Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania."— Zapis prezentacji:

1 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

2 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 1 Cel Celem realizacji działań jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie i wymiana informacji oraz wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. Powyższy cel będzie osiągnięty poprzez przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW, przygotowanego przez Sekretariat Regionalny i zatwierdzony Uchwałą Nr 61/720/09/III z dnia 28 września przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

3 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 2 Wnioskodawca Wnioskodawcą działania może być partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

4 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kryterium dostępu Działania zgłaszane do realizacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich muszą wpisywać się w zakres Planu Działania SR KSOW na lata 2010-2011. § 3

5 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 4 Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania 1.Realizacja danego działania odbywa się na zasadach współorganizacji, pomiędzy Partnerem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich a Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 2.Współorganizacja działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011, polegać będzie na wspólnej organizacji działania, zgodnie z zawartym porozumieniem i preliminarzem kosztów.

6 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego cd. § 4 3. Współorganizacja działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 będzie polegać na refundacji części poniesionych kosztów przez Partnera realizującego działanie lub wspólnym jego finansowaniu. 4. Zakres refundacji będzie obejmował wyłącznie wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia będące kosztem kwalifikowanym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

7 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego cd. § 4 5.Maksymalna wysokość współfinansowania działania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie może przekroczyć 75 % ogólnej wartości działania. 6.Udział finansowy Partnera we współorganizacji działania powinien wynosić minimum 25 % ogólnej wartości działania. Praca własna lub wolontariat nie stanowi wkładu finansowego Partnera. 7.Wyboru i zakresu refundacji kosztów kwalifikowanych dokonuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i na podstawie wniosku złożonego na współorganizację działania.

8 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 5 Termin składania wniosków 1.Partnerzy zainteresowani współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przesyłają do Sekretariatu Regionalnego KSOW wniosek dotyczący współorganizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011, w terminie nie krótszym niż 40 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia realizacji działania. 2.Jeden egzemplarz wniosku ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej należy składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pokój 412 (sekretariat).

9 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego § 6 Rozliczenie działania 1.Partner w terminie do 14 dni po zakończonym działaniu zobowiązany jest złożyć w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sprawozdanie w wersji papierowej z realizacji przedsięwzięcia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej. 2.Sprawdzenie i zatwierdzenie sprawozdania nastąpi w terminie 7 dni od dnia jego złożenie. 3.Po zatwierdzeniu sprawozdania oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nastąpi refundacja części poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustaleniami zapisanymi w porozumieniu i zatwierdzonym preliminarzem kosztów, w zakresie współorganizacji przedsięwzięcia. 4.Województwo ma prawo odmówić refundacji poniesionych kosztów, jeśli rozliczenie działania nastąpi w terminie innym niż podany w § 5 pkt.1, oraz będzie niezgodne z zapisami porozumienia dotyczącego współorganizacji działania.

10 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Informacje dodatkowe 1.Prawo rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie przysługuje Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 2.Wzór wniosku dotyczącego współorganizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011, wzór sprawozdania oraz formularz podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach KSOW znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce: rolnictwo, ksow oraz na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: www.ksow.pl, w zakładce województwo warmińsko-mazurskie. www.wrota.warmia.mazury.plwww.ksow.pl 3.Wnioski złożone na innych drukach będą odrzucone z przyczyn formalnych. 4.W trakcie oceny wniosków przysługuje jedno jego uzupełnienie. Partner działania składa uzupełnienie do wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku. § 7

11 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wymagane wzory wniosków: 1.Wniosek dotyczący współorganizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2010 – 2011. 2.Sprawozdanie końcowe z realizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2010 – 2011. 3.Formularz podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Pobierz ppt "Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google