Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Plan działania KSOW 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Plan działania KSOW 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2015."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Plan działania KSOW 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2015

2 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Plan działania zawiera: 1) wskazanie okresu, przez jaki będzie realizowany; 2) określenie priorytetów Programu i celów KSOW, jakie będą realizowane; 3) opis i określenie celów działań przewidzianych w art. 54 rozp 1305/2013 4) wykaz podmiotów, które realizują ten plan; 5) kryteria i sposób wyboru operacji do dwuletnich planów operacyjnych; 6) plan finansowy ze wskazaniem szacunkowych kwot i łącznej wartości realizacji działań, o których mowa w pkt 3i § 11 ust. 4; 7) harmonogram realizacji działań, o których mowa w pkt 3 i § 11 ust. 4, z podziałem na lata realizacji planu działania; 8) wskaźniki monitorowania realizacji działań, 9) zakres i sposób: a) ewaluacji realizacji działań, o których mowa w pkt 3 i § 11 ust. 4, b) sporządzania co pół roku informacji i co dwa lata sprawozdania z realizacji dwuletnich planów operacyjnych oraz co roku sprawozdania z realizacji planu działania, na podstawie danych przekazanych przez podmioty realizujące te plany.

3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Działania obowiązkowe – określone w rozp. 1305/2013 – art. 54 1.Stworzenie i prowadzenie bazy danych dobrych praktyk o projektach realizowanych w ramach PROW 2014-2020. 2.Tworzenie grup tematycznych oraz ułatwianie wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami. 3.Szkolenia i tworzenie sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD). 4.Współpraca międzyterytorialna i międzynarodowa pomiędzy LGD. 5.Zapewnienie działań sieciujących dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. 6.Upowszechnianie informacji i wniosków z monitorowania i ewaluacji PROW 2014-2020 oraz Sieci. 7.Udział w Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW). 8.Plan Komunikacyjny PROW 2014-2020.

4 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Działania dodatkowe, określone na podstawie wyników ankiety, przeprowadzonej wśród partnerów KSOW: 1)Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. 2) Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 3)Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. 4)Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

5 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Finanse Środki na KSOW pochodzą z budżetu pomocy technicznej PROW 2014-2020. Budżet KSOW na lata 2014-2020 – 60 000 000 EURO. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie struktury i na realizację planu działania. Budżet zawarty w planie działania KSOW 2014-2020 ulegnie korektom po wejściu w życie rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020.

6 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Plan działania realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne, które są jednolitymi dokumentami, tworzonymi przy współpracy jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i 16 WODR. Dwuletni plan operacyjny zawiera dane dotyczące projektów, które będą w jego ramach realizowane (m.in. temat, cel projektu, forma realizacji, grupy docelowe, budżet i harmonogram).

7 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Jak będziemy opracowywać plan operacyjny? Projekty do planów operacyjnych zgłaszane są przez partnerów na poziomie wojewódzkim i krajowym, w drodze naborów zamkniętych, ogłaszanych przez jednostkę centralną i jednostki regionalne – terminy określone w rozporządzeniu o funkcjonowaniu KSOW Jednostki te dokonują oceny formalnej złożonych wniosków, a następnie propozycje projektów zakwalifikowany po ocenie formalnej oceniane są pod kątem merytorycznym przez te jednostki bądź komisje przez nie powołane

8 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Jak będziemy opracowywać plan operacyjny? Cd. Do dwuletnich planów operacyjnych kwalifikują się tylko te projekty, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną oraz uzyskały największą liczbę punktów. CDR zbiera propozycje projektów do planów operacyjnych z 16 WODR. Następnie zgłasza do jednostki centralnej propozycje części planu operacyjnego dotyczącą SIR, skonsultowaną wcześniej z Grupą tematyczną ds. innowacji.

9 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Jak będziemy opracowywać plan operacyjny? Cd. Jednostki regionalne, po zaopiniowaniu przez wojewódzkie grupy robocze, przesyłają projekty swoich części planów operacyjnych do jednostki centralnej. Jednostka centralna przygotowuje projekt planu operacyjnego, konsultuje go z IZ i przedstawia do akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW

10 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Plan operacyjny 2014-2015 Przygotowywany we współpracy IZ (BPT), jednostki centralnej (FAPA), jednostek regionalnych i CDR/WODR od 11 sierpnia 2015 roku. Kwota planu - 12 698 835,46 PLN

11 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIBIURO POMOCY TECHNICZNEJ Plan działania KSOW 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2014-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google