Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego
Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego w roku szkolnym

2 Tematyka kontroli planowych przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego – 36 kontroli. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – 116 kontroli (szkoły podstawowe). Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa – 11 kontroli.

3 . Kontrole przeprowadzili upoważnieni przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu stosując Arkusz kontroli zgodny ze wzorem ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Arkusze kontroli planowych umieszczone są na stronie MEN - zakładka kształcenie i kadra (nadzór pedagogiczny) oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu (zakładka kontrola).

4 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego

5 w zakresie nadzoru pedagogicznego
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Dokumentem stanowiącym podstawę kontroli był plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Badaniu podlegała zgodność zawartych w planie uregulowań z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Kontrole przeprowadzono w 36 przedszkolach. 5

6 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Wykaz aktów prawnych: art. 35 ust. 4 i art. 39 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). 6

7 W planie nadzoru nie umieszczono terminu przeprowadzenia kontroli.
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W planie nadzoru nie umieszczono terminu przeprowadzenia kontroli. Dyrektor nie kontroluje przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. Nie opracowano harmonogramu i nie przeprowadzono zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej. W planie nadzoru pedagogicznego nie uwzględniono przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 7

8 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Plan nadzoru pedagogicznego w części dotyczącej ewaluacji nie był realizowany. W planie nadzoru pedagogicznego nie umieszczono harmonogramu ewaluacji wewnętrznej. W planie nadzoru pedagogicznego dyrektor nie uwzględnił tematyki narad i szkoleń dla nauczycieli. Dyrektor realizując plan nadzoru pedagogicznego nie współpracował z innymi nauczycielami zajmującymi stanowisko kierownicze w szkole. 8

9 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

10 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Kontrole przeprowadzono w 116 szkołach podstawowych (74 samodzielnych i 42 w zespołach szkół). Kontrola dotyczyła wykonywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, obowiązków związanych z nadzorowaniem spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

11 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz , z późn. zm.). Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).

12 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: Księga ewidencji dzieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami prawa: nie wszystkie dzieci 5 i 6 letnie wykazane w informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku lat przekazanej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) są wpisane do księgi ewidencji dzieci; w zakresie danych osobowych dziecka i rodziców (prawnych opiekunów) wpisano niepełne dane; nie wpisano informacji o objęciu dziecka w wieku powyżej 6 lat, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym, ze wskazaniem tego orzeczenia;

13 nie wpisano informacji o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego nie wpisano informacji o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub przedszkolu za granicą, w którym dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; dyrektor nie ustalił, czy wszystkie dzieci 5 letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; brak wpisów dotyczących daty i miejsca urodzenia dziecka, imion i nazwisk rodziców, adresów zamieszkania dziecka i rodziców.

14 Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

15 Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa
Dokumentem stanowiącym podstawę kontroli była organizacja punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zgodności organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego.

16 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa Wykaz aktów prawnych: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz.1080, z późn. zm.).

17 Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości: W organizacji punktu przedszkolnego nie określono w szczególności: celów i zadań punktu lub zespołu przedszkolnego oraz sposobu ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, nie opracowano diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "przeprowadzonych w przedszkolach województwa wielkopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google