Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.200801 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.200801 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.200801 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Kryteria oceny projektów dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

2 Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.200802 Ocena projektów Ocena projektów jest dwustopniowa: 1.Ocena formalna – dokonywana jest przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO; 2. Ocena merytoryczna – dokonywana jest przez zespół oceniający powoływany z trzech list tworzących Komisję Konkursową;

3 Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.200803 Kryteria Oceny formalnej (TAK-NIE) A.1 – Poprawność złożenia wniosku; A.2 – Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę; A.3 – Poprawność sporządzenia wniosku; A.4 – Kompletność wniosku; A.5 – Kompletność załączników; A.6 – Formalna dopuszczalność projektu; A.7 – projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego; A.8 – We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie A.9 – Projekt nie przekracza maksymalnej wartości określonej w Uszczegółowieniu RPO WK-P; A.10 – Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne.

4 Ocena merytoryczna Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa, którą tworzą członkowie pochodzących z trzech odrębnych list. Każdy projekt ocenia trzyosobowy zespół oceniający: - przewodniczący – wyłoniony spośród pracowników UMWKP lub jednostek podległych – jako specjalista z obszaru tematycznego, - asesor specjalista ds. oceny technicznej, - asesor specjalista ds. analizy finansowo – ekonomicznej. 00 04 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

5 Metodologia oceny merytorycznej Zespół oceniający Komisji Konkursowej ocenia projekt poprzez odniesienie się do zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący kryteriów. Kryteria zostały uporządkowane w następujący sposób: 1. Kryteria horyzontalne – mające zastosowanie do wszystkich działań; 2. Kryteria specyficzne – charakterystyczne dla danego działania. W efekcie każde działanie zostało opisane kryteriami z obydwu grup, tak by zestaw kryteriów wyczerpywał wszelkie aspekty oceny. 05 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

6 Kryteria oceny merytorycznej B1 – Kryteria merytoryczno technicznej dopuszczalności projektu, które mają charakter dostępowy – ocena „tak – nie”; B2 – Kryteria oceny jakości projektu – punktowanie 0 – 10 pkt - Komitet Monitorujący określił minimalne wartości oceny – konieczne do osiągnięcia lub wyznaczył kryteria, które są istotne tylko z punktu widzenia rankingowania, a zatem wartość minimalna ich nie dotyczy. 06 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

7 B1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu (TAK-NIE) B.1.1 Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 5.5. Promocja i Rozwój markowych produktów. B.1.2 Wykonalność techniczna projektu Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu. 07 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

8 B1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu (TAK-NIE) c.d. B.1.3. Trwałość rezultatów projektu - 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lata od zakończenia realizacji projektu B.1.4 Wykonalność finansowa projektu Planowane wydatki są kwalifikowalne; Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie; Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeżeli dotyczą); Sytuacja finansowa beneficjenta/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów. 08 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

9 B2 Kryteria oceny jakości projektu B.2.1 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych dla Działania 5.5. Promocja i Rozwój markowych produktów – min. 2 punkty Nawiązanie kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi (0-2); Promocja sprzedaży towarów/usług na rynek międzynarodowy przedsiębiorstw z obszaru województwa (0-2); Badanie rynków zagranicznych (0-2); Zwiększenie aktywności informacyjnej przedsiębiorstw (0-2); Wzmacnianie systemu obsługi i wspomagania inwestycji zagranicznych (0-2). 09 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

10 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.2 Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów – min.2 punkty Projekt realizuje następujące typy działań: Wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych (0- Nie, 2 –Tak) Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym (0- Nie, 2 –Tak); Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo - wystawienniczych, udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych poza granice kraju (0- Nie, 2 –Tak); Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (w tym wsparcie dla klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw) (0- Nie, 2 –Tak). 10 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

11 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.3 Wypełnianie polityk i zasad wspólnotowych – min. 4 punkty Stopień, w jakim wypełniane są właściwe polityki wspólnotowe: Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn (0-5) Projekt przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego (0-5) 11 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

12 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.4 Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami – min. 2 punkty Ocenie uwzględniającej m.in. wzmacnianie rezultatów projektu finansowanego z RPO WK-P oraz synergię projektów, podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu z: Działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności w ramach PO IG 2007–2013: Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym; RPO WK-P 2007–2013: Oś priorytetowa 5. Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu; Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (0-2); Innymi działaniami zrealizowanymi przez wnioskodawcę ze środków własnych (0-2); Działaniami zrealizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych (0-2); Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2020 oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (0-4). 12 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

13 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.5 Skuteczność finansowa projektu – min. liczba punktów n/d Obliczenie wskaźnika: Przewidywany wzrost sprzedaży wspieranego podmiotu w wyniku realizacji projektu. B.2.6 Skuteczność i kosztowa efektywność promocji – min. liczba punktów n/d Obliczenie wskaźnika: Przewidywana liczba osób/przedsiębiorstw z obszaru innych państw UE, które zapoznają się z ofertą wspieranego podmiotu. 13 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008

14 Kontakt: Punkt Informacyjny tel. 056 656 11 00, tel. 056 656 10 50 e-mail: informacja_rpo@kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę 14 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.2008


Pobierz ppt "Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.200801 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google