Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczna „Od studenta do menedżera” projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego mgr E. Tarnawska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczna „Od studenta do menedżera” projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego mgr E. Tarnawska."— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczna „Od studenta do menedżera” projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego mgr E. Tarnawska

2 Plan zajęć Definicja i rodzaje analizy ekonomicznej
Analiza makrootoczenia Analiza otoczenia konkurencyjnego Analiza potencjału przedsiębiorstwa

3 Analiza ekonomiczna - definicja
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów występujących w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ustalaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych powiązań, ustalaniu wielkości i przyczyn odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych, a także na projektowaniu działań korekcyjnych, zmierzających do ekonomicznie racjonalnego ukształtowania stanu zjawisk i przebiegu procesów. Źródło: Bednarski

4 Przedmiot analizy ekonom.
Przedmiotem analizy ekonomicznej są zjawiska oraz procesy gospodarcze we wszystkich sferach działalności firmy, występujące zarówno w jego obrębie, jak i otoczeniu. Ujmowane są one w związkach i zależnościach ze zjawiskami oraz procesami technicznymi, a także społecznymi istniejącymi w przedsiębiorstwie.

5 Wybrane rodzaje analizy ekonomicznej
Analiza makroekonomiczna – wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej Analiza mikroekonomiczna – badanie stanów i wyników działalności ekonomicznej podmiotów gospodarczych Analizy dziedzinowe (obejmujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej) – analiza produkcji, analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, analiza gospodarki materiałowej itp. Analizy problemowe (dot. głównych w danym okresie problemów gospodarczych) – analiza wydajności pracy, kosztów własnych, obrotowości aktywów.

6 Analiza strategiczna – odnosi się do okresów dłuższych niż 1 rok, wyróżnia się w niej:
analizę wewnętrzną, zajmującą się słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich, technicznych, handlowych i finansowych analizę zewnętrzną – zajmującą się szansami i zagrożeniami przedsiębiorstwa w otoczeniu (szczególnie: stan konkurencji, stan gospodarki, stan polityczno-prawny państwa itp.)

7 Źródła informacji sprawozdania finansowe przedsiębiorstw (również konkurencji) – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek cash flow itp. dane statystyczne raporty, opracowania, ekspertyzy przepisy prawne bezpośrednie badania rynku – ankieta, wywiad itp. czasopisma, prasa codzienna, internet własna ocena

8 Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa
Otoczenie ogólne (makroekonomiczne) Otoczenie bliższe (sektorowe) Potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa

9 Otoczenie ogólne (makrootoczenie)
ekonomiczne prawne polityczne technologi-czne społeczne demografi-czne międzyna-rodowe

10 Analiza makrootoczenia cd.
Otoczenie ekonomiczne – stopa wzrostu gospodarczego, stopy procentowe (koszt kredytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego), kursy walutowe, inflacja, podatki itp. Otoczenie prawne i polityczne – zmiany legislacyjne, dotacje i granty, licencje, wielkość zamówień publicznych itp. Otoczenie międzynarodowe – poziom rozwoju przemysłu w różnych krajach (rynki zbytu lub zagrożenie konkurencją), restrykcje i sankcje międzynarodowe, stosunki z państwami Otoczenie technologiczne – szybkość zmian technologii (upadek/powstanie gałęzi przemysłu), jakość zaplecza naukowo-badawczego Otoczenie społeczne – moda, bezrobocie, zamożność społeczeństwa, związki zawodowe, ochrona środowiska Otoczenie demograficzne – obecna struktura demograficzna społeczeństwa oraz trendy, starzenie się społeczeństwa

11 Analiza otoczenia konkurencyjnego
otoczenie konkurencyjne (sektorowe) – ogół instytucji, podmiotów, warunków, które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać. otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym rynku geogr. analiza sektora pozwala ocenić obecną i przyszłą atrakcyjność sektora i związane z nim ryzyko

12 5 sił Portera Przedsiębiorstwo Konkurencja w sektorze Nabywcy Dostawcy
Substytuty Potencjalni konkurenci

13 5 sił Portera cd. Konkurencja w sektorze – struktura i sposób w jaki konkurują ze sobą przedsiębiorstw Potencjalna konkurencja – zależy od atrakcyjności sektora, wysokości barier wejścia i wyjścia, możliwości represji ze strony istniejących przedsiębiorstw Dostawcy i nabywcy – siła przetargowa zależna od relacji popytu do podaży (rynek klienta czy rynek producenta) Substytuty – produkty zastępcze, które zaspokajają podobną potrzebę klienta.

14 Analiza SWOT Ogólne zasady: Unikaj zagrożeń Wykorzystuj szanse
Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Ogólne zasady: Unikaj zagrożeń Wykorzystuj szanse Wzmacniaj słabe strony Opieraj się na silnych stronach


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczna „Od studenta do menedżera” projekt współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego mgr E. Tarnawska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google