Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD – kryteria oceny merytorycznej Priorytet V Energetyka Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD – kryteria oceny merytorycznej Priorytet V Energetyka Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD – kryteria oceny merytorycznej Priorytet V Energetyka Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, listopad 2012 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

3 3 Założenia oceny i wyboru projektów Każdy projekt zgłoszony przez Wnioskodawcę, niezależnie od trybu naboru wniosków (konkursowego, systemowego, indywidualnego) jest oceniany pod kątem spełniania kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący. Ocena projektów dokonywana jest dwustopniowo na podstawie: 1. kryteriów oceny formalnej (oceny formalnej dokonują pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WD). 2. kryteriów oceny merytorycznej (oceny dokonuje dwóch ekspertów w przypadku ocen rozbieżnych dodatkowej oceny dokonuje trzeci ekspert). Wybór projektów przez Zarząd Województwa dokonywany jest na podstawie strategicznych kryteriów wyboru.

4 4 Rodzaje kryteriów oceny merytorycznej: Kryteria kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione na każdym etapie oceny, w przeciwnym razie skutkuje odrzuceniem wniosku (brak możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji); Kryteria dodatkowe – umożliwiają przyznanie projektom dodatkowej liczby punktów np. w celu ich porównania. Na etapie oceny merytorycznej projekty mogą uzyskać maks. 36 punktów.

5 5 Na etapie oceny merytorycznej istnieje możliwość przedstawienia na żądanie oceniających dodatkowych informacji/dokumentów. Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej i merytorycznej podlegają procedurze wyboru projektów przez Zarząd Województwa na podstawie strategicznych kryteriów wyboru. Informacje o liczbie punktów jakie otrzymał projekt w trakcie oceny merytorycznej są brane pod uwagę podczas oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa we wstępnej fazie, gdzie za każdy procent spełnienia wymogów merytorycznych, projekt otrzymuje 0,4 pkt. W wyniku tego przeliczenia projekty powyżej 10 pkt. przechodzą do dalszego etapu procedury wyboru.

6 1 Kluczowe specyficzne dla priorytetów 2 Zdolność finansowa, operacyjna 3 Metodologia/jakość zarządzania projektem/cel projektu 4 Kosztorys i efektywność kosztowa 5 Kontekst projektu

7 Kryterium kluczowe: Sytuacja finansowa wnioskodawcy Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy/podmiotu wdrażającego gwarantuje możliwość realizacji projektu (z uwzględnieniem innych zadań inwestycyjnych) – w zależności od typu wnioskodawcy i z uwzględnieniem odpowiednich zapisów ustawowych, np. ustawy o finansach publicznych? Kryteria dodatkowe: Struktura organizacyjna / potencjał administracyjny Czy podmiot przedstawił zaplecze organizacyjno-techniczno- umożliwiające prawidłowe wdrażanie projektu? (0/2/4 pkt.) Dotychczasowe doświadczenie Czy podmiot wdrażający posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków pomocowych zagranicznych w ciągu ostatnich 6 lat (projekty zakończone lub realizowane)? (0/1/2 pkt.)

8 Kryteria kluczowe: Zgodność z założeniami programu Czy cel projektu i jego uzasadnienie jest zgodne z celami priorytetu RPO? Logika interwencji projektu Czy zależność między zadaniami, produktami i rezultatami jest spójna i logiczna? Identyfikacja odbiorców projektu Czy grupy odbiorców projektu (interesariuszy) zostały zidentyfikowane poprawnie? Poprawność i mierzalność wskaźników Czy wskaźniki produktu i rezultatu zostały dobrane poprawnie, są osiągalne i odzwierciedlają założone cele projektu?

9 Kryteria dodatkowe: Poprawność planu realizacji Czy plan realizacji projektu jest czytelny i realny do przeprowadzenia? (0/2/4/pkt.) Zagrożenia realizacji projektu Czy zostały opisane propozycje minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń? (0/1/4 pkt.) Gotowość projektu do realizacji Na jakim etapie przygotowania znajduje się projekt (czy jest zgłoszenie budowy/pozwolenie na budowę)? (0/2 pkt.)

10 Kryteria kluczowe: Zasadność wydatków Czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowane w ramach projektu są konieczne do osiągnięcia jego celów? Adekwatność wydatków Czy proponowana wysokość wydatków jest adekwatna do wdrożenia zaplanowanych działań? Prawidłowość zastosowania metodologii Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo? Źródła finansowania projektu Czy źródła finansowania projektu dają gwarancję realizacji projektu i w trakcie realizacji projektu będzie utrzymana płynność finansowa projektu (nieujemny skumulowany cash- flow)? Założenia do prognoz ekonomicznych i finansowych Czy przedstawiono założenia do prognoz ekonomicznych i finansowych?

11 Kryteria dodatkowe: Analiza opcji Czy spodziewane rezultaty można uzyskać niższym kosztem? (0/1/4/pkt.) Efektywność ekonomiczna projektu Czy wskaźniki efektywności projektu są na poziomie: niezadowalającym/akceptowalnym/wyróżniającym (0/2/4 pkt.) Poziom wnioskowanego dofinansowania O ile Wnioskodawca obniżył poziom wnioskowanego dofinansowania dla projektu w stosunku do poziomu maksymalnie dopuszczalnego (po uwzględnieniu wyliczeń luki finansowej) (0/1/2 pkt.)

12 Kryteria kluczowe: Spójność zewnętrzna projektu Czy istnieje związek między celami projektu, a odpowiednimi dokumentami sektorowymi lub strategicznymi o charakterze lokalnym/regionalnym? Wpływ projektu na polityki horyzontalne Czy projekt wpływa negatywnie na którąś z polityk horyzontalnych: równość szans, społeczeństwo informacyjne, środowisko?

13 Kryteria dodatkowe: Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans neutralny (niski)/średni/wysoki (0/1/2 pkt.) Wpływ realizacji projektu na politykę środowiska neutralny (niski)/średni/wysoki (0/1/2 pkt.) Wpływ realizacji projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego neutralny (niski)/średni/wysoki (0/1/2 pkt.) Komplementarność Czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem (pod względem technicznym ukierunkowane na osiąganie podobnych celów lub prowadzące do efektów synergicznych), które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat lub zostały zgłoszone w naborze w ramach RPO? (0/2/4pkt.)

14 14


Pobierz ppt "1. Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD – kryteria oceny merytorycznej Priorytet V Energetyka Działanie 5.4 Zwiększanie efektywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google