą być stosowane selektywnie (do wybranych towarów) lub obciążać wszystkich jednakowo (np. podatek graniczny). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

8 Obowiązek wpłaty na specjalny, nieoprocentowany rachunek kwoty proporcjonalnej do wielkości importu. Są zwracane, jeśli nie zajdą okoliczności obciążające importera, Np. na potrzeby zabezpieczenia roszczeń reklamacyjnych. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

9 Cło wymierzane od ceny wewnętrznej w kraju importującym, a nie od ceny ustalanej w transakcji handlu zagranicznego. USA – wyroby chemiczne, Kanada – ziemniaki. Zabronione przez GATT/WTO. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

10 Określają maksymalną ilość przywozu bezcłowego lub objętego preferencyjnymi stawkami celnymi. Import poza kontyngentem jest dozwolony po zapłaceniu normalnego cła. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

11 Bardziej elastyczna niż w przypadku kontyngentów regulacja importu. Określona wielkość lub wartość importu bezcłowego (lub objętego preferencyjnymi stawkami celnymi), ale z możliwością jej przekroczenia przed terminem zamknięcia plafonu. Potrzebny urzędowy akt zamknięcia plafonu. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

12 Zawieszenie w całości lub w części obciążenia celnego bez stosowania ściśle określonej (jak w kontyngencie) lub orientacyjnej (jak w plafonie) granicy przywozu towaru. Surowce, półprodukty, maszyny i urządzenia inwestycyjne, art. rolno-spożywcze, których produkcja krajowa jest niewystarczająca. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

13 Normy techniczne, sanitarne, weterynaryjne, fitosanitarne, ekologiczne, itp. Tylko jeśli przewyższają powszechnie obowiązujące standardy. Szczególnie uciążliwe są różnice w przepisach między krajami. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

14 Pomoc udzielana przez państwo producentom krajowym w celu obniżenia kosztów produkcji, podniesienia poziomu technicznego lub jakościowego produkcji. Krajowe. Eksportowe. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

15 Służą zwiększeniu lub utrzymaniu produkcji krajowej Z powodów społecznych, obronnych, itp. W celu przeciwdziałania importowi wyrobów substytucyjnych. W zasadzie dozwolone przez WTO. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

16 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

17 Służą podniesieniu konkurencyjności towarów eksportowanych. Premie, ulgi i ułatwienia przyznawane przedsiębiorstwom w celu zachęcenia ich do eksportu. Eksporterzy mogą obniżyć ceny swych towarów za granicą bez zmniejszania zysków. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

18 Wydatki z budżetu państwa (straty): a + b Korzyści producentów: a Strata netto: b Społeczne straty netto mniejsze niż w przypadku cła. Konsumenci nie tracą pola c (ale nie zyskuje go też rząd) i d (cena krajowa nie zmienia się). subsydium Ilość Cena bad c DkDk SkSk S k+s Cena światowa Cena świat. + subs. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

19 40 Cena subsydium 100 Eksport b d ac Ilość SkSk DkDk 804020 Eksport subsydiowany 60 Cena światowa Wydatki budżetowe:-b, -c, -d Producenci krajowi :+a, +b, +c Konsumenci krajowi :-a, -b Skutki netto:-b, -d 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

20 Konsumenci krajowi:-a, -b Producenci krajowi:+a, +b, +c Wydatki budżetowe:-b, -c, -d Skutki netto:-b, -d Efekt terms of trade:-e, -e e Q2Q2 Pś E Q1Q1 z cena s Q4Q4 E0E0 Q3Q3 b d Pś ac Kraj duży - mechanizm działania subsydium eksportowego ilość SkSk DkDk Pś+s 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

21 Wpływ silnego lobby producentów. Chęć promocji określonej gałęzi produkcji (np. wysokich technologii). Eksport nadwyżek towarowych. Pełniejsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych i wzrost zatrudnienia. Przeciwdziałanie deficytowi bilansu handlowego. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

22 Premie zależne od wielkości zrealizowanego eksportu. Zwrot różnicy między wyższą ceną wewnętrzną a niższą światową. Wypłaty na sfinansowanie badań rynku, reklamy, itp. Bardzo łatwo je wykryć i zneutralizować. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

