Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna"— Zapis prezentacji:

1 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
jako instytucja wspierająca polskich eksporterów W imieniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, bardzo miło mi powitać Państwa na spotkaniu na którym przybliżymy Państwu zagadnienia "Finansowych instrumentów wspierania rozwoju eksportu" ze szczególnym uwzględnieniem „Systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych". Warszawa, 16 kwietnia 2004

2 KUKE S.A. jest spółką akcyjną z decydującym udziałem Skarbu Państwa.
Forma prawna KUKE S.A. jest spółką akcyjną z decydującym udziałem Skarbu Państwa. KUKE S.A. działa na rynku już 13 lat. Większościowy pakiet akcyjny firmy (prawie 90 procent) posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Drugim udziałowcem pod względem ilości posiadanych akcji jest Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Ponadto szczątkowe procenty posiadają inne komercyjne banki i firmy których nazwy mogą zobaczyć Państwo na tym slajdzie. Decyzją Komisji Nadzoru Bankowego KUKE S.A. jako firma została zakwalifikowana do pierwszej najbezpieczniejszej klasy podmiotów dla których waga ryzyka została ustalona na poziomie 0% podobnie jak NBP i Skarb Państwa.

3 Prawne podstawy działalności KUKE S.A.
Ubezpieczenia i gwarancje eksportowe ze wsparciem Skarbu Państwa Działalność Korporacji w obsłudze ubezpieczeń i gwarancji eksportowych wspieranych przez Państwo reguluje Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z 1994 r. W zakresie działalności komercyjnej Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. Korporacja uzyskała zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II , grupy 14, 15 i 16 tzw. ubezpieczenia finansowe. Po zmianach legislacyjnych – ustawa z 2003 r. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych działa dwutorowo ponieważ prowadzi działalność komercyjną oraz działalność ze wsparciem i na rachunek Skarbu Państwa. Prawną podstawą działalności w zakresie ubezpieczeń i gwarancji eksportowych ze wsparciem Skarbu Państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Działalność komercyjna KUKE regulowana jest ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1990 roku. Po zmianach legislacyjnych warunki wykonywania przez KUKE S.A. działalności ubezpieczeniowej w tym zakresie określa ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r.

4 Gwarancje Skarbu Państwa
Skarb Państwa zapewnia wypłacalność KUKE S.A. jako ubezpieczyciela i gwaranta dla polskich eksporterów Ustawa budżetowa określa limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu Państwa Ustawą o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, KUKE otrzymała mandat na prowadzenie ubezpieczeń eksportowych, w których wypłata odszkodowań dokonywanych przez Korporację jest zabezpieczona środkami SP. Zakres wsparcia państwa dla ubezpieczeń kredytów eksportowych określa, iż rozliczenia finansowe związane z ubezpieczeniami prowadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, na którym są gromadzone składki z tytułu zawartych ubezpieczeń i wystawionych gwarancji, oraz z którego są wypłacane odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych. Jeżeli w trakcie prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, środki zgromadzone na rachunku zostaną wyczerpane, Korporacja może uzyskać poręczenie SP w odniesieniu do zaciągniętych kredytów komercyjnych lub uzyskać pożyczkę bezpośrednio z budżetu państwa. Przewidywane na dany rok wypłaty z tytułu poręczeń i pożyczek określa ustawa budżetowa. Ustawa ta określa również limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji z tytułu gwarantowanych przez SP ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Politykę państwa w zakresie gwarantowanych przez SP ubezpieczeń eksportowych określa zgodnie z ustawą Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministrów zajmujących się zagadnieniami gospodarki i współpracy handlowej z zagranicą oraz przedstawiciel NBP. Do zadań Komitetu należy określanie szczegółowych zasad działalności Korporacji, określanie zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych, klasyfikowanie krajów w zależności od stopnia ryzyka, a także opiniowanie wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych. Komitet ma prawo przyznać Korporacji uprawnienia do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczenia oraz wystawiania gwarancji ubezpieczeniowych. Zasady działalności KUKE S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych określa Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

