Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Oceny Projektów Wnioski ZASADY I METODY OCENY WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie współfinansowane ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Oceny Projektów Wnioski ZASADY I METODY OCENY WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie współfinansowane ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Komisja Oceny Projektów Wnioski ZASADY I METODY OCENY WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Budżetu Państwa

2 Komisja Oceny Projektów Ocenianie – ale jak ?

3 Komisja Oceny Projektów Materiały wykorzystywane przy dokonywaniu ocen: Kryteria wyboru projektów zawarte w Uzupełnieniu ZPORR Treść podpytań i wyjaśnień zawartych w instrukcji wypełniania wniosku Założenia Ramowego Planu Działania Charakterystyka realizowanego wsparcia Planowane wydatki Załączniki

4 Komisja Oceny Projektów Zasady merytoryczne ZASADY MERYTORYCZNE KRYTERIA DOT. OCENY PROJEKTÓW + KRYTERIA DOT. WERYFIKACJI BUDŻETU SZCZEGÓŁOWE ZASADY DLA KAŻDEGO DZIAŁANIA =

5 Komisja Oceny Projektów Uwagi ogólne 1. Projekt nie musi być zgodny z wszystkimi celami horyzontalnymi. 2. EFS nie jest funduszem wyposażeniowym ani inwestycyjnym - max 10% wydatków może być przeznaczona na zakup sprzętu, itp. 3. Projekt musi precyzyjnie określać rodzaje zadań członków zespołu, ich odpowiedzialność i czas pracy oraz harmonogram realizacji projektu. 4. Partnerzy w ZPORR muszą być kwalifikowalni.

6 Komisja Oceny Projektów Uwagi ogólne 1. W ramach Działania 2.6 istnieje jeden poziom zlecenia części lub całości zadań. 2. Projekty finansowane z EFS musza przysparzać wartość dodaną. 3. Niezbędne jest założenie w projekcie realnych rezultatów (twardych i miękkich). 4. Projekt musi być logiczny (potrzeby -> cele -> wkład -> działania -> produkt -> rezultat -> oddziaływanie).

7 Komisja Oceny Projektów Zasady oceny Oceniają minimum 2 osoby losowo wybrane Ocenina jest II część wniosku Średnia arytmetyczna z x ocen Jeżeli różnica punktowa pomiędzy ocenami ekspertów jest > 30 % a ocena jednego z ekspertów jest > 60 punktów to OCENA OSTATECZNA OCENIA TRZECI EKSPERT – OCENA OSTATECZNA

8 Komisja Oceny Projektów Zasady pracy eksperta Deklaracja bezstronności Zapoznanie się z całym wnioskiem Analiza warunków konkursu Analiza II części wniosku Ocena Weryfikacja budżetu = WYNIK

9 Komisja Oceny Projektów Charakterystyka projektu - ocena 2.1Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu - należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu - należy wskazać bariery, na które napotykają potencjalni ostateczni beneficjenci; oraz w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do ich eliminacji - należy uzasadnić wybór rodzaju oraz charakteru realizowanego wsparcia

10 Komisja Oceny Projektów Charakterystyka projektu - ocena 2.2. Do kogo adresowana jest pomoc i jak zostanie zapewniony udział ostatecznych beneficjentów w projekcie? kim są potencjalni ostateczni beneficjenci? należy udowodnić, że zakładana liczba ostatecznych beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu jest realna do osiągnięcia w przypadku, gdy projekt adresowany jest do osób, firm lub instytucji należy opisać w jaki sposób przeprowadzona zostanie rekrutacja ostatecznych beneficjentów ?

11 Komisja Oceny Projektów Charakterystyka projektu - ocena 2.3 Zakładane rezultaty projektu jakie są zakładane rezultaty? jak zostanie zagwarantowane osiągnięcie zakładanych rezultatów? co będzie stanowić o sukcesie, powodzeniu projektu (jak będzie on mierzony)? czy istnieje możliwość upowszechnienia projektu?

12 Komisja Oceny Projektów Charakterystyka projektu - ocena 2.4. Sposób zarządzania projektem należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem? jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu? jakie jest doświadczenie wnioskodawcy przy realizacji projektów o podobnej tematyce? opis metody monitorowania ostatecznych beneficjentów i oceny ich potrzeb opis zakresu odpowiedzialności i stopnia zaangażowania partnerów

13 Komisja Oceny Projektów Kryteria dotyczące oceny projektu zgodność ze strategią rozwoju regionalnego i lokalnego, zgodnośc z programowymi dokumentami dotyczącymi danego zakresu, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, zakładane rezultaty projektu trwałość i skuteczność zaproponowanych rozwiązań możliwość upowszechniania rezultatów projektu

14 Komisja Oceny Projektów Kryteria dotyczące oceny projektu adresaci pomoc, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie, różnorodność i adewatność doboru instrumentów służących realizacji projektu, sposób zarządzania projektem (np.racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) wiarygodnośc doświadczenie i potencjał instytucjonalny beneficjenta

15 Komisja Oceny Projektów Kryteria dotyczące weryfikacji budżetu Czytelne źródła finansowania Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów) Kwalifikowalność wydatków

16 Komisja Oceny Projektów Wartośc dodana Projekty współfinansowane z EFS muszą w a r t o ś ć d o d a n ą przysparzać w a r t o ś ć d o d a n ą czyli np.: przedsięwzięcia winny być uzupełnione o nowe praktyki posiadać innowacyjne elmenty być realizowane w odmienny, bardziej efektywny sposób

17 Komisja Oceny Projektów Jak więc to sprawdzać ? Jakie narzędzia zastosować ? OGÓLNA LOGIKA PROJEKTU

18 Komisja Oceny Projektów OGÓLNA LOGIKA PROJEKTU użytecznośc i trwałość ODDZIAŁYWANIE REZULTAT PRODUKT DZIAŁANIAWKŁAD CELE POTRZEBY skuteczność trwałość efektywność


Pobierz ppt "Komisja Oceny Projektów Wnioski ZASADY I METODY OCENY WNIOSKÓW DOFINANSOWYWANYCH z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie współfinansowane ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google