23 Ułatwienia fiskalne Ulgi podatkowe. Zwrot ceł nałożonych na import surowców do produkcji. Prawo do działalności w strefach wolnocłowych. Finansowanie promocji eksportu. Informacje dla podmiotów krajowych o możliwościach eksportowych. Informacje o krajowych produktach i producentach za granicą. Ułatwienia kredytowe Obniżki oprocentowania. Wydłużenie okresu karencji. Udzielanie gwarancji rządowych. Ubezpieczenie kredytu. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

24 Zakazane Eksportowe Te krajowe, które są zależne od użycia do produkcji wyłącznie surowców krajowych. Nie dotyczy subsydiów rolnych. Dozwolone warunkowo Krajowe, nie naruszające interesów gospodarczych innych krajów. Dozwolone bez ograniczeń Dofinansowywanie prac badawczych, regionów zacofanych, ochrony środowiska. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

25 OECD Factbook 2008 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

26 Wprowadzenie subsydiów dla własnych producentów. Inne narzędzia polityki handlowej, w tym: Cła wyrównawcze. Wyjątek: dobro deficytowe brak sprzeciwu. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

27 Cła wyrównawcze nałożone przez kraje WTO w latach 1995-2007 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

28 Sprzedaż towaru za granicą poniżej ceny wewnętrznej w kraju eksportera W tym: poniżej kosztów produkcji. Finansowane przez same przedsiębiorstwa na własny rachunek. Cel: zdobycie lub utrzymanie rynku importera przez obniżkę ceny eksportowej i pokonanie konkurentów. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

29 Sporadyczny Zjawisko przejściowe, często przypadkowe. Stosowany np. przy nagłej nadwyżce towaru. Drapieżny (łupieżczy) Wyeliminowanie z rynku konkurentów, zajęcie pozycji monopolistycznej i podniesienie cen. Stały (dyskryminacja cenowa) Stosowany przez monopolistów na rynku krajowym. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

30 Można podjąć działania antydumpingowe, gdy: gdy wprowadzenie towaru jednego kraju do obrotu handlowego drugiego kraju po cenie eksportowej niższej od wartości normalnej wyrządza istotną szkodę dla przemysłu w kraju importującym, bądź gdy w znacznym stopniu opóźnia powstanie takiego przemysłu (art. VI GATT). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

31 Wartość normalna: Cena podobnego produktu w zwykłym obrocie handlowym w kraju wywozu. Margines dumpingu (maks. wys. cła antydump.): Cena eksportowa - wartość normalna Sama sprzedaż dumpingowa nie jest sprzeczna z zasadami wymiany handlowej; musi wystąpić szkoda lub jej groźba, aby wszcząć postępowanie. Musi istnieć związek między dumpingiem a szkodą. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

32 2009/2010 Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htmhttp://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

33 Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htmhttp://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

34 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htmhttp://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm

35 Wyroby gotowe o stosunkowo niskim stopniu przetworzenia Metale i wyroby metalowe; wyroby chemiczne; artykuły plastikowe i z gumy. Pracochłonne Tekstylia. Sprzęt elektroniczny Magnetowidy, telewizory. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

36 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

37 Mają na celu bezpośrednie ograniczenie obrotów towarowych z zagranicą. Z natury mają charakter dyskryminacyjny Ponieważ są stosowane selektywnie. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

38 Ograniczenia (kontyngenty) ilościowe. Licencje eksportowe i importowe. Dobrowolne ograniczenia eksportu. Ograniczenia dewizowe. Zakupy rządowe. Wymóg składnika krajowego. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

39 Główne cele: Ochrona krajowej produkcji. Poprawa bilansu płatniczego. Względy sanitarne, bezpieczeństwa (embargo). Stosowanie: Po raz pierwszy na masową skalę w l. 1929-1933. Chętnie przez Europę Zachodnią po II wojnie. Kraje rozwinięte: sektor rolny. Kraje rozwijające się: produkcja przemysłowa konkurująca z importem. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

40 Konty ngent Cena równowagi po wprowadzeniu kontyngentu: jak cena po nałożeniu odpowiadającego mu cła. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

41 Poziom produkcji: jak wtedy gdy nałożymy cło. Wzrost nadwyżki producentów – pole a Konty ngent Produkcja a 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

42 Poziom konsumpcji: jak wtedy gdy nałożymy cło. Strata nadwyżki konsumentów – pole a+b+c+d Konty ngent Konsumpcja abcd 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

43 Renta kontyngentowa: dochód powstały w wyniku sztucznego podniesienia ceny krajowej. W przypadku cła – dochód z wzrostu ceny trafiał do budżetu państwa. Konty ngent Renta kontyngentowa 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