5 Specyfika rynkowa KUKE specjalizuje się w ubezpieczeniach należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych KUKE ma ofertę skierowaną do eksporterów (precyzyjnie określony rynek) KUKE doradza eksporterom jak bezpiecznie konkurować na międzynarodowych rynkach W każdym kraju, w tym w szczególności o zaawansowanej gospodarce rynkowej, system ubezpieczeń kredytów eksportowych uwzględniający potrzeby miejscowych eksporterów odgrywa podstawową rolę w popieraniu eksportu. Pozwala on zredukować ryzyko eksportowe eksporterów i banków, powiększając ich skłonność do rozwoju powiązań handlowych z zagranicą. System taki pozwala, także na racjonalizację decyzji poszczególnych podmiotów poprzez profesjonalną ocenę ryzyka nierozerwalnie związanego ze sprzedażą na obce rynki. Agencje ubezpieczeniowe odgrywają w takich przypadkach rolę niezależnych doradców wnoszących element obiektywności w ocenie poszczególnych transakcji, z drugiej strony zaś utrwalając kontakty i powiązania umożliwiające utrzymanie pozycji eksportera na danym rynku. Cieszy nas fakt, iż przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej traktują ubezpieczenie jako ważny element zarządzania ryzykiem firmy chroniący jej prawidłowe funkcjonowanie. Zainteresowanie polskich eksporterów zabezpieczeniem ich należności stale rośnie, a wynika to przede wszystkim ze wzrastającej świadomości przedsiębiorców, w czym Korporacja ma swój znaczący udział. KUKE ubezpiecza sprzedaż polskich towarów i usług realizowaną na warunkach kredytowych, a swoją ofertę kieruje do wszystkich eksporterów bez względu na skalę działania i kierunki eksportu, dając możliwość ubezpieczenia należności powstałych podczas współpracy z kontrahentami z ponad 200 krajów świata. KUKE jako jedyna firma oferuje ubezpieczenia eksportowe w odniesieniu do 30 rynków nie ubezpieczanych przez inne prywatne agencje ubezpieczeniowe (m.in. Rosja, Białoruś, Ukraina). W zakresie ubezpieczeń krótkoterminowych  KUKE oferuje produkty gdzie ochroną ubezpieczeniową objęta jest sprzedaż z terminem odroczenia płatności do 2 lat. Oferta Korporacji skierowana jest również do eksporterów realizujących inwestycje w kredycie powyżej 2 i więcej lat w formie kredytu dostawcy i kredytu dla nabywcy. Szczegóły odnośnie ubezpieczeń zarówno krótko, średnio i długoterminowych jak i produktów uzupełniających ofertę Korporacji przedstawią przedstawiciele w dalszej części prezentacji. KUKE ubezpiecza należności z ponad 200 krajów świata, w tym z 30 krajów o podwyższonym ryzyku KUKE oferuje ubezpieczenia krótko, średnio i długoterminowe

6 Specyfika rynkowa KUKE ma dostęp do unikalnej bazy danych
KUKE wykorzystuje doświadczenia w ubezpieczeniach należności eksportowych innych agencji KUKE dokonuje analizy ryzyka przed ofertą cenową KUKE ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania Dla oceny ryzyka kredytowego kluczowe znaczenie ma dostęp do informacji. Zakres i szybkie pozyskiwanie informacji świadczy o skuteczności agencji ubezpieczeniowej. Informacje o kondycji finansowej kontrahentów zagranicznych, a szczególnie o opóźnieniach płatniczych pozwalają ocenić ryzyko transakcji obejmowanej ubezpieczeniem i przewidywać ewentualną niewypłacalność kontrahenta. KUKE jest członkiem jednej z największych grup zrzeszających agencje ubezpieczeń kredytu – Credit Alliance. Podstawowym celem tej grupy jest wymiana informacji o firmach, których ryzyko jest obejmowane ubezpieczeniem. Dostęp do takich informacji pozwala KUKE skutecznie zarządzać ryzykiem kredytowym jej klientów. System klasyfikacji ryzyka stosowany przez KUKE jest zgodny z systemami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej. KUKE w oparciu o system reasekuracji ustaliła 30 krajów, gdzie występuje ryzyko nierynkowe (ryzyko handlowe + ryzyko polityczne) ubezpieczane w ramach ubezpieczenia gwarantowanego przez Skarb Państwa. Ryzyko transakcji krótkoterminowych w pozostałych krajach jest ubezpieczane w KUKE i reasekurowane na rynku prywatnym. KUKE oferuje swoim klientom usługę wykonania oceny ryzyka danego kontrahenta przed przedstawieniem oferty cenowej.Minimalizacja ryzyka kredytowego ma zasadnicze znaczenie przy realizacji sprzedaży na zagraniczne rynki. Korporacja poprzez swoją działalność zapewnia eksporterowi fachową ocenę sytuacji finansowej kontrahenta, co pozwala dostosować warunki realizowanej transakcji do możliwości płatniczych odbiorcy. KUKE przygotowała także instrumenty ubezpieczeniowe, które mogą ułatwić eksporterom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. W tym celu Korporacja zawarła z wiodącymi bankami w kraju porozumienia dotyczące przyjmowania cesji praw do przyszłych odszkodowań z umów ubezpieczenia jako zabezpieczenia kredytu, o który występuje eksporter do banku. Z BGK uczestniczymy w Programie DOKE jak i oferujemy produkt pod nazwą Łatwy Eksport.

