Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
Gdańsk KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 8 października 2012 roku

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. 2. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. 3. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

3 W roku szkolnym 2012/2013 monitorowany będzie:
Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach

4 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:
w zakresie ewaluacji: Ewaluacja całościowa (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacje problemowe w obszarach: (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) 1) „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej” i „Zarządzanie” 2) „Procesy zachodzące w placówce/szkole” i „Funkcjonowanie w środowisku lokalnym”

5 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:
Ewaluacje problemowe w obszarach wybranych przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

6 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:
w zakresie kontroli: 1) w niepublicznych szkołach podstawowych: „Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej” 2) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach, dla których ustalono obwód: „Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego” 3) w publicznych szkołach podstawowych: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej”

7 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:
4) w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach dla młodzieży: „Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach” 5) w publicznych gimnazjach: „Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach” 6) w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych: „Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego”

8 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:
7) w publicznych bibliotekach pedagogicznych: „Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami” 8) w ogólnodostępnych publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i zasadniczych szkołach zawodowych: „Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej”

9 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:
9) w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych: „Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych” 10) w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód: „Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego”

10 Art. 34. 2. (Ustawa o systemie oświaty)
W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia planowej ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie - w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji Raport kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu, może zgłosić do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu.

12 Reforma nadzoru i jej elementy składowe
Czy wiesz, na czym polega reforma systemu nadzoru pedagogicznego placówek edukacyjnych? Jakie są elementy składowe nowego systemu nadzoru pedagogicznego? Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej?

13 Wymagania Kto określa wymagania wobec szkół i placówek, które są przedmiotem ewaluacji? Ile jest wymagań? Wymagania ułożone są w czterech obszarach, jakie to obszary?

14 Proces ewaluacji, raport ewaluacyjny i jego zawartość
Czy w szkołach lub innych placówkach podległych Pani/Pana urzędowi przeprowadzone były ewaluacje zewnętrzne? Czy był/a Pan/Pani uczestnikiem ewaluacji w podległych placówkach jako przedstawiciel władz samorządowych? Czy widział/a Pan/Pani raport ewaluacyjny? Co znajduje się w raporcie ewaluacyjnym?

15 Działania podejmowane na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej
Czy w Pani/Pana urzędzie analizuje się systematycznie wyniki ewaluacji przeprowadzonych w podległych placówkach? Jakie działania podejmuje się lub można podejmować w oparciu o wyniki ewaluacji? Czy w Pani/Pana urzędzie planuje się pracę nad wykorzystaniem wyników ewaluacji zewnętrznej?

16 „Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia
„Przeciętny nauczyciel mówi. Dobry wyjaśnia. Znakomity nauczyciel daje przykład, ale ten wielki – inspiruje.” Albert Einstein Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NADZÓR PEDAGOGICZNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google