44 Podział dochodów z renty zależy od tego, jak rząd rozdysponuje licencje importowe. Rynek konkurencyjny, licencje sprzedawane na aukcji państwo wybiera najlepszą cenowo ofertę – wpływy w całości do budżetu. Konty ngent Renta kontyngentowa 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

45 Licencje rozdawane Monopol po stronie popytu: importer przechwytuje całość dochodów. Monopol po stronie podaży: dochód eksporterów. Podział renty między eksporterów i importerów Konty ngent Renta kontyngentowa 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

46 Straty puste (deadwight loss): tak samo jak w przypadku cła. Pole b – efekt protekcyjny. Pole d – efekt konsumpcyjny. Konty ngent Straty puste bd 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

47 Początkowe efekty ograniczeń i cła są podobne. Wielkość handlu nie reaguje na zmiany rynkowe Jeśli stosujemy cło, zmiany krajowego popytu i podaży zmieniają wielkość importu. Jeśli stosujemy ograniczenie ilościowe – stała wielkość importu niezależnie od zmian rynkowych. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

48 Konkurencja niedoskonała Wprowadzając ograniczenie ilościowe ogranicza się konkurencję, z którą muszą się mierzyć producenci krajowi. Pozwala im to w większym stopniu wykorzystywać ich przewagę monopolistyczną. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

49 Niejednoznaczność podziału dochodów z renty kontyngentowej. Sprzedaż licencji na aukcji – dochody do budżetu państwa. Arbitralny przydział licencji – strata części lub całości dochodów z renty na rzecz importerów lub eksporterów. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

50 System licencji Zezwolenia na przywóz określonej ilości towarów. Zmniejsza ryzyko napięć. Łatwiej zadbać o interesy kraju wprowadzającego kontyngenty (dobór eksporterów). Może być kryminogenny. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

51 Kto pierwszy ten lepszy – według kolejności zgłoszeń Niektóre kraje wyeliminowane z rynku. Proporcjonalnie do liczby podmiotów składających wnioski. Proporcjonalnie do wartości obrotów zrealizowanych przez podmioty składające wnioski. Sprzedawane na aukcjach. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

52 Niezgodne z postanowieniami GATT. Większość usunięto w l. 60. Możliwość stosowania w ściśle określonych sytuacjach (klauzule ochronne): ogólna klauzula ochronna (nadmierny import), klauzula bilansu płatniczego, ogólne wyjątki (dla celów pozaekonomicznych), klauzula bezpieczeństwa narodowego. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

53 Szwecja, 1975 r. Kontyngenty importowe na obuwie – bo przemysł krajowy musiał zapewnić, że krajowi nie zabraknie butów w czasie wojny 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

54 Pojawiły się w l. 60., najszerzej stosowane w l. 70 i 80. Zwiększony import towarów przemysłowych z Japonii i krajów nowo uprzemysłowionych Stal, samochody, statki. Oraz innych krajów rozwijających się i Europy Środkowej i Wschodniej Tekstylia, odzież, narzędzia i wyroby elektroniczne. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

55 Pojawiły się w l. 60., najszerzej stosowane w l. 70 i 80. Naciski rodzimych producentów, aby rząd skuteczniej ich chronił przed tanim, masowym importem. Cła – niski poziom + możliwość incydencji. Kontyngenty ilościowe – w zasadzie zabronione. Rozwiązanie: dobrowolne ograniczenia eksportu. WTO – zakazała ich stosowania. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

56 Voluntary export restraints (VER) Inicjator: kraj importujący. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

57 Dlaczego eksporter zgadza się na VER-y? Interesy polityczne. Długookresowy interes gospodarczy. Aby nie pogarszać sytuacji partnera będącego kluczowym rynkiem zbytu. Usankcjonowanie swojej obecności na danym rynku. Uniknięcie bardziej dotkliwych narzędzi polityki handlowej. Możliwość uzyskania wyższej ceny. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

58 Strata konsumentów: a+b+c+d Korzyści producentów: a Korzyści eksportera: c Straty puste: b+d Straty netto gospodarki: b+d+c VER abcd Kraj – importer wymuszający VER-y 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