7 Kto może korzystać z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych?
przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, dokonujący eksportu krajowych towarów i usług Z ochrony Korporacji mogą korzystać krajowi przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący eksportu krajowych towarów i usług, a także banki krajowe i zagraniczne oraz instytucje finansowe udostępniające kredyty celowe na finansowanie kontraktów eksportowych realizowanych przez przedsiębiorców krajowych. jednostki finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez krajowych przedsiębiorców

8 Ubezpieczeniem mogą być objęte krajowe towary i usługi
Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym produkcie finalnym określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. Za krajowe towary i usługi przyjmuje się towary i usługi spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym produkcie finalnym.

9 Ubezpieczane ryzyka ryzyko handlowe:
Zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika Prawnie stwierdzona niewypłacalność dłużnika

10 Ubezpieczane ryzyka ryzyko polityczne:
Decyzja kraju dłużnika - akty prawne, decyzje rządu uniemożliwiające wykonanie kontraktu Moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd państwa dłużnika lub państwa uczestniczącego w regulowaniu należności Uniemożliwienie transferu należności spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi w kraju dłużnika Przepisy prawne w kraju dłużnika uznające płatności dokonane przez dłużnika w walucie lokalnej jako wystarczające dla wypełnienia zobowiązania z tytułu kontraktu Decyzje w kraju ubezpieczyciela - wydanie przepisów prawnych lub decyzji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie handlu zagranicznego

11 Działalność KUKE S.A. Ubezpieczenia należności krótkoterminowych:
od ryzyka rynkowego od ryzyka nierynkowego Ubezpieczenia kredytów średnio- i długoterminowych Ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu Ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą Gwarancje kontraktowe

12 Wyniki KUKE S.A. w 2003 roku Zysk netto wyniósł 3,49 mln zł wobec 0,6 mln zł w roku 2002 Wystawiono 1537 polis i gwarancji ubezpieczeniowych 1.699,47 mln USD ubezpieczonego obrotu eksportowego – o 70% więcej niż w 2002 83,91 mln zł zebranej składki brutto – o 33% więcej niż w 2002 Odszkodowania i świadczenia brutto wyniosły 16,14 mln zł wobec 37,01 mln w roku 2002 Niemcy – największy wolumen ubezpieczonego obrotu Korporacja pomyślnie realizuje strategię rozwoju ubezpieczeń eksportowych, systematycznie zwiększa skalę objętego ubezpieczeniem eksportu realizowanego na warunkach kredytowych. Wskazuje na to zarówno wysoki poziom ubezpieczonego obrotu jak i poziom uzyskanej składki. Obecnie ubezpieczamy blisko 5% łącznej wartości polskiego eksportu. Cieszy nas, że mimo prowadzenia działalności w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, udaje się nam uzyskać dużą dynamikę sprzedaży. Wartość gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych wzrosła o 173%, natomiast komercyjne ubezpieczenia krótkoterminowego kredytu eksportowego i gwarancji dot. eksportu wzrosły o 32%. W 2003 r. odnotowano dodatni wynik finansowy (zysk netto) w wysokości 3,49 mln zł (w porównaniu do 0,60 mln zł w roku 2002). W 2003 r. Korporacja podpisała ogółem umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, tj. o 16% więcej niż w roku 2002. W 2003 r. wartość ubezpieczonego i objętego gwarancjami ubezpieczeniowymi obrotu eksportowego wyniosła 1.699,47 mln USD. W porównaniu do roku 2002 wartość ubezpieczonego obrotu wzrosła o 70%. W 2003 r. zebrano 83,91 mln zł składki brutto – o 33% więcej w stosunku do 2002, odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone wyniosły 16,14 mln zł wobec 37,01 mln w roku 2002. W strukturze geograficznej obrotu eksportowego objętego ubezpieczeniem i gwarancjami ubezpieczeniowymi KUKE dominowały Niemcy (15,5%). Udział krajów byłego ZSRR wyniósł 29,3%, w tym republik nadbałtyckich (Łotwa, Litwa, Estonia) 8,5 %, zaś dużych europejskich krajów byłego ZSRR (Rosja, Białoruś, Ukraina) 19,3%.

13 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Dziękuję za uwagę Jarosław Biernacki Prezes Zarządu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ul. Sienna 39, Warszawa tel. +48 (22) , fax +48 (22) , infolinia: , KUKE


Pobierz ppt "Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google