59 1955Japonia wprowadza ograniczenia w eksporcie (VER) tekstyliów bawełnianych wysyłanych do USA. Ograniczenia te są kontynuowane w 1956. 1956- 1960 Wielka Brytania narzuca dobrowolne ograniczenia w eksporcie tekstyliów bawełnianych z Hongkongu, Indii i Pakistanu. 1961Przemysł tekstylny i odzieżowy USA uzależnia poparcie dla Rundy Kennedyego od przejściowych restrykcji mających zapobiec destrukcji rynku, spowodowanej zalewem importu z tanich krajów. Krótkoterminowe porozumienie w sprawie tekstyliów bawełnianych, wynegocjowane w lipcu 1961 roku. 1962Długoterminowe porozumienie w sprawie handlu tekstyliami bawełnianymi (LTA); nakłada pięcioprocentowy limit wzrostu importu produktów bawełnianych i poddaje znaczną część handlu Północ- Południe systemowi handlu sterowanego. 1973Administracja USA skłania najważniejsze kraje rozwijające się będące eksporterami tekstyliów do zaakceptowania Porozumienia wielowłóknowego (MFA). Porozumienie to ogranicza roczną stopę wzrostu importu tekstyliów i odzieży do 6 procent.

60 1977Uzgodnienie przedłużenia na okres pięcioletni MFA-II. 1982Wynegocjowanie MFA- III, przedłużającego porozumienie o dalsze pięć lat. 1985Kraje rozwijające się objęte porozumieniem MFA powołują Międzynarodowe Biuro Tekstyliów i Odzieży (International Textile and Clothing Bureau), mające doprowadzić do eliminacji porozumienia i powrotu spraw handlu tekstyliami i odzieżą do GATT. 1986MFA przedłużone do 1991 r. (MFA-IV). 1991MFA ponownie przedłużone do 1994 roku (MFA-V). 1995Porozumienie Rundy Urugwajskiej w sprawie tekstyliów i odzieży (ATC) ustanawia reguły dla procesu przejściowego, mającego doprowadzić w 2005 r. do pełnego zintegrowania handlu tekstyliami i odzieżą z systemem GATT. 2005Wygaśnięcie ATC 1 stycznia 2005 roku. Koniec możliwości stosowania ograniczeń w handlu tekstyliami i odzieżą.

61 1977-1981 Spadek produkcji samochodów w USA o 1/3 Wzrostu udziału importowanych samochodów z 18 do 29% Strata 300 tys. miejsc pracy w sektorze motoryzacyjnym. Porozumienie z Japonią Ograniczenie eksportu samochodów do USA. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

62 1981-1985 Restrukturyzacja przemysłu samochodowego w USA – obniżka kosztów produkcji, wyższa jakość. Nie obniżono cen. Z niższych kosztów nie skorzystali konsumenci producenci zarejestrowali wzrost zysków. Japonia skorzystała na wyższych cenach eksportując droższe samochody i uzyskując wyższe zyski. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

63 1981-1985 Zyski amerykańskich i japońskich producentów kosztem amerykańskich konsumentów Cena amerykańskiego samochodu wyższa o 660$, japońskiego – o 1300$ w 1984 r. (14% drożej niż bez restrykcji). Całkowity koszt porozumienia dla konsumentów – ok.16 mld $ w l. 1981-1984. Straty netto (po uwzględnieniu korzyści producentów) – ok. 3 mld $. Zachowano 44 tys. miejsc pracy w sektorze samochodowym kosztem 100 tys. $ za każde z nich. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

64 Kolejne lata Japonia jednostronnie limitowała swój eksport do ok. 2,3 mln sztuk rocznie w l. 1986-91 i 1,7 mln później. Rozwinęła produkcję w USA (w 1996 r. 23% amerykańskiego rynku samochodowego (2 mln sztuk), w 2004 r. – 29%). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

65 Kierowanie na rynek amerykański droższych klas samochodów, specjalne modele na ten rynek (Lexus). It was pretty weird to have to tell a guy who's last name is Toyoda that his family name wasn't good enough for a luxury-car line. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

66 Mniej wydajne w limitowaniu importu niż ograniczenia ilościowe Opór ze strony eksporterów. Sprzedaż wyższych jakościowo i droższych wersji produktów. Mniejsi eksporterzy nie objęci ograniczeniami eksportu. Renta przypada zagranicznemu producentowi. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

67 WyszczególnienieCłoSubsydium eksportowe Kontyngent ilościowyDobrowolne ograniczenie eksportu Nadwyżka producenta Rośnie Nadwyżka konsumenta Spada Przychody rząduRosną Spadek rosną wydatki Niejednoznaczny (wzrost jeśli sprzedaż licencji, bez zmian w innym przypadku) Bez zmian (renta dla zagranicznych eksporterów) Ogólny dobrobyt kraju Niejednoznaczny (spada w kraju małym) Spada 2009/2010

68 Udzielanie pierwszeństwa producentom krajowym, jeśli zakupu produktów dokonuje rząd. Zamówienia rządowe w wielu państwach to 5% i więcej dochodu narodowego. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

69 2009/2010 199320032005 Łotwa::9,76 Polska::7,62 Estonia::7,05 Węgry::6,77 Słowacja::6,38 Grecja3,434,895,24 Hiszpania1,033,414,30 Litwa::3,58 Wielka Brytania2,237,323,56 Cypr::3,52 Finlandia0,032,523,29 Szwecja0,123,663,27 Słowenia::3,22 Francja0,753,712,99 UE (15)0,973,492,77

70 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH 2009/2010 199320032005 Włochy0,852,672,68 Czechy::2,67 Irlandia1,592,322,59 Luksemburg1,052,082,46 Belgia0,812,602,32 Dania1,902,352,21 Portugalia1,702,322,14 Austria0,032,651,98 Holandia0,811,711,62 Niemcy0,541,811,61 Malta::1,06 Źródło: Eurostat

71 Małe kraje zamawiają przeciętnie więcej na rynkach międzynarodowych, niż kraje duże. Częste praktyki dyskryminujące dostawców zagranicznych. W UE-15 w 2005 r. dla dostawców zagranicznych dostępne średnio ok. 17% zamówień publicznych, Grecja 50%, Holandia – 7%. Brak przejrzystości procesu zamówień zwiększa ryzyko korupcji. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

72 Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (GPA) – Runda Urugwajska Kilkustronne, dobrowolne. 39 sygnatariuszy (w tym UE-27 jako 1), głównie kraje rozwinięte. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

73 W zasadzie wyłącznie kraje rozwinięte: 27 państw UE, 4 kraje EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria), Japonia, Kanada, USA. Kraje rozwijające się: Aruba (Holandia), Izrael, Korea Południowa, Singapur, Hongkong. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

74 Niedyskryminacja. Traktowanie narodowe. Przejrzystość. Dotyczą nie tylko importu, ale i utworzonych filii firm zagranicznych. Otwieranie dostępu do rynku zamówień publicznych na zasadzie wzajemności. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

75 Jednostki zamawiające: Centralne podmioty państwowe. Podmioty średniego szczebla. Pozostałe podmioty (w tym służby komunalne). Przedmiot zamówień: Towary Określone w aneksie usługi Określone w aneksie usługi budowlane Dotyczy kontraktów przekraczających pewne ustalone wartości progowe. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

76 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

77 1. Zobowiązanie krajowych importerów dóbr finalnych do pokrywania określonej wielkości popytu zakupami na rynku wewnętrznym. Niezgodne z WTO – TRIMS (towary). Stosowane np. w kinematografii francuskiej i muzyce kanadyjskiej (określone proporcje między produkcjami zagranicznymi i krajowymi emitowanymi w kinach, TV, radio). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

78 2. Żądanie od producentów, aby pokrywali określoną część popytu na podzespoły i części na rynku wewnętrznym (przepisy domieszkowe). Szczególnie w przemyśle samochodowym. Niezgodne z WTO – TRIMS (towary). Ale: dozwolone stosowanie reguł pochodzenia. Umożliwiają kontrolę dostępu na warunkach preferencyjnych do obszaru zintegrowanego. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

79 Zasady określające, jaka część wartości produktu sprzedawanego na warunkach preferencyjnych musi być dodana na obszarze ugrupowania integracyjnego. NAFTA: wysokie cła na wyroby finalne i niskie na podzespoły zachęcają do tworzenia montowni w jednym z krajów ugrupowania integracyjnego (Meksyk) i eksportu wyrobów gotowych do innych krajów ugrupowania (USA, Kanada) Zapobiegają temu reguły pochodzenia. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

80 Określanie miejsca pochodzenia: Reguła zmiany pozycji taryfowej lub określony procentowo udział wartości nowo dodanej (np. w NAFTA w przemyśle samochodowym: 60%). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

81 Zobowiązanie producentów krajowych do eksportu określonej części produkcji. W okresach trudności z deficytem bilansu handlowego. Efekt zbliżony do dumpingu – producent obniża cenę eksportową kosztem konsumentów krajowych. Zakazane przez WTO – TRIMS (towary). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google